Data sources in LibreOffice

Selecting the Address Book

Во LibreOffice можете да регистрирате различни извори на датотеки. Содржината на полињата на податоци потоа Ви се достапни за употреба во разни полиња и контроли. Вашиот системски адресар е таков извор на податоци.

LibreOffice обрасците и волшебниците употребуваат полиња за содржината на адресарот. Кога е активирано, главните полиња во обрасците автоматски се заменуваат со полиња од изворот на датотеки од вашиот адресар.

To select the address book that you want to use, choose Tools - Address Book Source.

Opening a Data Source

Please support us!