Користење графикони во LibreOffice

External video

Please accept this video. By accepting you will be accessing content from YouTube, a service provided by an external third party.

YouTube Privacy Policy

LibreOffice lets you present data graphically in a chart, so that you can visually compare data series and view trends in the data. You can insert charts into spreadsheets, text documents, drawings, and presentations.

Податоци на графиконот

Графиконите може да се базираат врз следниве податоци:

 1. Табеларни вредности од опсези ќелии од Calc

 2. Вредности на ќелии од табела од Writer

 3. Вредности што ќе ги внесете во дијалогот за табела со податоци за графикон (овие графикони може да ги креирате во Writer, Draw или Impress и исто така може да ги копирате и вметнувате во Calc)

За вметнување графикон

Вметнување графикони

Избирање вид на графикон

За уредување графикон

 1. Кликнете на графиконот за да ги уредите својствата на објектот:

  големина и позиција на тековната страница

  порамнување, пренесување текст, надворешни рабови и повеќе

 2. Кликнете двапати на графиконот за да влезете во режим на уредување:

  вредности на податоците на графиконот (за графикони со сопствени податоци)

  тип графикон, оски, наслови, ѕидови, мрежи и повеќе

 3. Кликнете двапати на елемент од графиконот додека сте во режим на уредување:

  Кликнете двапати на оска за да ги уредите размерот, типот, бојата и повеќе

  кликнете двапати на податочна точка или на сериите податоци во легендата за да ги уредите графичките вредности на сериите податоци

  со избрани серии податоци, кликнете двапати на единечна податочна точка за да ги уредите нејзините својства (на пример, единечна лента во графикон со ленти)

  Double-click the legend to select and edit the legend. Click, then double-click a symbol in the selected legend to edit the associated data series.

  кликнете двапати на кој било друг елемент од графиконот или кликнете на елементот и отворете гоменито „Форматирање“ за да ги уредуте неговите својства

 4. Кликнете надвор од графиконот за да излезете од режимот на уредување.

Tip Icon

За да испечатите графикон со висок квалитет, може да го изнесете графиконот во PDF-датотека и да ја испечатите неа.


In chart edit mode, you see the Formatting Bar for charts near the upper border of the document. The Drawing Bar for charts appears near the lower border of the document. The Drawing Bar shows a subset of the icons from the Drawing toolbar of Draw and Impress.

You can right-click an element of a chart to open the context menu. The context menu offers many commands to format the selected element.

Уредување на наслови на графикон

Уредување оски на графикон

Уредување легенди на графикони

Додавање текстура на графикон со ленти

3Д поглед

Help about the Help

The Help references the default settings of the program on a system that is set to defaults. Descriptions of colors, mouse actions, or other configurable items can be different for your program and system.

Please support us!