Кратенки за графикони

Можете да ги користите следниве копчиња за кратенки во графиконите.

Исто така можете да ги користите општите копчиња за кратенки за LibreOffice.

Кратенки во графикони

Копчиња за кратенки

Резултати

Табулатор

Изберете следен објект.

Shift+Tab

Изберете предходен објект

Home

Изберете прв објект.

End

Изберете последен објект.

Esc

Откажете селекција

стрелки за горе/долу/лево/десно

Го преместува објектот во насока на стрелката.

стрелка за горе/долу/лево/десно во графикон во вид на пита

Го преместува избраниот сегмент од питата во насока на стрелката.

F2 во насловите

Режим на внесување на текст.

F3

Отворете група за да можете да уредувате поединечни компоненти (во легенди или податочни серии).

Ctrl+F3

Излези од групата (во легенди и податочни серии).

+/-

Намали или зголеми го графиконот

+/- во графикони во вид на пита

Го преместува избраниот сегмент од питата кон надвор или кон внатре во графиконот во вид на пита.

Please support us!