Автоматски распоред

Ги преместува сите објекти на графиконот на нивната стандардна позиција во тековниот графикон. Оваа функција не го променува типот на графиконот ниту други атрибути, освен позицијата на објектите.

Икона

Автоматски распоред

Please support us!