Подредување

Ви овозможува да го промените редоследот на податочните редови кои веќе се зададени во графиконот.

Позицијата на податоците во податочната табела останува непроменета. Можете само да изберете команди после вметнувањето на графикон во LibreOffice Calc.

За да пристапите до оваа наредба...

Choose Format - Arrangement (Charts)

Open context menu - choose Arrangement (Charts)


Warning Icon

Оваа функција е достапна само ако имате прикажано податоци во колоните. Не можно да ги прикажува податоците од редовите.


Пренеси понапред

Го донесува избраниот податочен ред нанапред (кон десно).

Испрати наназад

Го испраќа избраниот податочен ред наназад (кон лево)

Please support us!