Мрежа

Отвара подмени, каде можете да ја изберете мрежата која сакате да ја форматирате.

За да пристапите до оваа наредба...

Choose Format - Grid (Charts)


X Оска Главна мрежа

Отвара дијалог за Мрежа за одредување на својствата на мрежата.

Y оска Главна мрежа

Отвара дијалог за Мрежа за одредување на својствата на мрежата.

Z оска Главна мрежа

Отвара дијалог за Мрежа за одредување на својствата на мрежата.

X Оска Споредна мрежа

Отвара дијалог за Мрежа за одредување на својствата на мрежата.

Y Оска Споредна мрежа

Отвара дијалог за Мрежа за одредување на својствата на мрежата.

Z Оска Споредна мрежа

Отвара дијалог за Мрежа за одредување на својствата на мрежата.

Сите мрежи на оската

Отвара дијалог за Мрежа за одредување на својствата на мрежата.

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.

Please support us!