Промена на големина

Changes the scale of the selected graphic.

За да пристапите до оваа наредба...

Изберете го јазичетоФорматирај - Оски - Y оска - Промени големина (Графикони) Изберете го јазичетоФорматирај - Оски - Y оска - Промени големина (Графикони) Изберете го јазичетоФорматирај - Оски - Y оска - Промени големина (Графикони)


Х оската ја променува автоматски својата големина од LibreOffice така да сите вредности се оптимално прикажани.

За да достигнете одредени резултати, можете рачно да ја променувате големината на оските. На пример, можете да ги прикажете само горните делови на колоните со префрлање на нултата линија нагоре.

Исцртување во размер

Можете да внесете вредности за поделување на оските во оваа област. Можете автоматски да поставите пет својства Минимум, Максимум, Главен интервал, Спореден интервал и Оска на.

Минимум

Defines the minimum value for the beginning of the axis.

Максимум

Defines the maximum value for the end of the axis.

Главен интервал

Defines the interval for the main division of the axes. The main interval cannot be larger than the value area.

Спореден интервал

Defines the interval for the subdivision of the axes.

Оска на:

Specifies at which position to display the values along the axis.

Автоматски

You must first deselect the Automatic option in order to modify the values.

Note Icon

Оневозможете ја оваа можност ако работите со "фиксирани" вредности, бидејќи таа не дозволува автоматска промена на големината.


Логаритамска скала

Specifies that you want the axis to be subdivided logarithmically.

Note Icon

Користете ја оваа можност ако работите со вредности кои многу се разликуваат едни од други. Можете да користите логаритамска промена на големина за да ги направите линиите на мрежата на оската еднакво раздалечени, но имате вредности кои може да се зголемат или намалат.


Reverse direction

Defines where the lower and where the higher values are displayed at the axis. The unchecked state is the mathematical direction. That means for Cartesian coordinate systems that the x-axis shows the lower values on the left and the y-axis shows the lower values at the bottom. For polar coordinate systems the mathematical angle axis direction is counterclockwise and the radial axis is from inner to outer.

Тип

For some types of axes, you can select to format an axis as text or date, or to detect the type automatically. For the axis type "Date" you can set the following options.

Minimum and maximum value to be shown on the ends of the scale.

Switches the display to show more or less details.

Select to show all records of the query.

Select to show all records of the query.

Please support us!