Легенда

Ја одредува границата, областа и знаковните атрибути за легендата.

За да пристапите до оваа наредба...

Choose Format - Legend, or Format - Format Selection - Legend (Charts)


Line

Set the formatting options for the selected line or the line that you want to draw. You can also add arrowheads to a line, or change chart symbols.

Area (Background, Highlighting)

Set the fill options for the selected drawing object or document element.

Transparency

Set the transparency options for the fill that you apply to the selected object.

Specify the formatting and the font that you want to apply.

Приказ

Го отвара дијалогот за Легенди, кој ви овозможува да ја променувате позицијата на легендите во графиконот и да одредите дали легендата ќе биде прикажана.

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.

Please support us!