Наслов

Командата од менито Наслов отвара подмени за уредување на својствата на насловите во графиконот.

За да пристапите до оваа наредба...

Choose Format - Title (Charts)


Главен наслов

Ги променува својствата на избраниот наслов.

Поднаслов

Ги променува својствата на избраниот наслов.

Наслов на Х оската

Ги променува својствата на избраниот наслов.

Наслов на Y оската

Ги променува својствата на избраниот наслов или својствата заедно на сите наслови.

Наслов на Z оската

Ги променува својствата на избраниот наслов.

Сите наслови

Ги променува својствата на избраниот наслов или својствата заедно на сите наслови.

Please support us!