Податочни серии

Користи го ова за да ги промените својствата на избраната податочна серија. Овој дијалог се појавува кое е избрана една податочна серија со избирање на Форматирај - Својства на објектот. Некои од елементите на менито се достапни само за 2Д или 3Д графикони.

note

Секоја промена што ќе ја направите овде има ефект врз целата податочна серија. На пример, ако ја промените бојата, сите елементи кои припаѓаат на таа податочна серија ќа ја сменат бојата.


За да пристапите до оваа наредба...

Изберете го дијалоготФорматирај - Својства на објектот - Податочни серии (Графикони)


Line

Set the formatting options for the selected line or the line that you want to draw. You can also add arrowheads to a line, or change chart symbols.

Area (Background, Highlighting)

Set the fill options for the selected drawing object or document element.

Transparency

Set the transparency options for the fill that you apply to the selected object.

Specify the formatting and the font that you want to apply.

Податочни ознаки

Го отвара Data labels дијалогот, кој ви овозможува да ги поставите податочните ознаки.

Статистика

Use the X or Y Error Bars dialog to display error bars for 2D charts.

Опции

Користете го овој дијалог за да ги дефинирате поредувањето и растојанието за 2Д објекти.

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.

Please support us!