Податочна точка

Овој дијалог ви овозможува да ги промените својствата на избраната податочна точка. Дијалогот се појавува кога имате изберено само една податочна точка кога ќе изберете Форматирај - Својства на објектот. Некои од елементите на менито се достапни само за 2Д или 3Д објекти.

note

Секои промени кое ќе се направат имаат ефект само на оваа податочна точка. На пример, ако ја уредите бојата на лентата, само бојата на таа лента ќе биде различна.


За да пристапите до оваа наредба...

Изберете го дијалоготФорматирај - Својства на објектот - Податочни точки (Графикони)


Line

Set the formatting options for the selected line or the line that you want to draw. You can also add arrowheads to a line, or change chart symbols.

Area (Background, Highlighting)

Set the fill options for the selected drawing object or document element.

Transparency

Set the transparency options for the fill that you apply to the selected object.

Specify the formatting and the font that you want to apply.

Податочни ознаки

Го отвара Data labels дијалогот, кој ви овозможува да ги поставите податочните ознаки.

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.

Please support us!