Својства на објект

Доделува одредени својства на избраниот објект. Во зависност од избраниот објект, командата отвара дијалози кои можете исто така да ги отворите со избирање на следните команди од менитоФорматирај:

За да пристапите до оваа наредба...

Choose Format - Format Selection (Charts)


Ѕид на графиконот

Отвара дијалог за Ѕид на графиконот, каде можете да ги промените својствата на ѕидот на графиконот. Ѕидот на графиконот е "вертикална" заднина позади податочната област на графиконот.

Област на графиконот

Го отвара дијалогот за Област на графиконот, каде што можете да ги смените својствата за областа на графиконот. Област на графиконот е заднина позади сите елементи на графиконот.

Под на графиконот

Го отвара дијалогот за Подот на графиконот, каде можете да ги промените својствата на подот на графиконот. Под на графиконот е долната област во 3Д графиконите. Оваа функција е достапна само за 3Д графикони.

Наслов

Ги променува својствата на избраниот наслов.

Легенда

Ја одредува границата, областа и знаковните атрибути за легендата.

X Оска

Opens a dialog, where you can edit the properties of the selected axis.

Y Оска

Отвара дијалог за Y оската за промена на својствата на Y оската.

Мрежа

Отвара дијалог за Мрежа за одредување на својствата на мрежата.

Податочна точка

Овој дијалог ви овозможува да ги промените својствата на избраната податочна точка. Дијалогот се појавува кога имате изберено само една податочна точка кога ќе изберете Форматирај - Својства на објектот. Некои од елементите на менито се достапни само за 2Д или 3Д објекти.

Податочни серии

Користи го ова за да ги промените својствата на избраната податочна серија. Овој дијалог се појавува кое е избрана една податочна серија со избирање на Форматирај - Својства на објектот. Некои од елементите на менито се достапни само за 2Д или 3Д графикони.

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.

Please support us!