Мрежи

Можете да ги поделите оските во секции со доделување мрежни линии кон нив. Ова ви овозможува да добиете подобар преглед на графиконот, посебно ако работите со големи графикони. Главната мрежа на Y оската е преддефинирано активирана.

За да пристапите до оваа наредба...

Choose Insert - Grids (Charts)

На лентата за форматирање, кликнете

Икона

Horizontal Grids

Икона

Vertical Grids


Главни мрежи

Ги одредува оските кои ќе бидат поставени како главна мрежа.

X-оска

Додава мрежни линии на X оската на графиконот.

The Vertical Grids icon on the Formatting bar toggles the visibility of the grid display for the X axis. It switches between the three states: no grid, major grid and both major and minor grids displayed. The change will affect check boxes in Insert - Grids.

Икона

Horizontal Grids

Y-оска

Додава мрежни линии кон Y оската од графиконот.

The Horizontal Grids icon on the Formatting bar toggles the visibility of the grid display for the Y axis. It switches between the three states: no grid, major grid and both major and minor grids displayed. The change will affect check boxes in Insert - Grids.

Икона

Vertical Grids

Z-оска

Додава мрежни линии кон Z оската во графиконот. Оваа опција е достапна само ако работите со 3Д графикони.

Споредна мрежа

Користи ја оваа област за да доделите мала мрежа за секоја оска. Доделувањето на мали мрежи кон оските ја намалува одалеченоста помеѓу главните мрежи.

X-оска

Додава мрежни линии кои ја поделуваат X оската на помали секции.

Y-оска

Adds gridlines that subdivide the Y axis into smaller sections.

Z-оска

Додава мрежни линии кои ја поделуваат Z оската на помали секции. Оваа опција е достапна само ако работите со 3Д графикони.

Please support us!