Опции

Користете го овој дијалог за да ги дефинирате поредувањето и растојанието за 2Д објекти.

За да пристапите до оваа наредба...

Изберете го јазичетоФорматирај - Својства на објектот - Податочни серии - Опции (Графикони)


Пореди ги податочните серии во:

Во оваа област можете да бирате помеѓу два режима на исцртување на размерот за Y оската. Оските можат да бидат исртани во размер со зададени својста само одделно.

Примарна Y-оска

Оваа опција е преддефинирано активна. Сите податочни серии се подредени кон примарната Y оска.

Секундарна Y оска

Го променува исцртувањето во размер на Y оската. Оваа оска е видлива само кога барем една податочна серија е доделена кон неа и прегледот на оската е активен.

Поставувања

Ги одредува поставувањата за лентовидниот графикон во оваа област. Секои промени се применуваат на сите податочни серии на графиконот, а не само на избраните податоци.

Растојание

Го одредува растојанието помеѓу колоните во проценти. Максималното растојание е 600%.

Преклопи

Ги одредува неопходните поставувања за преклопувачките податочни серии. Можете да изберете помеѓу -100 и +100%.

Линии за поврзување

За графиконите со "напластени" и "процентуални" колони (вертикални ленти), означи го ова поле за штиклирање за да ги поврзеш слоевите на колоната кој припаѓа заедно со овие линии.

Show bars side by side

If two axes are shown in a bar chart, and some data series are attached to the first axis, while some other data series are attached to the second axis, then both sets of data series are shown independently, overlapping each other.

As a result, bars attached to the first y-axis are partly or completely hidden by bars attached to the second y-axis. To avoid this, enable the option to display bars side by side. The bars from different data series are shown as if they were attached only to one axis.

Clockwise direction

Available for pie and donut charts. The default direction in which the pieces of a pie chart are ordered is counterclockwise. Enable the Clockwise direction checkbox to draw the pieces in opposite direction.

Starting angle

Drag the small dot along the circle or click any position on the circle to set the starting angle of a pie or donut chart. The starting angle is the mathematical angle position where the first piece is drawn. The value of 90 degrees draws the first piece at the 12 o'clock position. A value of 0 degrees starts at the 3 o'clock position.

Note Icon

In 3D pie and donut charts that were created with older versions of the software, the starting angle is 0 degrees instead of 90 degrees. For old and new 2D charts the default starting angle is 90 degrees.


Note Icon

When you change the starting angle or the direction, only current versions of the software show the changed values. Older versions of the software display the same document using the default values: Always counterclockwise direction and a starting value of 90 degrees (2D pie charts) or 0 degrees (3D pie charts).


Степени

Enter the starting angle between 0 and 359 degrees. You can also click the arrows to change the displayed value.

Plot missing values

Sometimes values are missing in a data series that is shown in a chart. You can select from different options how to plot the missing values. The options are available for some chart types only.

Leave gap

For a missing value, no data will be shown. This is the default for chart types Column, Bar, Line, Net.

Assume zero

For a missing value, the y-value will be shown as zero. This is the default for chart type Area.

Continue line

For a missing value, the interpolation from the neighbor values will be shown. This is the default for chart type XY.

Include values from hidden cells

Check to also show values of currently hidden cells within the source cell range.

Hide legend entry

Do not show legend entry for the selected data series or data point.

Please support us!