Оски

Ги одредува оските кои треба да се прикажат во графиконот.

За да пристапите до оваа наредба...

Choose Insert - Axes (Charts)


Главна оска

X-оска

Ја прикажува Х оската со потподелби.

Y-оска

Ја прикажува Y оската како линија со потподелби.

Z-оска

Ја прикажува Z оската како линија со потподелби. Оваа оска може да се прикаже само во 3Д графиконите.

Секундарна оска

Користете ја оваа област за да доделите секундарна оска кон вашиот графикон. Ако податочниот ред е веќе доделен кон оваа оска, &[officename] автоматски ги прикажува оските и насловите. Можете да ги сиклучите овие поставувања подоцна. Ако не се доделени податоци кон оваа оска можете да ја активирате оваа област, вредностите од примарната Y оска се доделуваат на секундарната оска.

X-оска

Ја прикажува секундарната Х оска во графиконот.

Y-оска

Ја прикажува секундарната Y оска во графиконот.

Tip Icon

Главната оска и секундарната оска може да имаат различно исцртување во размер. На пример, можете да исцртате една оска во размер 2 сантиметри, а другата во 1,5 сантиметри.


Please support us!