Податочни ознаки

Го отвара Data labels дијалогот, кој ви овозможува да ги поставите податочните ознаки.

If an element of a data series is selected, this command works on that data series only. If no element is selected, this command works on all data series.

За да пристапите до оваа наредба...

Choose Insert - Data Labels (Charts)

Изберете Форматирај - Својства на објектот - Податочна точка/Податочни серии - Ознаки на податоците јазиче (за податочна серија и податочна точка) (Графикони)


како број

Ги прикажува апсолутните вредности на секоја податочна точка.

Формат на броевите

Opens a dialog to select the number format.

како процент

Прикажува проценти од податочните точки во секоја колона.

Percentage format

Opens a dialog to select the percentage format.

Покажи текст на ознака

Ги прикажува текстуланите ознаки на податочните точки.

Прикажи икона за легенда со ознака

Прикажува икони за легенда веднаш до секоја ознака на податочната точка.

Разделувач

Selects the separator between multiple text strings for the same object.

Поставување

Selects the placement of data labels relative to the objects.

Text Direction

Specify the text direction for a paragraph that uses complex text layout (CTL). This feature is only available if complex text layout support is enabled.

Ротирај текст

Click in the dial to set the text orientation for the data labels.

Enter the counterclockwise rotation angle for the data labels.

Please support us!