Препознавање на имињата како адресирање

Може да ги користите ќелиите со текст што се однесуваат на редовите или на колоните што ги содржат ќелиите.

Example spreadsheet

Во приказот на табеларната пресметка може да ја употребите низата 'Првата колона' во формулата што се однесува на опсегот на ќелијата B3 до B5 или 'Втората колона' за опсегот на ќелијата C2 до C5. Исто така може да користите 'Прв ред' за опсегот на ќелијата B3 до D3 или 'Втор ред' за опсегот на ќелијата B4 до D4. Резултатот на формулата што го користи името на ќелијата, на пример, SUM('Прва колона'), е 600.

Оваа функција е активна по дефиниција. За да ја исклучите оваа опција, изберете Алатки - Опции - LibreOffice Calc - Пресметај и исчисти го Автоматски ја наоѓа ознаката на колоната и на редот поле за означување.

Tip Icon

If you want a name to be automatically recognized by Calc, the name must start with a letter and be composed of alphanumeric characters. If you enter the name in the formula yourself, enclose the name in single quotation marks ('). If a single quotation mark appears in a name, you must enter a backslash in front of the quotation mark, for example, 'Harry\'s Bar'.


Please support us!