Формат на броеви: избриши децимални места

Отстранува едно децимално место од броевите во избраните ќелии.

Icon Delete Decimal Place

Формат на броеви: Избриши децимални места

Please support us!