Формат на број: Додај децимални места

Додава едно децимално место на броевите во избраните ќелии.

Icon Add Decimal Place

Формат на број: Додај децимални места

Please support us!