"^" Operator

Kāpina skaitli pakāpē.

Sintakse:


Rezultats = Izteiksme ^ Kapinatajs

Parametri:

Rezultats: jebkura skaitliskā izteiksme, kura satur atņemšanas rezultātu.

Expression: Numerical value that you want to raise to a power.

Exponent: The value of the power that you want to raise the expression to.

Piemērs:


Sub Example
    Print ( 12.345 ^ 23 )
    Print Exp ( 23 * Log( 12.345 ) ) ' Raises by forming a logarithm
End Sub

Please support us!