Forma

Contains commands for activate form design mode, enable/disable control wizards and insert form controls in your document.

Projektavimo veiksena

Įgalina arba išjungia projektavimo veikseną formatavimui.

Valdiklių vedikliai

Įgalina arba išjungia valdiklių vediklius.

Žymė

Icon Label Field

Sukuriamas laukas tekstui rodyti. Žymės skirtos tik iš anksto nustatytam tekstui parodyti. Naujo teksto žymės lauke įvesti negalima.

Teksto langelis

Icon Text Box

Sukuriamas teksto langelis. Teksto langeliai – tai laukai, į kuriuos galima įvesti tekstą. Formoje teksto langeliai naudojami duomenims parodyti arba naujiems duomenims įvesti.

Žymimasis langelis

Icon Check Box

Sukuriamas žymimasis langelis. Žymimuoju langeliu formoje galima aktyvinti arba išjungti kokią nors funkciją.

Akutė

Icon Option Button

Sukuriama akutė. Akutėmis naudotojas gali nustatyti vieną iš keleto parinkčių. Tos pačios funkcijos parinktis keičiančios akutės paprastai vadinamos tuo pačiu pavadinimu (savybė Pavadinimas). Dažniausiai tokios akutės įtraukiamos į valdiklių grupę.

Sąrašo laukas

Icon List Box

Sukuriamas sąrašo laukas. Sąrašo lauke naudotojai gali parinkti vieną sąrašo elementą. Jei forma yra susieta su duomenų baze ir yra užmegztas duomenų bazės ryšys, į dokumentą įterpus sąrašo lauką automatiškai bus paleistas sąrašo lauko vediklis. Vedikliu paprasčiau nustatyti sąrašo lauko savybes.

Jungtinis langelis

Icon Combo Box

Sukuriamas jungtinis langelis. Jungtinis langelis – tai vienos eilutės sąrašo laukas su išskleidžiamuoju sąrašu, iš kurio naudotojai gali parinkti vieną elementą. Jungtinį langelį galima sukurti skirtą tik skaitymui – šitaip naudotojai negalės įvesti naujų sąrašo elementų. Jei forma yra susieta su duomenų baze ir yra užmegztas duomenų bazės ryšys, į dokumentą įterpus jungtinį langelį automatiškai bus paleistas jungtinio langelio vediklis.

Mygtukas

Icon Push Button

Sukuriamas mygtukas. Mygtuku galima įvykdyti komandą po tam tikro įvykio, pavyzdžiui, spustelėjimo pelės mygtuku.

Ant mygtukų galima užrašyti tekstą arba uždėti paveikslą.

Paveikslo mygtukas

Icon image button

Sukuriamas mygtukas, kuris vaizduojamas kaip paveikslas. Neskaitant kitokios išvaizdos, paveikslo mygtukas turi tokias pačias savybes kaip ir įprastas mygtukas.

Formatuotas laukas

Icon Formatted Field

Sukuriamas formatuotas laukas. Formatuotas laukas – tai teksto langelis, kuriame galima nustatyti įvedinių ir išvedinių formatą ar leidžiamus reikšmių rėžius.

Formatuotam laukui taikomos specialiosios valdiklio savybės (pasirinkite komandą Formatas → Valdiklis).

Daugiau laukų

Data, laikas, skaitvardžiai, valiuta ir raštas suformuoja laukus.

Valdiklių grupė

Icon Group Box

Sukuriamas rėmelis keletui valdiklių vizualiai sugrupuoti. Į valdiklių grupę patogu įtraukti tarpusavyje susijusias žymimąsias akutes.

Kai į dokumentą įterpiate valdiklių grupę, paleidžiamas grupės elemento vediklis – juo lengva sukurti parinkčių grupę.

Pastaba: Jei valdiklių grupę nubrėžėte virš kitų valdiklių, kuriuos po to norite pažymėti, pirmiausia iš valdiklių grupės kontekstinio meniu pasirinkite komandą Išdėstyti → Perkelti į pagrindą. Tuomet pažymėkite valdiklius laikydami nuspaustą klavišą .

note

Valdiklių grupė naudojama tik valdikliams vizualiai sugrupuoti. Funkcinę valdiklių grupę sukurti galima visiems norimiems valdikliams nurodžius tą patį pavadinimą savybių lange.


Paveikslo valdiklis

Icon Image Control

Sukuriamas paveikslo valdiklis. Jis gali būti naudojamas tik paveikslams iš duomenų bazės įterpti. Formos dokumente dukart spustelėkite tokį valdiklį – bus atvertas paveikslo įterpimo dialogo langas. Taip pat galima pasinaudoti kontekstinio meniu komandomis (ne projektavimo veiksenoje) paveikslui įterpti ar pašalinti.

Formoje paveikslo valdikliu galima rodyti paveikslus iš duomenų bazės, o jei valdikliui leidžiama rašyti į duomenų bazę, tai į duomenų bazę galima ir įterpti naujus paveikslus. Paveikslo valdiklis turi būti susietas su duomenų bazės paveikslo tipo lauku. Tinkamą lauką reikia nurodyti savybių lango kortelėje Duomenys.

Failo parinkimas

Icon File Selection

Sukuriamas mygtukas, kuriuo galima parinkti failą.

Lentelės valdiklis

Icon Table Control

Sukuriamas lentelės valdiklis duomenų bazės lentelei rodyti. Kai sukuriate naują lentelės valdiklį, paleidžiamas lentelės elemento vediklis.

Pastabos dėl lentelės valdiklių.

Žvalgymo juosta

Icon Navigation bar

Sukuriama žvalgymo juosta.

Naudojantis žvalgymo juosta galima pereiti nuo vieno duomenų bazės arba duomenų bazės formos įrašo prie kito. Šios žvalgymo juostos mygtukai veikia lygiai taip pat, kaip ir įprastinės „LibreOffice“ programos žvalgymo juostos mygtukai.

Valdiklio savybės

Atveriamas langas pažymėto valdiklio savybėms taisyti.

Formos savybės

In this dialog you can specify, among others, the data source and the events for the whole form.

Form Navigator

Opens the Form Navigator. The Form Navigator displays all forms and subforms of the current document with their respective controls.

Activation Order

Opens the Tab Order dialog so you can modify the order in which control fields get the focus when the user presses the tab key.

Open in Design Mode

Opens forms in Design Mode so that the form can be edited.

Automatinė valdiklio vieta

Įgalina arba išjungia automatinę valdiklio vietą

Content Controls

A content control is a placeholder text in which the current content will be replaced when clicking into the control. Content controls are individual controls to add and customize for use in templates, forms, and documents. Content controls can provide instructional text and set controls to disappear when users type in their own text.

Paremkite mus!