Formulė

Atidaro submeniu iš kurio galite įterpti formulę į lentelės langelį. Žymeklį nustatykite į lentelės langelį ar dokumento vietoje, kur norite matyti rezultatą. Paspauskite Formulėpiktogramą ir pasirinkite norimą formulę iš submeniu.

Formulė atsiranda įvesties eilutėje. Norėdami nustatyti langelių apimtį lentelėje, pasirinkite norimus langelius su pele. Atitinkamos langelio nuorodos taip pat atsiranda ir įvesties eilutėje. Įveskite papildomus parametrus ir paspauskiteTaikyti kad patvirtintumėte įrašą. Galite taip pat įvesti formulė tiesiogiai, jei žinote tinkamą sintaksę. Tai yra būtina pavyzdžiuiĮterpti laukus ir Taisyti laukus dialogai.

Jei norite tai atlikti…

Go to Table - Edit Formula.

In the Table toolbar, press the Insert or Edit Formula icon.

In a text document, press F2.

Formulės piktogramą lentelės mygtukų juostoje

Formulė


Formulės parinkčių santrauka

Pagrindinės skaičiavimo funkcijos

Operacija

Pavadinimas

Pavyzdys

Sudėtis

+

Apskaičiuoja visą sumą.

Pavyzdys: <A1> + 8

Atimtis

-

Calculates the difference.

Pavyzdys: 10 - <B5>

Daugyba

MUL arba *

Apskaičiuoja sandaugą.

Example: 7 MUL 9 displays 63

Dalyba

DIV arba /

Calculates the quotient.

Example: 100 DIV 15 displays 6.67


Pagrindinės submeniu funkcijos

Funkcija

Pavadinimas

Pavyzdys

Suma

SUM

Apskaičiuoja pasirinktų langelių sumą.

Pavyzdys: SUM <A2:C2> parodo langelių nuo A2 iki C2 sumą.

Apvalinimas

ROUND

Apvalina skaičių iki nustatytos dešimtainės skilties.

Pavyzdys: 15.678 ROUND 2 parodo 15.68

Procentas

PHD

Calculates a percentage.

Pavyzdys: 10 + 15 PHD parodo 10.15

Kvadratinė šaknis

SQRT

Apskaičiuoja kvadratinę šaknį.

Example: SQRT 25 displays 5

Laipsnis

POW

Apskaičiuoja skaičiaus laipsnį.

Example: 2 POW 8 displays 256


Operacijų ženklai

Galite įterpti įvairius operatorius į formulę. Pasirinkite iš pateiktų funkcijų:

Operatorius

Pavadinimas

Pavyzdys

Sąrašo skirtukas

|

Atskiria elementus sąraše.

Pavyzdys naudojant sąrašą:

MIN 10|20|50|<C6>|<A2:B6>|20

Lygu

EQ arba ==

Patikrina ar pasirinktos vertės yra lygios. Jeigu jos yra nelygios, rezultatas yra nulis, kitu atveju 1.

Example: <A1> EQ 2 displays 1, if the content of A1 equals 2

Nelygu

NEQ arba !=

Tikrina nelygybę tarp pasirinktų reikšmių.

Example: <A1> NEQ 2 displays 0 (wrong), if the content of A1 equals 2

Mažiau arba lygu

LEQ

Tikrina reikšmes, kurios yra mažesnės arba lygios nurodytai reikšmei.

Example: <A1> LEQ 2 displays 1 (true), if the content of A1 is less than or equal to 2

Daugiau arba lygu

GEQ

Tests for values greater than or equal to a specified value.

Example: <A1> GEQ 2 displays 1 (true), if the content of A1 is greater than or equal to 2

Mažiau

L

Tests for values less than a specified value.

Example: <A1> L 2 displays 1 (true), if the content of A1 is less than 2

Daugiau

G

Tests for values greater than a specified value.

Example: <A1> G 2 displays 1 (true), if the content of A1 is greater than 2

Loginė operacija „arba“ (or)

OR

Tests for values matching the Boolean OR.

Pavyzdys: 0 ARBA 0 parodo 0 (FALSE), visa kita 1 (TRUE)

Loginė operacija X „arba“ (or)

XOR

Tests for values matching the Boolean exclusive OR.

Pavyzdys: 1 XOR 0 parodo 1 (TRUE)

Loginė operacija „ir“ (and)

AND

Tests for values matching the Boolean AND.

Pavyzdys: 1 AND 2 parodo 1 (TRUE)

Loginė operacija „ne“ (not)

NOT

Tests for values matching the Boolean NOT.

Pavyzdys: NOT 1 (TRUE) parodo 0 (FALSE)


Statistikos funkcijos

Galite pasirinkti iš toliau pateiktų statistinių funkcijų:

Funkcija

Pavadinimas

Pavyzdys

Vidurkis

MEAN

Apskaičiuoja reiškmių aritmetinį vidurkį, kurios yra pažymėtoje srityje ar sąraše.

Pavyzdys: MEAN 10|30|20 parodo 20

Minimali vertė

MIN

Apskaičiuoja minimalią reikšmę pažymėtoje srityje ar sąraše.

Pavyzdys: MIN 10|30|20 parodo 10

Didžiausia reikšmė

MAX

Apskaičiuoja didžiausią reikšmę pažymėtoje srityje ar sąraše.

Example: MAX 10|30|20 displays 30

Produktas

PRODUCT

Apskaičiuoja pažymėtų langelių produktą.

Pavyzdys: PRODUKTAS <A2:C2> parodo produkto vertes langeliuose nuo A2 iki C2

Apskaita

COUNT

Apskaičiuoja ne tuščių langelių skaičių.

Example: COUNT <A2:C2> displays the number of non empty cells in A2 to C2


Funkcijos

Galite pasirinkti iš pateiktų funkcijų:

Funkcija

Pavadinimas

Pavyzdys

Sinusas

SIN

Calculates the sine in radians.

Example: SIN (PI/2) displays 1

Kosinusas

COS

Apskaičiuoja kosinusą radianais.

Example: COS 1 displays 0.54

Tangentas

TAN

Apskaičiuoja tangentą radianais.

Pavyzdys: TAN <A1>

Arksinusas

ASIN

Apskaičiuoja arksinusą radianais.

PAvyzdys: ASIN 1

Arkkosinusas

ACOS

Apskaičiuoja arkkosinusą radianais.

Pavyzdys: ACOS 1

Arktangentas

ATAN

Apskaičiuoja arktangentą radianais.

Pavyzdys: ATAN 1

Absoliučioji reikšmė

ABS

Sugrąžina absoliučiąją skaičiaus reikšmę.

Pavyzdys: ABS -34 grąžina 34

Ženklas

SIGN

Sugrąžina algebrinį skaičiaus ženklą.

Pavyzdys: ŽENKLAS -23 grąžina -1


Kintamieji naudoti dokumento savybėms

Pateiktas dokumento savybes taip pat galime rasti Failas → Savybės → Statistika.

Pavadinimas

Aprašymas

CHAR

Rašmenų skaičius dokumente

WORD

Žodžių skaičius dokumente

PARA

Pastraipų skaičius dokumente

GRAPH

Paveikslų skaičius dokumente

TABLES

Lentelių skaičius dokumente

OLE

OLE objektų skaičius dokumente

PAGE

Puslapių skaičius dokumente


Daugiau apibrėžtų reikšmių

Aprašymas

Pavadinimas

Reikšmė

PI

PI

3.1415...

Oilerio konstanta

E

2.71828...

Tiesa

TRUE

nelygu 0

Netiesa

FALSE

0


Paremkite mus!