Sąlyga

Apibrėžkite sąlygas sąlyginiams stiliams.

Jei norite tai atlikti…

Right-click a paragraph with style Body Text. Choose Paragraph - Edit Style - Condition tab.

Pasirinkite Rodymas → Stiliai (). Dešiniu pelės mygtuku paspauskite bet kurį pastraipos stilių. Pasirinkite Naujas → Sąlyga skirtuką.


Sąlyginiai stiliai yra pastraipos stiliai, kurie turi skirtingas savybes, priklausomai nuo konteksto. Negalite pakeisti sąlyginio stiliaus sąlyginių savybių vos tik jos būna apibrėžtos.

LibreOffice pritaiko sąlyginių stilių pastraipos savybes tokia seka (pusjuodžiai terminai atitinka dialogo laukų pavadinimus): jeigu pastraipa yra suformatuota su sąlyginiu stiliumi, tai ji yra Kontekste kurioPritaikytas stilius susietas su juo ir tuomet Pastraipos stilius iš sąlygos yra naudojamas. Jeigu joks stilius nėra susietas su Kontekstu, tuomet požymiai yra apibrėžti sąlyginiame stiliuje. Toliau pateiktas pavyzdys parodo šiuos santykius:

  1. Open a blank text document and write a short business letter with a header (Format - Page Style - Header).

  2. Apibrėžkite naują pastraipos stilių pasirinkdami Naujas Stiliai lange ir pažymėkite visas pastraipos nuostatas, kurias norite taikyti komerciniam laiškui Pastraipos stilius dialogo lange. Įvardinkite šitą stilių „Komercinis laiškas“.

  3. Tada spustelėkite Sąlyga skirtuką ir pasirinkite Sąlyginis stilius lauką, kad apibrėžtumėte naują pastraipos stilių kaip sąlyginį stilių.

  4. Lange Kontekstas pasirinkite aštraštės įrašą ir lange Pastraipos stiliai pasirinkite stilių komerciniu laiško antraštei; pavyzdžiui, numatytasis pastraipos stilius „antraštė“. Taip pat galite pasirinkti savo asmeninį stilių.

  5. Galite pritaikyti pastraipos stilių kontekstui du kartus spustelėdami pažymėtą įrašą Pastraipos stiliai sąrašo langelyje arba naudodami Taikyti.

  6. Spustelėkite OK kad užvertumėte pastraipos stilius dialogo langą ir tada suformatuokite visas pastraipas komerciniame laiške, įskaitant ir antraštę su naujuoju „Komercinis laiškas“ sąlyginio pastraipos stiliumi. (Kai spustelėjate antraštę, jums gali reikėti parodyti Visi stiliai arba Pasirinktieji stiliai stiliaus sąraše, kad naudotumėte naują komercinio laiško stilių.)

Antraštės tekstas dabar turi požymius, kuriuos nurodėte antraštės pastraipos stiliuje, kol kitos dokumento dalys turi požymius, apibrėžtus komercinio laiško sąlyginiame pastraipos stiliuje.

tip

The Body Text style was created as a conditional style. Therefore, any styles you derive from it can be used as conditional styles.


Pastraipos stilius pritaikytas kontekstui yra naudojamas, kai eksportuojama į kitus formatus (RTF, HTML, ir taip toliau).

Sąlyginis stilius

Pažymėkite šį langelį, kad apibrėžtumėte naują stilių kaip sąlyginį stilių.

Kontekstas

Here you can see the LibreOffice predefined contexts, including outline levels 1 to 10, list levels 1 to 10, table header, table contents, section, border, footnote, header and footer.

Pritaikyti stiliai

Čia galite matyti sąrašą visų pastraipos stilių, kurie buvo pritaikyti kontekstui.

Pastraipos stiliai

Sąrašas visų pastraipos stilių, kurie gali būti priskirti kontekstui apima sąrašo langelį.

Stilių grupės

Tai yra stiliaus grupės, kurias galite rodyti stilių lange.

Pavadinimas

Reikšmė

Automatiškai

Rodomi veikiamajame kontekste tinkantys stiliai.

Visi stiliai

Rodomi visi pasirinktos kategorijos stiliai.

Pritaikyti stiliai

Rodomi veikiamajame dokumente pritaikyti pasirinktos kategorijos stiliai.

Naudotojo stiliai

Rodomi visi naudotojo aprašyti pasirinktos kategorijos stiliai.

Teksto stiliai

Rodomi tekstui formatuoti tinkami stiliai.

Document Structure

Displays formatting styles for structuring documents.

Sąrašo stiliai

Displays formatting styles for ordered or unordered lists.

Rodyklės stiliai

Rodomi rodyklėms formatuoti tinkami stiliai.

Specialusis stilius

Rodomi specialioms sritims (pavyzdžiui, puslapinėms antraštėms ir poraštėms, išnašoms, lentelėms, pavadinimams) tinkami stiliai.

HTML stiliai

Rodomi HTML dokumentams tinkami stiliai.

Sąlyginiai stiliai

Rodomi naudotojo aprašyti sąlyginiai stiliai.

Stilių hierarchija

Rodomas pasirinktos kategorijos stilių hierarchinis sąrašas. Jei norite pamatyti žemesnių lygių stilius, spustelėkite priešais stiliaus pavadinimą esantį pliuso ženklą.


Pašalinti

Spustelėkite čia, kad pašalintumėte esamą kontekstą, kuris yra priskirtas pasirinktam stiliui.

Priskirti

Paspauskite Taikyti, kad pritaikytumėte pažymėtą pastraipos stilių apibrėžtam kontekstui.

Atstatyti

Atvertosios kortelės parinkčių reikšmės atstatomos į tokias, kokios buvo nustatytos atvėrus šį dialogo langą.

Paremkite mus!