…………………………………………

Aprašomos sąlygos

Sąlygos yra loginiai reiškiniai, kuriuos galite naudoti rodinio valdymui laukai ir sekcijos jūsų dokumente. Tolimesni pavyzdžiai pritaikyti laukams, taip pat yra pritaikomi ir sekcijoms.

Galite apibrėžti sąlygas tolimesniam laukų tipui:

 1. Sąlyginis tekstas: rodo tekstą A jeigu sąlyga yra teisinga, o jei neteisingą - tekstą B.

 2. Paslėptas tekstas: paslepia lauko turinį, jeigu sąlyga yra teisingai.

 3. Paslėpta pastraipa: paslepia pastraipą, jeigu sąlyga yra teisinga.

 4. Bet koks įrašas ir kitas įrašas: valdo prieigą prie duomenų bazės įrašų.

Paprasčiausias būdas apibrėžti sąlygą yra aprašyti loginį reiškinį Sąlygalangelyje, naudojant tolimesnes reikšmes:

TRUE

Sąlyga yra patenkinama visada. Galite įvesti bet kokią reikšmę, kuri nėra lygi 0, kaip sąlyginį tekstą.

FALSE

Sąlyga nėra tenkinama. Jūs taip pat galite įvesti reikšmę 0.


note

Jeigu paliekate Sąlygalangelį tuščią, yra laikoma, jog sąlyga netenkinama.


Kai apibrėžiate sąlyga, naudokite tuos pačius elementus apibrėždami formulę, matematines ir statistines funkcijas, skaičių formatus, kintamuosius ir konstantas.

Apibrėždami sąlygą galite naudoti toliau pateiktus kintamųjų tipus:

 1. Iš anksto apibrėžti LibreOffice kintamieji kurie naudoja statistikas

 2. Pasirinktini kintamieji, kurie yra sukurti naudojant „Kintamojo priskyrimas“ lauką

 3. Kintamieji paremti naudotojo duomenimis

 4. Kintamieji paremti duomenų bazės laukų turiniu

Negalite naudoti vidinių kintamųjų, tokių kaip puslapio ir skyriaus numeriai, sąlygos reiškinyje.

Sąlygos ir kintamieji

Tolimesni pavyzdžiai naudoja kintamąjį pavadintą „x“:

x == 1 arba x EQ 1

Sąlyga yra teisinga, jeigu „x“ yra lygus 1.

x != 1 arba x NEQ 1

Sąlyga yra teisinga, jeigu „x“ nėra lygus 1.

x != 1 or x NEQ 1

Sąlyga yra teisinga, jeigu „x“ yra pi kartotinis.


Norint naudoti lyginamuosius operatorius su eilutėmis, operandai turi būti apriboti dvigubomis citatos kabutėmis:

x == "ABC" arba x EQ "ABC"

Tikrina ar kintamasis „x“ apima (teisinga) „ABC“ eilutę, ar ne (neteisinga).

x == "" arba x EQ ""

arba

!x arba NOT x

Tikrina ar kintamasis „x“ turi tuščią eilutę.


note

„Lygus“ lyginamasis operatorius privalo būti pateiktas dviejų lygybės ženklų (==) sąlygoje. Pavyzdžiui, jeigu apibrėžiate kintamąjį „x“ verte lygia 1, galite įvesti sąlygą x==1.


Naudotojo duomenys

Galite įtraukti naudotojo duomenis, kai apibrėžiate sąlygas. Norėdami pakeisti naudotojo duomenis, pasirinkite → LibreOffice → Naudotojo duomenys. Naudotojo duomenys privalo būti įvesti į eilučių pavidalą. Galite užklausti naudotojo duomenų naudodami „==“ (EQ), „!=“ (NEQ), arba „!“(NOT).

Toliau lentelėje yra rikiuojami naudotojo duomenų kintamieji ir jų paaiškinimai:

Kintamasis

Paaiškinimas

user_firstname

Vardas

user_lastname

Pavardė

user_initials

Inicialai

user_company

Organizacija

user_street

Gatvė

user_country

Šalis

user_zipcode

Pašto kodas

user_city

Miestas

user_title

Pavadinimas

user_position

Pareigos

user_tel_work

Verslo telefono numeris

user_tel_home

Namų telefono numeris

user_fax

Fakso numeris

user_email

El. pašto adresas

user_state

Padėtis (ne visose LibreOffice versijose)


Pavyzdžiui, norėdami paslėpti pastraipą, tekstą ar sekciją nuo naudotojo su specifiniais inicialaus, tokiais kaip „LM“, įveskite sąlygą: naudotojo_inicialai==„LM“.

Sąlygos ir duomenų bazės laukai

Galite apibrėžti sąlygas prieigai prie duomenų bazių arba duomenų bazės laukams. Pavyzdžiui, pagal sąlygą galite patikrinti duomenų bazės lauko turinį arba naudoti duomenų bazės laukus loginiams reiškiniams. Toliau lentelėje yra surikiuoti keli pavyzdžiai duomenų bazių naudojimui sąlygose:

Pavyzdys

Paaiškinimas

Duomenų bazė.Lentelė.Organizacija

Duomenų bazė.Lentelė.Organizacija NEQ „“

Duomenų bazė.Lentelė.Organizacija != ""

Sąlyga yra teisinga, jeigu ORGANIZACIJA laukas nėra tuščias. (Pirmame pavyzdyje, operatorius nėra reikalingas.)

!Duomenų bazė.Lentelė.Organizacija

NE Duomenųbazė.Lentelė.Organizacija

Duomenų bazė.Lentelė.Organizacija EQ ""

Duomenų bazė.Lentelė.Organizacija ==""

Grąžina TRUE jeigu COMPANY laukas yra tuščias.

Duomenųbazė.Lentelė.Organizacija !="Sun"

Duomenųbazė.Lentelė.Organizacija NEQ „Saulė“

Grąžina TRUE jeigu dabartinis įrašas lauke COMPANY nėra „Saulė“. (Šauktuko ženklas perteikia loginį NOT.)

Duomenųbazė.Lentelė.Vardas IR Duomenųbazė.Lentelė.Pavadinimas

Grąžina TRUE jeigu įrašas apima pirmą ir paskutinį pavadinimą.


note

Pastebėkite skirtumą tarp loginės operacijos NOT „!“ ir lyginamojo operatoriaus nelygaus „!=“ (NEQ).


Kai sąlygoje nurodote nuorodą į duomenų bazės lauką, naudokite formą Duomenųbazėspavadinimas.Lentelėspavadinimas.Laukopavadinimas. Jeigu vienas iš pavadinimų turi rašmenį, kuris yra operatorius, toks kaip minuso ženklas (-), uždarykite pavadinimą į laužtinius skliaustus, pavyzdžiui, Duomenųbazėspavadinimas.[Lentelės-pavadinimas].Laukopavadinimas. Niekada nenaudokite tarpų lauko pavadinimuose.

Pavyzdžiui: Slepiamas tuščias duomenų bazės laukas

Galite norėti sukurti sąlygą, kuri paslepia tuščią lauką, pavyzdžiui, jeigu COMPANY laukas yra tuščias kai kuriems duomenų įrašams.

Pasirinkite Paslėptos pastraipos sąrašo įrašą ir įrašykite tolimesnę sąlygą: Addressbook.Addresses.Company EQ ""

arba įrašykite šią

NOT Addressbook.Addresses.Company

Jeigu COMPANY duomenų bazės laukas yra tuščias, sąlyga yra teisingai ir pastraipa yra paslėpta.

note

Parodyti paslėptas pastraipas ekrane, pasirinkite → LibreOffice tekstų rengyklė → Rodymas ir išvalykite Paslėptos pastraipos žymimąjį langelį.


Sąlygų laukuose pavyzdžiai

Toliau pateikti pavyzdžiai naudoja sąlyginį teksto lauką, nors jie gali būti pritaikyti bet kokiems laukams, kurie gali būti susieti su sąlyga. Sintaksė, kuri naudojama sąlygoms, taip pat yra naudojama ir paslėptam tekstui, paslėptai pastraipai, bet kokiam įrašui arba kito įrašo laukams.

Parodyti sąlyginį tekstą, remiantis puslapių skaičiumi:

 1. Pasirinkite Įterpti → Laukas → Daugiau laukų ir tada paspauskite Funkcijos skirtuką.

 2. Tipas sąraše, paspauskite „Sąlyginis tekstas“.

 3. Sąlygalangelyje, įrašykite „puslapis == 1“.

 4. jei tenkinama langelyje, įrašykite „Yra tik tai vienas puslapis“.

 5. Arbalangelyje, įrašykite „Yra keletas puslapių“.

 6. Spustelėkite mygtuką Įterpti, po to Užverti.

Parodyti sąlyginį tekstą, remiantis naudotojo aprašytu kintamuoju

 1. Pasirinkite Įterpti → Laukas → Daugiau laukų ir tada paspauskite Kintamieji skirtuką.

 2. Tipas sąraše, paspauskite „Kintamojo priskyrimas“.

 3. Pavadinimas langelyje, įrašykite „Pelnas“.

 4. Vertė langelyje, įrašykite „5000“.

 5. Spustelėkite Įterpti.

 6. Spustelėkite Funkcijos skirtuką ir paspauskite „Sąlyginis tekstas“ Tipas sąraše.

 7. Sąlyga langelyje, įrašykite „Pelnas < 5000“.

 8. Jei tenkinama langelyje, įrašykite „Tikslas nėra tenkinamas“.

 9. Arba langelyje, įrašykite „Tikslas yra tenkinamas“.

 10. Spustelėkite Įterpti.

Pataisti „Pelnas“ kintamojo turinį, du kartus paspauskite kintamojo lauką.

Parodyti sąlyginį tekstą, remiantis duomenų bazės lauko turiniu:

Pirmoji šio pavyzdžio dalis, dokumente įterpia tarpą tarp „Vardo“ ir „Pavardės“ laukų, o antra dalis įterpia tekstą, remiantis lauko turiniu. Šis pavyzdys reikalauja, kad adreso duomenų šaltinis būtų registruotas naudojant LibreOffice.

 1. Pasirinkite Įterpti → Laukas → Daugiau laukų ir tada paspauskite Duomenų bazė skirtuką.

 2. Tipassąraše, paspauskite „Laiškų komponavimo laukai“.

 3. Duomenų bazės parinkimas langelyje, du kartus paspauskite adresų knygą, tada paspauskite „Vardas“ ir spustelėkite Įterpti. Pakartokite tai su „Pavardė“.

 4. Žymeklį padėkite tarp dviejų laukų, paspauskite tarpą ir tada sugrįžkite į Laukaidialogo langą:

 5. Spustelėkite Funkcijos skirtuką ir tada paspauskite „Sąlyginis tekstas“ Tipas sąraše.

 6. Sąlyga langelyje, įrašykite: „Adresųknyga.adresai.vardas“.

 7. Jei tenkinama langelyje, įrašykite tarptą ir palikite arbalangelį tuščią.

Galite naudoti sąlygą, norėdami įterpti tekstą vardo lauke.

 1. Laukai dialogo lange, paspauskite Funkcijos skirtuką.

 2. Tipas langelyje, paspauskite „Sąlyginis tekstas“.

 3. Sąlyga langelyje, įrašykite: Adresųknyga.adresai.vardas == “Mykolas“.

 4. Jei tenkinama langelyje, įrašykite „Mielas“.

 5. jei netenkinama langelyje, įrašykite „Labas“.

 6. Spustelėkite Įterpti.

Paremkite mus!