Rašmenų keitimas

Šiame dialogo lange galima pridėti rašmenų į rašmenų aibę, taisyti rašmenų aibes ar keisti būdą, kaip rašmuo užrašomas. Taip pat galima aprašyti naujas rašmenų aibes, priskirti rašmenims pavadinimus ar keisti esamas rašmenų aibes.

Jei norite tai atlikti…

Pasirinkite Priemonės → Rašmenys → Keisti


Esamas rašmuo

Čia parinkite esamo rašmens pavadinimą. Rašmuo, jo pavadinimas ir aibė, kuriam rašmuo priklauso, rodomi kairiajame peržiūros laukelyje dialogo lango apačioje.

Esamo rašmens aibė

Čia rodomas esamo rašmens aibės pavadinimas. Jei reikia, čia galima parinkti ir kitą rašmenų aibę.

Rašmuo

Šiame išskleidžiamajame sąraše išvardinti visi parinktos rašmenų aibės rašmenų pavadinimai. Pasirinkite rašmens pavadinimą iš sąrašo arba surinkite naują pridedamo rašmens pavadinimą.

Naujo rašmens pridėjimas

Jei į rašmenų aibę norite pridėti naują rašmenį, pirmiausia laukelyje Šriftas pasirinkite norimą šriftą, tuomet rašmenų laukelyje pažymėkite norimą rašmenį. Laukelyje Rašmuo įveskite norimą naujojo rašmens pavadinimą. Laukelyje Rašmens aibė parinkite aibę iš esamų rašmenų aibių sąrašo arba įveskite naują pavadinimą naujai rašmenų aibei sukurti. Dešiniajame peržiūros laukelyje bus rodomas parinktas rašmuo. Spustelėkite mygtuką Pridėti, tuomet Gerai.

Rašmens pavadinimo keitimas

Jei norite pakeisti rašmens pavadinimą, laukelyje Esamas rašmuo parinkite norimą pakeisti pavadinimą. Tuomet laukelyje Rašmuo įveskite naująjį pavadinimą. Įsitikinkite, kad peržiūros laukelyje rodoma teisinga rašmens aibė, ir spustelėkite mygtuką Keisti, tuomet spustelėkite Gerai.

Rašmens aibė

Išskleidžiamajame sąraše Rašmens aibė išvardintos visos esamos rašmenų aibės. Rašmenų aibes galima keisti arba sukurti naują.

Naujos rašmenų aibės kūrimas

Naujai rašmenų aibei sukurti įveskite norimą jos pavadinimą laukelyje Rašmens aibė ir pridėkite bent vieną rašmenį. Spustelėkite mygtuką Gerai, kad užvertumėte dialogo langą. Tuomet jau bus galima rinktis rašmenis iš naujosios rašmenų aibės.

Šriftas

Rodomas parinkto šrifto pavadinimas. Taip pat iš sąrašo galima parinkti kitą šriftą.

Poaibis

Jei laukelyje Šriftas parinkote ne rašmenų šriftą, čia galima parinkti Unikodo poaibį, į kurį bus įdėtas naujas arba pakeistas rašmuo. Kai parinksite poaibį, visi šiam rašmenų aibės poaibiui priklausantys rašmenys bus rodomi rašmenų sąraše aukščiau.

Šrifto stilius

Čia rodomas esamas šrifto stilius. Jį galima pakeisti pasirinkus kitą stilių iš išskleidžiamojo sąrašo.

Pridėti

Spustelėjus šį mygtuką rašmuo, rodomas dešiniajame peržiūros laukelyje, pridedamas į pasirinktą rašmenų aibę. Rašmuo bus įrašytas laukelyje Rašmuo rodomu pavadinimu. Kad šis mygtukas būtų veiksnus, būtina įvesti pavadinimą laukeliuose Rašmuo arba Rašmens aibė. Tą patį pavadinimą galima naudoti tik kartą.

Keisti

Spustelėjus šį mygtuką, kairiajame peržiūros laukelyje rodomo rašmens pavadinimas, esantis laukelyje Esamas rašmuo, pakeičiamas naujuoju pavadinimu, įvestu laukelyje Rašmuo.

Rašmens perkėlimas į kitą rašmenų aibę

tip

Pavyzdžiui, perkelkime didžiąją graikų abėcėlės raidę ALFA iš graikų rašmenų aibės į specialiųjų rašmenų aibę. Iš dviejų viršutinių išskleidžiamųjų sąrašų pasirinkite esamo rašmens aibę „Graikų“ ir esamą rašmenį ALFA. Parinktas rašmuo bus rodomas kairiajame peržiūros langelyje. Išskleidžiamajame sąraše Rašmens aibė parinkite reikšmę „Specialieji“. Spustelėkite mygtuką Keisti, tuomet – Gerai. Po šių veiksmų raidė ALFA bus tik specialiųjų rašmenų aibėje.


Šalinti

Šiuo mygtuku rašmuo, rodomas kairiajame peržiūros laukelyje, pašalinamas iš rašmenų aibės, kurioje jis yra. Programa neprašys patvirtinti šio veiksmo! Jei pašalinsite paskutinį likusį rašmenų aibės rašmenį, kartu bus pašalinta ir pati rašmenų aibė.

note

Bet kuriuo metu spustelėjus mygtuką Atsisakyti, rašmenų keitimo dialogo langas bus užvertas ir jokie pakeitimai neįrašyti.


Paremkite mus!