Skliaustai ir grupavimas

Note Icon

Kabutės pavyzdžiuose naudojamos tik tekstui išskirti, jos nėra komandų ar formulių dalis.


Warning Icon

Kai formulių tekstą renkate tiesiogiai komandų polangyje, nepamirškite tarp elementų palikti tarpų, kad formulės struktūra būtų teisinga.


Riestiniai skliaustai „{}“ naudojami reiškiniams grupuoti ir taip sukurti vieną naują reiškinį. Pavyzdžiui, reiškinys sqrt {x * y} žymi kvadratinę šaknį iš sandaugos x*y, o reiškinys sqrt x * y – kvadratinę šaknį iš x, padaugintą iš y. Grupavimo riestiniai skliaustai formulėje neužima vietos.

Aibės riestiniai skliaustai anksčiau būdavo įterpiami komandomis „left lbrace <?> right rbrace“. Dabar kairįjį ir dešinįjį aibės skliaustus galima įterpti surinkus „lbrace“ ir „rbrace“.

Formulių rengyklėje galima naudoti aštuonių tipų skliaustus. Apvalinimo skliaustai „ceil“ ir „floor“ dažniausiai naudojami skaičiaus apvalinimui didinant arba mažinant žymėti: lceil -3.7 rceil = -3 arba lfloor -3.7 rfloor = -4.

Funkcijos skliaustai (kampiniai skliaustai su vertikalia linija viduryje) dažnai naudojami užrašant fizikos reiškinius: langle a mline b rangle arba langle a mline b mline c over d mline e rangle. Vertikalių linijų ilgis ir padėtis atitinka kampinius skliaustus.

Visus skliaustus galima naudoti tik poromis. Visi skliaustai turi keletą bendrų savybių:

Visų tipų skliaustai atlieką tokią pačią grupavimo funkciją, kaip ir riestiniai skliaustai „{}“.

Visų tipų skliaustais, net ir tais, kurie yra matomi formulėje, galima sukurti tuščią grupę. Tokiu atveju skliaustuose nerašoma jokio reiškinio.

Skliaustų dydis nėra savaime pritaikomas prie apskliausto reiškinio. Pavyzdžiui, jei norite, kad reiškinyje ( a over b ) skliaustai būtų tokio dydžio, kaip ir pats reiškinys, reikia naudoti komandas „left“ ir „right“. Surinkus left(a over b right) skliaustų dydis bus pritaikytas prie reiškinio. Vis dėlto, jei patys skliaustai yra reiškinio, kurio dydis yra keičiamas, dalis, skliaustų dydis taip pat bus keičiamas: size 3(a over b) ir size 12(a over b). Skliaustų ir reiškinio dydžio santykis nėra keičiamas.

Su komandomis „left“ ir „right“ bet kurį skliaustą galima naudoti atskirai. Galima netgi dešinįjį skliaustą rašyti kairėje reiškinio pusėje, o kairįjį – dešinėje. Vietoje skliausto galima naudoti komandą „none“ – tokiu būdu skliaustas nerodomas ir jam neskiriama vietos. Šitaip galima užrašyti tokius reiškinius:

Komandoms „left“ ir „right“ galioja tos pačios taisyklės, kaip ir kitiems skliaustams: jomis galima sukurti grupę arba tuščią eilutę.

Kombinacijos iš skirtingų tipų skliaustų, pavieniai skliaustai ar sukeisti vietomis skliaustai matematinėse formulėse naudojami dažnai. Komandų polangyje surinkę štai tokią formulę gautume klaidą:

Pridėjus komandas „left“ ir „right“ šis reiškinys „LibreOffice Math“ rengyklėje tampa teisingas: left [2, 3 right ). Tačiau skliaustų dydis nėra fiksuotas, nes jis savaime pritaikomas prie apskliausto reiškinio. Pavienių skliaustų naudojimas gali būti painus. Pavienius fiksuoto dydžio skliaustus galima įterpti prieš įprastą skliaustą surinkus kairinį brūkšnį „\“. Tokie skliaustai bus laikomi paprastais rašmenimis ir nebeatliks skliaustų funkcijos – jais nebus galima grupuoti, o jų padėtis bus tokia pati, kaip ir visų kitų rašmenų. Palyginkite reiškinius size *2 \langle x \rangle ir size *2 langle x rangle.

Visų tipų pavieniai fiksuoto dydžio skliaustai turėtų būti rašomi šitaip:

Šiuo būdu tokius intervalus, kaip anksčiau minėtasis, LibreOffice Math rengykle galima užrašyti labai paprastai: \[2", "3\) arba \]2", "3\[ (Pastaba: Šiuo atveju kabutės yra formulės teksto dalis.)

Note Icon

Atkreipkite dėmesį, kad šiame pavyzdyje naudojamos kabutės turi būti paprastosios kabutės (lietuviška standartine klaviatūra surenkamos kombinacija Lyg3+Ė). Formulėse skyrybos ženklai (šiame pavyzdyje kablelis) paprastai įvedami kaip tekstas. Nors ir galima surinkti „\[2,~3\)“, rekomenduojamas yra pirmasis variantas. Ankstesniame pavyzdyje fiksuotas skliaustų dydis priklauso nuo nustatyto šrifto dydžio.


Formulių rengyklėje įdėtines grupes kurti gana paprasta. Formulėje hat "{a + b}" cirkumfleksas rodomas tiesiog ties reiškinio „{a + b}“ viduriu. Taip pat nesunku suprasti, kaip bus atvaizduojamos formulės color red lceil a rceil ar grave hat langle x * y rangle. Pastaroji gali būti užrašoma ir taip: grave {hat langle x * y rangle}. Čia panaudoti du požymiai vienas kito neužgožia ir gali būti naudojami kartu.

Tačiau yra požymių, kurie tarpusavyje nėra suderinami ir vienas panaikina kitą. Dažniausiai tokie yra šrifto požymiai. Pavyzdžiui, kokios spalvos bus raidė „b“ formulėje color yellow color red (a + color green b)? Arba kokio ji bus dydžio formulėje size *4 (a + size /2 b)? Jei bazinis dydis būtų 12, ar raidė „b“ būtų 48 dydžio? Gal 6 ar net 24? Toliau išvardintos pagrindinės eiliškumo taisyklės, taikomos formulių rengyklėje. Šios taisyklės taikomos visoms grupių komandoms. Rezultatą pamatyti galima tik kai naudojami šrifto požymiai „bold“, „ital“, „phantom“, „size“, „color“ ar „font“.

Komandos „color …“, „font …“ ir „size n“ (kur n yra dešimtainis skaičius) pakeičia visas ankstesnes to paties tipo komandas.

Komandos „size +n“, „size -n“, „size *n“ ir „size /n“ papildo ankstesnes komandas.

Reiškinyje size *2 size -5 a rašmens dydis apskaičiuojamas pradinį dydį padauginus iš 2 ir atėmus 5.

font sans ( a + font serif b)

size *2 ( a + size /2 b )

Tip Icon

Formulės dydžiui keisti naudokite komandas „size +“, „size -“, „size *“ arba „size /“. Nepatartina naudoti komandos „size n“. Pirmosios komandos labiau tinkamos bet kokiame kontekste. Jas galima nukopijuoti ir įdėti kitame dokumente, o rezultatas liks toks pat. Be to, formulės su šiomis komandomis išlieka reikiamo dydžio net ir pakeitus bazinį teksto dydį. Šitaip nebūtų naudojant komandą „size n“. Jei naudosite tik komandas size * ir size / (pavyzdžiui, size *1.24 a arba size /0.86 a), bus išlaikytos teisingos formulių rašmenų proporcijos.


Pavyzdžiai (bazinis teksto dydis 12 ir 50% indeksų koeficientas):

Šiomis komandomis gaunamos identiškos proporcijos: size 18 a_n ir size *1.5 a_n.

Čia rašmenų dydis skirsis priklausomai nuo konteksto: x^{size 18 a_n} ir x^{size *1.5 a_n}

Palyginimui pavyzdžiai su komanda size +n – reiškiniai yra visiškai vienodo dydžio:

a_{size 8 n}

a_{size +2 n}

a_{size *1.333 n}

Tačiau šiuose pavyzdžiuose rašmenų dydis skiriasi:

x^{a_{size 8 n}}

x^{a_{size +2 n}}

x^{a_{size *1.333 n}}

Note Icon

Visuose pavyzdžiuose „n“ dydis skiriasi. Dydis 1,333 gaunamas pagal formulę 8/6, kur norimas dydis padalijamas iš numatytojo indeksų dydžio 6 (tai 50% nuo bazinio teksto dydžio 12).


Paremkite mus!