Veiksmų su sekomis ir integravimo ženklai

You can choose among various operators to structure your LibreOffice Math formula. All available operators appear in the lower part of the Elements pane. They are also listed in the context menu of the Commands window. All operators not contained in the Elements pane or in the context menu must be typed manually in the Commands window.

Jei norite tai atlikti…

Atverkite komandų lango kontekstinį meniu ir pasirinkite Veiksmų su sekomis ir integravimo ženklai

Pasirinkite komandą Rodymas → Ženklai, tuomet ženklų polangyje iš išskleidžiamojo sąrašo pasirinkite grupę Veiksmų su sekomis ir integravimo ženklai.


Toliau išvardinti visi formulių rengyklėje galimi veiksmų su sekomis ir integravimo ženklai. Į formulę juos įterpti galima spustelėjus prie aprašymo pavaizduotą mygtuką ženklų polangyje (atveriamas pasirinkus Rodymas → Ženklai) arba iš komandų polangio kontekstinio meniu.

Veiksmų su sekomis ir integravimo ženklai

Ribos ženklo piktograma

Riba

Įterpiamas ribos ženklas su vienu vietaženkliu. Taip pat galima surinkti lim <?> komandų polangyje.

Sumos ženklo piktograma

Suma

Įterpiamas sumos ženklas su vienu vietaženkliu. Taip pat galima surinkti sum <?> komandų polangyje.

Sandaugos ženklo piktograma

Sandauga

Įterpiamas sandaugos ženklas su vienu vietaženkliu. Taip pat galima surinkti prod <?> komandų polangyje.

Sudėtinės sandaugos ženklas

Sudėtinė sandauga

Įterpiamas sudėtinės sandaugos ženklas su vienu vietaženkliu. Taip pat galima surinkti coprod <?> komandų polangyje.

Viršutinės ir apatinės ribos ženklo piktograma

Viršutinė ir apatinė riba

Įterpiami viršutinės ir apatinės ribos indeksai, naudotini kartu su integralų, ribų, ar sumos ženklais, ir vienas vietaženklis. Taip pat galima surinkti from{<?>} to{<?>} <?> komandų polangyje. Ribų indeksus reikia naudoti kartu su tinkamu operacijos ženklu. Ribos indeksai bus centruojami virš ir po operacijos ženklu.

Integralo ženklo piktograma

Integralas

Įterpiamas integralo ženklas su vienu vietaženkliu. Taip pat galima surinkti int <?> komandų polangyje.

Dvilypio integralo ženklo piktograma

Dvilypis integralas

Įterpiamas dvilypio integralo ženklas su vienu vietaženkliu. Taip pat galima surinkti iint <?> komandų polangyje.

Trilypio integralo ženklas

Trilypis integralas

Įterpiamas trilypio integralo ženklas su vienu vietaženkliu. Taip pat galima surinkti iiint <?> komandų polangyje.

Apatinės ribos ženklas

Apatinė riba

Įterpiamas apatinės ribos indeksas, naudotinas kartu su integralų, ribų ar sumos ženklais, ir reikiami vietaženkliai. Taip pat galima surinkti from {<?>}<?> komandų lange.

Kreivinio integralo ženklo piktograma

Kreivinis integralas

Įterpiamas kreivinio integralo ženklas su vienu vietaženkliu. Taip pat galima surinkti lint <?> komandų polangyje.

Dvilypio kreivinio integralo ženklo piktograma

Dvilypis kreivinis integralas

Įterpiamas dvilypio kreivinio integralo ženklas su vienu vietaženkliu. Taip pat galima surinkti llint <?> komandų polangyje.

Trilypio kreivinio integralo ženklo piktograma

Trilypis kreivinis integralas

Įterpiamas trilypio kreivinio integralo ženklas su vienu vietaženkliu. Taip pat galima surinkti lllint <?> komandų polangyje.

Viršutinės ribos ženklo piktograma

Viršutinė riba

Įterpiamas viršutinės ribos indeksas, naudotinas kartu su integralų, ribų ar sumos ženklais, ir reikiami vietaženkliai. Taip pat galima surinkti to <?><?> komandų polangyje. Ribų indeksus reikia naudoti kartu su tinkamu operacijos ženklu.

Tip Icon

Ribų indeksus prie operacijos ženklo (pavyzdžiui, integralo) galima pridėti ir pirmiausia spustelėjus operacijos ženklo, o tada – ribos mygtukus. Šis būdas spartesnis nei rinkti formulės tekstą komandų polangyje.


Komanda liminf įterpiamas apatinės ribos ženklas su vienu vietaženkliu.

Komanda limsup įterpiamas viršutinės ribos ženklas su vienu vietaženkliu.

Komandų lange surinkus oper, į „LibreOffice“ formulių dokumentą galima įterpti naudotojo aprašytus operacijų ženklus. Ši funkcija itin naudinga specialiesiems rašmenims įterpti, pavyzdžiui, oper %teta x. Naudojant komandą oper galima įterpti rašmenis ir ne iš numatytosios „LibreOffice“ rašmenų aibės. oper taip pat galima naudoti aprašant ribas, pavyzdžiui, oper %sąjunga from {i=1} to n x_{i}. Šiame pavyzdyje sąjungos ženklas įterpiamas komanda sąjunga, tačiau ši komanda nėra aprašyta formulių rengyklėje. Kad ją aprašytumėte, pasirinkite Priemonės → Rašmenys. Atsivėrusiame dialogo lange pasirinkite rašmenų aibę Specialieji ir spustelėkite mygtuką Keisti. Kitame dialogo lange pažymėkite sąjungos ženklą rašmenų lentelėje, laukelyje Rašmuo įveskite norimą naujojo ženklo pavadinimą, pavyzdžiui, „sąjunga“, ir laukelyje Rašmens aibė pasirinkite Specialieji. Spustelėkite mygtuką Įterpti, tuomet Gerai. Rašmenų dialogo lange spustelėkite Užverti. Dabar bus galima įterpti sąjungos ženklą komandų polangyje surinkus oper %sąjunga.

Tip Icon

Ribų rėžius galima išdėstyti ir ne ties rašmens viduriu, virš ar po rašmeniu. Tokiu atveju galima naudoti apatiniams ir viršutiniams indeksams įterpti skirtas komandas. Pavyzdžiui, komandų polangyje surinkus sum_a^b c ribų rėžiai bus įterpti dešinėje sumos ženklo pusėje. Jei ribos reiškinys sudarytas iš keleto rašmenų, būtina naudoti grupavimo skliaustus, pavyzdžiui, sum_{i=1}^{2*n} b. Importuojant senesnių versijų programomis parengtus formulių dokumentus, skliaustai įterpiami automatiškai. Jei norite pakeisti tarpus tarp rašmenų, pasirinkite Formatas → Tarpo reguliavimas → Kategorija → Indeksai arba Formatas → Tarpo reguliavimas → Kategorija → Ribos. Daugiau informacijos apie indeksus pateikiama kituose žinyno skyriuose.


Warning Icon

Kai formulės tekstą renkate tiesiogiai komandų polangyje, atminkite, kad dauguma operacijų ženklų nuo kitų formulės elementų turi būti atskirti tarpais. Tai ypač taikytina, kai iškart įvedate reikšmes, o ne vietaženklius, pavyzdžiui, lim a_{n}=a.


Paremkite mus!