Skaičiavimai

Čia nustatomos skaičiavimų skaičiuoklės dokumentuose parinktys. Galima nustatyti, kaip bus apdorojamos iteracinės nuorodos, parinkti datų nuostatas, dešimtainių skilčių skaičių ir nuspręsti, ar skirti raidžių lygį vykdant paiešką lakštuose.

Jei norite tai atlikti…

Atverkite skaičiuoklės dokumentą, pasirinkite → „LibreOffice“ skaičiuoklė → Skaičiavimai.


Iteracinės nuorodos

Šioje parinkčių grupėje galima apriboti aproksimacijų, atliekamų iteraciniuose skaičiavimuose, skaičių. Taip pat galima nustatyti atsakymo tikslumą.

Iteracijos

Nurodoma, ar formulių su iteracinėmis nuorodomis (formulių, kurios kartojamos tol, kol gaunamas rezultatas) skaičiavimą baigti po tam tikro kartojimų skaičiaus. Jei parinktis Iteracijos nepažymėta, dėl iteracinės nuorodos lentelėje bus rodomas klaidos pranešimas.

Pavyzdys: prekės kainos be pridėtinės vertės mokesčio skaičiavimas.

  1. Langelyje A5 įveskite tekstą „Pardavimo kaina“, langelyje A6 – „Kaina“, o langelyje A7 – „PVM“.

  2. Langelyje B5 įveskite pardavimo kainą (pavyzdžiui, 100). Kaina turėtų būti rodoma langelyje B6, o PVM – langelyje B7.

  3. Žinome, kad pridėtinės vertės mokestis apskaičiuojamas kainą padauginus iš 21%, o kainą sužinosime iš pardavimo kainos atėmę PVM. Langelyje B6 įveskite formulę =B5-B7 – taip bus skaičiuojama kaina. O langelyje B7 įveskite formulę pridėtinės vertės mokesčiui suskaičiuoti – =B6*0,21.

  4. Įgalinkite iteracijas, kad formulės būtų skaičiuojamos teisingai. Priešingu atveju būsenos juostoje bus pranešama apie ciklinės nuorodos klaidą.

A

B

5

Pardavimo kaina

100

6

Kaina

=B5-B7

7

PVM

=B6*0,21


Žingsniai

Nustatomas didžiausias iteracijos žingsnių skaičius.

Mažiausias pakeitimas

Nustatomas dviejų iš eilės einančių iteracijos žingsnių rezultatų skirtumas. Jei iteracijos rezultatų skirtumas yra mažesnis nei mažiausio pakeitimo reikšmė, iteracija bus sustabdyta.

Data

Šioje nuostatų grupėje galima parinkti pradinę datą, naudojamą dienoms į skaičius konvertuoti.

warning

Microsoft Excel wrongly assumes year 1900 to be a leap year and considers the inexistent day of 1900-02-29 as valid in date calculations. Dates prior to 1900-03-01 are therefore different in Excel and Calc.


1899-12-30 (numatytoji)

Data 1899-12-30 nustatoma nuline diena.

1900-01-01 (StarCalc 1.0)

Data 1900-01-01 nustatoma nuline diena. Naudokite šią parinktį, jei dirbate su „StarCalc 1.0“ skaičiuoklės dokumentais, kuriuose yra datų.

1904-01-01

Data 1904-01-01 nustatoma nuline diena. Naudokite šią parinktį, jei dirbate su dokumentais, importuotais iš kitų formatų.

Skirti raidžių lygį

Nustatoma, ar didžiąsias ir mažąsias raides laikyti skirtingomis lyginant langelių turinį.

Pavyzdys: Langelyje A1 įveskite „Tekstas“, o langelyje B1 – „tekstas“. Tada langelyje C1 surinkite formulę „=A1=B1“. Jei parinktis Skirti raidžių lygį pažymėta, C1 langelyje bus rodomas rezultatas NETEISINGAI, priešingu atveju rezultatas bus TEISINGAI.

note

Naudojant funkciją EXACT raidžių lygis skiriamas visada, nepriklausomai nuo šiame lange nustatytos parinkties.


warning

Jei norite, kad skaičiuoklės dokumentas būtų suderinamas su „Microsoft Excel“ programa, išjunkite raidžių lygio skyrimą.


Tikslumas kaip rodoma ekrane

Nustatoma, ar skaičiavimams naudoti suapvalintas reikšmes, rodomas ekrane. Diagramose visada atvaizduojamos suapvalintos reikšmės. Jei parinktis Tikslumas kaip rodoma ekrane nepažymėta, ekrane bus rodomos suapvalintos reikšmės, tačiau atliekant skaičiavimus bus naudojamos tikrosios, nesuapvalintos, reikšmės.

Paieškos kriterijai „=“ ir „<>“ taikomi visiems langeliams

Nurodoma, kad paieškos reiškinys, kurį nurodote su skaičiuoklės duomenų bazės funkcijomis, turi tiksliai atitikti visą langelio turinį. Kai ir Paieškos kriterijai „=“ ir „<>“ taikomi visiems langeliams, ir Formulėse leisti pakaitos simbolius parinktys yra pažymėtos, paieška langeliuose naudojant duomenų bazės funkcijas „LibreOffice Calc“ skaičiuoklėje veiks lygiai taip pat, kaip ir programoje „Microsoft Excel“.

* vieta:

Paieškos rezultatas:

vis

Randama „vis“, bet ne „viskas“, „avis“ ar „švisti“

vis*

Randama „vis“ ir „viskas“, bet ne „avis“ ar „švisti“

*vis

Randama „vis“ ir „avis“, bet ne „viskas“ ar „švisti“

*vis*

Randama „vis“, „viskas“, „avis“ ir „švisti“


Jei parinktis Paieškos kriterijai „=“ ir „<>“ taikomi visiems langeliams nepažymėta, paieškos reiškinys „vis“ veiks taip pat, kaip ir „*vis*“. Tokiu atveju, kai ieškoma naudojant skaičiuoklės duomenų bazės funkcijas, ieškinys gali būti bet kurioje langelio vietoje.

warning

Jei norite, kad skaičiuoklės dokumentas būtų suderinamas su „Microsoft Excel“ programa, įgalinkite paieškos kriterijų taikymą visiems langeliams.


Formulėse leisti pakaitos simbolius

Paieškai ir teksto lyginimui įgalinami pakaitos simboliai.

warning

Jei norite, kad skaičiuoklės dokumentas būtų suderinamas su „Microsoft Excel“ programa, skaičiuoklės formulėse įgalinkite pakaitos simbolius.


Formulėse leisti reguliariuosius reiškinius

Paieškai ir teksto lyginimui vietoj paprastų pakaitos simbolių įgalinami reguliarieji reiškiniai.

warning

Jei norite, kad skaičiuoklės dokumentas būtų suderinamas su „Microsoft Excel“ programa, skaičiuoklės formulėse neįgalinkite reguliariųjų reiškinių.


Formulėse neleisti pakaitos simbolių ir reguliariųjų reiškinių

Nustatoma, kad paieškai ir teksto lyginimui būtų naudojamos tik tikslios rašmenų sekos.

warning

Jei norite, kad skaičiuoklės dokumentas būtų suderinamas su „Microsoft Excel“ programa, skaičiuoklės formulėse neišjunkite pakaitos simbolių.


Automatiškai aptikti stulpelių ir eilučių antraštes

Nustatoma, kad bet kurio langelio tekstą būtų galima naudoti kaip stulpelio į apačią arba eilutės į dešinę nuo to langelio antraštę. Tokiame langelyje turi būti bent vienas žodis ir negali būti jokių operacijų ženklų.

Pavyzdys: Langelyje E5 yra tekstas „Europa“. Po juo, langelyje E6, įrašyta reikšmė 100, o langelyje E7 – reikšmė 200. Jei parinktis Automatiškai aptikti stulpelių ir eilučių antraštes pažymėta, A1 langelyje galima naudoti tokia formulę: =SUM(Europa).

Riboti dešimtainių skilčių skaičių

Čia galima nurodyti didžiausią norimą dešimtainių skilčių, rodomų langeliuose, kuriems pritaikytas Bendras skaičių formatas, skaičių. Jei ši parinktis nepažymėta, bendrojo skaičių formato langeliuose bus rodoma tiek dešimtainių skilčių, kiek tilps iš pločio.

Dešimtainės skiltys

Čia nurodoma, kiek dešimtainių skilčių rodyti skaičiams langeliuose, kuriems pritaikytas Bendras skaičių formatas. Skaitinės reikšmės rodomos suapvalintos, tačiau įrašomos tikslios.

Paremkite mus!