Spartieji klavišai („LibreOffice“ pritaikymas neįgaliesiems)

LibreOffice“ programa galima dirbti nenaudojant pelės, o tik klaviatūrą.

Kiekvieno modulio pirmajame žinyno puslapyje (pavyzdžiui, „LibreOffice“ Writer tekstų rengyklės arba „LibreOffice“ Calc skaičiuoklės pirmajame žinyno puslapyje) yra saitas į žinyno skyrių, kuriame aprašomi tame modulyje galimi naudoti spartieji klavišai.

Be to, skyriuje apie programos pritaikymą neįgaliesiems išsamiai aprašoma, kaip pasirinkta paketo programa dirbti nenaudojant pelės.

Note Icon

Kai kurie spartieji klavišai gali būti naudojami operacinės sistemos. Tokių sparčiųjų klavišų negalima naudoti „LibreOffice“ programoje. Tokiu atveju galima bandyti veiksmui priskirti kitokį spartųjį klavišą arba „LibreOffice“ programoje, lange Priemonės → Sąranka → Klaviatūra, arba operacinėje sistemoje.


Darbas su „LibreOffice“ naudotojo sąsaja nenaudojant pelės

Meniu, mygtukų juostų, polangių, dokumentų aktyvinimas

Pakartotinai spaudžiant klavišą F6, židinys perkeliamas tarp šių objektų:

Spauskite klavišus Lyg2+F6, jei norite perkelti židinį priešinga kryptimi.

Paspauskite kombinaciją +F6, jei norite židinį perkelti tiesiai į dokumentą.

Paspauskite klavišą F10, jei židinį norite perkelti į meniu juostą ir atgal.

Grįžimo klavišu Gr galima užverti submeniu, mygtukų juostą ar veikiamąjį neįtvirtiną polangį.

Meniu komandos vykdymas

Paspauskite klavišą , F6 arba F10, jei norite aktyvinti pirmąją meniu grupę (meniu Failas). Greta esančias meniu grupes galima aktyvinti rodyklių dešinėn ir kairėn klavišais.

Rodyklės žemyn klavišu galima atverti pažymėtą meniu. Kai meniu atvertas, rodyklių aukštyn ir žemyn klavišais galima pažymėti norimą meniu komandą. Rodyklės dešinėn klavišu galima atverti pomeniu.

Jei norite įvykdyti pažymėtą komandą, paspauskite įvedimo klavišą.

Mygtuko komandos vykdymas

Pakartotinai spauskite klavišą F6, kol pažymėsite pirmąjį norimos mygtukų juostos mygtuką. Tada rodyklių klavišais pasirinkite reikiamą mygtuką juostoje: horizontalioje mygtukų juostoje mygtuką galima pasirinkti rodyklių dešinėn ir kairėn klavišais, vertikalioje – rodyklių žemyn ir aukštyn klavišais. Pradžios klavišu Prad pažymimas pirmasis mygtukų juostos mygtukas, pabaigos klavišu Pab – paskutinis.

Jei norite įvykdyti pažymėto mygtuko komandą, paspauskite įvedimo klavišą. Jei po vykdomos komandos įprastai reikalingas veiksmas pele, pavyzdžiui, nubrėžti stačiakampį, paspausti tik įvedimo klavišą neužteks. Tokiais atvejais spauskite klavišų kombinaciją +Įvesti.

Jei mygtukų juosta yra ilgesnė, nei telpa parodyti ekrane, juostos dešinėje arba apačioje rodomas trikampės rodyklės mygtukas. Jei norite pamatyti likusius mygtukų juostos mygtukus, aktyvinkite norimą juostą ir paspauskite klavišą Psl↑ arba Psl↓.

Mygtukų juostų naudojimo patarimai

Paspauskite rodyklės žemyn arba rodyklės dešinėn klavišą, jei norite atverti pažymėtą mygtukų juostą. Tai tas pats, kaip spustelėti pelės klavišu. Mygtukų juostoje reikiamą mygtuką galima parinkti naudojantis rodyklių dešinėn ir kairėn klavišais. Klavišais Prad ir Pab pažymimas atitinkamai pirmasis arba paskutinis mygtukų juostos mygtukas.

Mygtukų juostą užverti galima paspaudus grįžimo klavišą Gr. Perkelti mygtukų juostos nenaudojant pelės negalima.

Išskleidžiamojo sąrašo komandų vykdymas

Išskleidžiamasis sąrašas

Pažymėkite išskleidžiamąjį sąrašą. Paspauskite klavišą Įvesti.

Spauskite rodyklės žemyn ar Psl↓ klavišą, jei norite slinkti sąrašu žemyn, arba rodyklės aukštyn ar Psl↑ klavišą, jei norite slinkti sąrašu aukštyn. Klavišu Prad galima pažymėti pirmąjį sąrašo elementą, klavišu Pab – paskutinį sąrašo elementą.

Jei norite įvykdyti pažymėto įrašo komandą, paspauskite klavišą Įvesti.

Elementų žymėjimas lentelėse

Kai kuriuose polangiuose ir dialogo languose, lentelės valdiklio laukuose duomenis ir kitus elementus reikia žymėti lentelėse. Pavyzdžiui, dešinėje duomenų šaltinio polangio pusėje. Lentelėse elementus galima žymėti šiais klavišais:

Polangių ir dialogo langų dydžio ir vietos keitimas

 1. Pirmiausia paspauskite klavišus +tarpas.

  Atveriamas meniu su komandomis Perkelti, Išdidinti, Užverti ar panašiomis.

 2. Pasirinkite norimą komandą (spauskite rodyklės žemyn, tada įvedimo klavišus).

 3. Tada bus galima rodyklių klavišais perkelti polangį, dialogo langą, ar keisti jų dydį.

 4. Jei norite pritaikyti pakeitimus, spauskite Įvesti. Pakeitimų atsisakyti galima grįžimo klavišu Gr.

Polangių ir mygtukų juostų įtvirtinimas ir atlaisvinimas

 1. Spauskite klavišą F6, kol aktyvinsite norimą polangį ar mygtukų juostą.

 2. Paspauskite klavišus +Lyg2+F10.

Objektų žymėjimas

Paspauskite klavišus Lyg2+F4, kad pažymėtumėte pirmąjį objektą veikiamajame dokumente. Kai vienas objektas pažymėtas, paspauskite klavišą Tab, jei norite pažymėti kitą objektą, arba klavišą Gr, kad grąžintumėte žymeklį į tekstą.

Objektų taisymas

Pažymėtą OLE objektą galima aktyvinti taisymui paspaudus klavišą Įvesti.

Objektų vietos ir dydžio keitimas

Objektų prieraišų taisymas

Objekto prieraišą galima perkelti rodyklių klavišais. Pirmiausia aktyvinkite rankenėlių veikseną, tada pažymėkite prieraišą. Priklausomai nuo prieraišo tipo, bus galima judinti prieraišą įvairiomis kryptimis.

 1. Pažymėkite objektą.

 2. Aktyvinkite rankenėlių veikseną klavišais +Tab.

 3. Viršutinė kairioji rankenėlė ims mirksėti. Spauskite klavišus +Tab keletą kartų, kol nemirksės jokia rankenėlė. Tai reikš, kad pažymėtas objekto prieraišas.

 4. Rodyklių klavišais perkelkite prieraišą. Objektas atitinkamai judės pagal prieraišą.

Pažymėto objekto prieraišą galima pakeisti iš objekto kontekstinio meniu.

Dalijamųjų linijų valdymas

LibreOffice“ skaičiuoklės, grafikos ir pateikčių rengyklių dokumentus galima vertikaliai arba horizontaliai išskaidyti į atskirus polangius. Kiekviename polangyje galima peržiūrėti skirtingas dokumento vietas. Naudojantis pele, skiriamąsias linijas galima tiesiog nutempti į dokumentą nuo slankjuosčių.

Duomenų šaltinio polangio valdymas

+Lyg2+F4: atveriamas arba užveriamas duomenų šaltinio polangis.

F6: židinys perkeliamas tarp dokumento ir mygtukų juostų.

+ (pliuso ženklas): išskleidžiamas duomenų šaltinio naršyklėje pažymėtas elementas.

- (minuso ženklas): suskleidžiamas duomenų šaltinio naršyklėje pažymėtas elementas.

+Lyg2+E: židinys perkeliamas tarp duomenų šaltinio naršyklės ir lentelės.

Spartieji klavišai užklausos projektavimo lange

F6: židinys perkeliamas tarp mygtukų juostų, lentelės ir atrankos srities

+rodyklė aukštyn arba +rodyklė žemyn: dalijamoji linija tarp lentelės ir atrankos srities perkeliama aukštyn arba žemyn.

Spartieji klavišai lentelės rodinyje (viršutinė sritis projektavimo veiksenoje) ir sąryšių polangyje

+rodyklių klavišai: pažymėta lentelė perkeliama rodyklės kryptimi.

+Lyg2+rodyklės klavišas: keičiamas pažymėtos lentelės dydis.

Šal: pažymėta lentelė arba sąryšis pašalinami iš lentelės rodinio.

Tab: židinys perkeliamas tarp lentelių ir sąryšių lentelės rodinyje.

Įvesti: jei pažymėtas sąryšis, atveriamas sąryšio savybių langas.

Įvesti: jei pažymėta lentelė, pirmasis duomenų laukas iš sąrašo įvedamas į atrankos sritį.

Spartieji klavišai atrankos srityje (apatinė sritis projektavimo veiksenoje)

+rodyklė kairėn arba rodyklė dešinėn: pažymėtas stulpelis perkeliamas kairėn arba dešinėn.

Spartieji klavišai lentelės projektavimo polangyje

F6: židinys perkeliamas tarp mygtukų juostos, stulpelių rodinio ir savybių srities.

Jautrių paveikslo sričių tvarkymas

Naudojimasis žinynu

Paspauskite klavišus Lyg2+F1, jei norite pamatyti pažymėtos komandos, mygtuko ar valdiklio išplėstinį paaiškinimą.

Žinyno straipsnių naršymas

Teksto (CSV failų) importo dialogo lango valdymas

Liniuotė

Peržiūra

Specialiųjų rašmenų įterpimo dialogo lango funkcijų valdymas

Paremkite mus!