Ataskaitų rengyklė

Ataskaitų rengyklė – tai priemonė duomenų bazių ataskaitoms kurti. Kitaip nei naudojant ataskaitos vediklį, ataskaitų rengykle galima sukurti norimą ataskaitos projektą. Sukurta ataskaita įrašoma kaip „Writer“ teksto dokumentas, kurį taip pat galima taisyti.

Note Icon

Jei norite naudoti ataskaitų rengyklę, turi būti įdiegtas jos komponentas. Be to reikia įdiegti ir „LibreOffice“ programoje nurodyti tinkamą „Java“ programų vykdymo terpę (Java Runtime Environment –JRE).


JRE terpės diegimas

Ataskaitų rengyklei reikalinga įdiegta „Java“ programų vykdymo terpė (JRE).

 1. Pasirinkite → LibreOffice → Kitos parinktys.

 2. Palaukite iki minutės, kol „LibreOffice“ atpažins kompiuteryje įdiegtas „Java“ terpes.

  Jei kompiuteryje bus rasta tinkama JRE versija, jos pavadinimą matysite sąraše.

 3. Pažymėkite akutę ties reikiamos terpės pavadinimu, kad ši JRE terpė būtų naudojama „LibreOffice“ pakete.

 4. Įsitikinkite, jog pažymėta parinktis Naudoti Java terpę.

Jei tinkamos JRE versijos kompiuteryje nėra, atsisiųskite JRE terpę iš tinklalapio http://www.java.com ir ją įdiekite. Tuomet paleiskite „LibreOffice“ iš naujo ir vėl atverkite langą → LibreOffice → Kitos parinktys.

Ataskaitų rengyklės paleidimas

 1. Atverkite esamą arba sukurkite naują duomenų bazę. Duomenų bazėje turi būti bent viena lentelė su bent vienu duomenų lauku ir pirminio rakto lauku.

 2. Kairiajame duomenų bazių programos polangyje spustelėkite mygtuką Ataskaitos, tuomet – komandą Kurti ataskaitą projektavimo veiksenoje.

  Atveriamas ataskaitų rengyklės langas.

Ataskaitų rengyklės langas yra padalintas į tris dalis. Viršutinėje dalyje yra meniu ir mygtukų juostos.

Dešinėje pusėje – savybių polangis, kuriame rodomos pažymėto objekto savybių reikšmės.

Kairėje programos lango pusėje yra pagrindinė ataskaitų rengyklės darbo sritis, joje kuriama pati ataskaita. Ši sritis iš pradžių būna padalinta į tris sekcijas:

 1. puslapinė antraštė – čia nutempiami fiksuoto turinio laukai;

 2. detalės – šioje dalyje įterpiami duomenų bazės laukai;

 3. puslapinė poraštė – ši dalis skirta fiksuoto turinio laukams.

Jei norite įterpti papildomą ataskaitos puslapinę antraštę ir ataskaitos puslapinę poraštę, pasirinkite Taisa → Įterpti ataskaitos puslapinę antraštę ir poraštę. Šiose srityse esantis turinys rodomas visos ataskaitos pradžioje ir pabaigoje.

Spustelėjus mygtuką „-“, esantį greta kiekvienos srities pavadinimo, atitinkama sritis ataskaitų rengyklėje suskleidžiama iki vienos eilutės dydžio. Ženklas ant mygtuko tuomet pasikeičia į „+“, o jį vėl spustelėjus, sritis išskleidžiama.

Duomenų bazės laukai įterpiami tempiant juos į detalių sritį. Daugiau skaitykite žemiau skyrelyje „Laukų įterpimas į ataskaitą“.

Mygtukų juostoje spustelėjus mygtukus Žymė arba Teksto langelis ir tempiant pele puslapinės antraštės ar poraštės srityje galima nubrėžti stačiakampius ir į juos įvesti tekstą – šis tekstas bus matomas visuose puslapiuose. Tekstą įvesti reikia savybių polangio laukelyje Žymė. Spustelėjus mygtuką Paveikslas į ataskaitą galima įterpti paveikslą.

Ataskaitos susiejimas su duomenų bazės lentele

 1. Spustelėkite tuščioje ataskaitų rengyklės lango srityje, kad nebūtų pažymėta jokia sekcija. Savybių polangyje tuomet rodomos dvi kortelės: Bendrosios ir Duomenys.

 2. Kortelėje Duomenys išskleiskite laukelio Turinys sąrašą.

 3. Iš sąrašo parinkite lentelę, iš kurios norite kurti ataskaitą.

 4. Parinkę lentelę, paspauskite klavišą Tab, kad išeitumėte iš laukelio Turinys.

Atveriamas laukų pridėjimo dialogo langas, kuriame rodomi visi parinktos lentelės laukai.

Laukų pridėjimas į ataskaitą

Laukų pridėjimo polangyje į ataskaitą galima įterpti duomenų bazės lentelės įrašus.

Detalių sekcijoje įterpus laukus, ataskaita yra paruošta vykdymui.

Ataskaitos vykdymas

 1. Mygtukų juostoje spustelėkite mygtuką Vykdyti ataskaitą Piktograma.

Atveriamas „Writer“ teksto dokumentas su ką tik sukurta ataskaita, o joje – įterptos duomenų bazės lentelės reikšmės.

Jei duomenų bazės turinys pasikeitė, įvykdykite atskaitą ar kartą, kad atnaujintumėte reikšmes ataskaitoje.

Ataskaitos taisymas

Pirmiausia nuspręskite, ar norite taisyti sugeneruotą ataskaitą statiniame teksto dokumente, ar ataskaitos projektą ataskaitų rengyklėje, o tuomet sugeneruoti naują ataskaitą pagal pataisytą projektą.

Teksto dokumentas atveriamas tik skaitymui. Jei dokumentą norite taisyti, informacinėje juostoje spustelėkite mygtuką Taisyti dokumentą arba pasirinkite komandą Taisa → Taisymo veiksena.

Jei ataskaitą norite taisyti ataskaitų rengyklėje, keiskite tam tikras ataskaitos savybes.

Spustelėkite detalių sekcijoje, tuomet savybių polangyje pakeiskite norimas savybes, pavyzdžiui, fono spalvą.

Atlikę pakeitimus, spustelėkite mygtuką Vykdyti ataskaitą Piktograma, kad sukurtumėte naują ataskaitą.

Jei ataskaitų rengyklę užversite, programa paklaus, ar įrašyti ataskaitą. Patvirtinkite, jei norite įrašyti ataskaitą, įveskite ataskaitos failo vardą ir spustelėkite mygtuką Įrašyti.

Ataskaitos duomenų rikiavimas

Nesurikiavus ar nesugrupavus duomenų, duomenų bazės įrašai į ataskaitą bus įterpiami tokia tvarka, kokia jie buvo nuskaityti iš duomenų bazės.

 1. Atverkite ataskaitų rengyklę ir mygtukų juostoje spustelėkite mygtuką Rikiavimas ir grupavimas Piktograma. Bus atvertas rikiavimo ir grupavimo dialogo langas.

 2. Lauke Grupės parinkite duomenų lauką, pagal kurį norite rikiuoti duomenis pirmiausia, ir nustatykite rikiavimo savybes.

 3. Įvykdykite ataskaitą.

Grupavimas

 1. Atverkite ataskaitų rengyklę ir mygtukų juostoje spustelėkite mygtuką Rikiavimas ir grupavimas Piktograma. Bus atvertas rikiavimo ir grupavimo dialogo langas.

 2. Lauke Grupės parinkite duomenų lauką, tuomet nustatykite savybės Grupės antraštė reikšmę į Yra.

 3. Spustelėkite mygtuką Pridėti lauką Piktograma, kad atvertumėte laukų pridėjimo polangį.

 4. Nutempkite lauką, pagal kurį norite grupuoti, į grupės antraštės sekciją. Tuomet nutempkite likusius laukus į detalių sekciją.

 5. Įvykdykite ataskaitą. Ataskaitoje bus rodomi sugrupuoti įrašai.

Jei norite ir rikiuoti, ir grupuoti, atverkite ataskaitų rengyklę, tuomet atverkite rikiavimo ir grupavimo dialogo langą. Įgalinkite grupės antraštės rodymą tiems laukams, kuriuos norite grupuoti, bei išjunkite grupės antraštės rodymą laukams, kuriuos norite rikiuoti. Užverkite rikiavimo ir grupavimo dialogo langą ir įvykdykite ataskaitą.

Duomenų atnaujinimas ir spausdinimas

Jei į duomenų bazės lentelę įterpsite naujų duomenų arba pakeisite esamus, naujoje ataskaitoje bus rodomi atnaujinti duomenys.

Pagrindiniame duomenų bazių programos lange spustelėkite mygtuką Ataskaitos Piktograma ir dukart spustelėkite paskutinę įrašytą ataskaitą. Bus sukurtas naujas teksto dokumentas su atnaujintais duomenimis.

Ataskaitai išspausdinti tekstų rengyklėje pasirinkite komandą Failas → Spausdinti.

Paremkite mus!