Euro konvertavimas

Šiuo vedikliu pinigines sumas, įrašytas „LibreOffice“ skaičiuoklės dokumentuose arba „LibreOffice“ teksto dokumentų laukuose ir lentelėse, galima paversti į atitikmenis eurais.

Vediklis gali apdoroti tik užvertus dokumentus. Vis dėlto, konvertuoti pinigines sumas į atitikmenis eurais galima ir atvertame „LibreOffice“ skaičiuoklės dokumente. Tokiu atveju atveriamas kitoks dialogo langas. Šis langas aprašytas šio skyriaus pabaigoje.

Jei norite tai atlikti…

Pasirinkite komandą Failas → Vedikliai → Euro konvertavimas.


Warning Icon

Konvertuoti galima tik Europos Pinigų Sąjungai priklausančių valstybių valiutas.


Apimtis

Atskiras „LibreOffice Calc“ skaičiuoklės dokumentas

Konvertuojamos piniginės sumos viename „LibreOffice“ skaičiuoklės dokumente. Jei norite konvertuoti sumas, įrašytas „LibreOffice Writer“ teksto dokumentų laukuose ir lentelėse, pažymėkite parinktį Konvertuoti laukus ir lenteles teksto dokumentuose.

Visas aplankas

Konvertuojamos piniginės sumos visuose „LibreOffice“ skaičiuoklės ir teksto dokumentuose bei šablonuose, esančiuose nurodytame aplanke.

Valiuta

Nurodoma į eurus konvertuotina valiuta.

Pradinis aplankas (Pradinis dokumentas)

Čia rodomas aplanko, kuriame yra konvertuotini dokumentai, vardas, arba vieno konvertuotino dokumento failo vardas.

Atveriamas dialogo langas konvertuotinam dokumentui arba dokumentų aplankui parinkti.

Įtraukti poaplankius

Nustatoma, ar konvertuotinų dokumentų ieškoti ir visuose nurodyto aplanko poaplankiuose.

Konvertuoti laukus ir lenteles teksto dokumentuose

Jei parinktis pažymėta, konvertuojamos sumos, esančios „LibreOffice“ teksto dokumentų laukuose ir lentelėse.

Warning Icon

Piniginės sumos, esančios teksto dokumentuose, bet ne laukuose ar lentelėse, nekonvertuojamos.


Laikinai panaikinti lakšto apsaugą

Nustatoma, kad konvertavimo metu būtų panaikinta, o po to vėl įgalinta lakšto apsauga. Jei apsaugai panaikinti reikalingas slaptažodis, bus atvertas dialogo langas slaptažodžiui įvesti.

Paskirties aplankas

Nurodomas aplankas, kuriame reikės įrašyti konvertuotus dokumentus.

Atveriamas dialogo langas aplankui, kuriame įrašyti konvertuotus dokumentus, parinkti.

Atsisakyti

Euro konvertavimo vediklis nutraukiamas.

Žinynas

Atveriamas žinyno straipsnis apie veikiamąjį dialogo langą.

Konvertuoti

Pradedamas dokumentų konvertavimas.

Konvertavimo metu rodomas eigos indikatorius.

Atgal

Grįžtama į pirmąjį euro konvertavimo vediklio žingsnį.

Jei veikiamasis dokumentas yra „LibreOffice“ skaičiuoklės dokumentas arba šablonas, euro konvertavimo vediklį galima paleisti mygtuku iš Priemonių mygtukų juostos.Pagal numatytąsias nuostatas šis mygtukas yra paslėptas. Jei norite jį padaryti matomu mygtukų juostoje, spustelėkite rodyklę Priemonių mygtukų juostos pabaigoje ir pasirinkite komandą Matomi mygtukai → Euro konvertavimas.

Piktograma

Euro konvertavimas

Euro konvertavimo dialogo lange yra tokios parinktys:

Visas dokumentas

Konvertuojamos valiutos sumos visame dokumente.

Valiuta

Čia parenkama valiuta, kuria užrašytos sumos bus verčiamos į sumas eurais.

Atranka

Šioje parinkčių grupėje galima pasirinkti langelius, kuriuose įrašytos valiutos sumos bus konvertuojamos, jei nebuvo pažymėta parinktis Visas dokumentas. Pažymėkite norimą parinktį ir spustelėkite tinkamą įrašą laukelyje Šablonai arba Valiutos sritis. Parinkta sritis bus matoma dokumente. Kai norėsite pradėti konvertavimą, spustelėkite mygtuką Konvertuoti.

Langelių stiliai

Konvertuojamos visos sumos, esančios nurodyto stiliaus langeliuose.

Valiutos langeliai veikiamajame lakšte

Konvertuojamos visos sumos valiutų langeliuose veikiamajame skaičiuoklės dokumento lakšte.

Valiutos langeliai visame dokumente

Konvertuojamos visos sumos valiutų langeliuose veikiamajame skaičiuoklės dokumente.

Pažymėta sritis

Konvertuojamos visos sumos valiutų langeliuose iš langelių srities, kuri buvo pažymėta prieš paleidžiant euro konvertavimo vediklį. Visi langeliai pažymėtoje srityje turi būti to paties formato.

Šablonai / Valiutos sritis

Čia rodomas konvertavimui tinkamų sričių sąrašas.

Paremkite mus!