Ieškoti įrašo

Formose ir duomenų bazių lentelėse reikšmių paiešką galima vykdyti tarp duomenų laukų, sąrašų laukų ir žymimųjų langelių.

Jei norite tai atlikti…

Lentelės duomenų arba lentelės projektavimo mygtukų juostoje spustelėkite mygtuką Ieškoti įrašo.

Įrašo paieškos piktograma

Ieškoti įrašo


Kai paieška vykdoma duomenų bazės lentelėje, peržvelgiami veikiamosios lentelės duomenų laukai. Paiešką atliekant formoje, ji vykdoma su forma susietos lentelės duomenų laukuose.

tip

Šiame skyriuje aprašoma paieška – tai „LibreOffice“ programos funkcija. Jei paiešką duomenų bazėje norite atlikti SQL užklausomis, naudokite formos tipo filtrų priemonę iš formos žvalgymo mygtukų juostos.


Paiešką vykdyti taip pat galima ir lentelės valdikliuose. Kai paieška pradedama iš lentelės valdiklio, ji vykdoma visuose lentelės valdiklio stulpeliuose, atitinkančiuose susietos duomenų bazės lentelės stulpelius.

Ko ieškoti

Šioje parinkčių grupėje nurodomas paieškos tipas

Tekstas:

Ieškinį įveskite langelyje arba parinkite iš sąrašo. Tekstas ties žymekliu automatiškai nukopijuojamas į paieškos langelį Tekstas. Vykdant paiešką formoje, ieškinyje neturi būti tabuliavimo žymių ar eilučių skirtukų.

Your search terms will be saved as long as the table or the form document is open. If you are running more than one search and you would like to repeat the search term, you can select a previously used search term from the combo box.

Tuščias laukas

Nurodoma ieškoti laukų be duomenų (su reikšme NULL).

Netuščias laukas

Nurodoma ieškoti laukų su duomenimis.

Kur ieškoti

Čia parenkami laukai, kuriuose bus vykdoma paieška.

Forma

Nurodoma loginė forma, kurioje turi būti vykdoma paieška.

note

Jungtinis langelis Forma rodomas tik tuomet, kai veikimasis dokumentas yra formos dokumentas su keliomis loginėmis formomis. Langelis nerodomas vykdant paiešką lentelėse ar užklausose.


Formų dokumentuose gali būti daug loginių formų. Loginės formos – tai atskiri formų komponentai, susieti su duomenų bazės lentele.

Jungtinio langelio Forma sąraše yra visos loginės formos, kurioms yra sukurti valdikliai.

Visi laukai

Paieška vykdoma visuose laukuose. Jei paiešką vykdote lentelėje, bus ieškoma visuose lentelės laukuose. Jei paiešką vykdote formoje, bus ieškoma visuose loginės formos, nurodytos langelyje Forma, laukuose. Jei paiešką vykdote lentelės valdiklio lauke, bus ieškoma visuose stulpeliuose, susietuose su tinkamu duomenų bazės lentelės lauku.

Veikiamosios loginės formos laukai neturi būti identiški formos dokumento laukams. Jei formos dokumente yra laukų, susietų su keliais duomenų šaltiniais (t. y. dokumente yra kelios loginės formos), pažymėjus parinktį Visi laukai, paieška bus vykdoma tik su formos dokumento duomenų šaltiniais susietuose laukuose.

Atskiras laukas

Paieška vykdoma nurodytame duomenų lauke.

Nuostatos

Šioje parinkčių grupėje parenkamos paieškos nuostatos.

Vieta

Nurodoma pageidaujama ieškinio vieta lauko turinio atžvilgiu. Galimos tokios parinktys:

Position

Description

bet kur lauke

Randami visi laukai, kuriuose ieškinys yra bet kurioje vietoje.

lauko pradžioje

Randami visi laukai, kuriuose ieškinys yra lauko turinio pradžioje.

lauko pabaigoje

Randami visi laukai, kuriuose ieškinys yra lauko turinio pabaigoje.

visame lauke

Randami visi laukai, kuriuose ieškinys tiksliai atitinka visą lauko turinį.


note

Jei pažymėtas langelis Pakaitos simbolių reiškinys, vietos nuostatos parinkti negalima.


Taikyti lauko formatą

Nurodoma, kad vykdant paiešką veikiamajame dokumente būtų atsižvelgiama į visus galimus duomenų formatus. Lauko formatai – tai matomi duomenų atvaizdavimo būdai, kurie gali būti nustatomi:

  1. lentelės projektavimo veiksenoje laukų savybėms;

  2. duomenų šaltinių polangyje stulpelių formatams;

  3. formose valdiklių savybėms.

Jei parinktis Taikyti lauko formatą pažymėta, paieška duomenų šaltinių polangyje rodomoje lentelėje arba formoje vykdoma naudojant duomenų šaltinių polangyje nustatytą formatą. Jei parinktis nepažymėta, paieška duomenų bazėje vykdoma naudojant duomenų bazėje įrašytą formatą.

Pavyzdys:

Tarkime, duomenų bazėje yra datos laukas, įrašytas formatu DD.MM.YY (pavyzdžiui, 17.02.65). Duomenų šaltinių polangyje datos formatas pakeičiamas į DD MMM YYYY (17 Vas 1965). Tokiu atveju įrašas su vasario 17-osios data bus randamas tik kai pažymėta parinktis Taikyti lauko formatą.

Taikyti lauko formatą

Paieškos rezultatas

Įjungta

Randama reikšmė „Vas“, bet ne „2“.

Išjungta

Randama reikšmė „2“, bet ne „Vas“.


Rekomenduojama visada paiešką vykdyti taikant lauko formatą.

Toliau pateikiama keletas pavyzdžių, kokių problemų gali kilti atliekant paiešką be lauko formato taikymo. Galimi nesklandumai priklauso nuo naudojamos duomenų bazės ir kyla tik tam tikro vidinio duomenų bazės formato atvejais.

Paieškos rezultatai

Priežastis

Ieškinio „5“ radinys yra laiko reikšmė „14:00:00“.

Neaprašyti laiko laukai dBASE duomenų bazei, todėl juos reikia imituoti. Duomenų bazės vidinėje laiko reikšmės 14:00:00 išraiškoje turi būti skaitmuo 5.

Ieškinio „00:00:00“ radinys yra visi datos laukai.

Duomenų bazėje datos reikšmės įrašytos bendrame datos ir laiko lauke.

Ieškiniu „45,79“ nerandama reikšmė „45,79“, nors laukelyje Vieta nustatyta parinktis visame lauke.

Rodinyje matomos reikšmės nesutampa su įrašytomis vidinėmis duomenų bazės reikšmėmis. Pavyzdžiui, jeigu duomenų bazės skaičiaus tipo lauke įrašoma reikšmė 45,789, o rodinio formatas nustatytas toks, kad būtų rodomos tik dvi dešimtainės skiltys, reikšmė 45,79 bus randama tik tuomet, kai paieška vykdoma taikant lauko formatą.


Šiuo atveju numatytuoju laikomas vidinis duomenų bazės formatas, kuriuo įrašomi duomenys. Toks formatas ne visada matomas naudotojui, ypač, jei jis naudojamas duomenų tipams imituoti (pavyzdžiui, dBASE duomenų bazių laiko laukuose). Tai priklauso nuo naudojamos duomenų bazės ir konkretaus duomenų tipo. Taikyti lauko formatą atliekant paiešką verta tuomet, kai duomenis reikia rasti naudotojui matomu formatu. Tai taikoma datos, laiko, datos ir laiko ar skaitiniams laukams.

Jei paieška atliekama didelėse duomenų bazėse, kuriose galima nepaisyti duomenų atvaizdavimo formato, geriau nenaudoti parinkties Taikyti lauko formatą, nes tuomet paieška atliekama sparčiau.

Jei paieška vykdoma tarp žymimųjų langelių reikšmių ir pažymėta parinktis Taikyti lauko formatą, tuomet paieškos rezultatų reikšmės bus „1“ (atitinka pažymėtą langelį), „0“ (atitinka nepažymėtą langelį) ir tuščia eilutė (atitinka neapibrėžtą trijų būsenų langelio reikšmę). Jei paieška vykdoma netaikant lauko formato, rezultatai bus loginės reikšmės TRUE (tiesa) arba FALSE (melas).

Jei paiešką taikydami lauko formatą vykdysite sąrašo laukuose, paieškos rezultatas bus sąrašo laukuose matomas tekstas. Jei lauko formato taikymą išjungsite, paieškos rezultatas bus numatytojo lauko formato turinys.

Skirti raidžių lygį

Nustatoma, kad atliekant paiešką mažosios ir didžiosios raidės būtų laikomos skirtingomis.

Ieškoti pradžios link

Nurodoma paiešką vykdyti priešinga kryptimi, pradedant nuo paskutiniojo įrašo pirmojo link.

Nuo viršaus; Nuo apačios

Paieška pradedama iš naujo. Paieška pabaigos link pradedama nuo pirmojo įrašo, paieška pradžios link pradedama nuo paskutiniojo įrašo.

Pakaitos simbolių reiškinys

Galima naudoti šiuos pakaitos simbolius:

Pakaitos simbolis

Reikšmė

Pavyzdys

?

bet koks vienas rašmuo

„?iskas“ paieškos rezultatas yra „Diskas“

„La?as“ paieškos rezultatas yra „Lapas“ ir „Lakas“

*

bet kokie rašmenys arba jokio rašmens

"*-*" returns "ZIP-Drive" and "CD-ROM"

„L*as“ paieškos rezultatas yra visi įrašai, prasidedantys raide „L“ ir besibaigiantys „as“: „Lakas“, „Lapas“ ar „Langas“.


Jei norite ieškoti pačių rašmenų ? ar *, paieškos laukelyje surinkite prieš juos kairinį brūkšnį: „\?“ arba „\*“. Tai reikalinga tik jei pažymėta parinktis Pakaitos simbolių reiškinys. Kai parinktis nepažymėta, pakaitos simboliai laikomi įprastais rašmenimis.

Reguliarusis reiškinys

Paieška vykdoma pagal reguliarųjį reiškinį. Čia galima naudoti tokius pačius reguliariuosius reiškinius, kaip ir „LibreOfficepaieškos ir keitimo dialogo lange.

Paieška naudojant reguliariuosius reiškinius gali būti tikslesnė, nei naudojant pakaitos simbolius. Žemiau lentelėje parodyta, kokie rašmenys reguliariuosiuose reiškiniuose atitinka pakaitos simbolius.

Paieška pagal pakaitos simbolius

Paieška pagal reguliariuosius reiškinius

?

.

*

.*


Panašumų paieška

Ieškoma frazių, panašių į įvestą laukelyje Ko ieškoti. Pažymėkite šią parinktį, tuomet spustelėkite mygtuką Panašumai ir nustatykite panašumo parinktis.

Atsižvelgti į rašmens plotį (tik jei įgalintos Azijos kalbos)

Distinguishes between half-width and full-width character forms.

Panašūs garsai (japonų) (tik jei įgalintos Azijos kalbos)

Lets you specify the search options for similar notation used in Japanese text. Select this checkbox, and then click the Sounds button to specify the search options.

Sets the search options for similar notation used in Japanese text.

Laikoma lygiaverčiais

Nurodomi paieškos požymiai, laikytini lygiaverčiais.

Nepaisoma

Nurodomi rašmenis, kurių paieškoje reikia nepaisyti.

Būsena

Būsenos laukelyje rodoma, kiek įrašų rasta paieškos metu. Jei paieška pasiekia lentelės pabaigą (arba pradžią), paieška automatiškai tęsiama nuo kito galo.

Didelėse duomenų bazėse paieška atvirkščia kryptimi gali užtrukti. Tokiu atveju būsenos juostoje pranešama, kad įrašai vis dar skaičiuojami.

Ieškoti; Atsisakyti

Kai paieška baigiama radiniu, atitinkamas lentelės laukelis paryškinamas. Paiešką pratęsti galima vėl spustelėjus mygtuką Ieškoti. Paiešką nutraukti galima mygtuku Atsisakyti.

Užverti

Užveriamas paieškos dialogo langas. Vėliausios paieškos nuostatos išliks tol, kol nebaigsite darbo su „LibreOffice“ programa.

Jei yra atvertos kelios lentelės arba formos, kiekvienam dokumentui galima parinkti skirtingas paieškos nuostatas. Užveriant dokumentus, įsimenamos tik paskiausiai užverto dokumento paieškos nuostatos.

Paremkite mus!