Bendrosios

Valdiklio savybių dialogo lango kortelėje Bendrosios nustatomos bendrosios formos valdiklio savybės. Čia esančios savybės skiriasi priklausomai nuo valdiklio tipo. Skirtingiems valdikliams gali būti taikomos ne visos šiame skyriuje išvardintos savybės.

Jei norite tai atlikti…

Atverkite pasirinkto elemento kontekstinį meniu ir pasirinkite Valdiklio savybės → Bendrosios kortelę.

Atverkite Formos projektavimo mygtukų juostą, spustelėkite Valdiklio piktogramą ir atverkite kortelę Bendrosios.


note

Veikiamąjį formos dokumentą eksportuojant HTML formatu, eksportuojamos numatytosios, o ne tuo metu nustatytos valdiklių reikšmės. Numatytosios reikšmės, priklausomai nuo valdiklio tipo, nustatomos savybėmis Numatytoji reikšmė (pavyzdžiui, teksto langeliams ar sąrašo laukams) arba Numatytoji būsena (žymimiesiems langeliams ir akutėms).


Aktyvinimo eilė

Aktyvinimo eilės savybe aprašoma tvarka, kuria tarp valdiklių yra perkeliamas židinys, kai spaudžiamas tabuliavimo klavišas. Formoje iš daugiau nei vieno valdiklio židinys prie kito valdiklio perkeliamas paspaudus klavišą Tab. Savybės Aktyvinimo tvarka reikšme galima nurodyti eilės numerį, pagal kurį židinys bus perkeliamas ties valdikliu.

note

Savybės Aktyvinimo eilė negalima pritaikyti paslėptiems valdikliams. Šią savybę galima pritaikyti paveikslo mygtukams ir paveikslo valdikliams, jei norite, kad šiuos valdiklius būtų galima pažymėti klavišu Tab.


Kuriant formą aktyvinimo eilės numeris valdikliams priskiriamas automatiškai – kiekvienas įterpiamas valdiklis gauna vienetu didesnį numerį. Jei valdiklio aktyvinimo eilės numerį pakeisite, kitų valdiklių numeriai bus atnaujinti automatiškai. Elementams, ties kuriais negalima nustatyti židinio (savybės Tab. vieta reikšmė yra Ne), taip pat yra priskiriamas aktyvinimo eilės numeris, tačiau tokie elementai praleidžiami keičiant židinio vietą klavišu Tab.

Valdiklių aktyvinimo eilę galima sudaryti ir aktyvinimo tvarkos dialogo lange.

Aukštis

Nurodomas valdiklio aukštis.

Automatinis užpildymas

Kai įgalintas automatinis užpildymas, langelyje pradėjus rinkti tekstą bus rodomi anksčiau rinkti panašūs įrašai.

Datos formatas

Datos laukams čia galima parinkti datos rodymo formatą.

note

Visų specifinio formato laukų (datos, laiko, valiutos, skaitinių) reikšmės automatiškai suformatuojamos pagal parinktą formatą, nepriklausomai nuo to, kokiu formatu jas įvedėte į lauką.


Delsa

Nustatoma delsa milisekundėmis tarp įvykių kartojimo. Įvykis kartojamas, kai spustelite slankjuostės mygtuką arba foną, arba vieną iš žvalgymo mygtukų žvalgymo juostoje, ir laikote nuspaustą pelės klavišą. Reikšmę galima įvesti kartu su norimais matavimo vienetais, pavyzdžiui, 2 s ar 500 ms.

Dešimtainės skiltys

Skaitiniams ir valiutos laukams galima nustatyti skaitmenų, rodomų po trupmenos skirtuko, skaičių.

Didelis pokytis

Nustatomas slinkties intervalas, kai naudotojas spusteli šalia slankjuostės slankiklio.

Didinimo (mažinimo) reikšmė

Nustatomas intervalas, kuriuo padidinama arba sumažinama reikšmė kaskart spustelėjus suktuko valdiklio mygtukus.

Didžiausia data

Nurodoma vėliausia data, kurią galės įvesti naudotojas.

Didžiausia reikšmė

Skaitiniams ir valiutos laukams galima nurodyti didžiausią reikšmę, kurią galės įvesti naudotojas.

Didžiausias laikas

Nurodomas vėliausias laikas, kurį galės įvesti naudotojas.

Didžiausias slinkties intervalas

Nurodomas didžiausias slankjuostės slinkties intervalas.

Eilutės aukštis

Čia nustatomas lentelės valdiklio eilutės aukštis. Reikšmę galima įvesti kartu su norimais matavimo vienetais, pavyzdžiui, 2 cm.

Eilučių pabaigos ženklas

Teksto laukams čia parenkamas eilučių pabaigos ženklas, kuris bus naudojamas įrašant tekstą į duomenų bazę.

Eilučių skaičius

Laukeliams, turintiems savybę Išskleidžiamas, nustatoma, kiek eilučių rodyti išskleidžiamajame sąraše. Valdiklių, neturinčių savybės Išskleidžiamas, eilučių skaičius nustatomas pagal valdiklio ir teksto dydį.

Filtravimas ir rikiavimas

Nustatoma, ar rodyti filtravimo ir rikiavimo mygtukus pažymėtame žvalgymo juostos valdiklyje. Filtravimo ir rikiavimo mygtukai yra šie: Rikiuoti didėjančiai, Rikiuoti mažėjančiai, Rikiuoti, Automatinis filtras, Įprastas filtras, Taikyti filtrą, Atstatyti filtravimą ir rikiavimą.

Fono spalva

Fono spalvą galima nustatyti daugumai valdiklių laukų. Spustelėjus fono spalvos laukelį išskleidžiamas meniu, iš kurio galima parinkti norimą spalvą. Reikšmė „Numatytoji“ parenka spalvą pagal sistemos nuostatas. Jei norimos spalvos sąraše nėra, spustelėkite mygtuką Kita spalva… ir nurodykite spalvą spalvos parinkimo dialogo lange.

Formatavimas

Čia nurodomas valdiklio formato kodas. Formato kodą galima parinkti spustelėjus mygtuką .

Išskleidžiamas

Valdiklio laukas su išskleidžiamuoju sąrašu turi papildomą mygtuką su rodykle, kurį spustelėjus išskleidžiamas sąrašas su esamais formos įrašais. Laukelyje Eilučių skaičius galima nurodyti, kiek eilučių turi būti rodoma išskleistame sąraše.

Jungtiniai langeliai, kurie buvo įterpti kaip stulpeliai lentelės valdiklyje, visada turi išskleidžiamąjį sąrašą.

Kadras

Parenkamas kadras, kuriame turi būti atveriamas dokumentas, nurodytas su mygtuko veiksmu „Atverti dokumentą arba tinklalapį“ susietu URL adresu.

Spustelėjus laukelyje iš sąrašo bus galima pasirinkti, kuriame kadre turės būti įkeltas kitas dokumentas. Galimi tokie variantai:

Reikšmė

Paaiškinimas

_blank

Kitas dokumentas sukuriamas naujame tuščiame kadre.

_parent

Kitas dokumentas sukuriamas aukštesnio lygmens kadre. Jei tokio nėra, dokumentas sukuriamas tame pačiame kadre.

_self

Kitas dokumentas sukuriamas tame pačiame kadre.

_top

Kitas dokumentas sukuriamas aukščiausio lygmens kadre. Jei veikiamasis kadras ir yra aukščiausio lygmens kadras, dokumentas sukuriamas veikiamajame kadre.


note

Savybė Kadras taikoma HTML formoms, bet ne duomenų bazių formoms.


Kartoti

Nustatoma, ar valdikliui, pavyzdžiui, suktukui, priskirtas veiksmas bus kartojamas, kai laikysite nuspaustą pelės klavišą.

Kraštinių spalva

Nustatoma valdiklių, kuriems nustatytos plokščio stiliaus kraštinės, kraštinių spalva.

Kraštinės

Kraštines turintiems valdikliams galima nustatyti, ar kraštinės turi būti rodomos, o jei rodomos – rodyti jas trimates ar plokščias.

Laiko formatas

Čia galima nustatyti norimą laiko atvaizdavimo formatą.

Lygiuotė; Paveikslų lygiuotė

Lygiuoti galima kairėje ar dešinėje pusėje arba centre. Lygiuotę galima parinkti šiems elementams:

  1. Žymės lauko pavadinimui;

  2. Teksto laukų turiniui;

  3. Lentelės valdiklio stulpeliuose esančių lentelės laukų turiniui;

  4. Mygtuko tekstui ar paveikslui.

    note

    Mygtukų atveju lygiuotės savybė vadinama Paveikslų lygiuotė.


Maksimalus teksto ilgis

Teksto ir jungtiniams langeliams galima nurodyti didžiausią rašmenų skaičių, kurį galės įvesti naudotojas. Jei tokio ribojimo valdiklio laukui nustatyti nereikia, palikite numatytąją reikšmę „0“.

Jei valdiklio laukas susietas su duomenų baze ir teksto ilgis apibrėžiamas pagal duomenų bazės lauko nuostatas, nenurodykite teksto ilgio šiame laukelyje. Duomenų bazės nuostatos bus priimamos tik tuomet, jei atitinkama valdiklio savybė nebuvo nurodyta.

Mastelis

Paveikslo dydis pakeičiamas taip, kad paveikslas tilptų į valdiklį.

Matomas

Nustatoma, ar valdiklis bus matomas naudotojo veiksenoje. Projektavimo veiksenoje valdiklis visada yra matomas.

Atminkite, kad net jei šios savybės reikšmė yra Taip (numatytoji), valdiklis vis tiek gali būti nerodomas naudotojo veiksenoje. Valdiklio matomumas priklauso ir nuo kitų veiksnių. Pavyzdžiui, paslėptoje teksto dokumento sekcijoje esantis valdiklis niekada nebus matomas, kol nebus matoma ir pati dokumento sekcija.

Jei savybės reikšmė yra Ne, valdiklis naudotojo veiksenoje visada bus paslėptas.

Atveriant dokumentą, kuriame naudojama ši savybė, senesne (iki 3.1 versijos) „OpenOffice.org“ programa, šios savybės reikšmės bus nepaisoma.

Matomas dydis

Nustatomas slankjuostės slankiklio dydis. Jei dydį apskaičiuosite pagal formulę („Didžiausias slinkties intervalas“ - „Mažiausias slinkties intervalas“) / 2, slankiklis užims pusę slankjuostės ploto.

Jei nustatysite reikšmę 0, slankiklio plotis bus toks pats, kaip ir slankiklio aukštis.

Mažas pokytis

Nustatomas slinkties intervalas, kai naudotojas spusteli vieną iš slankjuostės rodyklių mygtukų.

Mažiausia data

Nustatoma anksčiausia data, kurią galės įvesti naudotojas.

Mažiausia reikšmė

Skaitiniams ir valiutos laukams galima nurodyti mažiausią reikšmę, kurią galės įvesti naudotojas.

Mažiausias laikas

Nustatomas anksčiausias laikas, kurį galės įvesti naudotojas.

Mažiausias slinkties intervalas

Nurodomas mažiausias slankjuostės slinkties intervalas.

Mygtukų dydis

Nustatoma, ar pažymėto žvalgymo juostos valdiklio mygtukai turi būti maži, ar dideli.

Numatytasis laikas

Nustatoma numatytoji laiko reikšmė.

Numatytasis mygtukas

Numatytasis mygtukas – tai formos mygtukas, aktyvinamas paspaudus klavišą Įvesti. Jei atvėrę dialogo langą ar formą neatliksite jokių kitų veiksmų, mygtukas su šia savybe bus numatytasis.

note

Šią savybę galima priskirti tik vienam mygtukui visame dokumente.


Žiniatinklio formose tokia savybė dažnai naudojama paieškoje – sukuriamas teksto langelis ir pateikimo mygtukas. Ieškinys įvedamas teksto langelyje, o paieška pradedama aktyvinus mygtuką. Jei toks mygtukas būtų nustatytas numatytuoju, paieškai pradėti pakaktų paspausti klavišą Įvesti vos tik surinkus ieškinį.

Numatytasis slinkties intervalas

Čia nustatomas numatytasis slankjuostės slinkties intervalas.

Numatytasis tekstas

Nurodomas numatytasis teksto ar jungtinio langelio tekstas.

Numatytoji atranka

Nurodomas sąrašo lauko įrašas, kuris turi būti iš anksto pažymėtas valdiklio lauke.

Jei formoje yra atstatymo (formos išvalymo) mygtukas, numatytosios atrankos savybe nustatoma sąrašo lauko būsena naudotojui spustelėjus atstatymo mygtuką.

Jei sąrašo laukui yra priskirtas reikšmių sąrašas, numatytosios atrankos dialogo langą galima atverti spustelėjus mygtuką .

Numatytosios atrankos dialogo lange pažymėkite tuos įrašus, kurie turi būti pažymėti, kai atveriama forma su sąrašo lauku.

Numatytoji būsena

Nustatoma, ar akutė arba žymimasis langelis turi būti iš anksto pažymėtas.

Jei formoje yra atstatymo (formos išvalymo) mygtukas, šia savybe nustatoma valdiklio būsena naudotojui spustelėjus atstatymo mygtuką.

Akučių grupės atveju, numatytosios būsenos savybės reikšmė reiškia numatytąją grupės būseną.

Numatytoji data

Nustatoma numatytoji datos reikšmė.

Numatytoji reikšmė

Čia nustatoma numatytoji valdiklio lauko reikšmė. Numatytoji reikšmė jau bus įvesta valdiklio lauke atvėrus formą.

Jei formoje yra atstatymo (formos išvalymo) mygtukas, numatytosios reikšmės savybe nustatoma valdiklio būsena naudotojui spustelėjus atstatymo mygtuką.

Orientacija

Nustatoma slankjuostės arba suktuko orientacija – horizontaliai arba vertikaliai.

Paaiškinančioji etiketė

Čia galima įvesti tekstą, kuris bus rodomas kaip valdiklio paaiškinimas. Paaiškinimas parodomas naudotojo veiksenoje užvedus pelės žymeklį ties valdikliu.

Mygtukams su nurodytu URL adresu paaiškinančioji etiketė rodoma vietoje URL laukelyje nurodyto URL adreso.

Padėtis

Nustatoma, ar rodyti padėties elementus pažymėtame žvalgymo juostos valdiklyje. Padėties elementai yra šie: žymė Įrašas, įrašo numeris, įrašų skaičiaus žymė, įrašų skaičius.

Padėtis X atžvilgiu

Nustatoma valdiklio X koordinatė prieraišo atžvilgiu.

Padėtis Y atžvilgiu

Nustatoma valdiklio Y koordinatė prieraišo atžvilgiu.

Papildoma informacija

Kiekvienam valdiklio laukui galima nurodyti papildomą informaciją arba paaiškinantįjį tekstą. Šios savybės laukelyje programuotojas gali įrašyti įvairią informaciją, naudingą rašant programos kodą, pavyzdžiui, informaciją apie kintamuosius ar parametrus.

Pavadinimas

Kiekvienas valdiklis ir kiekviena forma turi pavadinimo savybę, pagal kurią valdiklius ir formas galima atpažinti. Pavadinimas bus rodomas formos žvalgiklyje, taip pat naudojant pavadinimą galima sukurti kreipinį į valdiklį iš makrokomandos. Automatiškai sukuriamas numatytasis pavadinimas sudaromas iš lauko žymės ir skaičiaus.

note

Jei pavadinimus naudosite makrokomandose, visų valdiklių pavadinimai turi būti skirtingi.


Pavadinimai taip pat naudojami tarpusavyje susijusiems valdikliams, pavyzdžiui, akutėms, grupuoti. Tam reikia visus grupuojamus valdiklius pavadinti vienodai – valdikliai su vienodais pavadinimais įtraukiami į grupę. Sugrupuotus valdiklius vizualiai išskirti galima naudojant valdiklių grupę.

Paveikslas

Paveikslo mygtukai turi savybę Paveikslas. Šia savybe nurodomas paveikslo, rodomo ant mygtuko, adresas ir failo vardas. Jei paveikslą parinksite spustelėję mygtuką , paveikslo adresas ir failo vardas bus automatiškai įterpti į langelį.

Pelės ratuko sukimas

Nustatoma, ar bus galima pakeisti valdiklio lauko reikšmę sukant pelės ratuką. Niekada: Reikšmė nebus keičiama. Kai židinyje: (numatytoji parinktis) Reikšmė keičiama tik jei židinys nustatytas ties valdikliu, pelės žymeklis yra ties valdikliu ir tuo metu sukamas pelės ratukas. Visada: Reikšmė keičiama, kai pelės žymeklis yra ties valdikliu ir tuo metu sukamas pelės ratukas, nepriklausomai nuo to, ties kuriuo valdikliu nustatytas židinys.

Perjungti

Nurodoma, ar mygtukas turi veikti kaip perjungimo mygtukas. Jei savybės Perjungti reikšmė bus Taip, spustelėjus mygtuką arba paspaudus tarpo klavišą, kai židinys yra ties mygtuku, bus galima perjungti mygtuko būsenas pažymėta ir nepažymėta. Mygtukas būsenoje pažymėta vaizduojamas kaip nuspaustas.

Plotis

Nustatomas stulpelio plotis lentelės valdiklyje – naudojami „LibreOffice“ modulio parinktyse nurodyti matavimo vienetai. Reikšmę galima įvesti ir kartu su tinkamais matavimo vienetais, pavyzdžiui, 2 cm.

Plotis

Nurodomas valdiklio plotis.

Prieraišas

Nustatoma, kur bus pririšamas valdiklis.

Reikšmė

Paslėpto valdiklio savybe Reikšmė galima nurodyti paslėpto valdiklio paveldimus duomenis. Šie duomenys išsiunčiami formos pateikimo metu.

Reikšmės žingsnis

You can preset the value intervals for numerical and currency spin buttons. Use the up and down arrows of the spin button to increase or decrease the value.

Simbolis priekyje

Nustatoma, ar valiutos ženklas valiutos lauke bus rodomas prieš skaičių ar po jo. Pagal numatytąją nuostatą ženklas rodomas po skaičiaus.

Simbolių spalva

Nustatoma valdikliuose naudojamų simbolių, pavyzdžiui, slankjuostės rodyklių, spalva.

Slankjuostės

Teksto langelyje pridedama nurodyto tipo slankjuostė.

Slaptažodžio rašmenys

Jei teksto langelis naudojamas slaptažodžiui įvesti, čia galima nustatyti vietoje tikrųjų slaptažodžio rašmenų rodytiną rašmenį. Laukelyje Slaptažodžio rašmenys reikia įvesti norimo rašmens ASCII kodą. Naudokite reikšmes nuo 0 iki 255.

tip

Rašmenų ASCII kodus galima sužinoti specialiųjų rašmenų dialogo lange (Įterpimas → Specialieji rašmenys).


Slėpti atranką

Nustatoma, ar teksto atranka valdiklyje turi būti matoma po to, kai židinys perkeliamas nuo valdiklio prie kito objekto. Jei savybės Slėpti atranką reikšmė bus Ne, net ir perkėlus židinį ties kitu objektu pažymėtas tekstas ir toliau bus paryškintas.

Spausdinamas

Nurodoma, ar valdiklio laukas turi būti matomas išspausdintame dokumente.

Spustelėjus nustatyti židinį

Jei šios savybės reikšmė bus Taip, spustelėjus mygtuką židinys taip pat bus perkeltas ties mygtuku.

Stilius

Nustatoma, ar žymimieji langeliai ir akutės rodomi trimačiu (numatytasis) ar plokščiu stiliumi.

Sudėtinė atranka

Naudotojui sąrašo lauke leidžiama pažymėti daugiau nei vieną elementą.

Suktukas

Parinkus reikšmę „Taip“ į valdiklio lauką pridedamas suktukas – mygtukai su rodyklėmis lauko reikšmei nustatyti. Formoje suktuką galima pridėti skaitiniuose, valiutos, datos ir laiko laukuose.

Sąrašo įrašai

Čia įvedami dokumente matomi sąrašo įrašai. Išskleiskite sąrašą ir įveskite norimą tekstą. Naują eilutę pradėti galima klavišais Lyg2+Įvesti. Dokumente matomus sąrašo įrašus galima nurodyti sąrašo laukams ir jungtiniams langeliams. Spartesniam sąrašo įrašų rinkimui galima naudoti klavišų kombinacijas.

Numatytasis automatiškai parenkamas įrašas nurodomas laukelyje Numatytoji atranka.

note

Čia įvesti sąrašo įrašai rodomi formoje tik tuo atveju, jei laukelio Sąrašo turinio tipas kortelėje Duomenys reikšmė yra Reikšmių sąrašas.


Jei norite, kad į duomenų bazę būtų įrašomi arba formos gavėjui siunčiami ne patys sąrašo įrašai, o kitos jiems priskirtos ir formoje nerodomos reikšmės, tokias reikšmes įrašams priskirti galima reikšmių sąraše. Reikšmių sąrašas aprašomas kortelėje Duomenys. Laukelyje Sąrašo turinio tipas parinkite reikšmę Reikšmių sąrašas. Tuomet laukelyje Sąrašo turinys įveskite sąrašo įrašams norimas priskirti reikšmes. Kad reikšmės įrašams būtų priskirtos teisingai, įveskite jas tokia pačia tvarka, kaip ir sąrašo įrašai.

note

Jei forma yra HTML dokumente, sąrašo įrašas, nurodytas kortelėje Bendrosios, atitinka HTML gairę <OPTION>; kortelės Duomenys laukelyje Sąrašo turinys įvestas reikšmių sąrašo įrašas atitinka gairę <OPTION VALUE=...>.


Tab. vieta

Savybe Tab. vieta nustatoma, ar valdiklį bus galima pažymėti naudojant klavišą Tab. Galimos tokios parinktys:

Ne

Keičiant židinio vietą klavišu Tab, valdiklis praleidžiamas.

Taip

Židinį galima nustatyti ties valdikliu naudojant klavišą Tab.


Taisymo šablonas

Taisymo šablonu nurodoma, kokius ženklus naudotojas galės įvesti į šablono lauką.

Taisymo šablono ilgis reiškia leistiną įvesties skilčių skaičių. Jei naudotojas įves kitokių skaičių rašmenų, nei nurodyta taisymo šablonu, įvesta reikšmė bus atmesta perkėlus žymeklį iš lauko. Taisymo šabloną galima aprašyti šiais rašmenimis:

Rašmuo

Reikšmė

L

Teksto konstanta. Šios skilties taisyti nebus galima. Rašmuo rodomas atitinkamoje ženklų šablono vietoje.

a

Galima įvesti rašmenis a–ž ir A–Ž. Didžiosios raidės neverčiamos mažosiomis.

A

Galima įvesti rašmenis A–Ž. Įvesta mažoji raidė automatiškai paverčiama didžiąja.

c

Galima įvesti rašmenis a–ž, A–Ž ir 0–9. Didžiosios raidės neverčiamos mažosiomis.

C

Galima įvesti rašmenis A–Ž ir 0–9. Įvesta mažoji raidė automatiškai paverčiama didžiąja.

N

Galima įvesti tik rašmenis 0–9.

x

Galima įvesti visus spausdinamus rašmenis.

X

Galima įvesti visus spausdinamus rašmenis. Įvesta mažoji raidė automatiškai paverčiama didžiąja.


Pavyzdžiui, ženklų šablonui „2000.__.__“ sukurti taisymo šabloną aprašykite taip: LLLLLNNLNN. Tuomet naudotojas galės įvesti tik keturis datos skaitmenis.

Teksto tipas

Valdiklyje, pavyzdžiui, teksto langelyje arba žymės lauke, leidžiama rašyti tekstą keliomis eilutėmis ir formatuoti. Naują eilutę galima pradėti klavišu Įvesti. Jei norėsite įvesti formatuotą tekstą, parinkite reikšmę Kelios formatuotos eilutės.

warning

Jei teksto tipo reikšmė bus Kelios formatuotos eilutės, tokio valdiklio nebus galima susieti su duomenų bazės lauku.


note

Teksto stulpelio lentelės valdiklyje atveju ši savybė vadinasi Daugelio eilučių įvestis.


Tik skaitymui

Savybę Tik skaitymui galima priskirti visiems valdikliams, kuriuose naudotojas gali įvesti tekstą. Jei šią savybę priskirsite paveikslo laukui, kuriame naudojamas paveikslas iš duomenų bazės, naudotojas negalės į duomenų bazę įterpti naujo paveikslo.

Tikslus formatas

Valdiklių laukams, į kuriuos reikia vesti tik tam tikro formato duomenis (pvz., datos, laiko laukams), galima aktyvinti formato tikrinimą. Jei tikslaus formato parinktis įgalinta (reikšmė Taip), į lauką bus galima įvesti tik teisingus rašmenis. Pavyzdžiui, į datos lauką bus galima įvesti tik skaitmenis ir datos skirtuką, o raidžių įvesti nebus leidžiama.

Trys būsenos

Nustatoma, ar žymimasis langelis, be dviejų loginių reikšmių TRUE ir FALSE, gali įgyti ir „nulinę“ reikšmę. Ši savybė galima tik tuomet, kai duomenų bazė yra suderinama su trijų būsenų loginiais laukais: TRUE, FALSE ir ZERO.

note

Trijų būsenų savybę galima įgalinti tik duomenų bazės formoms, bet ne HTML formoms.


Tūkstančių skirtukas

Nustatoma, ar skaitiniuose ir valiutos laukuose reikia rodyti tūkstančių skirtuką.

URL

Laukelyje URL įveskite URL adresą, kuris turės būti atveriamas spustelėjus mygtuką su priskirtu veiksmu Atverti dokumentą arba tinklalapį.

Kai naudotojo veiksenoje užvesite pelės žymeklį ties mygtuku, URL adresas bus rodomas kaip mygtuko paaiškinimas, jei nebuvo nurodyta kitokia mygtuko paaiškinančioji etiketė.

Valiutos simbolis

Šia savybe valiutos laukui galima nurodyti norimą valiutos simbolį – vieną rašmenį ar rašmenų seką.

Veiksmai su įrašu

Nustatoma, ar rodyti veiksmų su įrašu mygtukus pažymėtame žvalgymo juostos valdiklyje. Veiksmų mygtukai yra šie: Įrašyti įrašą, Atšaukti, Naujas įrašas, Šalinti įrašą, Atnaujinti.

Veiksmas

Panaudojant žvalgymo veiksmus galima sukurti savus duomenų bazės žvalgymo mygtukus.

Toliau lentelėje išvardinti veiksmai, kuriuos galima priskirti mygtukams.

Veiksmas

Aprašymas

Nieko

Nevykdomas joks veiksmas.

Pateikti formą

Duomenys, įvesti kituose veikiamosios formos valdiklių laukuose, siunčiami URL adresu, nurodytu formos savybių dialogo lango laukelyje URL.

Įveskite URL adresą formos duomenų laukelyje URL, kai formą eksportuojate PDF formatu.

Valyti formą

Visų formos valdiklių laukų reikšmės atstatomos į numatytąsias, nurodytas laukeliuose Numatytoji būsena arba Numatytoji reikšmė.

Atverti dokumentą arba tinklalapį

Einama laukelyje URL nurodytu URL adresu. Laukelyje Kadras galima nurodyti kadrą, kuriame atverti dokumentą ar tinklalapį.

Pirmas įrašas

Veikiamojoje formoje įkeliamas pirmas įrašas.

Ankstesnis įrašas

Veikiamojoje formoje įkeliamas ankstesnis įrašas.

Kitas įrašas

Veikiamojoje formoje įkeliamas kitas įrašas.

Paskutinis įrašas

Veikiamojoje formoje įkeliamas paskutinis įrašas.

Įrašyti įrašą

Veikiamasis įrašas įrašomas, jei reikia.

Atšaukti duomenų įvedimą

Panaikinami veikiamojo įrašo pakeitimai.

Naujas įrašas

Veikiamojoje formoje įkeliamas tuščias įrašas naujai duomenų bazės eilutei įterpti.

Šalinti įrašą

Veikiamasis įrašas pašalinamas.

Atnaujinti formą

Iš naujo įkeliama vėliausiai įrašyta veikiamosios formos versija.


Veiksnus

Jei valdiklio savybės „Veiksnus" reikšmė yra Taip, formos naudotojas galės naudotis valdiklio lauku. Jei reikšmė yra Ne, laukas bus pilkas ir neveiksnus.

Įrašo žymeklis

Nustatoma, ar pirmajame stulpelyje rodyti eilutės antraštes, kuriose veikiamasis įrašas pažymimas rodykle.

Šriftas

Čia parenkamas šriftas, kuriuo bus užrašytas matomas valdiklio tekstas ar pavadinimas. Jei norite atverti šrifto dialogo langą, spustelėkite mygtuką . Parinktas šriftas naudojamas valdiklių laukų pavadinimams ir duomenims lentelės valdiklio laukuose atvaizduoti.

Ženklų šablonas

Laukams, kuriems pritaikytas šablonas, galima aprašyti ženklų šabloną. Ženklų šablonu nurodomos pradinės formos reikšmės, kurios matomos vos tik įkėlus formą. Rašmenų kodais galima aprašyti ir taisymo šabloną – juo nustatomi rašmenys, kuriuos naudotojas galės įvesti į lauką su pritaikytu šablonu.

note

Ženklų šablonas turi būti tokio paties ilgio kaip ir taisymo šablonas. Jei ilgiai nesutaps, ženklų šablonas bus arba sutrumpintas iki taisymo šablono ilgio, arba papildytas tarpais, kad šablonų ilgiai būtų vienodi.


Žinyno URL

Nurodomas žinyno, kurį galima atverti valdikliu, URL adresas. Valdiklio žinyną naudotojas galės atverti nustatęs židinį ties valdikliu ir paspaudęs klavišą F1.

Žodžių skaidymas

Tekstas rodomas daugiau nei vienoje eilutėje. Teksto langelyje leidžiama rašyti tekstą keliomis eilutėmis. Rankiniu būdu naują eilutę galima pradėti klavišu Įvesti.

Žvalgymas

Nustatoma, ar rodyti žvalgymo mygtukus pažymėtame žvalgymo juostos valdiklyje. Žvalgymo mygtukai yra šie: Pirmas įrašas, Ankstesnis įrašas, Kitas įrašas, Paskutinis įrašas.

Žvalgymo juosta

Nustatoma, ar rodyti žvalgymo juostą lentelės valdiklio apačioje.

Žymė

Savybės Žymė laukelyje nurodoma valdiklio žymė, kuri bus matoma formoje. Tai arba valdiklio žymė, arba duomenų lauko stulpelio antraštė lentelės valdiklio formoje.

Kai sukuriate valdiklį, savybės Pavadinimas reikšmė naudojama ir valdiklio žymei. Žymė sudaroma iš valdiklio lauko pavadinimo ir sveikojo skaičiaus (pavyzdžiui, Mygtukas1). Savybe Žymė valdikliui galima priskirti kitokį, geriau valdiklio funkciją apibūdinantį aprašą. Šios savybės reikšmė bus rodoma naudotojui.

Jei norite sukurti žymę iš kelių eilučių, išskleiskite jungtinį langelį spustelėję rodyklės mygtuką. Naują eilutę galima pradėti klavišais Lyg2++Įvesti.

note

Savybė Žymė naudojama tik naudotojo sąsajoje rodomam tekstui nustatyti. Jei valdiklius naudojate makrokomandose, vykdymo metu į valdiklį kreipiamasi pagal jo savybės Pavadinimas reikšmę.


Žymės laukas

Nurodomas valdiklio žymės šaltinis. Žymės lauko tekstas bus rodomas vietoje duomenų bazės lauko pavadinimo, pavyzdžiui, filtro žvalgiklyje, paieškos dialogo lange ar kaip stulpelio pavadinimas lentelės rodinyje.

Jei kuriam nors rašmeniui norite priskirti prieigos klavišą, prieš norimą rašmenį žymės lauke surinkite tildę (~) – naudotojas galės aktyvinti valdiklį paspaudus atitinkamos raidės klavišą.

Kai kuriama žymimųjų akučių grupė, kaip žymės lauko tekstą galima naudoti tik valdiklių grupės rėmelio tekstą. Šis tekstas bus pritaikytas visoms tos pačios grupės akutėms.

Teksto langelio atveju, jei šalia žymės lauko langelio spustelėsite daugtaškio (...) mygtuką, bus atvertas žymės lauko parinkimo dialogo langas – jame galima parinkti žymę iš sąrašo.

Check the No assignment box to remove the link between a control and the assigned label field.

Paremkite mus!