Formos valdikliai

Formos valdiklių mygtukų juostoje ar submeniu yra priemonės interaktyvioms formoms kurti. Mygtukų juostos ar submeniu priemonėmis į teksto, grafikos, skaičiuoklės, pateikties ar HTML dokumentą galima įterpti formos valdiklius, pavyzdžiui, mygtuką, kuriuo paleidžiama makrokomanda.

Jei norite tai atlikti…

Pasirinkite Rodymas → Mygtukų juostos → Formos valdikliai.

Įterpimo mygtukų juostoje spustelėkite mygtuką (gali tekti įgalinti šį iš pradžių nerodomą mygtuką):

Icon Select

Valdikliai


note

XML formų dokumentuose (XForms) naudojami tokie patys valdikliai.


Jei norite sukuti formą, atverkite dokumentą ir iš formos valdiklių mygtukų juostos pridėkite valdiklius bei juos aprašykite. Formą galima susieti su duomenų baze – šitaip valdikliais bus galima naudoti duomenų bazės duomenis.

Jei formą kuriate HTML dokumente, formą galima naudoti duomenų siuntimui internetu.

Valdiklio įterpimas į dokumentą

  1. Formos valdiklių mygtukų juostoje spustelėkite norimo įterpti valdiklio mygtuką.

  2. Tada spustelėkite dokumentą ir vilkite, kad sukurtumėte valdiklį.

    tip

    To create a square control, hold down the Shift key while you drag.


tip

Jei į formą norite įterpti lauką iš duomenų bazės lentelės ar užklausos laukų sąrašo, tiesiog nutempkite norimą langelį į formą. Teksto dokumentuose taip pat galima nutempti stulpelio antraštę. Jei laukui norite sukurti žymę, tempdami stulpelio antraštę laikykite nuspaustus klavišus +Lyg2.


Valdiklio taisymas

  1. Spustelėkite valdiklį dešiniuoju pelės klavišu ir pasirinkite komandą Valdiklio savybės>. Bus atvertas dialogo langas valdiklio savybėms nustatyti.

  2. Jei valdikliui norite nustatyti prieigos klavišą, prieš norimą raidę žymės laukelyje surinkite tildės ženklą (~).

  3. Valdiklius galima pertempti iš vieno dokumento į kitą. Taip pat valdiklius galima kopijuoti tarp dokumentų. Kai įterpiamas valdiklis iš kito dokumento, „LibreOffice“ patikrina valdiklio duomenų šaltinį, turinio tipą ir valdiklio savybes bei pritaiko jas naujojo dokumento struktūrai. Pavyzdžiui, jei nukopijavote valdiklį, kuris rodė adresų knygos turinį, tai ir naujajame dokumente šis valdiklis rodys tuos pačius duomenis. Šias savybes galima peržiūrėti valdiklio savybių dialogo lango kortelėje Duomenys.

Atranka

Icon Select

Šiuo mygtuku aktyvinama pelės žymeklio atrankos veiksena arba ji išjungiama. Įjungus atrankos veikseną galima pažymėti veikiamosios formos valdiklius.

Design Mode

Toggles the Design mode on or off. This function is used to switch quickly between Design and User mode. Activate to edit the form controls, deactivate to use the form controls.

Icon Design Mode

Projektavimo veiksena

Formos valdiklių vedikliai

Icon Toggle Form Control Wizards

Įjungiamas arba išjungiamas automatinis vediklių formos valdikliams kurti paleidimas.

Šiais vedikliais galima nustatyti sąrašo laukų, lentelės ir kitų valdiklių savybes.

Formos projektavimas

Icon Form Design Tools

Parodoma formos projektavimo mygtukų juosta.

Žymė

Icon Label Field

Sukuriamas laukas tekstui rodyti. Žymės skirtos tik iš anksto nustatytam tekstui parodyti. Naujo teksto žymės lauke įvesti negalima.

Teksto langelis

Icon Text Box

Sukuriamas teksto langelis. Teksto langeliai – tai laukai, į kuriuos galima įvesti tekstą. Formoje teksto langeliai naudojami duomenims parodyti arba naujiems duomenims įvesti.

Žymimasis langelis

Icon Check Box

Sukuriamas žymimasis langelis. Žymimuoju langeliu formoje galima aktyvinti arba išjungti kokią nors funkciją.

Akutė

Icon Option Button

Sukuriama akutė. Akutėmis naudotojas gali nustatyti vieną iš keleto parinkčių. Tos pačios funkcijos parinktis keičiančios akutės paprastai vadinamos tuo pačiu pavadinimu (savybė Pavadinimas). Dažniausiai tokios akutės įtraukiamos į valdiklių grupę.

Sąrašo laukas

Icon List Box

Sukuriamas sąrašo laukas. Sąrašo lauke naudotojai gali parinkti vieną sąrašo elementą. Jei forma yra susieta su duomenų baze ir yra užmegztas duomenų bazės ryšys, į dokumentą įterpus sąrašo lauką automatiškai bus paleistas sąrašo lauko vediklis. Vedikliu paprasčiau nustatyti sąrašo lauko savybes.

Jungtinis langelis

Icon Combo Box

Sukuriamas jungtinis langelis. Jungtinis langelis – tai vienos eilutės sąrašo laukas su išskleidžiamuoju sąrašu, iš kurio naudotojai gali parinkti vieną elementą. Jungtinį langelį galima sukurti skirtą tik skaitymui – šitaip naudotojai negalės įvesti naujų sąrašo elementų. Jei forma yra susieta su duomenų baze ir yra užmegztas duomenų bazės ryšys, į dokumentą įterpus jungtinį langelį automatiškai bus paleistas jungtinio langelio vediklis.

Mygtukas

Icon Push Button

Sukuriamas mygtukas. Mygtuku galima įvykdyti komandą po tam tikro įvykio, pavyzdžiui, spustelėjimo pelės mygtuku.

Ant mygtukų galima užrašyti tekstą arba uždėti paveikslą.

Paveikslo mygtukas

Icon image button

Sukuriamas mygtukas, kuris vaizduojamas kaip paveikslas. Neskaitant kitokios išvaizdos, paveikslo mygtukas turi tokias pačias savybes kaip ir įprastas mygtukas.

Formatuotas laukas

Icon Formatted Field

Sukuriamas formatuotas laukas. Formatuotas laukas – tai teksto langelis, kuriame galima nustatyti įvedinių ir išvedinių formatą ar leidžiamus reikšmių rėžius.

Formatuotam laukui taikomos specialiosios valdiklio savybės (pasirinkite komandą Formatas → Valdiklis).

Datos laukas

Icon Date Field

Sukuriamas datos laukas. Jei forma yra susieta su duomenų bazę, tai datos reikšmes galima gauti iš duomenų bazės.

Jei datos laukui pritaikysite savybę Išskleidžiamas, datą parinkti bus galima iš kalendoriaus, atveriamo po datos lauku. Tai taikoma ir datos laukams, esantiems lentelės valdiklio lauke.

tip

Reikšmę datos lauke galima sparčiai pakeisti rodyklės aukštyn ir rodyklės žemyn klavišais. Priklausomai nuo žymeklio padėties, spaudžiant rodyklių klavišus keičiama dienos, mėnesio arba metų reikšmė.


Pastabos dėl datos laukų.

Skaitinis laukas

Icon Numerical Field

Sukuriamas skaitinis laukas. Jei forma yra susieta su duomenų bazę, tai skaitines reikšmes galima gauti iš duomenų bazės.

Valdiklių grupė

Icon Group Box

Sukuriamas rėmelis keletui valdiklių vizualiai sugrupuoti. Į valdiklių grupę patogu įtraukti tarpusavyje susijusias žymimąsias akutes.

Kai į dokumentą įterpiate valdiklių grupę, paleidžiamas grupės elemento vediklis – juo lengva sukurti parinkčių grupę.

Pastaba: Jei valdiklių grupę nubrėžėte virš kitų valdiklių, kuriuos po to norite pažymėti, pirmiausia iš valdiklių grupės kontekstinio meniu pasirinkite komandą Išdėstyti → Perkelti į pagrindą. Tuomet pažymėkite valdiklius laikydami nuspaustą klavišą .

note

Valdiklių grupė naudojama tik valdikliams vizualiai sugrupuoti. Funkcinę valdiklių grupę sukurti galima visiems norimiems valdikliams nurodžius tą patį pavadinimą savybių lange.


Laiko laukas

Icon Time Field

Sukuriamas laiko laukas. Jei forma yra susieta su duomenų bazę, tai laiko reikšmes galima gauti iš duomenų bazės.

tip

Reikšmę laiko lauke galima sparčiai pakeisti rodyklės aukštyn ir rodyklės žemyn klavišais. Priklausomai nuo žymeklio padėties, spaudžiant rodyklių klavišus keičiama valandų, minučių arba sekundžių reikšmė.


Valiutos laukas

Icon Currency Field

Sukuriamas valiutos laukas. Jei forma yra susieta su duomenų bazę, tai valiutos reikšmes galima gauti iš duomenų bazės.

Å ablono laukas

Icon Pattern Field

Sukuriamas šablono laukas. Šablono laukas turi taisymo šabloną ir ženklų šabloną. Taisymo šablonu nurodoma, kokius duomenis bus galima įvesti. Ženklų šablonu nustatomas šablono lauko turinys formos įkėlimo metu.

note

Šablono laukai nėra eksportuojami HTML formatu.


Lentelės valdiklis

Icon Table Control

Sukuriamas lentelės valdiklis duomenų bazės lentelei rodyti. Kai sukuriate naują lentelės valdiklį, paleidžiamas lentelės elemento vediklis.

Pastabos dėl lentelės valdiklių.

Žvalgymo juosta

Icon Navigation bar

Sukuriama žvalgymo juosta.

Naudojantis žvalgymo juosta galima pereiti nuo vieno duomenų bazės arba duomenų bazės formos įrašo prie kito. Šios žvalgymo juostos mygtukai veikia lygiai taip pat, kaip ir įprastinės „LibreOffice“ programos žvalgymo juostos mygtukai.

Paveikslo valdiklis

Icon Image Control

Sukuriamas paveikslo valdiklis. Jis gali būti naudojamas tik paveikslams iš duomenų bazės įterpti. Formos dokumente dukart spustelėkite tokį valdiklį – bus atvertas paveikslo įterpimo dialogo langas. Taip pat galima pasinaudoti kontekstinio meniu komandomis (ne projektavimo veiksenoje) paveikslui įterpti ar pašalinti.

Formoje paveikslo valdikliu galima rodyti paveikslus iš duomenų bazės, o jei valdikliui leidžiama rašyti į duomenų bazę, tai į duomenų bazę galima ir įterpti naujus paveikslus. Paveikslo valdiklis turi būti susietas su duomenų bazės paveikslo tipo lauku. Tinkamą lauką reikia nurodyti savybių lango kortelėje Duomenys.

Failo parinkimas

Icon File Selection

Sukuriamas mygtukas, kuriuo galima parinkti failą.

Suktukas

Icon Spin Button

Sukuriamas suktukas.

Jei suktuką įterpsite skaičiuoklės dokumente, savybių lango kortelėje Duomenys bus galima sukurti dvipusį ryšį tarp suktuko ir skaičiuoklės dokumento langelio. Tuomet, jei pakeisite reikšmę langelyje, automatiškai bus pakeista reikšmė ir suktuko lauke. Taip pat ir atvirkščiai – pakeitus reikšmę suktuku, tokia pati bus nustatyta ir langelyje.

Slankjuostė

Icon Scrollbar

Sukuriama slankjuostė.

Galima nustatyti žemiau išvardintas slankjuostės savybes:

Pavadinimas

Reikšmė

Mažiausias slinkties intervalas

Nurodomas mažiausias slankjuostės aukštis arba plotis.

Didžiausias slinkties intervalas

Nurodomas didžiausias slankjuostės aukštis arba plotis.

Numatytasis slinkties intervalas

Nurodoma numatytoji slankjuostės aukščio arba pločio reikšmė, naudojama tuomet, kai forma atstatoma į pradinę būseną.

Orientacija

Nustatoma slankjuostės orientacija – horizontaliai arba vertikaliai.

Mažas pokytis

Nustatomas mažiausias intervalas, per kurį galima paslinkti slankjuostę, pavyzdžiui, spustelėjus slinkties mygtuką.

Didelis pokytis

Nustatomas didysis intervalas, per kurį paslenkama slankjuostė spustelėjus, pavyzdžiui, tarp slinkties mygtuko ir slankiklio.

Delsa

Nustatoma delsa milisekundėmis tarp skirtingų slankjuostės įvykių aktyvinimo. Pavyzdžiui, delsa tarp įvykio spustelėjus slinkties mygtuką ir įvykio laikant nuspaustą pelės klavišą.

Simbolių spalva

Nustatoma slinkties mygtukų rodyklių spalva.

Matomas dydis

Nustatomas nuo slinkties intervalų priklausomas slankiklio dydis.Pavyzdžiui, jei matomo dydžio reikšmę nustatysite pagal formulę ([didžiausias slinkties intervalas] - [mažiausias slinkties intervalas]) / 2, slankiklis bus pusės slankjuostės dydžio.

Kad slankjuostės plotis būtų lygus slankjuostės aukščiui, matomo dydžio reikšmę nustatykite 0.


Jei slankjuostę įterpiate skaičiuoklės dokumente, savybių lango kortelėje Duomenys galima aprašyti dvipusį sąryšį tarp slankjuostės ir langelio.

Paremkite mus!