Pagrindinės

Čia nustatomos pagrindinės dokumento eksporto PDF formatu parinktys: puslapių rėžiai, paveikslų eksporto parinktys, vandenženklių taikymas, formų ir kitos parinktys.

Jei norite tai atlikti…

Pasirinkite kortelę Failas → Eksportuoti kaip → Eksportuoti kaip PDF → Bendrosios parinktys.


PDF eksporto pagrindinių parinkčių lango nuotrauka

Rėžiai

Parenkami į eksportuojamą PDF failą įtrauktini puslapiai.

Visi puslapiai

Eksportuojami visi aprašyti spausdinimo rėžiai. Jei aprašytų rėžių nėra, eksportuojamas visas dokumentas.

Puslapiai

Eksportuojami tie puslapiai, kurių numerius įvesite į laukelį.

Jei norite eksportuoti paeiliui einančių puslapių rėžį, numerius įveskite tokiu formatu: 3-6. Jei eksportuoti reikia pavienius puslapius, numerius įveskite šitaip: 7;9;11. Šiuos puslapių numerių įvedimo būdus galima naudoti kartu ir nurodyti eksportuotiną rėžį kartu su keliais pavieniais puslapiais: 3-6;8;10;12.

Atranka

Eksportuojama pažymėta sritis.

Atverti sukurtą PDF dokumentą

Sukurtas PDF dokumentas bus iš karto atvertas numatytąja PDF dokumentų peržiūros programa.

Paveikslai

Čia nustatomos dokumente esančių paveikslų eksporto PDF formatu parinktys.

Glaudinimas be praradimų

Paveikslams taikomas glaudinimo be praradimų algoritmas. Išsaugomi visi paveikslo taškai.

JPEG glaudinimas

Select a JPEG compression level. With a high quality level, almost all pixels are preserved. With a low quality level, some pixels are lost and artifacts are introduced, but file sizes are reduced.

Kokybė

Čia nurodykite JPEG glaudinimo kokybės lygmenį.

Mažinti paveikslų skiriamąją gebą

Pažymėkite šią parinktį, jei norite įrašyti paveikslus su mažesniu taškų colyje skaičiumi.

Pasirinkite naująją paveikslų skiriamąją gebą.

note

Iš EPS paveikslų su įterptuoju peržiūros paveikslėliu eksportuojamas tik peržiūros paveikslėlis. EPS paveikslai be įterptojo peržiūros paveikslėlio eksportuojami kaip tušti vietaženkliai.


Vandenženklis

Į puslapio fono centrą įdedamas vertikalus žalsvas vandenženklio tekstas. Vandenženklis nėra pradinio dokumento dalis.

Pasirašyti vandenženkliu

Pažymėkite parinktį, jei norite įterpti vandenženklį.

Tekstas

Įveskite norimą vandenženklio tekstą.

note

Vandenženklio padėties ir dydžio keisti negalima. Vandenženklis nėra įrašomas pradiniame dokumente.


Kitos parinktys

Nustatomos papildomos PDF eksporto parinktys.

Hibridinis PDF (įdėti ODF failą)

Pažymėjus šią parinktį, dokumentas įrašomas kaip „.pdf“ failas, kurio viduje iš tiesų yra dviejų formatų failai: PDF ir ODF. PDF peržiūros programose toks failas rodomas kaip įprastas „.pdf“ failas, o „LibreOffice“ programa šį failą vis dar galima taisyti.

Archival (PDF/A, ISO 19005)

Converts to the PDF/A-1b, PDF/A-2b, or PDF/A-3b format. All fonts used in the source document are embedded in the generated PDF file, and PDF tags are written. The primary purpose is to create an electronic document whose appearance is device and application independent, making it suitable for long term preservation.

note

PDF/A-2b is recommended for most users, because it allows for layers and transparency with shapes and images. It also compresses better (JPEG 2000) than PDF/A-1b, usually producing smaller files. PDF/A-3b is identical to PDF/A-2b, but also accepts embedding of other file formats.


Universal Accessibility (PDF/UA)

Creates a universal accessibility-complying PDF file that follows the requirements of PDF/UA (ISO 14289) specifications.

Sužymėtas PDF (įdedama dokumento struktūra)

Pažymėkite šią parinktį, jei norite sužymėti PDF dokumentą. Tai gali itin padidinti failą.

Sužymėtame PDF dokumente įrašoma informacija apie dokumento turinio struktūrą. Tokie failai gali būti tiksliau atvaizduojami skirtinguose ekranuose arba perskaitomi ekrano skaitytuvėmis.

Sukurti PDF formą

Pažymėkite šią parinktį, jei norite sukurti formą. Formą bus galima užpildyti ir išspausdinti.

Pateikimo formatas

Parinkite formos pateikimo iš PDF failo formatą.

Čia parenkamas formatas, kuriuo bus gaunami užpildytos formos duomenys: FDF (Forms Data Format), PDF, HTML ar XML.

Ši parinktis nustelbia dokumente nustatytą valdiklio URL adreso savybę.

Leisti vienodus laukų vardus

Jei parinktis pažymėta, eksportuotame PDF faile galės būti keletas laukų tuo pačiu pavadinimu. Jei parinkties nepažymėsite, eksporto metu bus sugeneruoti unikalūs laukų pavadinimai.

Structure

Sets options for diverse features such as outlines, comments, page layout.

Export outlines

Select to export all headings in Writer documents as PDF bookmarks.

note

Only paragraphs with Outline level 1–10 will be exported. The name of the Paragraph Style is irrelevant. For example, the default version of Paragraph Style Title is not exported when its Outline level is None. To see a paragraph’s Outline level, choose Format - Paragraph - Outline & Numbering tab.


Komentarus versti PDF anotacijomis

Pažymėkite šią parinktį, jei norite teksto ir skaičiuoklės dokumentuose įterptus komentarus eksportuoti kaip PDF anotacijas.

Jei norite eksportuoti teksto dokumentų komentarus taip, kaip jie yra matomi „LibreOffice“ programos lange, pasirinkite → „LibreOffice“ tekstų rengyklė → Spausdinimas ir parinkčių grupėje Komentarai pažymėkite akutę Paraštėse. Eksportuoto dokumento puslapiai bus sumažinti, o paraštėse bus rodomi komentarai.

Eksportuoti automatiškai įterptus tuščius puslapius

Jei parinktis pažymėta, automatiškai įterpti tušti puslapiai įtraukiami į PDF failą. Tai naudinga, jei PDF failą ketinate spausdinti ant abiejų lapo pusių. Pavyzdžiui, tarkime, kad knygos skyriai visada turi prasidėti nelyginiame puslapyje – taip nustatyta pastraipos stiliuje. Jei ankstesnis skyrius baigėsi nelyginiame puslapyje, „LibreOffice“ automatiškai įterps tuščią numeruotą lyginį puslapį. Šia parinktimi nustatoma, ar tokį tuščią puslapį įtraukti į PDF dokumentą, ar ne.

Naudoti susietus „XObjects“ objektus

Šia parinktimi nustatoma, kaip PDF paveikslai vėl bus eksportuojami PDF formatu. Jei parinktis nepažymėta, tuomet į galutinį failą bus įtrauktas pirmasis PDF duomenų puslapis. PDF eksporto metu įtraukiami reikalingi paveikslai, šriftai ir kiti elementai. Tai sudėtinga operacija, tačiau taip sukurtą failą galima peržiūrėti įvairiomis peržiūros programomis. Kai parinktis pažymėta, naudojamas saitais grįstas „XObject“ žymėjimas. Ši operacija paprasta, bet failo peržiūrai bus reikalinga programa, suderinama su tokiu žymėjimu ir gebanti atvaizduoti vektorinius paveikslus. Kitose programose bus rodomi surogatiniai taškinės grafikos paveikslai.

Paremkite mus!