Įtraukos ir intervalai

Čia nustatomos pastraipos įtraukų ir intervalų parinktys.

note

To change the measurement units used in this dialog, choose - LibreOffice Writer - General , and then select a new measurement unit in the Settings area.


Jei norite tai atlikti…

Pasirinkite komandą Formatas → Pastraipa ir atverkite kortelę Įtraukos ir intervalai.

Choose View - Styles - open context menu of an entry and choose New/Edit Style - Indents & Spacing tab.


Įtrauka

Nurodykite atstumą tarp kairiosios ar dešiniosios puslapio paraštės ir pastraipos.

Iš kairės

Nurodykite atstumą, kuriuo pastraipa turėtų būti atitraukta nuo puslapio paraštės. Jei norite, kad pastraipos tekstas būtų ir paraštėje, įvesite neigiamą skaičių. Kalboms, kuriose tekstas rašomas iš kairės į dešinę, kairysis pastraipos kraštas įtraukiamas kairiosios paraštės atžvilgiu. Jei tekstas rašomas iš dešinės į kairę, dešinysis pastraipos kraštas įtraukiamas dešiniosios paraštės atžvilgiu.

Iš dešinės

Nurodykite atstumą, kuriuo pastraipa turėtų būti atitraukta nuo puslapio paraštės. Jei norite, kad pastraipos tekstas būtų ir paraštėje, įvesite neigiamą skaičių. Kalboms, kuriose tekstas rašomas iš kairės į dešinę, dešinysis pastraipos kraštas įtraukiamas dešiniosios paraštės atžvilgiu. Jei tekstas rašomas iš dešinės į kairę, kairysis pastraipos kraštas įtraukiamas kairiosios paraštės atžvilgiu.

Pirmoji eilutė

Nurodyta verte įtraukiama pirmoji pastraipos eilutė. Jei norite sukurti atvirkštinę įtrauką, įveskite teigiamą reikšmę laukelyje Iš kairės ir neigiamą reikšmę laukelyje Pirmoji eilutė. Numeruotos ar ženklintos pastraipos pirmosios eilutės įtrauką galima nustatyti lango Formatas → Ženklinimas ir numeravimas kortelėje Padėtis.

Automatic

Automatically indents a paragraph according to the font size and the line spacing. The setting in the First Line box is ignored.

Intervalas

Nurodykite, kokį atstumą reikia palikti tarp pažymėtų pastraipų.

Prieš pastraipą

Nurodykite atstumą, kurį reikia palikti virš pažymėtos pastraipos(-ų).

Po pastraipos

Nurodykite atstumą, kurį reikia palikti po pažymėta pastraipa(-omis).

Do not add space between paragraphs of the same style

Kai parinktis pažymėta, intervalo prieš ar po pastraipos nuostatos netaikomos veikiamajai pastraipai, jei ankstesnė ir kita pastraipos yra to paties pastraipos stiliaus.

Eilučių intervalas

Nurodykite intervalą tarp pastraipos teksto eilučių bazinių linijų.

Viengubas

Veikiamajai pastraipai pritaikomas viengubas eilučių intervalas. Ši nuostata yra numatytoji.

Icon Line Spacing 1

Line Spacing 1

1.15 lines

Sets the line spacing to 1.15 lines.

Icon Line Spacing 1.15

Line Spacing 1.15

1,5 eilutės

Nustatomas pusantros eilutės intervalas tarp eilučių.

Icon Line Spacing 1.5

Line Spacing 1.5

Dvigubas

Nustatomas dviejų eilučių dydžio intervalas tarp eilučių.

Icon Line Spacing 2

Line Spacing 2

Proporcinis

Nustačius šią parinktį eilučių intervalą galimą nurodyti procentine verte, kur 100% atitinka viengubą eilučių intervalą.

Bent

Nustatoma mažiausia leistina eilučių intervalo reikšmė.

tip

Jei pastraipoje yra skirtingo dydžio teksto, eilučių intervalas automatiškai pritaikomas prie didžiausio šrifto. Jei norite, kad eilučių intervalas visoms eilutėms būtų vienodas, parinkties Bent reikšmę nustatykite atsižvelgdami į didžiausią šriftą.


Intervalo keitimas

Nustatomas vertikalus tarpas tarp dviejų eilučių.

Fixed

Sets the line spacing to exactly match the value that you enter in the box. This can result in cropped characters.

Šiame laukelyje nurodykite intervalo dydžio reikšmę.

Peržiūros laukas

Rodoma parinktų nuostatų rezultato peržiūra.

Atstatyti

Atvertosios kortelės parinkčių reikšmės atstatomos į tokias, kokios buvo nustatytos atvėrus šį dialogo langą.

Paremkite mus!