Grafikos rengyklės spartieji klavišai

Čia išvardijami grafikos rengyklės spartieji klavišai.

Grafikos rengyklėje galima naudoti ir bendruosius „LibreOffice“ sparčiuosius klavišus.

Note Icon

Kai kurie spartieji klavišai gali būti naudojami operacinės sistemos. Tokių sparčiųjų klavišų negalima naudoti „LibreOffice“ programoje. Tokiu atveju galima bandyti veiksmui priskirti kitokį spartųjį klavišą arba „LibreOffice“ programoje, lange Priemonės → Sąranka → Klaviatūra, arba operacinėje sistemoje.


Grafikos rengyklės funkciniai klavišai

Spartusis klavišas

Veiksmas

F2

Pridedamas arba taisomas tekstas.

F3

Aktyvinama grupės objektų taisymo veiksena atskiriems grupės objektams taisyti.

+F3

Baigiamas atskirų grupės objektų taisymas.

Lyg2+F3

Atveriamas kopijos dialogo langas.

F4

Atveriamas padėties ir dydžio dialogo langas.

F5

Atveriamas žvalgiklis.

F7

Tikrinama rašyba.

+F7

Atveriamas tezauras.

F8

Aktyvinama arba išjungiama taškų taisymo veiksena.

+Lyg2+F8

Tekstas pritaikomas prie langelio.

Atveriamas stilių polangis.


Grafikos rengyklės spartieji klavišai

Spartusis klavišas

Veiksmas

Pliuso (+) klavišas

Vaizdas priartinamas.

Minuso (-) klavišas

Vaizdas nutolinamas.

Žvaigždutės (*) klavišas (skaitmenų klaviatūroje)

Visas lapas talpinamas ekrane.

Pasvirojo brūkšnio (/) klavišas (skaitmenų klaviatūroje)

Priartinamas atrankos vaizdas.

+Lyg2+G

Sugrupuojami pažymėti objektai.

Lyg2++A

Išgrupuojama pažymėta grupė.

+Lyg2+K

Sujungiami pažymėti objektai.

+Lyg2+K

Atskiriami pažymėti objektai.

+Lyg2+ +

Objektas perkeliamas į priekį.

+ +

Objektas perkeliamas priekio link.

+ -

Objektas perkeliamas pagrindo link.

+Lyg2+ -

Objektas perkeliamas į pagrindą.


Tik grafikos rengyklėje veikiantys spartieji klavišai

Spartusis klavišas

Veiksmas

Psl. aukštyn

Pereinama į ankstesnį lapą.

Psl. žemyn

Pereinama į kitą lapą.

+Psl. aukštyn

Pereinama į ankstesnį sluoksnį.

+Psl. žemyn

Pereinama į kitą sluoksnį.

Rodyklių klavišai

Pažymėtas objektas perkeliamas rodyklės kryptimi.

+Rodyklių klavišai

Lapo vaizdas paslenkamas rodyklės kryptimi.

+objekto tempimas pele. Pastaba: ši klavišų kombinacija veikia tik tada, kai lange „ ▸ „LibreOffice“ grafikos rengyklė ▸ Bendrosios parinktys“ yra pažymėta parinktis Kopijuoti tempiant (pažymėta pagal numatytąsias nuostatas).

Atleidus pelės klavišą sukuriama tempiamo objekto kopija.

+Įvesti, kai klaviatūros židinys (F6) nustatytas ties grafikos objektų mygtukais mygtukų juostoje.

Esamo rodinio centre įterpiamas numatytojo dydžio grafikos objektas.

Lyg2+F10

Atveriamas pažymėto objekto kontekstinis meniu.

F2

Aktyvinama teksto veiksena.

Įvesti

Jei pažymėtas teksto objektas, aktyvinama teksto veiksena.

+Įvesti

Jei pažymėtas teksto objektas, aktyvinama teksto veiksena. Jei teksto objektų nėra arba jei jau praėjote visus teksto objektus, bus įterptas naujas lapas.

Jei brėšite arba keisite objekto dydį nuspaudę klavišą , objektas bus brėžiamas arba jo dydis keičiamas iš centro išorės link.

+spustelėjimas ties objektu

Pažymimas objektas, esantis už tuo metu pažymėto objekto.

+Lyg2+spustelėjimas ties objektu

Pažymimas objektas, esantis prieš tuo metu pažymėtą objektą.

Lyg2 objekto žymėjimo metu

Objektas įtraukiamas į atranką arba iš jos pašalinamas.

Lyg2+objekto perkėlimas tempiant

Objektas gali būti perkeliamas tik 45 laipsnių kartotinių kryptimis.

Lyg2+tempimas, kai brėžiamas objektas arba keičiamas jo dydis

Objekto dydis keičiamas išlaikant proporcijas.

Tab

Einama per lapo objektus ta tvarka, kokia objektai buvo sukurti.

Lyg2+Tab

Einama per lapo objektus tvarka, atvirkščia objektų sukūrimo tvarkai.

Gr

Išjungiama esamoji veikseną.


„LibreOffice“ pateikčių rengyklės klavišų kombinacijos

Toliau pateikiamos „LibreOffice“ pateikčių rengyklės klavišų kombinacijos

Taip pat galite naudoti „LibreOffice“ bendrąsias klavišų kombinacijas.

Note Icon

Kai kurie spartieji klavišai gali būti naudojami operacinės sistemos. Tokių sparčiųjų klavišų negalima naudoti „LibreOffice“ programoje. Tokiu atveju galima bandyti veiksmui priskirti kitokį spartųjį klavišą arba „LibreOffice“ programoje, lange Priemonės → Sąranka → Klaviatūra, arba operacinėje sistemoje.


Naršymas naudojant „Slide Sorter“ ir „Slide Sane“ klaviatūrą

Spartieji klavišai

Efektas

Pradžios arba pabaigos klavišas

Nustato židinį pirmoje arba paskutinėje skaidrėje.

Kairės arba dešinės rodyklės klavišas arba puslapio aukštyn arba žemyn klavišas

Nustato židinį kitoje arba ankstesnėje skaidrėje.

+Shift+PageDown

Perkelkite pasirinktas skaidres viena pozicija žemyn skaidrių rikiavimo sąraše. Jei pasirinksite kelias skaidres, jos bus perkeltos kartu su paskutine pasirinkta skaidre sąraše.

+Shift+PageUp

Perkelkite pasirinktas skaidres viena pozicija aukštyn skaidrių rikiavimo sąraše. Jei pasirinksite kelias skaidres, jos bus perkeltos kartu su pirmąja pasirinkta skaidre sąraše.

+Shift+End

Perkelkite pasirinktas skaidres į skaidrių rūšiavimo sąrašo pabaigą.

+Shift+Home

Perkelkite pasirinktas skaidres į skaidrių rūšiavimo sąrašo pradžią.

Įvestis

Perjunkite į įprastą veikseną naudodami aktyvią skaidrę pasirinkę Skaidrių rūšiavimas. Pridėkite naują skaidrę, kai esate skaidrės srityje.


Paremkite mus!