Skaičiuoklės spartieji klavišai

Note Icon

Kai kurie spartieji klavišai gali būti naudojami operacinės sistemos. Tokių sparčiųjų klavišų negalima naudoti „LibreOffice“ programoje. Tokiu atveju galima bandyti veiksmui priskirti kitokį spartųjį klavišą arba „LibreOffice“ programoje, lange Priemonės → Sąranka → Klaviatūra, arba operacinėje sistemoje.


Norėdami užpildyti pasirinktą langelių sritį į Įvedimo eilutęįvesta formule, spauskite +Įvesti.

Jei norite sukurti lentelę, kurios visuose langeliuose būtų įvesties langelyje įvesta informacija, spustelėkite klavišų kombinaciją Lyg2++Įvesti. Lentelės komponentų negalite pertvarkyti.

Jei norite lakšte pažymėti keletą langelių blokų, nuspauskite klavišą ir pele pažymėkite norimus blokus.

Jei norite pažymėti keletą lakštų, nuspauskite klavišą ir spustelėkite norimų lakštų ąseles. Jei norite pažymėti tik vieną lakštą, nuspauskite klavišą Lyg2 ir spustelėkite norimo lakšto ąselę.

Jei norite rankiniu būdu įterpti eilutę langelyje, spragtelėkite dukart langelyje ir tada nuspauskite klavišų kombinaciją +Įvesti.

Jei norite pašalinti langelio turinį, nuspauskite naikinimo klavišą. Atveriamas Turinio šalinimo dialogo langas, kuriame galite pasirinkti turinį, kurį norite pašalinti. Jei norite pašalinti visą langelio turinį, paspauskite šalinimo klavišą.

Naršymas skaičiuoklės dokumente

Spartieji klavišai

Veiksmas

+Prad

Perkelia žymeklį į pirmąjį lakšto langelį (A1).

+Pab

Perkelia žymeklį į paskutinį duomenų turintį lakšto langelį.

Prad

Perkelia žymeklį į dabartinės eilutės langelį.

Pab

Moves the cursor to the last column that contains data in any row.

Lyg2+Prad

Pažymi langelių sritį nuo dabartinio langelio iki pirmojo dabartinės eilutės langelio.

Lyg2+Pab

Selects all cells from the current cell to the last column that contains data in any row.

Lyg2+Psl↑

Pažymi langelių sritį nuo dabartinio langelio iki dabartinio stulpelio ankstesnio puslapio arba praplečia esamą pažymėjimą iki ankstesnio puslapio.

Lyg2+Psl↓

Pažymi langelių sritį nuo dabartinio langelio iki dabartinio stulpelio tolesnio puslapio arba praplečia esamą pažymėjimą iki tolesnio puslapio.

Lyg2 + Tarpas

Pažymi esamą eilutę arba praplečia esamą pasirinkimą iki visų atitinkamų eilučių.

+ Tarpas

Pažymi esamą stulpelį arba praplečia esamą pasirinkimą iki visų atitinkamų stulpelių.

+Lyg2+Tarpas

Pažymi visus lakšto langelius.

+Rodyklė kairėn

Moves the cursor leftward to the start and end of cell blocks with data. If the cell to the left of the cursor is empty or the cell with the cursor is empty, the cursor moves leftward in the current row until it reaches the next cell with contents. If all cells in the same row to the left of the cursor are empty, the cursor moves to the first cell in the row.

+Rodyklė dešinėn

Moves the cursor rightward to the start and end of cell blocks with data. If the cell to the right of the cursor is empty or the cell with the cursor is empty, the cursor moves rightward in the current row until it reaches the next cell with contents. If all cells in the same row to the right of the cursor are empty, the cursor moves to the last cell in the row.

+Rodyklė aukštyn

Moves the cursor upward to the start and end of cell blocks with data. If the cell above the cursor is empty or the cell with the cursor is empty, the cursor moves upward in the current column until it reaches the next cell with contents. If all cells in the same column above the cursor are empty, the cursor moves to the first cell in the column.

+Rodyklė žemyn

Moves the cursor downward to the start and end of cell blocks with data. If the cell below the cursor is empty or the cell with the cursor is empty, the cursor moves downward in the current column until it reaches the next cell with contents. If all cells in the same column below the cursor are empty, the cursor moves to the last cell in the column.

+Lyg2+Rodyklė

Selects all cells of the range created by the cursor movements using the +Arrows key combinations. If used to select rows and columns together, a rectangular cell range is selected. If the cursor is in an empty cell, the selection will stretch from the current cell up to the first cell with value in the direction of the arrow pressed.

+Psl↑

Perkelia vienu lakštu kairėn.

Spaudinio peržiūroje perkelia į ankstesnį spausdinamą puslapį.

+Psl. ↓

Perkelia vienu lakštu dešinėn.

Spaudinio peržiūroje perkelia į kitą spausdinamą puslapį.

+Psl↑

Perkelia vienu stulpeliu kairėn.

+Psl↓

Perkelia vienu stulpeliu dešinėn.

Lyg2++Psl↑

Prideda ankstesnį lakštą prie dabartinio. Jei visi skaičiuoklės dokumento lakštai pažymėti, tai ši klavišų kombinacija pažymi tik ankstesnį lakštą. Dabartinį lakštą pakeičia į ankstesnį lakštą.

Lyg2++Psl↓

Prideda tolesnį lakštą prie dabartinio. Jei visi skaičiuoklės dokumento lakštai pažymėti, tai ši klavišų kombinacija pažymi tik tolesnį lakštą. Dabartinį lakštą pakeičia į tolesnį lakštą.

+*

kai (*) yra daugybos ženklas skaitinėje klaviatūroje

Pažymi duomenų sritį, kurioje yra žymeklis. Sritis yra ištisinė duomenų turinti sritis, apribota tuščia eilute ir stulpeliu.

+ /

kai (/) yra dalybos ženklas iš skaitinės klaviatūros

Pažymi matricos formulės sritį, kurioje yra žymeklis.

+Sudėties klavišas

Įterpia langelius (kaip komanda Įterpt → Langeliai)

+Skirtumo klavišas

Pašalina langelius (kaip komanda Taisa → Šalinti langelius)

Įvesti (pasirinktoje srityje)

Moves the cursor down one cell in a selected range. To specify the direction that the cursor moves, choose - LibreOffice Calc - General and change the option in Press Enter to move selection.

Enter (after copying cell contents)

If cell contents have just been copied to the clipboard and no additional editing has been done in the current file, then pressing Enter will paste clipboard contents to the current cursor position.

Shift+Enter

If the clipboard contains cell contents and no editing has been done in the file, then Shift+Enter has the same behavior as Enter and pastes clipboard contents to the current cursor position.

If no cells are selected, Shift+Enter moves the cursor to the opposite direction defined in the option Press Enter to move selection found in - LibreOffice Calc - General.

If a range of cells is selected, Shift+Enter moves the cursor inside the current selection to the opposite direction defined in the option Press Enter to move selection.

+` (skaitykite žemiau pateiktą pastabą)

Parodo arba paslepia langeliuose esančių reikšmių formules.


note

Klavišas ` daugumoje klaviatūrų yra prie klavišo 1. Jei jūsų klaviatūroje šio klavišo nėra, galite priskirti kitą klavišą: Pasirinkite Priemonės → Sąranka, spustelėkite Klavišų kortelės ąselę. Pasirinkite kategoriją „Rodymas“ kategoriją ir funkciją „Rodyti formulę“.


Copying and Renaming Sheets

The sheet tabs used to navigate between sheets can be clicked in combination with keyboard keys to perform the following operations:

Shortcut Keys

Effect

+ Drag sheet tab

Creates a copy of the sheet whose tab was clicked. The copied sheet is placed at the position where the mouse button was released.

+ Click sheet tab

Makes the sheet name editable. Edit the sheet name and press Enter when finished.


Funkciniai klavišai naudojami skaičiuoklės dokumente

Spartieji klavišai

Veiksmas

+F1

Parodo dabartiniam langeliui priskirtą komentarą

F2

With a cell selected, press F2 to open cell contents for editing. If the cell contains a formula, use arrow keys to navigate the sheet to easily enter range addresses into the formula.

Press F2 again to enable the use of arrow keys to move the cursor in the formula text.

Each additional use of the F2 shortcut switches between the two states previously described.

Some dialog boxes have input fields with a Shrink button. Pressing F2 with the cursor inside such field causes the Shrink command to be executed.

+F2

Atveria Funkcijų vediklį.

Lyg2++F2

Perkelia žymeklį į Įvesties eilutę, kurioje galite įvesti dabartinio langelio formulę.

+F3

Atveria Pavadinimo aprašymo dialogo langą.

Lyg2++F4

Parodo arba paslepia duomenų bazės tvarkyklę.

F4

Perskirsto reliatyviąsias arba absoliučiąsias įvesties laukelio koordinates (pavyzdžiui A1, $A$1, $A1, A$1).

F5

Parodo arba paslepia Žvalgiklį.

Lyg2+F5

Suseka priklausomybes.

Lyg2+F9

Suseka argumentus.

Lyg2++F5

Perkelia žymeklį iš įvesties eilutės į lakšto srities laukelį. Galite naudoti klavišus Lyg2 + + T

F7

Tikrina rašybą dabartiniame lakšte.

Paspauskite klavišų kombinaciją +F7

Atveria tezaurus, jei dabartiniame langelyje yra teksto.

F8

Įjungia arba atšaukia papildomą pažymėjimo veikseną. Šioje veiksenoje rodyklių klavišais galite praplėsti pažymėtą sritį. Taip pat galite spragtelėti kitą langelį ir praplėsti pažymėtą sritį.

+F8

Paryškina langelius, kuriuose yra reikšmės.

F9

Perskaičiuoja formulių rezultatus dabartiniame lakšte.

+Lyg2+F9

Perskaičiuoja visų formulių rezultatus visuose lakštuose.

+F9

Atnaujina pažymėtą diagramą.

Atveria Stilių langą, kuriame galite pasirinkti ir pritaikyti stilių langelio turiniui ar dabartiniam lakštui.

Lyg2+F11

Sukuria dokumento šabloną.

Lyg2+F11

Atnaujina šablonus

F12

Grupuoja pažymėtą duomenų sritį.

+F12

Išgrupuoja pažymėtą duomenų sritį.

+Rodyklė žemyn

Padidina dabartinės eilutės aukštį (tik senesnėje OpenOffice.org versijoje)

+Rodyklė aukštyn

Sumažina dabartinės eilutės aukštį (tik senesnėje OpenOffice.org versijoje)

+Rodyklė dešinėn

Padidina dabartinio stulpelio plotį.

+Rodyklė kairėn

Sumažina dabartinio stulpelio plotį.

+Lyg2+Rodyklės klavišas

Optimizuoja stulpelio plotį arba eilutės aukštį pagal dabartinį langelį.


Langelių formatavimas sparčiaisiais klavišais

Šie formatai gali būti pritaikyti naudojant sparčiuosius klavišus:

Spartieji klavišai

Veiksmas

+1 (ne skaitinėje klaviatūroje)

Atveria Langelio formato dialogo langą

+Lyg2+1 (ne skaitinėje klaviatūroje)

Du skaitmenys po kablelio

+Lyg2+2 (ne skaitinėje klaviatūroje)

Eksponentinis formatas

+Lyg2+3 (ne skaitinėje klaviatūroje)

Datos formatas

+Lyg2+4 (ne skaitinėje klaviatūroje)

Valiutos formatas

+Lyg2+5 (ne skaitinėje klaviatūroje)

Procentų formatas (du skaitmenys po kablelio)

+Lyg2+6 (ne skaitinėje klaviatūroje)

Skaičiaus formatas


Suvestinės lentelės naudojimas

Žemiau pateiktos Suvestinės lentelės maketo dialogo lango klavišų kombinacijos.

Klavišai

Veiksmas

Tab

Židinys dialogo lange perkeliamas priekin tarp sričių ir mygtukų.

Lyg2+Tab

Židinys dialogo lange perkeliamas atgal tarp sričių ir mygtukų.

Rodyklė aukštyn

Perkelia židinį vienu elementu aukštyn dabartiniame dialogo lange.

Rodyklė žemyn

Perkelia židinį vienu elementu žemyn dabartiniame dialogo lange.

Rodyklė kairėn

Perkelia židinį vienu elementu kairėn dabartiniame dialogo lange.

Rodyklė dešinėn

Perkelia židinį vienu elementu dešinėn dabartiniame dialogo lange.

Prad

Parenka pirmąjį elementą dabartiniame dialogo lange.

Pab

Parenka paskutinįjį elementą dabartiniame dialogo lange.

ir pabraukta žymės „Eilučių laukai“ raidė

Nukopijuoja arba perkelia esamą lauką į „Eilučių laukų“ sritį.

ir pabrauktą žymės „Stulpelių laukų“ raidę

Nukopijuoja arba perkelia esamą lauką į „Stulpelių laukų“ sritį.

ir pabrauktą žymės „Duomenų laukai“ raidę

Nukopijuoja arba perkelia esamą lauką į „Duomenų laukų“ sritį.

ir pabrauktą žymės „Filtrai“ raidę

Nukopijuoja arba perkelia esamą lauką į „Filtrų“ sritį.

+Rodyklė aukštyn

Perkelia dabartinį lauką viena vieta aukštyn.

+Rodyklė žemyn

Perkelia dabartinį lauką viena vieta žemyn.

+Rodyklė kairėn

Perkelia dabartinį lauką viena vieta kairėn.

+Rodyklė dešinėn

Perkelia dabartinį lauką viena vieta dešinėn.

+Prad

Perkelia dabartinį lauką į pradžią.

+Pab

Perkelia dabartinį lauką į pabaigą.

Šalinti

Pašalina dabartinį lauką iš srities.


Paremkite mus!