Skaičiuoklės spartieji klavišai

Note Icon

Kai kurie spartieji klavišai gali būti naudojami operacinės sistemos. Tokių sparčiųjų klavišų negalima naudoti „LibreOffice“ programoje. Tokiu atveju galima bandyti veiksmui priskirti kitokį spartųjį klavišą arba „LibreOffice“ programoje, lange Priemonės → Sąranka → Klaviatūra, arba operacinėje sistemoje.


Jei norite pasirinktos srities langelius užpildyti formule iš Įvesties eilutės, spustelėkite +Įvesti. Spustelėkite +Įvesti+Lyg2, jei norite pasirinktai sričiai pritaikyti aktyvaus langelio formatą.

Jei norite sukurti lentelę, kurios visuose langeliuose būtų įvesties langelyje įvesta informacija, spustelėkite klavišų kombinaciją Lyg2++Įvesti. Lentelės komponentų negalite pertvarkyti.

Jei norite lakšte pažymėti keletą langelių blokų, nuspauskite klavišą ir pele pažymėkite norimus blokus.

Jei norite pažymėti keletą lakštų, nuspauskite klavišą ir spustelėkite norimų lakštų ąseles. Jei norite pažymėti tik vieną lakštą, nuspauskite klavišą Lyg2 ir spustelėkite norimo lakšto ąselę.

Jei norite rankiniu būdu įterpti eilutę langelyje, spragtelėkite dukart langelyje ir tada nuspauskite klavišų kombinaciją +Įvesti.

Jei norite pašalinti langelio turinį, nuspauskite naikinimo klavišą. Atveriamas Turinio šalinimo dialogo langas, kuriame galite pasirinkti turinį, kurį norite pašalinti. Jei norite pašalinti visą langelio turinį, paspauskite šalinimo klavišą.

Naršymas skaičiuoklės dokumente

Spartieji klavišai

Veiksmas

+Prad

Perkelia žymeklį į pirmąjį lakšto langelį (A1).

+Pab

Perkelia žymeklį į paskutinį duomenų turintį lakšto langelį.

Prad

Perkelia žymeklį į dabartinės eilutės langelį.

Pab

Perkelia žymeklį į paskutinį dabartinės eilutės langelį.

Lyg2+Prad

Pažymi langelių sritį nuo dabartinio langelio iki pirmojo dabartinės eilutės langelio.

Lyg2+Pab

Pažymi langelių sritį nuo dabartinio langelio iki paskutinio dabartinės eilutės langelio.

Lyg2+Psl↑

Pažymi langelių sritį nuo dabartinio langelio iki dabartinio stulpelio ankstesnio puslapio arba praplečia esamą pažymėjimą iki ankstesnio puslapio.

Lyg2+Psl↓

Pažymi langelių sritį nuo dabartinio langelio iki dabartinio stulpelio tolesnio puslapio arba praplečia esamą pažymėjimą iki tolesnio puslapio.

Lyg2 + Tarpas

Pažymi esamą eilutę arba praplečia esamą pasirinkimą iki visų atitinkamų eilučių.

+ Tarpas

Pažymi esamą stulpelį arba praplečia esamą pasirinkimą iki visų atitinkamų stulpelių.

+Lyg2+Tarpas

Pažymi visus lakšto langelius.

+Rodyklė kairėn

Perkelia žymeklį kairėn į duomenų srities pradžią arba pabaigą. Jei langelis, kuriame yra žymeklis arba jo kairėje esantis langelis tuščias, žymeklį perkelia kairėn toje eilutėje į netuščią langelį. Jei kiti toje eilutėje žymeklio kairėje esantys langeliai tušti, tai žymeklį perkelia į pirmą eilutės langelį.

+Rodyklė dešinėn

Perkelia žymeklį dešinėn į duomenų srities pradžią arba pabaigą. Jei langelis, kuriame yra žymeklis arba jo dešinėje esantis langelis tuščias, žymeklį perkelia dešinėn toje eilutėje į netuščią langelį. Jei kiti toje eilutėje žymeklio dešinėje esantys langeliai tušti, tai žymeklį perkelia į paskutinį eilutės langelį.

+Rodyklė aukštyn

Perkelia žymeklį aukštyn į duomenų srities pradžią arba pabaigą. Jei langelis, kuriame yra žymeklis arba virš jo esantis langelis tuščias, žymeklį perkelia aukštyn į kitą netuščią langelį. Jei kiti tame stulpelyje virš žymeklio esantys langeliai tušti, tai žymeklį perkelia aukštyn į pirmą stulpelio langelį.

+Rodyklė žemyn

Perkelia žymeklį žemyn į duomenų srities pradžią arba pabaigą. Jei langelis, kuriame yra žymeklis arba po juo esantis langelis tuščias, žymeklį perkelia žemyn į kitą netuščią langelį. Jei kiti tame stulpelyje po žymeklio esantys langeliai tušti, tai žymeklį perkelia žemyn į paskutinį stulpelio langelį.

+Lyg2+Rodyklė

Pažymi visą langelių sritį, kai naudojami žymeklio perkėlimo klavišai Vald + rodyklės. Jei pasirenkamos eilutės ir stulpeliai, pažymima stačiakampė sritis.

+Psl↑

Perkelia vienu lakštu kairėn.

Spaudinio peržiūroje perkelia į ankstesnį spausdinamą puslapį.

+Psl. ↓

Perkelia vienu lakštu dešinėn.

Spaudinio peržiūroje perkelia į kitą spausdinamą puslapį.

+Psl↑

Perkelia vienu stulpeliu kairėn.

+Psl↓

Perkelia vienu stulpeliu dešinėn.

Lyg2++Psl↑

Prideda ankstesnį lakštą prie dabartinio. Jei visi skaičiuoklės dokumento lakštai pažymėti, tai ši klavišų kombinacija pažymi tik ankstesnį lakštą. Dabartinį lakštą pakeičia į ankstesnį lakštą.

Lyg2++Psl↓

Prideda tolesnį lakštą prie dabartinio. Jei visi skaičiuoklės dokumento lakštai pažymėti, tai ši klavišų kombinacija pažymi tik tolesnį lakštą. Dabartinį lakštą pakeičia į tolesnį lakštą.

+*

kai (*) yra daugybos ženklas skaitinėje klaviatūroje

Pažymi duomenų sritį, kurioje yra žymeklis. Sritis yra ištisinė duomenų turinti sritis, apribota tuščia eilute ir stulpeliu.

+ /

kai (/) yra dalybos ženklas iš skaitinės klaviatūros

Pažymi matricos formulės sritį, kurioje yra žymeklis.

+Sudėties klavišas

Įterpia langelius (kaip komanda Įterpt → Langeliai)

+Skirtumo klavišas

Pašalina langelius (kaip komanda Taisa → Šalinti langelius)

Įvesti (pasirinktoje srityje)

Perkelia žymeklį vienu langeliu žemyn pasirinktoje srityje. Jei norite pasirinkti žymeklio judėjimo kryptį, pasirinkite → „LibreOffice“ skaičiuoklė → Bendras.

+` (skaitykite žemiau pateiktą pastabą)

Parodo arba paslepia langeliuose esančių reikšmių formules.


note

Klavišas ` daugumoje klaviatūrų yra prie klavišo 1. Jei jūsų klaviatūroje šio klavišo nėra, galite priskirti kitą klavišą: Pasirinkite Priemonės → Sąranka, spustelėkite Klavišų kortelės ąselę. Pasirinkite kategoriją „Rodymas“ kategoriją ir funkciją „Rodyti formulę“.


Funkciniai klavišai naudojami skaičiuoklės dokumente

Spartieji klavišai

Veiksmas

+F1

Parodo dabartiniam langeliui priskirtą komentarą

F2

Pereinama į Taisymo veikseną ir žymeklį perkelia į dabartinio langelio turinio pabaigą. Spustelėkite dar kartą, jei norite išeiti iš Taisymo veiksenos.

Jei žymeklis yra dialogo lango, turinčio sumažinimo mygtuką, įvesties laukelyje, dialogo langas paslepiamas, o įvesties laukelis lieka matomas. Spustelėkite F2, jei norite vėl pamatyti dialogo langą.

+F2

Atveria Funkcijų vediklį.

Lyg2++F2

Perkelia žymeklį į Įvesties eilutę, kurioje galite įvesti dabartinio langelio formulę.

+F3

Atveria Pavadinimo aprašymo dialogo langą.

Lyg2++F4

Parodo arba paslepia duomenų bazės tvarkyklę.

F4

Perskirsto reliatyviąsias arba absoliučiąsias įvesties laukelio koordinates (pavyzdžiui A1, $A$1, $A1, A$1).

F5

Parodo arba paslepia Žvalgiklį.

Lyg2+F5

Suseka priklausomybes.

Lyg2+F9

Suseka argumentus.

Lyg2++F5

Perkelia žymeklį iš įvesties eilutės į lakšto srities laukelį. Galite naudoti klavišus Lyg2 + + T

F7

Tikrina rašybą dabartiniame lakšte.

Paspauskite klavišų kombinaciją +F7

Atveria tezaurus, jei dabartiniame langelyje yra teksto.

F8

Įjungia arba atšaukia papildomą pažymėjimo veikseną. Šioje veiksenoje rodyklių klavišais galite praplėsti pažymėtą sritį. Taip pat galite spragtelėti kitą langelį ir praplėsti pažymėtą sritį.

+F8

Paryškina langelius, kuriuose yra reikšmės.

F9

Perskaičiuoja formulių rezultatus dabartiniame lakšte.

+Lyg2+F9

Perskaičiuoja visų formulių rezultatus visuose lakštuose.

+F9

Atnaujina pažymėtą diagramą.

Atveria Stilių langą, kuriame galite pasirinkti ir pritaikyti stilių langelio turiniui ar dabartiniam lakštui.

Lyg2+F11

Sukuria dokumento šabloną.

Lyg2+F11

Atnaujina šablonus

F12

Grupuoja pažymėtą duomenų sritį.

+F12

Išgrupuoja pažymėtą duomenų sritį.

+Rodyklė žemyn

Padidina dabartinės eilutės aukštį (tik senesnėje OpenOffice.org versijoje)

+Rodyklė aukštyn

Sumažina dabartinės eilutės aukštį (tik senesnėje OpenOffice.org versijoje)

+Rodyklė dešinėn

Padidina dabartinio stulpelio plotį.

+Rodyklė kairėn

Sumažina dabartinio stulpelio plotį.

+Lyg2+Rodyklės klavišas

Optimizuoja stulpelio plotį arba eilutės aukštį pagal dabartinį langelį.


Langelių formatavimas sparčiaisiais klavišais

Šie formatai gali būti pritaikyti naudojant sparčiuosius klavišus:

Spartieji klavišai

Veiksmas

+1 (ne skaitinėje klaviatūroje)

Atveria Langelio formato dialogo langą

+Lyg2+1 (ne skaitinėje klaviatūroje)

Du skaitmenys po kablelio

+Lyg2+2 (ne skaitinėje klaviatūroje)

Eksponentinis formatas

+Lyg2+3 (ne skaitinėje klaviatūroje)

Datos formatas

+Lyg2+4 (ne skaitinėje klaviatūroje)

Valiutos formatas

+Lyg2+5 (ne skaitinėje klaviatūroje)

Procentų formatas (du skaitmenys po kablelio)

+Lyg2+6 (ne skaitinėje klaviatūroje)

Skaičiaus formatas


Suvestinės lentelės naudojimas

Žemiau pateiktos Suvestinės lentelės maketo dialogo lango klavišų kombinacijos.

Klavišai

Veiksmas

Tab

Židinys dialogo lange perkeliamas priekin tarp sričių ir mygtukų.

Lyg2+Tab

Židinys dialogo lange perkeliamas atgal tarp sričių ir mygtukų.

Rodyklė aukštyn

Perkelia židinį vienu elementu aukštyn dabartiniame dialogo lange.

Rodyklė žemyn

Perkelia židinį vienu elementu žemyn dabartiniame dialogo lange.

Rodyklė kairėn

Perkelia židinį vienu elementu kairėn dabartiniame dialogo lange.

Rodyklė dešinėn

Perkelia židinį vienu elementu dešinėn dabartiniame dialogo lange.

Prad

Parenka pirmąjį elementą dabartiniame dialogo lange.

Pab

Parenka paskutinįjį elementą dabartiniame dialogo lange.

ir pabraukta žymės „Eilučių laukai“ raidė

Nukopijuoja arba perkelia esamą lauką į „Eilučių laukų“ sritį.

ir pabrauktą žymės „Stulpelių laukų“ raidę

Nukopijuoja arba perkelia esamą lauką į „Stulpelių laukų“ sritį.

ir pabrauktą žymės „Duomenų laukai“ raidę

Nukopijuoja arba perkelia esamą lauką į „Duomenų laukų“ sritį.

ir pabrauktą žymės „Filtrai“ raidę

Nukopijuoja arba perkelia esamą lauką į „Filtrų“ sritį.

+Rodyklė aukštyn

Perkelia dabartinį lauką viena vieta aukštyn.

+Rodyklė žemyn

Perkelia dabartinį lauką viena vieta žemyn.

+Rodyklė kairėn

Perkelia dabartinį lauką viena vieta kairėn.

+Rodyklė dešinėn

Perkelia dabartinį lauką viena vieta dešinėn.

+Prad

Perkelia dabartinį lauką į pradžią.

+Pab

Perkelia dabartinį lauką į pabaigą.

Šalinti

Pašalina dabartinį lauką iš srities.


Paremkite mus!