Tekstinės funkcijos

Šioje sekcijoje galite rasti Tekstinių funkcijų aprašymus.

Jei norite tai atlikti…

Įterpimas → Funkcija → Kategorija Teksto


REGEX

Pritaiko ir ištraukia arba papildomai pakeičia tekstą, naudodama reguliarųjį reiškinį.

WEBSERVICE

Gaunamas saityno turinys iš URI.

FILTERXML

Pritaiko XPath išraišką XML documentui.

ENCODEURL

Grąžina URL koduotą eilutę.

LENB

Funkcija skirta dviejų baitų kalboms (DBCS). Grąžina eilutės ilgį baitais.

tip

Ši funkcija pasiekiama nuo „LibreOffice“ 4.2 versijos.


Sintaksė

LENB("tekstas")

Tekstas – tekstas, kurio ilgis skaičiuojamas.

Pavyzdys

=LENB("中") grąžina 2 (1 DBCS ženklas užima 2 baitus).

=LENB("中国") grąžina 4 (1 DBCS ženklas užima 2 baitus).

=LENTB("perėja") grąžina 6 (kiekvienas kalbos ženklas užima vieną baitą).

=LENB("Labas vakaras") grąžina 13.

=LENB(12345.67) grąžina 8.

FIND

Grąžina tekstinės eilutės, esančios kitoje eilutėje, vietą. Galite nurodyti, nuo kurios vietos pradėti ieškoti. Ieškoma frazė gali būti skaičiai ar bet kokių ženklų eilutė. Paieška skiria didžiąsias ir mažąsias raides

Sintaksė

FIND("rasti tekstą"; "tekstas" [; vieta])

Paieškos tekstas – nurodomas ieškomas tekstas.

Tekstas – nurodomas tekstas, kur vykdoma paieška.

Vieta (papildomas) – vieta tekste, nuo kurios pradedama paieška.

Pavyzdys

=FIND(76;998877665544) grąžina 6.

PROPER

Pirmąsias visų eilutės žodžių raides pakeičia didžiosiomis.

Sintaksė

PROPER("tekstas")

Tekstas – konvertuojamo teksto nuoroda.

Pavyzdys

=PROPER("dokumento paieška") grąžina frazę „Dokumento Paieška“.

ASC

ASC funkcija konvertuoja viso pločio ASCII ir katakana ženklus į pusės pločio . Grąžina tekstinę eilutę.

Žiūrėkitehttps://wiki.documentfoundation.org/Calc/Features/JIS_and_ASC_functions, kad pamatytumėte perskaičiavimo lentelę.

Sintaksė

ASC("Tekstas")

Tekstas – tekstas, kuriame yra konvertuojami ženklai.

Taip pat skaitykite apie JIS funkciją.

ARABIC

Apskaičiuoja romėniško skaičiaus reikšmę. Reikšmė privalo būti tarp 0 ir 3999.

Sintaksė

ARABIC("Tekstas")

Tekstas – tekstas, kuris nurodo romėniškus skaičius.

Pavyzdys

=ARABIC("MXIV") grąžins 1014

=ARABIC("MMII") grąžins 2002

MIDB

Grąžina DBCS teksto eilutę. Parametras nurodo, nuo kurios eilutės vietos pradedamas konvertavimas ir kiek ženklų bus konvertuojama.

tip

Ši funkcija pasiekiama nuo „LibreOffice“ 4.2 versijos.


Sintaksė

MIDB("tekstas"; pradžia; baitai)

Tekstas – teksto eilutė, kuri ar kurios dalis konvertuojama.

Pradžia – pirmojo ženklo, nuo kurio pradedamas konvertavimas, vieta.

Baitai – nurodomas grąžinamas ženklų skaičius baitais.

Pavyzdys

=MIDB("中国";1;0) grąžina „“ (0 baitų eilutė yra tuščia).

=MIDB("中国";1;1) grąžina „ “ (1 baitas yra tik pusė DBCS ženklo, todėl grąžinama tuščia eilutė).

=MIDB("中国";2) grąžina „中“ (2 baitai apima vieną DBCS ženklą).

=MIDB("中国";1;3) grąžina „中 “ (3 baitai apima pusantro DBCS ženklo, todėl grąžina visą ženklą ir tarpo ženklą)

=MIDB("中国";4) grąžina „中国“ (4 baitai apima du DBCS ženklus).

=MIDB("中国";2;1) grąžina „ “ (nurodyta skaitymo pradžia 2 rodo pirmojo ženklo antrą pusę ir skaityti reikia tik pusę ženklo, todėl grąžina tarpo ženklą).

=MIDB("中国";2;2) grąžina „国“ (nurodyta skaitymo pradžia 2 rodo pirmojo ženklo antrą pusę, skaityti nurodyta 2 baitus, tai reiškia, kad skaityti reikia pirmojo ženklo pusę ir antrojo ženklo pusę, todėl grąžina tarpo ženklą)

=MIDB("中国";2;3) grąžina „国“ (nurodyta skaitymo pradžia 2 rodo pirmojo ženklo antrą pusę, skaityti reikia pusantro ženklo, todėl grąžinamas tarpo ženklas ir antrasis DBCS ženklas).

=MIDB("中国";3;1) grąžina „ “ (pagal nurodytus parametrus skaityti reikia pusę DBCS ženklo, todėl grąžinamas tarpo ženklas).

=MIDB("中国";3;2) grąžina „国“ (pagal nurodytus parametrus skaityti reikia vieną DBCS ženklą pradedant nuo antrojo ženklo, todėl grąžinamas antrasis ženklas)

=MIDB("saulė";2;3) grąžina „ulė" (skaito nuo 2 ženklo 3 ženklus).

LEN

Grąžina eilutės ilgį įskaitant tarpus.

Sintaksė

LEN("tekstas")

Tekstas – tekstas, kurio ilgis skaičiuojamas.

Pavyzdys

=LEN("Labas vakaras") grąžina 13.

=LEN(12345.67) grąžina 8.

SEARCH

Grąžina nurodytos tekstinės eilutės vietą. Galite papildomai nurodyti paieškos pradžios vietą. Ieškomas tekstas gali būti skaitinė arba bet kokia ženklų seka. Funkcija nekreipia dėmesio į didžiąsias ir mažąsias raides. Jei teksto neranda, grąžina 519 klaidos pranešimą (#VALUE).

Paieškoje galima naudoti pakaitos simbolius ir reguliariuosius reiškinius . Kai reguliarieji reiškiniai įjungti, tai, pavyzdžiui, surinkus „žmog*“ bus randamos visos frazės prasidedančios raidėmis „žmog“: „žmog“, „žmogu“, „žmogx“, „žmogus“, „žmogaus ir t. t., bet „žmonės“ į radinius nepateks. Jeigu ieškomas tekstas taip pat reguliarusis reiškinys, tai reikia prieš kiekvieną jo ženklą prirašyti pasvirajį brūkšnį „\“ arba visą tekstą įterpti į \Q...\E. Automatines paieškas su pakaitos simboliais arba reguliariaisiais reiškiniais galima įjungti arba išjungti iš – „ LibreOffice“ Calc – Skaičiavimas.

warning

Naudojant funkcijas, kuriose vienas ar keli argumentai yra paieškos kriterijų eilutės, kurios reiškia įprastą reiškinį, pirmiausia bandoma eilutės kriterijus paversti skaičiais. Pavyzdžiui, „.0“ į 0,0 ir pan. Jei pasiseks, atitiktys bus ne reguliarieji reiškiniai, o skaitiniai. Tačiau pereinant prie lokalės, kur trupmenos skirtukas nėra taškas, reguliariųjų reiškinių konvertavimas veiks. Jei norite, kad būtų įvertinamas įprastas reiškinys, o ne skaitinis, naudokite tokį reiškinį, kurio negalima klaidingai perskaityti kaip skaitinį, pvz., „.0]“ arba „.\0“ arba „(?i).0“.


Sintaksė

SEARCH("rasti tekstą"; "tekstas" [; vieta])

Ieškomas tekstas – tekstas, kuris bus ieškomas.

Tekstas – tekstinė paieškos sritis.

Vieta (papildomas) – vieta tekste, nuo kurios pradedama paieška.

Pavyzdys

=SEARCH(54;998877665544) grąžina 10.

RIGHTB

Grąžina nurodytą baitų skaičių DBCS ženklų eilutės dešinės dalies paskutinių ženklų.

tip

Ši funkcija pasiekiama nuo „LibreOffice“ 4.2 versijos.


Sintaksė

RIGHTB("tekstas" [; baitų skaičius])

Tekstas – tekstas, kurios dešinioji pusė bus grąžinta.

Baitai (papildomas) – nurodoma baitais, kiek paskutinių dešinės eilutės dalies ženklų funkcija grąžina.

Pavyzdys

=RIGHTB("中国";1) grąžina „ “ (nurodyta grąžinti pusę DBCS ženklo, todėl grąžinamas tarpo ženklas).

=RIGHTB("中国";2) grąžina „国“ (2 baitai apima vieną DBCS ženklą).

=IGHTB("中国";3) grąžina „ 国“ (3 baitai apima pusantro DBCS ženklo, todėl grąžinamas tarpas vienas ženklas).

=RIGHTB("中国";4) grąžina „中国“ (4 baitai apima du DBCS ženklus).

=RIGHTB("perėja";3) grąžina "per" (kiekvienas ženklas užima vieną baitą).

RIGHT

Grąžina paskutinį teksto ženklų ženklą.

Sintaksė

RIGHT("tekstas" [; skaičius])

Tekstas – tekstas, kurio dešinioji pusė bus grąžinta.

Skaičius (papildomas) – ženklų, kurie bus grąžinti, skaičius.

Pavyzdys

=RIGHT("Saulė";2) grąžina „lė“.

UNICODE

Grąžina pirmojo Unikodo ženklo tekstinėje eilutėje skaitinę reikšmę.

Sintaksė

UNICODE("tekstas")

Pavyzdys

=UNICODE("©") grąžina autorių teisių ženklo Unikodo skaitinę reikšmę 169.

tip

Taip pat skaitykite apie funkciją UNICHAR().


LEFTB

Grąžina pirmą DBCS teksto ženklą.

tip

Ši funkcija pasiekiama nuo „LibreOffice“ 4.2 versijos.


Sintaksė

LEFTB("tekstas" [; baitų skaičius])

Tekstas – tekstas, kuriame reikia nustatyti nepilną žodį.

Baitai (papildomas) – nurodomas ženklų, kuriuos norite ištraukti, skaičius baitais. Jei šis parametras nenurodytas, funkcija grąžina vieną ženklą.

Pavyzdys

=LEFTB("中国";1) grąžina „ “ (1 baitas yra tik pusė DBCS ženklo. Todėl grąžinamas tarpo ženklas).

=LEFTB("中国";2) grąžina „中“ (2 baitai apima vieną DBCS ženklą).

=LEFTB("中国";3) grąžina „中 “ (3 baitai apima vieną su puse DBCS ženklo. Todėl vietoj pusės antrojo ženklo grąžinamas tarpo ženklas).

=LEFTB("中国";4) grąžina „中国“ (4 baitai apima du DBCS ženklus).

=LEFTB("perėja";3) grąžina "per" (kiekvienas ženklas užima vieną baitą).

LEFT

Grąžina pirmą ženklą ar ženklus, ar tekstą.

Sintaksė

LEFT("tekstas" [; skaičius])

Tekstas – tekstas, kuriame reikia nustatyti nepilną žodį.

Skaičius (papildomas) – nurodomas ženklų skaičius. Jei šis parametras nenurodytas, funkcija grąžina vieną ženklą.

Pavyzdys

=LEFT("išvestis";2) grąžina „iš”.

CODE

Grąžina skaitinį kodą pirmam ženklui teksto eilutėje.

Sintaksė

CODE(„tekstas“)

Tekstas – tekstas, kurio pirmojo rašmens skaitinis kodas yra nurodomas.

Kodai didesni už 127 gali priklausyti nuo esamos sistemos ženklų vaizdavimo (pavyzdžiui, iso-8859-1, iso-8859-2, Windows-1252, Windows-1250), ir todėl negali būti kilnojami.

Pavyzdys

=CODE(„Hieronymus“) grąžins 72,=CODE(„hieroglyphic“) grąžins 104.

note

Čia naudojamas kodas nurodo ne į ASCII, bet į šiuo metu įkeltą kodų lentelę.


FIXED

Grąžina skaičių tekstu su nurodytu skaitmenų skaičiumi po kablelio ir papildomai (jei reikia) nurodytu tūkstančių skirtuku.

Sintaksė

FIXED(skaičius; dešimtainiai [; be tūkstančių skirtumo])

Skaičius – formatuojamas skaičius.

Dešimtainės skiltys – nurodo, kiek rodoma skaitmenų po kablelio.

Be tūkstančių skirtuko (papildomas) – nustato, ar naudojamas tūkstančių skirtukas. Jei parametras yra skaičius, nelygus 0, tūkstančių skirtukas nededamas. Jei parametras lygus 0 arba jei nenurodytas, tai tūkstančių skirtukas rodomas toks, kaip nurodyta jūsų kompiuterio lokalės valiutos nuostatose.

Pavyzdys

=FIXED(1234567,89;3) grąžina 1234567,890 kaip teksto eilutę.

=FIXED(1234567,89;3;1) grąžina 1234567,890 kaip teksto eilutę.

MID

Grąžina teksto eilutę. Parametras nurodo, nuo kurios eilutės vietos pradedamas konvertavimas.

Sintaksė

MID("tekstas"; pradžia; skaičius)

Tekstas – teksto eilutė, kuri ar kurios dalis konvertuojama.

Pradžia – pirmojo ženklo, nuo kurio pradedamas konvertavimas, vieta.

Skaičius – ženklų, kurie bus konvertuojami, skaičius.

Pavyzdys

=MID("mėnulis";2;2) grąžina „ėn“

JIS

JIS funkcija konvertuoja pusės pločio ASCII ir katakana ženklus į viso pločio . Grąžina tekstinę eilutę.

Spustelėkite https://wiki.documentfoundation.org/Calc/Features/JIS_and_ASC_functions, kad pamatytumėte perskaičiavimo lentelę.

Sintaksė

JIS ("tekstas")

Tekstas – tekstas, kuriame yra konvertuojami ženklai.

Taip pat skaitykite apie ASC funkciją.

UPPER

Konvertuoja eilutę tekstiniame laukelyje į eilutę, kurios visi ženklai užrašomi didžiosiomis raidėmis.

Sintaksė

UPPER("tekstas")

Tekstas – nurodomas tekstas, kurį norite pakeisti didžiosiomis raidėmis.

Pavyzdys

=UPPER("Labas rytas") grąžina „LABAS RYTAS“.

UNICHAR

Konvertuoja kodo skaičių į Unikodą arba raidę.

Sintaksė

UNICHAR(skaičius)

Pavyzdys

=UNICHAR(169) grąžina autorių teisių ženklą ©.

tip

Taip pat skaitykite apie funkciją UNICODE().


ROMAN

Konvertuoja skaičių į romėniškus skaičius. Reikšmė turi būti tarp 0 ir 3999, metodas gali būti sveikasis skaičius nuo 0 iki 4.

Sintaksė

ROMAN(skaičius [; veiksena])

Skaičius – į romėnišką skaičių konvertuojama skaitinė reikšmė.

Metodas (papildomas) – supaprastinimo laipsnis. Kuo didesnis metodo skaičius, tuo didesnis romėniško skaičiaus supaprastinimas.

Pavyzdys

=ROMAN(999) grąžina CMXCIX

=ROMAN(999;0) grąžina CMXCIX

=ROMAN(999;1) grąžina LMVLIV

=ROMAN(999;2) grąžina XMIX

=ROMAN(999;3) grąžina VMIV

=ROMAN(999;4) grąžina IM

BAHTTEXT

Konvertuoja skaičių į tajų tekstą, įskaitant tajų valiutos pavadinimus.

Sintaksė

BAHTTEXT(skaičius)

Skaičius yra bet koks skaičius. „Baht“ yra pridedamas prie integralinės skaičiaus dalies, „Satang“ yra pridedamas prie dešimtainės skaičiaus dalies.

Pavyzdys

=BAHTTEXT(12.65) grąžina tekstinę eilutę tajų ženklais su reikšme „Dvylika Baht ir šešiasdešimt penki Satag“.

DOLLAR

Konvertuoja skaičių į valiutos formatą su nurodytu skaitmenų skaičiumi po kablelio. Reikšmės laukelyje įrašykite skaičių, kuris bus konvertuojamas. Papildomai galite įrašyti, kiek skaitmenų po kablelio turi būti rodoma dešimtainių skilčių laukelyje. Jei šis parametras nenurodytas, bus rodomi du skaitmenys po kablelio.

Sistemos nustatymuose nurodykite valiutos formatą.

Sintaksė

DOLLAR(reikšmė [; dešimtainiai])

Reikšmė – skaičius, nuoroda į langelį su skaičiumi arba formule, kurios rezultatas yra skaičius.

Dešimtainės skiltys – papildomas parametras, kuris nurodo, kiek skaitmenų po kablelio turi būti rodoma.

Pavyzdys

=DOLLAR(255) grąžina $255.00

=DOLLAR(367,456;2) grąžina $367,46. Naudokite dešimtainį skirtuką pagal savo kompiuterio valiutos lokalės nustatymus.

CHAR

Konvertuoja skaičių į ženklą priklausomai nuo pasirinktos kodų lentelės. Skaičius gali būti dviejų skaitmenų arba trijų skaitmenų.

Kodai didesni už 127 gali priklausyti nuo esamos sistemos ženklų vaizdavimo (pavyzdžiui, iso-8859-1, iso-8859-2, Windows-1252, Windows-1250), ir todėl negali būti kilnojami.

Sintaksė

CHAR(Skaičius)

Skaičius – skaičius tarp 1 ir 255 nusakantis ženklo kodo reikšmę.

Pavyzdys

=CHAR(100) grąžina ženklą d.

="abc" & CHAR(10) & "def" grąžina naujos eilutės ženklą į eilutę.

BASE

Konvertuoja teigiamą kintamąjį į tam tikrą tekstą iš skaitinės sistemos. Naudojami skaičiai nuo 0-9 ir raidės A-Z.

Sintaksė

BASE(skaičius; intervalas [; minimalus ilgis])

Skaičius - teigiamas sveikasis skaičius, kuris bus konvertuojamas.

Pagrindas – nurodo pradinius skaičių sistemos skaičius. Tai gali būti bet koks teigiamas sveikasis skaičius tarp 2 ir 36.

Minimalus skaičius(neprivaloma) nurodo minimalią galimą skaitmenų kiekio reikšmę. Jei tekstas trumpesnis nei minimali reikšmė, gale bus pridedami nuliai.

Pavyzdys

=BASE(17;10;4) grąžina 0017 dešimtainių skaičių sistemoje

=BASE(17;2) grąžins 10001 dešimtainių skaičių sistemoje.

=BASE(255;16;4) grąžina 00FF šešioliktainėje sistemoje.

VALUE

Konvertuoja tekstinę eilutę į skaitinę.

Sintaksė

VALUE("tekstas")

Tekstas – konvertuojamas tekstas.

Pavyzdys

=VALUE("4321") grąžina 4321.

DECIMAL

Konvertuoja tekstą su ženklais iš skaičių sistemos į teigiamą sveikąjį pagal nurodytą skaičiavimo sistemos pagrindą. Pagrindas turi būti tarp 2 ir 36. Į tarpus ir tabuliavimo ženklus nekreipiama dėmesio. Tekste nekreipiama dėmesio į didžiąsias ir mažąsias raides.

Jei skaičiavimo sistemos pagrindas yra 16, tai nepaisoma ar pateikiamas x ar X ar 0X, pridedama h arba H. Jei skaičiavimo pagrindas 2, tai nepaisoma ar pridedama b ar B. Ženklai, kurie skaičių sistemai nepriklauso, sugeneruoja klaidos pranešimą.

Sintaksė

DECIMAL("Tekstas"; pagrindas)

Tekstas – konvertuojamas tekstas. Kad funkcija atskirtų, ar įvedėte tekstą A1 ar skaičiaus nuorodą A1, skaičių rašykite tarp angliškų kabučių, pavyzdžiui, "A1" ar "NETIESA"

Pagrindas – nurodo skaičių sistemos pagrindą. Tai gali būti bet koks teigiamas sveikasis skaičius tarp 2 ir 36.

Pavyzdys

=DECIMAL("17";10) grąžina 17.

=DECIMAL("FACE";16) grąžina 64206.

=DECIMAL("0101";2) grąžina 5

LOWER

Konvertuoja visas didžiąsias raides tekste į mažąsias.

Sintaksė

LOWER("tekstas")

Tekstas 1 – konvertuojamo teksto nuoroda.

Pavyzdys

=LOWER("SaULė") grąžina „saulė“.

REPT

Pakartoja ženklų eilutę nurodytą skaičių kartų.

Sintaksė

REPT("tekstas"; skaičius)

Tekstas – tekstas, kurio kopijos kuriamos.

Skaičius – teksto kopijų skaičius.

Funkcijos rezultatas gali turėti daugiausia 255 ženklus.

Pavyzdys

=REPT("Labas rytas";2) grąžina „Labas rytasLabas rytas“.

REPLACE

Pakeičia nurodytą teksto eilutės dalį kita teksto eilute. Ši funkcija naudojama visiems ženklams (jie automatiškai konvertuojami į tekstą). Funkcijos rezultatas visada yra tekstas. Jei vėliau norėsite gautus skaitinius ženklus naudoti skaičiavimuose, tai turėsite konvertuoti juos į skaičių formatą naudodami VAlUE funkciją.

Tekstas, kuriame yra skaičių, turi būti rašomas tarp angliškų kabučių, jei norite, kad jis būtų automatiškai konvertuojamas į teksto formatą.

Sintaksė

REPLACE("tekstas"; vieta; ilgis; "naujas tekstas")

Tekstas – teksto, kurio dalis bus keičiama, nuoroda.

Vieta – teksto vieta, nuo kurios bus pradedamas keitimas.

Ilgis – keičiamų ženklų tekste skaičius.

Naujas tekstas – teksto, į kurį bus keičiamas nurodyta teksto dalis, nuoroda.

Pavyzdys

=REPLACE("1234567";1;1;"444") grąžina „444234567“. Į naują tekstą 444 keičiamas pirmasis nurodyto teksto ženklas.

SUBSTITUTE

Pakeičia seną tekstą nauju.

Sintaksė

SUBSTITUTE("tekstas"; "paieškos tekstas"; "naujas tekstas" [; tikslumas])

Tekstas – tekstas, kurio dalis bus pakeista.

Ieškomas tekstas – teksto dalis, kuri bus keičiama (kiek kartų bus keičiama).

Naujas tekstas – tekstas, kuriuo bus pakeistas surastas tekstas.

Tikslumas (papildomas) – nustato, kiek kartų surastas tekstas bus keičiamas. Jei šis parametras nenurodytas, keičiamas visas surastas tekstas.

Pavyzdys

=SUBSTITUTE("123123123";"3";"abc") grąžina „12abc12abc12abc“.

=SUBSTITUTE("123123123";"3";"abc";2) grąžina „12312abc123“

EXACT

Palygina dvi tekstines eilutes ir grąžina TIESA, jei jos yra vienodos. Ši funkcija skiria didžiąsias ir mažąsias raides.

Sintaksė

EXACT("Tekstas 1"; "Tekstas 2")

Tekstas 1 – pirmojo lyginamojo teksto nuoroda.

Tekstas 2 – antrojo lyginamojo teksto nuoroda.

Pavyzdys

=EXACT("microsystems";"Microsystems") grąžina NETIESA.

TRIM

Pašalina eilutėje nereikalingus tarpus, palieka tik po vieną tarpą tarp žodžių.

Sintaksė

TRIM ("tekstas")

Tekstas – tekstas, kuriame bus šalinami tarpai.

Pavyzdys

=TRIM(" Sveikas, pasauli! ") grąžina „Sveikas, pasauli!“ be tarpų. Palieka tik tarpą tarp žodžių.

TEXT

Reikšmes konvertuoja į nurodyto formato tekstą.

Sintaksė

TEXT(reikšmė; formatas)

Reikšmė – konvertuojama tekstinė arba skaitinė reikšmė.

Formatas – tekstas, kuris apibrėžia formatą. Naudokite dešimtainius ar tūkstančių skirtukus kaip numatyta formatuojamo langelio kalboje.

Pavyzdys

=TEXT(12,34567;"###,##") grąžina tekstą „12,35“

=TEXT(12,34567;"000,00") grąžina tekstą „012,35“

=TEXT("xyz";"=== @ ===") grąžina tekstą === xyz ===

tip

Taip pat skaitykite Skaičių formatų kodai: vartotojų apibrėžtų formatų kodai.


CONCATENATE

Sujungia kelias teksto eilutes į vieną teksto eilutę.

Sintaksė

CONCATENATE(1 eilutė [; 2 eilutė [; … [; 255 eilutė]]])

1 eilutė[; 2 eilutė][; … ;[255 eilutė]] – eilutės arba nuorodos į langelius su eilutėmis.

Pavyzdys

=CONCATENATE("Sveiki,";"sėkmingai";"sugrįžę";"namo!") returns: Sveiki, sėkmingai sugrįžę namo!

CLEAN

Visi nespausdinimo ženklai yra pašalinami iš eilutės.

Sintaksė

CLEAN(„Tekstas“)

Tekstas – nurodo tekstą iš kurio reikia pašalinti visus nespausdinamus ženklus.

T

Ši funkcija grąžina ieškomą tekstą ar tuščią eilutę, jei tekstas nerastas.

Sintaksė

T(reikšmė)

Jei reikšmė yra teksto eilutė arba teksto srities nuoroda, tai T grąžina teksto eilutę. Kitu atveju grąžina tuščią teksto eilutę.

Pavyzdys

=T(12345) grąžina tuščią eilutę.

=T("12345") grąžina eilutę „12345“.

Paremkite mus!