Darbo knygos funkcijos

Šiame skyriuje aprašomos darbo knygos funkcijos ir pateikiama pavyzdžių.

Jei norite tai atlikti…

Įterpimas → Funkcija → Kategorija Skaičiuoklės


ERROR.TYPE

Grąžina klaidos tipo numerį arba klaidos reikšmę #N/A, jei klaidos nėra.

HYPERLINK

Spustelėjus langelį su hipersaitu, atveriama nuoroda.

Jei nurodysite papildomą parametrą langelio tekstas, tai formulė, turinti URL, rodys tekstą arba skaičių.

tip

Jei norite atverti saito langelį klaviatūra, pasirinkite langelį, paspauskite F2 ir pereisite į taisymo veikseną. Tuomet nuvilkite žymeklį į saito pradžią, paspauskite Lyg2 + F10 ir pasirinkite Atverti saitą.


Sintaksė

HYPERLINK("URL" [; "langelio tekstas"])

URL – saito adresas. Papildomas parametras langelio tekstas – tekstas ar skaičius, kuris bus rodomas langelyje. Jei langelio tekstas nenurodytas, tai langelyje bus matomas URL adresas.

Tuštiems langeliams ar matricai rodomas skaičius 0.

Pavyzdys

=HYPERLINK("http://www.example.org") rodo tekstą "http://www.example.org" langelyje, spustelėjus atveria tinklalapį.

=HYPERLINK("http://www.example.org";"Spausti čia") rodo „Spausti čia“ ir spustelėjus atveria http://www.example.org tinklalapį.

=HYPERLINK("http://www.example.org";12345) parodo skaičius 12345, kuriuos spustelėjus atveriama nuroda http://www.example.org

=HYPERLINK($B4), kur langelyje B4 yra http://www.example.org. Funkcija įtraukia URL į hipersaito langelį ir grąžina formulės rezultatą.

=HYPERLINK("http://www.";"Click ") & "example.org" rodo tekstą „Spauskite example.org“ langelyje, kurį spustelėjus atveriamas http://www.example.org.

=HYPERLINK("#Sheet1.A1";"Į viršų") rodo tekstą „Į viršų“, o spustelėjus peršoka į 1 lakšto langelį A1 tame pačiame dokumente.

=HYPERLINK("file:///C:/writer.odt#Specification";"Eiti į rašyklės adresyną") rodo tekstą "Eiti į rašyklės adresyną", atveria nurodytą teksto dokumentą ir peršoka į adresyno vietą „Specification“.

INDEX

Funkcija INDEX grąžina sritį, aprašytą eilutės ir stulpelio numeriu arba papildomu srities indeksu. Priklausomai nuo konteksto INDEX grąžina nuorodą arba turinį.

Sintaksė

INDEX(nuoroda [; eilutė [; stulpelis [; blokas]]])

Nuoroda – įvedama tiesiogiai arba nurodomas srities pavadinimas. Jei nuoroda apima kelias sritis, galite pridėti nuorodą ar srities pavadinimą skliaustuose.

Eilutė (papildomas) atitinka nuorodos srities, kur grąžinama reikšmė, eilutės indeksą. Jei nenurodyta eilutė (argumentas lygus 0), grąžinamos visos eilutės.

Stulpelis (papildomas) atitinka nuorodos srities, kur grąžinama reikšmė, stulpelio indeksą. Jei nenurodytas stulpelis (argumentas lygus 0), grąžinami visi stulpeliai.

Sritis (papildomas) – nurodo srities indeksą, jei nukreipia į kelias sritis.

Pavyzdys

=INDEX(kainos;4;1) grąžina duomenų bazės srities, kurią galite nurodyti pasirinkę Duomenys → Apibrėžti, 4 eilutės ir 1 stulpelio reikšmę kaip kainos.

=INDEX(Suma X;4;1) grąžina srities Suma X, kuri apibrėžta Lakštas - Pavadintos sritys ir reiškiniai - Aprašyti, reikšmę į 4 eilutę ir 1 stulpelį.

=INDEX(A1:B6;1) grąžina nuorodą į pirmą srities A1:B6 eilutę.

=INDEX(A1:B6;0;1) grąžina nuorodą į pirmą srities A1:B6 stulpelį.

=INDEX((kelios sritys);4;1) nustato srities, pavadintos pasirinkus Lakštas → Pavadintos sritys ir reiškiniai → Aprašyti kaip kelios sritys, reikšmę 4 eilutėje ir 1 stulpelyje. Sritis gali apimti kelias stačiakampes sritis, kurių kiekviena gali turėti 4 eilutę ir 1 stulpelį. Jei norite kreiptis į antrą sritį iš sričių grupės, įrašykite skaičių 2 į srities argumento vietą.

=INDEX(A1:B6;1;1) nustato reikšmę, esančią viršutiniame kairiajame srities A1:B6 langelyje.

=INDEX((kelios sritys);0;0;2) grąžina nuorodą į antrą sudėtinės srities sritį.

GETPIVOTDATA

Funkcija grąžina suvestinės lentelės rezultatą. Reikšmė nurodoma naudojant lauko ir elemento pavadinimus, todėl išlieka, net jei suvestinė lentelė keičiama.

Sintaksė

Galite naudoti dvi skirtingas sintakses šiai funkcijai aprašyti:

GETPIVOTDATA(duomenų laukas; suvestinė lentelė[; 1 laukas; 1 elementas][; ... [126 laukas; 126 elementas]])

arba

GETPIVOTDATA(suvestinė lentelė; apribojimai)

Antroji formulės sintaksė yra taikoma, jei duoti tik du parametrai, iš kurių pirmasis yra langelio ar langelių srities nuoroda. Pirmoji formulės sintaksė taikoma visais kitais atvejais. Funkcijų vediklis pateikia formulės variantą.

Pirma suntaksė

Duomenų laukas – pasirinkta viena iš suvestinės lentelės duomenų lauko eilučių. Eilutė gali būti nurodyta stulpelio pavadinimu arba duomenų laiku, kaip nurodyta lentelėje (kaip Suma → Pardavimai).

Suvestinė lentelė – langelio ar langelių srities nuoroda, kuri yra suvestinėje lentelėje arba apima suvestinę lentelę. Jei langelių sritis apima kelias suvestines lenteles, naudojama paskutinė kurta lentelė.

Jei nenurodyta pora laukas ir elementas, grąžinama visa galutinė suma. Priešingu atveju kiekviena pora prideda apribojimus, kuriuos turi tenkinti rezultatas. Laukas – suvestinės lentelės lauko pavadinimas. Elementas – to lauko elemento pavadinimas.

Jei suvestinėje lentelėje yra tik viena rezultato reikšmė, kuri atitinka apribojimus, arba tarpinis rezultatas, kuris apibendrina visas tinkamas reikšmes, šis rezultatas ir pateikiamas. Jei nėra tinkančio rezultato, tai grąžinama klaida. Šios sąlygos taikomos rezultatams, kurie įtraukti į suvestinę lentelę.

Jei pirminiuose duomenyse yra įrašų paslėptų suvestinės lentelės nustatymais, tie įrašai bus ignoruojami. Duomenų lauko ir elemento poros tvarka yra nereikšminga. Duomenų laukų ir elementų vardai nėra rašomi atsitiktinę tvarka.

Jei puslapio lauke nėra atitikmenų, pažymėto lauko reikšmė yra naudojama netiesiogiai. Jei puslapio lauke yra atitikmenų, jie privalo atitikti pažymėto lauko reikšmę, arba bus gražinta klaida. Puslapio laukai yra viršutiniame kairiame suvestinės lentelės kampe, užpildyti suvestinės lentelės dialogo lango duomenimis, nurodytais "Puslapio lauko" srityje. Iš kiekvieno puslapio lauko gali būti pasirinktas vienas elementas (reikšmė), tai reiškia, kad tik tas elementas bus įtrauktas į skaičiavimus.

Tarpinės sumos reikšmė suvestinėje lentelėje yra naudojama tik tada, jei ir funkcija „auto“ taip pat yra naudojama (išskyrus, jei kitaip nurodyta atitikmenyje, žiūrėti Antroji sintaksė žemiau).

Antra sintaksė

suvestinė lentelė turi tokia pat reikšmę kaip ir pirmoje sintaksėje.

Suvaržymas yra tarpais atskirtas sąrašas. Įvestys gali būti cituojamos (viengubomis kabutėmis). Visa eilutė turi būti kabutėse (dvigubose kabutėse), nebent eilutė yra nurodoma iš kito langelio.

Viena iš įvesčių gali būti duomenų lauko pavadinimas. Duomenų lauko pavadinimas gali likti neužpildytas, jei suvestinėje lentelėje yra tik vienas duomenų laukas, kitu atveju pavadinimas privalo būti įvestas.

Kiekviena kita įvestis nurodo formos Laukas[elementas] (su raidiniais ženklais ir laužtiniais skliaustais [ ]) apribojimą, arba tik Elementas, jei pavadinimas yra unikalus.

Funkcijos pavadinimas gali būti pridėtas formoje Laukas[Elementas;Funkcija], tai nurodys, kad ribojimas atitiks tik tarpinės sumos reikšmes, kurios yra naudojamos toje funkcijoje. Galimi funkcijos pavadinimai yra: Sum, Count, Average, Max, Min, Product, Count(tik skaičiai), StDev(imtis), StDevP(populiacija), Var(imtis) ir VarP(populiacija), neatsižvelgiant į atvejį.

AREAS

Grąžina atskirų sričių skaičių. Sritys gali būti sudarytos iš gretimų langelių arba vieno langelio.

Funkcija reikalauja vieno argumento. Jei nurodote keletą sričių, turite atskirti jas skliausteliais. Kelios sritys gali būti atskiriamos „;“, bet skirtukas automatiškai bus pakeistas į „~“ operaciją. Šis veiksmas naudojamas sritims sujungti.

Sintaksė

AREAS(nuoroda)

Langelio ar langelių srities nuoroda.

Pavyzdys

=AREAS((A1:B3;F2;G1)) grąžina 3. Įvesta formulė konvertuojama į =AREAS((A1:B3~F2~G1)).

=AREAS(All) grąžina 1, jei apibrėžėte sritį pavadinimu „Visos“ pasirinkę Duomenys → Nurodyti sritį.

DDE

Grąžina dinaminės nuorodos (DDE) saito rezultatą. Jei susietų sričių turinys ar dalis keičiama, tai grąžinama reikšmė taip pat keičiasi. Jei norite atnaujinti peržiūrą, pasirinkite Taisa → Saitai. Negalima naudoti „LibreOffice“ veikiančio „Windows“ operacinėje sistemoje dokumentams sukurtiems „Linux“.

Sintaksė

DDE("serveris"; "failas"; "blokas" [; nurodo, kaip duomenys konvertuojami į skaičius])

Serveris – serverio aplinkos pavadinimas. „LibreOffice“ programos turi serverio pavadinimą „soffice“.

Failas – galutinis failo pavadinimas, įskaitant visą kelią.

Sritis – sritis, apimanti vertinamus duomenis.

Metodas – papildomas parametras, kuris kontroliuoja metodą, pagal kurį DDE serveris konvertuoja duomenis į skaičius.

Metodas

Veiksmas

0 arba nenurodyta

Skaičiaus formatas iš „numatyto“ langelio stiliaus

1

Duomenys visada interpretuojami pagal įprastus JAV anglų kalbos formatus

2

Duomenys gaunami kaip tekstas; negalima konvertuoti į skaičius


Pavyzdys

=DDE("soffice";"c:\office\document\data1.ods";"sheet1.A1") skaitomas Lakšto 1 langelio A1 turinys „LibreOffice“ skaičiuoklės darbo knygoje data1.ods.

Formulė =DDE("soffice";"c:\office\document\motto.odt";"Today's motto") grąžina devizą, kurį anksčiau įrašėte faile motto.odt. Tačiau pirmiau devizo tekstą turėjote nurodyti kaip pirmąją skyriaus Šiandienos devizas eilutę (tam pasirinkite „LibreOffice“ rašyklėje Įterpti → Skyrius). Jei devizą pakeistumėte ir įrašytumėte „LibreOffice“ rašyklės dokumente, devizas būtų atnaujintas visuose „LibreOffice“ skaičiuoklės langeliuose, kuriuose naudojote DDE saitą.

COLUMNS

Grąžina duotos nuorodos srities stulpelių skaičių.

Sintaksė

COLUMNS(masyvas)

Masyvas – srities, kurios stulpelių skaičių reikia surasti, nuoroda. Argumentas gali būti ir vienas langelis.

Pavyzdys

=COLUMNS(B5) grąžina 1, nes langelis turi tik vieną stulpelį.

=COLUMNS(A1:C5) grąžina 3. Nuorodos sritis apima tris stulpelius.

=COLUMNS(triušis) grąžina 2, jei triušis yra srities C1:D3 pavadinimas.

ADDRESS

Grąžina langelio koordinatę (nuorodą) tekstu pagal nurodytą eilutę ir stulpelį. Galite nurodyti, ar adresas turi būti pateiktas absoliučiosiomis koordinatėmis ($A$1) ar santykinėmis (A1), ar mišriosiomis (A$1 arba $A1). Taip galite nurodyti ir lakštą.

Suderinamumui funkcijos ADDRESS ir INDIRECT palaiko papildomą parametrą, kuris nurodo, ar turi būti naudojamas koordinatės R1C1 užrašas vietoj įprasto A1.

Funkcijoje ADDRESS parametras yra įterpiamas kaip ketvirtas argumentas, o lakšto pavadinimo argumentas pastumiamas į penktą poziciją.

Funkcijoje INDIRECT parametras atsiranda antroje pozicijoje.

Jei įterpto argumento reikšmė yra 0, abi funkcijos naudoja R1C1 žymėjimą. Jei argumento reikšmė nėra nurodyta arba nelygi 0, naudojamas koordinačių žymėjimas A1.

Atveju, kai žymima R1C1, funkcija ADDRESS grąžina adreso nuorodą, naudodama šauktuko ženklą kaip lakšto pavadinimo skirtuką, o funkcija INDIRECT reikalauja šauktuko ženklo lakšto pavadinimui atskirti. Abi funkcijos lakšto pavadinimui atskirti naudoja tašką, jei naudojamas A1 žymėjimas.

ODF 1.0/1.1 formato dokumente, funkcija ADDRESS lakšto pavadinimą perstumia į penktą poziciją. Į ketvirtą argumento poziciją įterpiama reikšmė 1.

Jei funkcija ADDRESS turi ketvirtą argumentą, tai įrašant ODF 1.0/1.1 formato dokumentą jis bus pašalintas.

note

Neįrašykite darbo knygos senu ODF 1.0/1.1 formatu, jei funkcijos ADDRESS ketvirto argumento vietoje naudojama reikšmė 0.


note

Funkcija INDIRECT įrašoma be perskaičiavimų, kai dokumentas įrašomas ODF 1.0/1.1 formatu. Jei antrasis argumentas bus nurodytas, tai senesnės skaičiuoklės versijos tiesiog rodys klaidą.


Sintaksė

ADDRESS(eilutė; stulpelis [; modulis [; A1 [; "lakštas"]]])

Eilutė nurodo nuorodos eilutės numerį.

Stulpelis parodo nuorodos stulpelio numerį (ne raidę)

Abs parodo nuorodos tipą:

1: absoliučiosios koordinatės ($A$1)

2: eilutės numeris absoliučioji koordinatė; stulpelis santykinė koordinatė (A$1)

3: eilutė (santykinė); stulpelis (absoliučioji) ($A1)

4: santykinė (A1)

A1 (papildomas) – jei nurodytas 0, naudojamas R1C1 žymėjimas. Jei šis parametras praleistas arba nurodyta kita reikšmė, tai naudojamas A1 žymėjimas.

Lakštas parodo lakšto pavadinimą. Jis turi būtas rašomas tarp dvigubų angliškų kabučių.

Pavyzdys:

=ADDRESS(1;1;2;;"Sheet2") grąžina Sheet2.A$1

Jei pateikta formulė yra dabartinio lakšto langelyje B2 ir lakšto 2 langelyje A1 yra reikšmė -6, tai galite netiesiogiai nurodyti langelį, langelyje B2 įvedę =ABS(INDIRECT(B2)). Rezultatas yra absoliučioji koordinatė, nurodyta langelyje B2.

OFFSET

Grąžina langelio reikšmę, paslinktą per nurodytą eilučių ir stulpelių skaičių nuo nurodytos vietos.

Ši funkcija nuolat perksičiuojama.

Sintaksė

OFFSET(nuoroda; eilutės; stulpeliai [; aukštis [; plotis]])

Nuoroda – nuoroda, nuo kurios funkcija ieškos naujos nuorodos.

Eilutės – eilučių skaičius, per kurį nuoroda bus paslinkta aukštyn arba žemyn. Naudokite 0, jei eilutė turi likti ta pati.

Stulpelis – stulpelių skaičius, per kurį nuoroda bus paslinkta kairėn arba dešinėn. Naudokite 0, jei stulpelis turi likti tas pats.

Aukštis (papildomas) parametras, nurodantis vertikalų naujos srities aukštį.

Plotis (papildomas) parametras, nurodantis horizontalų naujos srities plotį.

Argumentai eilutės ir stulpeliai negali būti nulinė arba neigiama pradinė eilutė ar stulpelis.

Argumentai aukštis ir plotis negali būti nulinis ar neigiamas eilučių ar stulpelių skaičius.

„LibreOffice“ skaičiuoklėje papildomos funkcijos ir parametrai gali būti palikti kaip yra. Pavyzdžiui, jei funkcija turi keturis parametrus, kurių paskutiniai du yra pažymėti kaip papildomi, tai galima palikti nepakeistą parametrą 4 ar parametrus 3 ir 4, bet negalima palikti nepakeisto tik parametro 3.

Pavyzdys

=OFFSET(A1;2;2) grąžina langelio C3 (A1 pastumtas per dvi eilutes ir du stulpelius) reikšmę. Jei C3 yra 100, tai funkcija grąžina 100.

=OFFSET(B2:C3;1;1) grąžina nuorodą C3:D4, kurią funkcija gavo paslinkusi nuorodą B2:C3 per 1 eilutę žemyn ir 1 stulpelį dešinėn.

=OFFSET(B2:C3;1;1) grąžina nuorodą A1:B2, kurią funkcija gavo paslinkusi nuorodą B2:C3 per 1 eilutę aukštyn ir 1 stulpelį kairėn.

=OFFSET(B2:C3;0;0;3;4) grąžina nuorodą B2:E4, kurią funkcija gavo padidinusi sritį B2:C3 3 eilutėmis ir 4 stulpeliais.

=OFFSET(B2:C3;0;0;3;4) grąžina nuorodą B3:E5, kurią funkcija gavo paslinkusi sritį 1 eilutę žemyn ir padidinusi sritį B2:C3 3 eilutėmis ir 4 stulpeliais.

=SUM(OFFSET(A1;2;2;5;6)) apskaičiuoja srities, kurios pirmas langelis yra C3 ir yra 5 eilučių bei 6 stulpelių pločio, visų langelių reikšmių sumą.

note

Jei duotas plotis arba aukštis, OFFSET funkcija grąžina langelių srities nuorodą. Jei sritis apima vieno langelio nuorodą , o plotis ir aukštis nenurodyti, grąžinama vieno langelio nuoroda.


LOOKUP

Grąžina langelio, vienos eilutės ar vieno stulpelio reikšmes. Papildomai grąžina priskirtą reikšmę (to paties indekso) atskirame stulpelyje ir eilutėje. Priešingai nei funkcijų VLOOKUP ir HLOOKUP šios funkcijos paieškos ir rezultato vektoriai gali būti skirtingose vietose; jie neturi būti gretimi. Be to, paieškos funkcijos LOOKUP vektorius turi būti išrikiuotas didėjančiai. Priešingu atveju paieška grąžins bet kurį naudotiną rezultatą.

note

Jei funkcija LOOKUP neranda paieškos kriterijaus atitikties, tai ji pateikia didžiausią paieškos vektoriaus reikšmę, kuri yra mažesnė arba lygi paieškos kriterijui.


Paieškoje galima naudoti pakaitos simbolius ir reguliariuosius reiškinius . Kai reguliarieji reiškiniai įjungti, tai, pavyzdžiui, surinkus „žmog*“ bus randamos visos frazės prasidedančios raidėmis „žmog“: „žmog“, „žmogu“, „žmogx“, „žmogus“, „žmogaus ir t. t., bet „žmonės“ į radinius nepateks. Jeigu ieškomas tekstas taip pat reguliarusis reiškinys, tai reikia prieš kiekvieną jo ženklą prirašyti pasvirajį brūkšnį „\“ arba visą tekstą įterpti į \Q...\E. Automatines paieškas su pakaitos simboliais arba reguliariaisiais reiškiniais galima įjungti arba išjungti iš – „ LibreOffice“ Calc – Skaičiavimas.

warning

Naudojant funkcijas, kuriose vienas ar keli argumentai yra paieškos kriterijų eilutės, kurios reiškia įprastą reiškinį, pirmiausia bandoma eilutės kriterijus paversti skaičiais. Pavyzdžiui, „.0“ į 0,0 ir pan. Jei pasiseks, atitiktys bus ne reguliarieji reiškiniai, o skaitiniai. Tačiau pereinant prie lokalės, kur trupmenos skirtukas nėra taškas, reguliariųjų reiškinių konvertavimas veiks. Jei norite, kad būtų įvertinamas įprastas reiškinys, o ne skaitinis, naudokite tokį reiškinį, kurio negalima klaidingai perskaityti kaip skaitinį, pvz., „.0]“ arba „.\0“ arba „(?i).0“.


Sintaksė

LOOKUP(paieškos kriterijus; paieškos kryptis [; vektorius])

Paieškos kriterijus – ieškoma reikšmė, kurią galite įvesti arba pasirinkti spustelėję langelį.

Paieškos vektorius – viena eilutė arba stulpelis, kuriame ieškoma atitikties pagal kriterijų.

Rezultato vektorius – viena eilutė ar vienas stulpelis, kurio funkcijos rezultatas pateikiamas. Rezultatas pateikiamas rezultato vektoriaus langelyje su tuo pačiu indeksu kaip rastas paieškos vektoriuje.

Tuščių langelių tvarkymas

Pavyzdys

=LOOKUP(A1;D1:D100;F1:F100) ieško atitinkamo langelio srityje D1:D100, kurio reikšmė yra lygi langelio A1 reikšmei. Funkcija suradusi nustato indeksą, pavyzdžiui, 12 srities langelis. Tuomet 12 langelio turinys grąžinamas kaip funkcijos rezultatas (rezultato vektoriuje).

ROW

Grąžina nuorodos eilutės numerį. Jei nuoroda yra tik langelio, tai funkcija grąžina jo eilutės numerį; jei nuoroda yra langelių srities, tai funkcija grąžina atitinkamus tos srities eilučių numerius atskirame masyvo stulpelyje (jei formulė buvo įvesta kaip masyvo formulė). Jei funkcija ROW su nuorodos parametru nebuvo įvesta kaip masyvo formulė, grąžinamas tik pirmosios nuorodos srities langelio eilutės numeris.

Sintaksė

ROW([nuoroda])

Nuoroda – langelis, sritis ar srities pavadinimas.

Jei argumentas neįvestas, tai nustatomas langelio, kur įvesta formulė, eilutės numeris.„LibreOffice“ skaičiuoklė automatiškai nustato esamo langelio nuorodą.

Pavyzdys

=ROW(B3) grąžina 3, nes nuoroda rodo trečią lentelės eilutę.

{=ROW(D5:D8)} grąžina vieno stulpelio masyvą (5, 6, 7, 8).

=ROW(D5:D8) grąžina 5, nes ROW nebuvo įvesta kaip masyvo formulė ir rodomas tik pirmos srities eilutės numeris.

{=ROW(A1:E1)} and =ROW(A1:E1) abu grąžina 1.

=ROW() grąžina 3, jei formulė įvesta trečioje eilutėje.

{=ROW(triušis)} grąžina vienos eilutės masyvą (1, 2, 3), jei „triušis“ yra srities C1:D3 pavadinimas.

LAKŠTAS

Grąžina nuorodos lakšto numerį arba eilutę, nusakančią lakštą. Jei nenurodėte jokių parametrų, rezultatas bus lakšto, kuriame yra formulė, numeris.

Sintaksė

SHEET([nuoroda])

Nuoroda papildomas parametras. Gali būti langelio srities nuoroda ar lakšto pavadinimo eilutė.

Pavyzdys

=SHEET(Lakštas 2.A1) grąžina 2, jei Lakštas 2 yra antrasis darbo knygos lakštas.

COLUMN

Grąžina nuorodos stulpelio numerį. Jei nuoroda yra tik langelio, tai funkcija grąžina jo stulpelio numerį; jei nuoroda yra langelių srities, tai funkcija grąžina atitinkamus tos srities stulpelių numerius atskira masyvo eilute (jei formulė buvo įvesta kaip masyvo formulė). Jei funkcija COLUMN su nuorodos parametru nebuvo įvesta kaip masyvo formulė, grąžinamas tik pirmojo nuorodos srities langelio stulpelio numeris.

Sintaksė

COLUMN([nuoroda])

Nuoroda – langelio ar langelių srities, kurios stulpelio numeris nustatomas, nuoroda.

Jei argumentas neįvestas, tai nustatomas langelio, kur įvesta formulė, stulpelio numeris.„LibreOffice“ skaičiuoklė automatiškai nustato esamo langelio nuorodą.

Pavyzdys

=COLUMN(A1) grąžina 1. A stulpelis yra pirmasis lentelės stulpelis.

=COLUMN(C3:E3) grąžina 3. C stulpelis yra trečiasis lentelės stulpelis.

=COLUMN(D3:G10) grąžina 4, kadangi D stulpelis yra 4 lentelės stulpelis ir funkcija COLUMN nebuvo įvesta kaip masyvo formulė. (Šiuo atveju visada grąžinama pirmojo masyvo reikšmė).

{=COLUMN(B2:B7)} ir =COLUMN(B2:B7) grąžina 2, nes nuorodos sritis apima tik antrą lentelės stulpelį. Kadangi vieno stulpelio sritys turi tik vieną stulpelį, tai nėra prasmės įvesti formulę kaip masyvo.

=COLUMN() grąžina 3, jei formulė įvesta langelyje, kuris yra C stulpelyje.

{=COLUMN(triušis)} grąžina vienos eilutės masyvą (3, 4), jei „triušis“ yra srities C1:D3 pavadinimas.

ROWS

Grąžina nurodytos srities eilučių skaičių.

Sintaksė

ROWS(masyvas)

Masyvas – srities, kurios eilutės bus skaičiuojamos, nuoroda arba pavadinimas.

Pavyzdys

=Rows(B5) grąžina 1.

=ROWS(A10:B12) grąžina 3.

=ROWS(triušis) grąžina 3, jei sritis „triušis“ turi 3 eilutes.

MATCH

Grąžina santykinę elemento, kuris tenkina nurodytą reikšmę, vietą masyve . Funkcija grąžina reikšmės, rastos ieškomame masyve, vietos numerį.

Sintaksė

MATCH(paižškos kriterijus; paieškos masyvas [; tipas])

Paieškos kriterijus – ieškoma vienos eilutės ar vieno stulpelio masyvo reikšmė.

Paieškos masyvas – srities, kur vykdoma paieška nuoroda. Paieškos masyvas gali būti visa eilutė ar stulpelis, ar eilutės (stulpelio) dalis.

Tipas gali turėti reikšmes 1, 0 arba -1. Jei tipas lygus 1 arba jei nėra nurodytas, tai reiškia, kad pirmasis paieškos masyvo stulpelis yra išrikiuotas didėjančiai. Jei tipo reikšmė yra -1, tai laikoma, kad stulpelis išrikiuotas mažėjančiai. Tai suderinama su „Microsoft Excel“.

Jei tipas lygus 0, tai ieškomi tikslūs sutapimai. Jei randamos kelios paieškos kriterijaus atitiktys, funkcija grąžina pirmos tinkamos reikšmės indeksą.

Jei tipas lygus 1 arba trečias funkcijos parametras visai nenurodytas, tai grąžinamas paskutinės reikšmės, kuri yra mažesnė arba lygi paieškos kriterijui, indeksas. Tai taikoma tik neišrikiuotam masyvui. Jei tipas lygus -1, tai grąžinama pirmos didesnės arba lygios reikšmės indeksas.

Paieškoje galima naudoti pakaitos simbolius ir reguliariuosius reiškinius . Kai reguliarieji reiškiniai įjungti, tai, pavyzdžiui, surinkus „žmog*“ bus randamos visos frazės prasidedančios raidėmis „žmog“: „žmog“, „žmogu“, „žmogx“, „žmogus“, „žmogaus ir t. t., bet „žmonės“ į radinius nepateks. Jeigu ieškomas tekstas taip pat reguliarusis reiškinys, tai reikia prieš kiekvieną jo ženklą prirašyti pasvirajį brūkšnį „\“ arba visą tekstą įterpti į \Q...\E. Automatines paieškas su pakaitos simboliais arba reguliariaisiais reiškiniais galima įjungti arba išjungti iš – „ LibreOffice“ Calc – Skaičiavimas.

warning

Naudojant funkcijas, kuriose vienas ar keli argumentai yra paieškos kriterijų eilutės, kurios reiškia įprastą reiškinį, pirmiausia bandoma eilutės kriterijus paversti skaičiais. Pavyzdžiui, „.0“ į 0,0 ir pan. Jei pasiseks, atitiktys bus ne reguliarieji reiškiniai, o skaitiniai. Tačiau pereinant prie lokalės, kur trupmenos skirtukas nėra taškas, reguliariųjų reiškinių konvertavimas veiks. Jei norite, kad būtų įvertinamas įprastas reiškinys, o ne skaitinis, naudokite tokį reiškinį, kurio negalima klaidingai perskaityti kaip skaitinį, pvz., „.0]“ arba „.\0“ arba „(?i).0“.


Pavyzdys

=MATCH(200;D1:D100) ieškoma reikšmės 200 srityje D1:D100, išrikiuotoje pagal D stulpelį. Funkcija, suradusi tokią reikšmę, grąžina jos langelio eilutės numerį. Jei randama didesnė reikšmė, tai grąžinamas ankstesnės eilutės numeris.

ERRORTYPE

Grąžina įvairiuose langeliuose atsirandančiąklaidos reikšmę atitinkantį skaičių. Šiuo skaičiumi galite keisti klaidos pranešimo tekstą.

Įvykus klaidai, funkcija grąžina loginę arba skaitinę reikšmę.

note

Jei spustelėsite langelį su klaida, tai būsenos juostoje pasirodys anksčiau apibrėžtas „LibreOffice“ klaidos kodas.


Sintaksė

ERRORTYPE(nuoroda)

Nuoroda – langelio su klaida koordinatės.

Pavyzdys

Jei langelyje A1 rodoma klaida Err:518, funkcija =ERRORTYPE(A1) grąžina 518.

CHOOSE

Grąžinama iki 30 reikšmių naudojjant indeksus.

Sintaksė

CHOOSE(indeksas; 1 reikšmė [; 2 reikšmė [; ... [; 30 reikšmė]]])

Indeksas – nuoroda ar skaičius tarp 1 ir 30, nurodantis, kuri reikšmė iš sąrašo bus paimta.

1 reikšmė, 2 reikšmė, ..., 30 reikšmė – sąrašas reikšmių, pateiktų nuorodomis langelyje arba atskiros reikšmės.

Pavyzdys

=CHOOSE(A1;B1;B2;B3;"šiandien";"vakar";"rytoj") grąžina tekstą „šiandien“.

INDIRECT

Grąžinanuorodą, apibrėžtą teksto eilute. Ši funkcija taip pat gali naudojama atitinkamos eilutės srities nustatymui.

Ši funkcija nuolat perksičiuojama.

Suderinamumui funkcijos ADDRESS ir INDIRECT palaiko papildomą parametrą, kuris nurodo, ar turi būti naudojamas koordinatės R1C1 užrašas vietoj įprasto A1.

Funkcijoje ADDRESS parametras yra įterpiamas kaip ketvirtas argumentas, o lakšto pavadinimo argumentas pastumiamas į penktą poziciją.

Funkcijoje INDIRECT parametras atsiranda antroje pozicijoje.

Jei įterpto argumento reikšmė yra 0, abi funkcijos naudoja R1C1 žymėjimą. Jei argumento reikšmė nėra nurodyta arba nelygi 0, naudojamas koordinačių žymėjimas A1.

Atveju, kai žymima R1C1, funkcija ADDRESS grąžina adreso nuorodą, naudodama šauktuko ženklą kaip lakšto pavadinimo skirtuką, o funkcija INDIRECT reikalauja šauktuko ženklo lakšto pavadinimui atskirti. Abi funkcijos lakšto pavadinimui atskirti naudoja tašką, jei naudojamas A1 žymėjimas.

ODF 1.0/1.1 formato dokumente, funkcija ADDRESS lakšto pavadinimą perstumia į penktą poziciją. Į ketvirtą argumento poziciją įterpiama reikšmė 1.

Jei funkcija ADDRESS turi ketvirtą argumentą, tai įrašant ODF 1.0/1.1 formato dokumentą jis bus pašalintas.

note

Neįrašykite darbo knygos senu ODF 1.0/1.1 formatu, jei funkcijos ADDRESS ketvirto argumento vietoje naudojama reikšmė 0.


note

Funkcija INDIRECT įrašoma be perskaičiavimų, kai dokumentas įrašomas ODF 1.0/1.1 formatu. Jei antrasis argumentas bus nurodytas, tai senesnės skaičiuoklės versijos tiesiog rodys klaidą.


Sintaksė

INDIRECT(nuoroda [; A1])

Nuoroda – nuoroda į langelį arba sritį (tekstiniu formatu), kurios turinys yra parodomas.

A1 (papildomas) – jei nurodytas 0, naudojamas R1C1 žymėjimas. Jei šis parametras praleistas arba nurodyta kita reikšmė, tai naudojamas A1 žymėjimas.

note

„Excel“ darbo knygos, naudojančios netiesiogines koordinates, skaičiuojamas su eilučių funkcijomis, lakštų nuorodos nėra automatiškai konvertuojamos. Pavyzdžiui, „Excel“ nuoroda funkcijoje INDIRECT("[filename]sheetname!"&B1) nekonvertuojama į skaičiuoklės nuorodą funkcijoje INDIRECT("filename#sheetname."&B1).


Pavyzdys

=INDIRECT(A1) lygu 100, jei A1 langelyje yra nuoroda C108, o langelyje C108 yra reikšmė 100.

=SUM(INDIRECT("a1:" & ADDRESS(1;3))) apskaičiuoja srities nuo A1 iki langelių, kurių adresas apibrėžtas 1 eilute ir 3 stulpeliu, sumą. Šiuo atveju apskaičiuoja srities A1:C1 sumą.

HLOOKUP

Ieško langelių srities, esančios žemiau reikšmės ir nuorodos. Funkcija patikrina, ar pirmoji masyvo eilutė turi atitinkamą reikšmę. Funkcija grąžina reikšmę masyvo eilutėje, pavadintoje indeksas tame pačiame stulpelyje.

Paieškoje galima naudoti pakaitos simbolius ir reguliariuosius reiškinius . Kai reguliarieji reiškiniai įjungti, tai, pavyzdžiui, surinkus „žmog*“ bus randamos visos frazės prasidedančios raidėmis „žmog“: „žmog“, „žmogu“, „žmogx“, „žmogus“, „žmogaus ir t. t., bet „žmonės“ į radinius nepateks. Jeigu ieškomas tekstas taip pat reguliarusis reiškinys, tai reikia prieš kiekvieną jo ženklą prirašyti pasvirajį brūkšnį „\“ arba visą tekstą įterpti į \Q...\E. Automatines paieškas su pakaitos simboliais arba reguliariaisiais reiškiniais galima įjungti arba išjungti iš – „ LibreOffice“ Calc – Skaičiavimas.

warning

Naudojant funkcijas, kuriose vienas ar keli argumentai yra paieškos kriterijų eilutės, kurios reiškia įprastą reiškinį, pirmiausia bandoma eilutės kriterijus paversti skaičiais. Pavyzdžiui, „.0“ į 0,0 ir pan. Jei pasiseks, atitiktys bus ne reguliarieji reiškiniai, o skaitiniai. Tačiau pereinant prie lokalės, kur trupmenos skirtukas nėra taškas, reguliariųjų reiškinių konvertavimas veiks. Jei norite, kad būtų įvertinamas įprastas reiškinys, o ne skaitinis, naudokite tokį reiškinį, kurio negalima klaidingai perskaityti kaip skaitinį, pvz., „.0]“ arba „.\0“ arba „(?i).0“.


Sintaksė

HLOOKUP(paieškos kriterijus; masyvas; indeksas [; rikiavimo tipas])

Parametrų paaiškinimus rasite peržiūrėję VLOOKUP (stulpeliai ir eilutės sukeisti)

Tuščių langelių tvarkymas

SHEETS

Nustato, kiek lakštų yra nurodytoje srityje. Jei nenurodysite jokio parametro, tai grąžins lakštų, kurie yra dabartinėje darbo knygoje, skaičių.

Sintaksė

SHEETS([nuoroda])

Nuoroda – lakšto ar srities nuoroda. Parametras papildomas.

Pavyzdys

=SHEETS(Lakštas 1.A1:Lakštas 3.G12) grąžina 3, jei Lakštas 1, Lakštas 2 ir Lakštas 3 yra nurodytoje srityje.

STYLE

Pritaiko stilių langeliui su formule . Po kurio laiko gali būti pritaikytas kitas stilius. Ši funkcija visada grąžina 0, siūlydama įtraukti į kitą funkciją nepakeičiant reikšmės. Kartu su funkcija CURRENT galite pritaikyti langeliui spalvą priklausomai nuo reikšmės. Pavyzdžiui:=...+STYLE(IF(CURRENT()>3;"red";"green")) pritaiko langeliui stilių "red", jei jo reikšmė didesnė už 3, ir "green", jei jo reikšmė mažesnė už 3. Abu stiliai turi būti nurodyti iš anksto.

Sintaksė

STYLE("stilius" [; laikas [; "2 stilius"]])

Stilius 1 – langelio stiliaus, kuris bus pritaikytas, pavadinimas. Stiliaus pavadinimas turi būti nurodytas tarp angliškų kabučių.

Laikas – papildomas parametras nurodomas sekundėmis. Jei parametras nenurodytas, tai stilius nebus pakeistas po tam tikro laiko.

Stilius 2 – papildomas langelio stiliaus, kuris pritaikomas po nurodyto laiko, pavadinimas. Jei parametras nenurodytas, tai pritaikomas numatytasis stilius.

„LibreOffice“ skaičiuoklėje papildomos funkcijos ir parametrai gali būti palikti kaip yra. Pavyzdžiui, jei funkcija turi keturis parametrus, kurių paskutiniai du yra pažymėti kaip papildomi, tai galima palikti nepakeistą parametrą 4 ar parametrus 3 ir 4, bet negalima palikti nepakeisto tik parametro 3.

Pavyzdys

=STYLE("Invisible";60;"Default") langelio stilius pasikeis į "Default" po 60 s, kai dokumentas bus perskaičiuotas ar iš naujo paleistas. Stilių formatai turi būti apibrėžti iš anksto.

Kadangi funkcijos STYLE() rezultatas yra 0, tai grąžinama reikšmė kaip eilutė. Tai galima atšaukti naudojant T(), kaip parodyta pavyzdyje:

="Text"&T(STYLE("myStyle"))

Daugiau pavyzdžių rasite funkcijos CURRENT() aprašyme.

VLOOKUP

Vertikalioji paieška su nuoroda į gretimus langelius dešinėn. Funkcija tikrina, ar pirmame masyvo stulpelyje yra nurodyta reikšmė. Funkcija grąžina reikšmę į tą pačią eilutę Indeksas. Jei argumentas išrikiuotas praleistas arba nurodytas TIESA arba 1, tai duomenys išrikiuoti didėjančiai. Tokiu atveju, jei paieškos kriterijus netenkinamas, tai grąžinama paskutinė mažesnė už kriterijų reikšmė. Jei Išrikiuotas yra nurodytas NETIESA arba 0, tai kriterijus turi būti tenkinamas. Priešingu atveju rodoma klaida Reikšmė negalima. Jei reikšmė yra 0, tai duomenys turi būti išrikiuoti didėjančiai.

Paieškoje galima naudoti pakaitos simbolius ir reguliariuosius reiškinius . Kai reguliarieji reiškiniai įjungti, tai, pavyzdžiui, surinkus „žmog*“ bus randamos visos frazės prasidedančios raidėmis „žmog“: „žmog“, „žmogu“, „žmogx“, „žmogus“, „žmogaus ir t. t., bet „žmonės“ į radinius nepateks. Jeigu ieškomas tekstas taip pat reguliarusis reiškinys, tai reikia prieš kiekvieną jo ženklą prirašyti pasvirajį brūkšnį „\“ arba visą tekstą įterpti į \Q...\E. Automatines paieškas su pakaitos simboliais arba reguliariaisiais reiškiniais galima įjungti arba išjungti iš – „ LibreOffice“ Calc – Skaičiavimas.

warning

Naudojant funkcijas, kuriose vienas ar keli argumentai yra paieškos kriterijų eilutės, kurios reiškia įprastą reiškinį, pirmiausia bandoma eilutės kriterijus paversti skaičiais. Pavyzdžiui, „.0“ į 0,0 ir pan. Jei pasiseks, atitiktys bus ne reguliarieji reiškiniai, o skaitiniai. Tačiau pereinant prie lokalės, kur trupmenos skirtukas nėra taškas, reguliariųjų reiškinių konvertavimas veiks. Jei norite, kad būtų įvertinamas įprastas reiškinys, o ne skaitinis, naudokite tokį reiškinį, kurio negalima klaidingai perskaityti kaip skaitinį, pvz., „.0]“ arba „.\0“ arba „(?i).0“.


Sintaksė

=VLOOKUP(paieškos kriterijus; masyvas; indeksas [; rikiavimo eilė])

Paieškos kriterijus – masyvo pirmojo stulpelio paieškos reikšmė.

Masyvas yra nuoroda apimanti tiek stulpelių, koks skaičius yra argumente.

Indeksas – masyvo stulpelio, kuriame yra rasta reikšmė, numeris. Pirmojo stulpelio numeris yra 1.

Išrikiuotos srities peržiūra – papildomas parametras, kuris nusako, ar pirmasis masyvo stulpelis apima srities ribas, o ne paprastas reikšmes. Šioje veiksenoje grąžinama reikšmė eilutėje, kurioje pirmasis stulpelis turi reikšmę, lygią ar mažesnę už paieškos kriterijų. Pvz., joje gali būti datos, kai buvo pakeista tam tikra mokesčių reikšmė, taigi vertės atspindi laikotarpio, kai galiojo konkreti mokesčių vertė, pradžią. Taigi, ieškant datos, kurios nėra pirmame masyvo stulpelyje, bet patenka tarp kai kurių esamų ribinių datų, bus pateikiama žemesnė iš jų. Tokiu būdu leidžiama sužinoti, kokie duomenys yra veiksmingi ieškomai datai. Įveskite loginę reikšmę NETIESA arba 0, jei pirmasis stulpelis nėra srities riba. Kai šis parametras yra TIESA arba nenurodytas, pirmasis stulpelis masyve turi būti išrikiuotas didėjančiai. Išrikiuotuose stulpeliuose paieška gali būti atliekama greičiau ir funkcija visada grąžina reikšmę, net jei paieškos reikšmė ne visiškai atitinka ir jei ji yra didesnė nei mažiausia išrikiuoto sąrašo reikšmė. Priešingu atveju funkcija grąžina #N/A su pranešimu: Klaida: reikšmė netinkama.

Tuščių langelių tvarkymas

Pavyzdys

Tarkime, kad lentele pateikiate patiekalų sąrašą ir norite, kad ieškomo patiekalo numeris atsirastų langelyje A1, o atitinkančio numerį patiekalo pavadinimas – gretimame stulpelyje B1. Lentelėje pavadinimai ir numeriai yra masyvo srityje D1:E100. D1 langelyje įrašytas numeris 1, E1 įrašytas pavadinimas Daržovių sriuba, ir taip toliau visiems 100 meniu įrašų. Stulpelyje D numeriai yra išrikiuoti didėjančiai, todėl nėra būtina nurodyti papildomo parametro rikiavimas.

Įrašykite formulę langelyje B1:

=VLOOKUP(A1;D1:E100;2)

Kai tik įvesite formulę, langeliuose A1 ir B2 atsiras atitinkamas masyvo srities D1:E100 antro stulpelio tekstas. Jei formulėje įrašysite lentelėje neegzistuojančią reikšmę, tai pasirodys sekančio paieškos kriterijaus (numerio) rezultatas. Jei norite šito išvengti, nurodykite paskutinį funkcijos rikiavimo parametrą NETIESA. Tuomet, įvedus neegzistuojantį lentelėje numerį, bus sugeneruota klaida.

Paremkite mus!