Masyvo funkcija

Šioje kategorijoje yra masyvų funkcijos.

Kas yra masyvas?

Masyvas yra susieta darbo knygos langelių su reikšmėmis sritis. Kvadratinė sritis iš 3 stulpelių ir 3 eilučių yra 3 x 3 masyvas:

A

B

C

D

E

1

7

31

33

2

95

17

2

3

5

10

50

4


Mažiausias masyvas gali būti 1 x 2 arba 2 x 1 su dviem langeliais.

Kas yra masyvo formulė?

Formulė, kurioje naudojamos kelios atskiros langelių srities reikšmės, yra vadinama masyvo formule. Masyvo formulė skaičiuoja naudodama kelias reikšmes vienu metu, kai įprasta formulė skaičiuoja naudodama vieną reikšmę.

Masyvo formulė gali ne tik naudoti kelias reikšmes, bet ir grąžina kelias reikšmes. Masyvo formulės rezultatas yra masyvas.

Jei norite padauginti atskiras masyvo reikšmes iš 10, nebūtinai reikia pritaikyti formulę kiekvienam langeliui atskirai. Tam galite naudoti masyvo formulę. Pažymėkite sritį 3 x 3 kitoje darbo knygos vietoje ir įveskite formulę =10*A1:C3 ir patvirtinkite įvestį, spustelėdami klavišų derinį +Lyg2+Įvesti. Šios formulės rezultatas yra 3 x 3 masyvas, kuriame atskiros langelių srities A1:C3 reikšmės yra padaugintos iš 10.

Galite naudoti ir kitas operacijas su masyvu. „LibreOffice“ skaičiuoklėje galite sudėti (+), atimti (-), dauginti (*), dalinti (/), kelti laipsniu (^), sujungti (&) ir palyginti (=, <>, <, >, <=, >=). Operacijas galite naudoti kiekvienam atskiram masyvo elementui. Rezultatas yra masyvas, apskaičiuotas pagal įvestą formulę.

Masyvo formulėje palyginimo operacijos tuščius langelius traktuoja kaip ir įprastose formulėse arba jų reikšmė yra nulis arba tuščia eilutė. Pavyzdžiui, jei langeliai A1 ir A2 yra tušti, tai masyvo formulės {=A1:A2=""} ir {=A1:A2=0} grąžina reikšmę 1 stulpelio ir 2 eilučių masyvą su reikšme Tiesa.

Kada naudojamos masyvo formulės?

Jei naudojate tą pačią formulę skaičiavimui su skirtingomis reikšmėms, tai patogu naudoti masyvo formules. Jei vėliau norėtumėte pakeisti skaičiavimo metodą, tai pakaktų atnaujinti masyvo formulę. Jei norite pridėti masyvo formulę, pasirinkite masyvo sritį ir tuomet atlikite reikiamus pakeitimus masyvo formulėje.

Masyvo formulės taip pat taupo vietą, kai reikia apskaičiuoti kelias reikšmes, nes jos neužima daug atminties. Be to, masyvai yra svarbi sudėtingų skaičiavimų atlikimo priemonė, nes į skaičiavimus galite įtraukti kelis masyvus. „LibreOffice“ turi skirtingas matematines funkcijas, taikomas masyvams, pvz., MMULT funkcija skirta dauginti dvi matricas arba SUMPRODUCT funkcija skirta apskaičiuoti dviejų matricų skaliarinę sandaugą.

Masyvų formulių naudojimas „LibreOffice“ skaičiuoklėje

Implicit intersection of array formulas

You can also create a "normal" formula in which the reference range, such as parameters, indicate an array formula. This formula is also known as "implicit intersection" of array formula. The result is obtained from the intersection of the reference range and the rows or columns in which the formula is found. If there is no intersection or if the range at the intersection covers several rows or columns, a #VALUE! error message appears. The following example illustrates this concept:

In the table above, place the array formula in D1:

{=A1:A3 + 100}

Cells D1, D2, D3 have values 107, 195, 105 respectively.

Insert the formula below in E2, do not enter as array formula.

=A1:A3 + 100

Cells E1 and E3 are empty, Cell E2 has value 195. This is the implicit intersection of array formulas.

Insert formula below in E4, as in E2.

=A1:A3 + 100

Cell E4 display #VALUE!. Row 4 is out of the range A1:A3 of the formula.

Masyvo formulės rašymas

Jei rašote masyvo formulę naudodami Funkcijų vediklį, tai kiekvieną kartą turite pažymėti žymimąjį langelį Masyvas, kad rezultatas būtų masyvas. Kitu atveju formulė bus apskaičiuota tik su viršutinio kairiojo langelio reikšme.

Jei rašote masyvo formulę tiesiai langelyje, tai įrašę formulę turite spustelėti klavišų derinį Lyg2++Įvestis vietoj vieno klavišo Įvestis paspaudimo. Tik tuomet formulė taps masyvo.

note

„LibreOffice“ skaičiuoklėje masyvo formulė bus rodoma riestiniuose skliaustuose. Masyvo formulės nesukursite, jei riestinius skliaustus įrašysite rankiniu būdu .


warning

The cells in a results array are automatically protected against changes. However, you can edit, delete or copy the array formula by selecting the entire array cell range.


Linijinio masyvo konstantų naudojimas formulėse

Skaičiuoklė palaiko linijinių matricų ar masyvų konstantas formulėse. Linijinis masyvas yra išskirtas riestiniais skliaustais '{' ir '}'. Elementai gali būti bet kokie skaičiai (įskaitant ir neigiamus), loginės reikšmės (TIESA, NETIESA) arba ženklų eilutės. Išraiškos be konstantų neleidžiamos. Masyvai gali būti įvesti su viena ar keliomis eilėmis ir vienu ar daugiau stulpelių. Visose eilutėse turi būti tas pats elementų skaičius ir visuose stulpeliuose turi tas pats elementų skaičius.

Stulpelių skirtukas (skiriantis atskirus vienos eilutės elementus) ir eilutės skirtukas priklauso nuo kalbos ir lokalės. Tačiau žinyne naudojami kabliataškio „;“ ir vertikalaus brūkšnio „|“ ženklai atskiria atitinkamai stulpelio ir eilutės elementus. Pavyzdžiui, anglų kalboje stulpelio elementai atskiriami kableliais, o kabliataškiais atskiriami eilutės elementai.

tip

Jei norite pakeisti stulpelio ar eilutės skirtukus, pasirinkite → Skaičiuoklė → Formulė → Skirtukai.


Masyvų negalima įdėti.

Pavyzdžiai:

={1;2;3}

Vienos eilutės masyvas su trimis skaičiais 1, 2, 3.

Jei norite įvesti šio masyvo konstantas, pasirinkite tris eilutės langelius, tuomet įrašykite formulę ={1;2;3} naudodami riestinius skliaustus ir kabliataškius, paspauskite klavišų derinį +Lyg2+Įvesti.

={1;2;3|4;5;6}

Masyvas su dviem eilutėm ir trimis stulpeliais kiekvienoje eilutėje.

={0;1;2|FALSE;TRUE;"du"}

Mišrių duomenų masyvas.

=SIN({1;2;3})

Pavyzdyje pateikta matricos formulė, kurios rezultatas yra trys SIN apskaičiavimai, kai turimi trys argumentai 1, 2 ir 3.

Masyvo formulių taisymas

 1. Select the cell range or array containing the array formula. To select the whole array, position the cell cursor inside the array range, then press + /, where / is the division key on the numeric keypad.

 2. Paspauskite F2 arba nuvilkite žymeklį į įvesties eilutę. Abu aprašyti veiksmai leis taisyti formulę.

 3. Kai baigsite tvarkyti formulę, paspauskite klavišų derinį +Lyg2+Įvesti.

tip

Galite taisyti atskiras masyvo dalis. Pavyzdžiui, galite pakeisti šrifto spalvą. Pasirinkite langelių sritį ir tuomet pakeiskite savybes, kurias norite.


Deleting Array Formulae

 1. Select the cell range or array containing the array formula. To select the whole array, position the cell cursor inside the array range, then press + /, where / is the division key on the numeric keypad.

 2. Press Delete to delete the array contents, including the array formula, or press Backspace and this brings up the Delete Contents dialog box. Select Formula or Delete All and click OK.

Masyvo formulės kopijavimas

 1. Pasirinkite langelių sritį arba masyvą su formule.

 2. Paspauskite F2 arba žymeklį nuvilkite į įvesties eilutę.

 3. Kopijuoti formulę į įvesties eilutę galite paspaudę klavišų derinį +C.

 4. Pasirinkite langelių sritį, kur norite įterpti masyvo formulę, ir paspauskite F2 arba nuvilkite žymeklį į įvesties eilutę.

 5. Įterpkite formulę paspaudę klavišų derinį +V ir patvirtinkite nukopijuotą formulę, paspausdami klavišų derinį +Lyg2+Įvestis. Pasirinktoje srityje dabar yra masyvo formulė.

Masyvo srities pritaikymas

Jei norite taisyti masyvo rezultatą, atlikite šiuos žingsnius:

 1. Pasirinkite langelių sritį arba masyvą su formule.

 2. Pasirinkimo apačioje dešinėje pamatysite mažą piktogramą, kurią spragtelėję pele galite sumažinti arba padidinti sritį.

note

Kai pritaikote masyvo sritį, formulė automatiškai nėra pritaikoma. Tuomet jūs tik pakeičiate srity, kurioje rodomas rezultatas.


Laikydami nuspaudę klavišą galite sukurti duotos srities masyvo formulės kopiją.

Sąlyginis masyvo skaičiavimas

Sąlyginiam masyvo skaičiavimui matricos formulėje naudojamos funkcijos IF() arba CHOOSE(). Sąlygos formulėje nurodomos srities nuoroda arba matricos rezultatu.

Pavyzdyje, sąlyga tikrina, ar reikšmės yra teigiamos (>0). Formulė {=IF(A1:A3>0;"taip";"ne")} taikoma kiekvienam srities A1:A3 langeliui, o rezultatas kopijuojamas į atitinkamą langelį.

A

B (formulė)

B (rezultatas)

1

1

{=IF(A1:A3>0;"taip";"ne")}

taip

2

0

{=IF(A1:A3>0;"taip";"ne")}

ne

3

1

{=IF(A1:A3>0;"taip";"ne")}

taip


Šios funkcijos naudojamos priverstiniam masyvo apdorojimui:CORREL, COVAR, FORECAST, FTEST, INTERCEPT, MDETERM, MINVERSE, MMULT, MODE, PEARSON, PROB, RSQ, SLOPE, STEYX, SUMPRODUCT, SUMX2MY2, SUMX2PY2, SUMXMY2, TTEST. Jei funkcijai iškviesti naudojate srities nuorodas, tai šios funkcijos tampa masyvo funkcijomis. Toliau lentelėje pateikti priverstinio masyvo apdorojimo pavyzdžiai:

A

B (formulė)

B (rezultatas)

C (priverstinio masyvo formulė)

C (rezultatas)

1

1

=A1:A2+1

2

=SUMPRODUCT(A1:A2+1)

5

2

2

=A1:A2+1

3

=SUMPRODUCT(A1:A2+1)

5

3

=A1:A2+1

#VALUE!

=SUMPRODUCT(A1:A2+1)

5


FREQUENCY

Nustato pasikartojantį skirstinį vertikaliu masyvu. Funkcija suskaičiuoja, kiek yra reikšmių duomenų masyve, kurios atitinka duoto klasių masyvo reikšmes.

Sintaksė

FREQUENCY(duomenys; klasės)

Duomenys – srities, kurios reikšmės skaičiuojamos, nuoroda.

Klasės – baigtinio skaičiaus reikšmių masyvas.

note

This function ignores any text or empty cell within a data range. If you suspect wrong results from this function, look for text in the data ranges. To highlight text contents in a data range, use the value highlighting feature.


note

Šio puslapio viršuje rasite daugiau informacijos apie masyvų funkcijas.


Pavyzdys

Lentelės stulpelyje A pateikiamos neišrikiuotos reikšmės. Stulpelyje B nurodomos viršutinės jūsų įvestų klasių, į kurias norite suskirstyti stulpelio A duomenis, ribos. Pagal B1 langelyje nurodytą ribą funkcija FREQUENCY grąžina, kiek A stulpelyje yra reikšmių, mažesnių arba lygių 5. Kadangi langelyje B2 riba yra 10, tai funkcija FREQUENCY grąžina, kiek stulpelyje A yra reikšmių, didesnių už 5, bet mažesnių už 10 ir t. t. B6 langelyje nurodytas tekstas „>25“ tik parodo, kokios ribos galėtų būti įrašytos toliau B stulpelyje.

A

B

C

1

12

5

1

2

8

10

3

3

24

15

2

4

11

20

3

5

5

25

1

6

20

>25

1

7

16

8

9

9

7

10

16

11

33


Pasirinkite vieną stulpelį, kur surašysite pasikartojimus pagal reikšmių ribas. Pasirinkite vienu langeliu daugiau nei yra nurodyta reikšmių ribų. Šiame pavyzdyje pasirinkta sritis C1:C6. Iškvieskite funkciją FREQUENCY, naudodamiesi Funkcijų vedikliu. Pasirinkite duomenų sritį (A1:A11) ir klasiųsritį, kurioje surašytos reikšmių ribos (B1:B6). Pažymėkite masyvo žymimąjį langelį ir spustelėkite Gerai. Funkcijos rezultatas bus pateiktas srityje C1:C6.

Šio puslapio viršuje yra paaiškinta plačiau.

GROWTH

Apskaičiuoja eksponentinės regresijos taškus.

Sintaksė

GROWTH(duomenys Y [; [ duomenys X ] [; [ nauji duomenys X ] [; funkcijos tipas ] ] ])

Duomenys Y pateikiami Y duomenys masyvu.

Duomenys X (papildoma) pateikiami X duomenys masyvu.

Nauji duomenys X (papildomas) – X duomenų masyvas, kur perskaičiuojamos reikšmės.

Funkcijos tipas (papildomas). Jei funkcijos tipas lygus 0, tai funkcijos skaičiuojamos pagal y = m^x, kitais atvejais pagal y = b*m^x.

„LibreOffice“ skaičiuoklėje papildomos funkcijos ir parametrai gali būti palikti kaip yra. Pavyzdžiui, jei funkcija turi keturis parametrus, kurių paskutiniai du yra pažymėti kaip papildomi, tai galima palikti nepakeistą parametrą 4 ar parametrus 3 ir 4, bet negalima palikti nepakeisto tik parametro 3.

Šio puslapio viršuje yra paaiškinta plačiau.

Pavyzdys

Funkcija grąžina masyvą ir vartojama taip pat, kaip ir kitos masyvo funkcijos. Pasirinkite sritį, kur bus pateikiamas rezultatas, tuomet pasirinkite funkciją. Nurodykite duomenys_Y. Jei norite, galite įvesti kitus parametrus. Pažymėkite langelį masyvas ir spustelėkite Gerai.

LINEST

Apskaičiuoja tiesinės regresijos parametrus kaip masyvą.

Sintaksė

LINEST(Y duomuo [; X duomuo [; tiesinis tipas [; statistika]]])

duomenys_Y – viena eilutės arba stulpelio sritis, atitinkanti Y koordinatę.

duomenys_X – viena eilutės ar stulpelio sritis, atitinkanti X koordinatę. Jei duomenys_X yra nenurodyti, tai pagal numatytąsias parinktis jis yra 1, 2, 3, ..., n. Jei nurodyta daugiau nei viena kintamųjų aibė, duomenys_ X gali būti sritis su keliomis atitinkamomis eilutėmis ar stulpeliais.

Funkcija LINEST apskaičiuoja tiesinę funkciją y = a + bx, kuri geriausiai atitinka duomenis, naudodama tiesinę regresiją („mažiausio kvadrato“metodą). Jei yra daugiau nei viena kintamųjų aibė, tiesė yra y = a + b1x1 + b2x2 ... + bnxn.

Jei tiesės tipas yra NETIESA, tai tiesė eina per koordinačių pradžią (konstanta a lygi 0). Jei tiesės tipas nenurodytas, tai numatyta, kad argumento reikšmė yra TIESA (tiesė neina per koordinačių pradžią).

Jei metodas yra nenurodytas arba NETIESA, tai tik viršutinė statistinės lentelės eilutė grąžinama. Jei TIESA, tai grąžinama visa lentelė

Funkcija LINEST grąžina statistikos lentelę (masyvą), kaip parodyta žemiau, ir turi būti įvesta kaip masyvo formulė naudojant klavišų derinį +Lyg2+Įvesti (nepakanka tiesiog paspausti Įvesti).

„LibreOffice“ skaičiuoklėje papildomos funkcijos ir parametrai gali būti palikti kaip yra. Pavyzdžiui, jei funkcija turi keturis parametrus, kurių paskutiniai du yra pažymėti kaip papildomi, tai galima palikti nepakeistą parametrą 4 ar parametrus 3 ir 4, bet negalima palikti nepakeisto tik parametro 3.

Šio puslapio viršuje yra paaiškinta plačiau.

Pavyzdys

Funkcija grąžina masyvą ir vartojama taip pat, kaip ir kitos masyvo funkcijos. Pasirinkite sritį, kur bus pateikiamas rezultatas, tuomet pasirinkite funkciją. Nurodykite duomenys_Y. Jei norite, galite įvesti kitus parametrus. Pažymėkite langelį masyvas ir spustelėkite Gerai.

Rezultatas grąžinamas pagal taisykles. Jei statistika = 0, bus parodytas regresijos tiesės posvyris ir jos susikirtimas su Y ašimi. Jei statistika nelygu 0, bus parodytas kitoks rezultatas.

Kiti LINEST rezultatai:

Išnagrinėkite šiuos pavyzdžius:

A

B

C

D

E

F

G

1

x1

x2

y

LINEST reikšmė

2

4

7

100

4,17

3,48

82,33

3

5

9

105

5,46

10,96

9,35

4

6

11

104

0,87

5,06

#NA

5

7

12

108

13,21

4

#NA

6

8

15

111

67,45

102,26

#NA

7

9

17

120

8

10

19

133


Stulpelyje A pateikiamos kelios X1 reikšmės, stulpelyje B kelios X2 reikšmės ir stulpelyje C pateikiamos Y reikšmės. Šias reikšmes suvedėte į darbo knygos lakštą. Pasirinkite sritį E2:G6 ir atverkite Funkcijų vediklį. Pažymėkite langelį masyvas Funkcijų vediklio lange. Toliau, pasirinkite reikšmes lakšte (arba suveskite jas klaviatūra).

duomenys_Y yra C2:C8

duomenys_X yra A2:B8

Argumentų tiesės tipas ir statistika reikšmės yra 1.

Kai spustelėsite Gerai, „LibreOffice“ skaičiuoklė užpildys lentelę LINEST reikšmėmis, kaip parodyta pavyzdyje.

Formulė Formulių juostoje pritaikyta kiekvienam funkcijos LINEST masyvo langeliui: {=LINEST(C2:C8;A2:B8;1;1)}

Pateikiamos apskaičiuotos reikšmės naudojant LINEST funkciją:

E2 ir F2: regresijos tiesės y=b+m*x posvyris m reikšmėms x1 ir x2. Reikšmės pateikiamos atvirkštine tvarka, t. y. x2 posvyris yra langelyje E2, x1 posvyris – langelyje F2.

G2: b susikirtimas su y ašimi.

E3 ir F3: Įprasta posvyrio reikšmės klaida.

G3: Įprasta atidėjimo koordinačių ašyje klaida.

E4: RSQ

F4: Įprasta regresijos reikšmei Y skaičiavimo klaida

E5: F reikšmė iš dispersinės analizės.

F5: Laisvės laipsnis iš dispersinės analizės.

E6: Apskaičiuotų Y reikšmių iš linijinio vidurkio kvadratinių nuokrypių suma.

F6: Apskaičiuotų Y reikšmių iš duotų Y reikšmių kvadratinių nuokrypių suma.

Šio puslapio viršuje yra paaiškinta plačiau.

LOGEST

Apskaičiuoja eksponentinės regresijos kreivės parametrus ir pateikia juos masyvu.

Sintaksė

LOGEST(Y duomuo [; X duomuo [; funkcijos tipas [; statistika]]])

Duomenys Y pateikiami Y duomenų masyvu.

Duomenys X (papildoma) pateikiami X duomenų masyvu.

Funkcijos tipas (papildomas). Jei funkcijos tipas lygus 0, tai funkcijos skaičiuojamos pagal y = m^x, kitais atvejais pagal y = b*m^x.

Statistika (papildomas). Jei lygus 0, tai apskaičiuojamas tik regresijos koeficientas.

„LibreOffice“ skaičiuoklėje papildomos funkcijos ir parametrai gali būti palikti kaip yra. Pavyzdžiui, jei funkcija turi keturis parametrus, kurių paskutiniai du yra pažymėti kaip papildomi, tai galima palikti nepakeistą parametrą 4 ar parametrus 3 ir 4, bet negalima palikti nepakeisto tik parametro 3.

Šio puslapio viršuje yra paaiškinta plačiau.

Pavyzdys

Skaitykite apie funkciją LINEST. Tačiau nebus grąžinta kvadratų suma.

MDETERM

Rezultatas yra masyvo determinantas. Ši funkcija pateikia rezultatą dabartiniame langelyje; nėra būtina nurodyti sritį rezultato pateikimui.

Sintaksė

MDETERM(masyvas)

Masyvas – pateikiamas kvadratine matrica, kurios determinantas bus skaičiuojamas.

note

Puslapio viršuje rasite pagrindinę informaciją apie masyvo funkcijų naudojimą.


Šio puslapio viršuje yra paaiškinta plačiau.

MINVERSE

Rezultatas yra atvirkštinis masyvas.

Sintaksė

MINVERSE(masyvas)

Masyvas – kvadratinė matrica, kurios atvirkštinė matrica skaičiuojama.

Šio puslapio viršuje yra paaiškinta plačiau.

Pavyzdys

Pasirinkite kvadratinę sritį ir funkciją MINVERSE. Pasirinkite sritį, kur bus pateikiamas rezultatas, pasirinkite masyvo lauką ir spustelėkite Gerai.

MMULT

Apskaičiuoja dviejų masyvų sandaugą. Vieno masyvo stulpelių skaičius turi būti toks pats kaip kito masyvo eilučių skaičius. Kvadratinė matrica turi tiek pat eilučių, kiek ir stulpelių.

Sintaksė

MMULT(1 masyvas; 2 masyvas)

1 masyvas – priasis naudojamas masyvas.

2 masyvas – antrasis naudojamas masyvas.

note

Šio puslapio viršuje yra paaiškinta plačiau.


Pavyzdys

Pažymėkite kvadratinę sritį. Pasirinkite funkciją MMULT. Pažymėkite 1 masyvą, tuomet pažymėkite 2 masyvą. Funkcijų vediklyje pažymėkite langelį Masyvas. Spustelėkite Gerai. Funkcijos rezultatas atsiras pirmoje pažymėtoje srityje.

MUNIT

Grąžina tam tikro dydžio vienetinę kvadratinę matricą. Vienetinė matrica yra kvadratinė matrica, kur įstrižai esantys elementai yra 1, o visi kiti lygūs 0.

Sintaksė

MUNIT(matavimai)

Matavimai parodo, kokio dydžio turi būti vienetinė matrica.

note

Šio puslapio viršuje rasite daugiau informacijos apie masyvų funkcijas.


Pavyzdys

Darbo knygos lakšte pasirinkite kvadratinę sritį, pavyzdžiui A1:E5.

Pasirinkite funkciją MUNIT. Pažymėkite masyvo žymimąjį langelį. Įrašykite norimus vienetinės matricos matavimus (5) ir spustelėkite mygtuką Gerai.

Įrašykite formulę =MUNIT(5) paskutiniame pasirinktos srities langelyje E5 ir paspauskite klavišų derinį .

Pateikiamas rezultatas – vienetinė srities A1:E5 matrica.

Šio puslapio viršuje yra paaiškinta plačiau.

SUMPRODUCT

Sudaugina atitinkamus duotų masyvų elementus ir grąžina šių sandaugų sumą.

Sintaksė

SUMPRODUCT(1 masyvas[; 2 masyvas;][...;[255 masyvas]])

1 masyvas[; 2 masyvas;][...;[255 masyvas]] – masyvai, kurių elementus norite sudauginti.

Bent vienas masyvas turi būti nurodytas argumentuose. Jei tik vienas masyvas yra duotas, tai susumuojamis visi jo elementai. Jei duota daugiau masyvų, tai jie turi būti vienodo dydžio.

Pavyzdys

A

B

C

D

1

2

3

4

5

2

6

7

8

9

3

10

11

12

13


=SUMPRODUCT(A1:B3;C1:D3) grąžina 397.

Skaičiuojama: A1*C1 + B1*D1 + A2*C2 + B2*D2 + A3*C3 + B3*D3

Funkciją SUMPRODUCT galite naudoti, jei norite suskaičiuoti dviejų vektorių skaliarinę sandaugą.

note

SUMPRODUCT grąžina vieną reikšmę, todėl jos įvesti kaip masyvo funkcijos nebūtina.


Šio puslapio viršuje yra paaiškinta plačiau.

SUMX2MY2

Grąžina dviejų masyvų atitinkamų reikšmių kvadratų skirtumų sumą.

Sintaksė

SUMX2MY2(masyvas X; masyvas Y)

Masyvas X – pirmasis masyvas, kurio elementai bus keliami kvadratu ir sumuojami.

Masyvas Y –antrasis masyvas, kurio elementai bus keliami kvadratu ir atimami.

Šio puslapio viršuje yra paaiškinta plačiau.

SUMX2PY2

Grąžina dviejų masyvų atitinkamų reikšmių kvadratų sumų sumą.

Sintaksė

SUMX2PY2(masyvas X; masyvas Y)

Masyvas X – pirmasis masyvas, kurio elementai bus keliami kvadratu ir sumuojami.

Masyvas Y – pirmasis masyvas, kurio elementai bus keliami kvadratu ir sumuojami.

Šio puslapio viršuje yra paaiškinta plačiau.

SUMXMY2

Grąžina dviejų masyvų atitinkamų reikšmių dispersijų kvadratus.

Sintaksė

SUMXMY2(masyvas X; masyvas Y)

Masyvas X – pirmasis masyvas, kurio elementai bus atimami ir keliami kvadratu.

Masyvas Y –antrasis masyvas, kurio elementai bus atimamai ir keliami kvadratu.

Šio puslapio viršuje yra paaiškinta plačiau.

TRANSPOSE

Sukeičia duotojo masyvo eilutes su stulpeliais.

Sintaksė

TRANSPOSE(masyvas)

Masyvas – darbo knygos lapo masyvas, kurio eilutės bus sukeičiamos su stulpeliais.

note

Puslapio viršuje rasite pagrindinę informaciją apie masyvo funkcijų naudojimą.


Pavyzdys

Darbo knygos lakšte pasirinkite sritį, kurioje bus pateikiamas perstatytas masyvas. Jei perstatomas masyvas turi n eilučių ir m stulpelių, tai pasirinkta sritis turi turėti m eilučių ir n stulpelių. Įveskite formulę ir paspauskite klavišų derinį . Jei naudojate Funkcijų vediklį, pažymėkite langelį masyvas. Perstatytas masyvas pateikiamas pasirinktoje srityje ir automatiškai yra apsaugotas nuo pakeitimų.

A

B

C

D

1

2

3

4

5

2

6

7

8

9


Lentelėje pavyzdyje yra 2 eilutės ir 4 stulpeliai. Jei norite ją perstatyti, turite pasirinkti 4 eilučių ir 2 stulpelių sritį. Tarkime, kad norite perstatyti pateiktą lentelę ir rezultatą pateikti srityje A7:B10 (4 eilutės ir 2 stulpeliai). Pažymėkite šią sritį ir atlikite šiuos žingsnius:

TRANSPOSE(A1:D2)

Tuomet įsitikinkite, kad įvedėte šią formulę kaip matricos formulę, paspaudę . Rezultatas atrodys taip:

A

B

7

2

6

8

3

7

9

4

8

10

5

9


TREND

Grąžina regresijos tiesės taškus.

Sintaksė

TREND(Y duomuo [; X duomuo [; Naujas X duomuo [; tiesinis tipas]]])

Duomenys Y pateikiami Y duomenys masyvu.

Duomenys X (papildoma) pateikiami X duomenys masyvu.

Nauji duomenys X (papildomas) – X duomenys, kurie naudojami reikšmių perskaičiavimui.

Tiesinis tipas (papildomas). Jei tiesinis tipas lygus 0, tai tiesė eina per tašką 0. Kitais atvejais pasislinkusi tiesė taip pat skaičiuojama. Numatyta, kad tiesinis tipas nelygus 0.

„LibreOffice“ skaičiuoklėje papildomos funkcijos ir parametrai gali būti palikti kaip yra. Pavyzdžiui, jei funkcija turi keturis parametrus, kurių paskutiniai du yra pažymėti kaip papildomi, tai galima palikti nepakeistą parametrą 4 ar parametrus 3 ir 4, bet negalima palikti nepakeisto tik parametro 3.

Šio puslapio viršuje yra paaiškinta plačiau.

Pavyzdys

Pasirinkite darbo knygos lakšto sritį, kurioje bus pateikiamas rezultatas. Pasirinkite funkciją. Įveskite išvesties duomenis arba pasirinkite juos pele. Pažymėkite langelį masyvas ir spustelėkite Gerai. Pateikiamas rezultatas.

Paremkite mus!