Matematinės funkcijos

Šioje kategorijoje galite rasti Matematines funkcijas. Jei norite atverti funkcijų vediklį, pasirinkiteĮterpti → Funkcija.

AGGREGATE

Funkcija grąžina srities skaičiavimo suvestinį rezultatą. Galite naudoti skirtingas suvestines funkcijas, kurios pateikiamos toliau. AGGREGATE funkcija leidžia neįtraukti paslėptų eilučių, klaidų, tarpinių sumų (SUBTOTAL) ir kitų suvestinių (AGGREGATE) funkcijų rezultatų į skaičiavimą.

RAWSUBTRACT

Atima skaičius ir pateikia rezultatą be paklaidos.

COLOR

Grąžina skaitinę reikšmę, apskaičiuotą naudojant tris spalvas (raudoną, žalią ir mėlyną) ir alfa kanalą RGBA spalvų sistemoje. Rezultatas priklauso nuo kompiuteryje naudojamos spalvų sistemos.

SUMIF

Grąžina pasirinktos srities langelių turinio, kuris tenkina nurodytas sąlygas, sumą.

ROUND

Skaičius suapvalinamas iki nurodytos dešimtųjų skilties.

Sintaksė

ROUND(skaičius[; kiekis])

Funkcija grąžinaskaičiui artimiausią suapvalintą skaičių iki nurodyto skaitmenų kiekio po dešimtainio skirtuko. Jei skaitmenų kiekis yra nulis, funkcija suapvalina skaičių iki artimiausio sveikojo skaičiaus. Jei kiekis neigiamas, tai funkcija suapvalina skaičių iki artimiausios 10, 100, 100 ir t. t.

Ši funkcija duotą skaičių apvalina iki artimiausio skaičiaus. Skaitykite daugiau apie alternatyvias funkcijas DOUNDDOWN ir ROUNDUP.

Pavyzdys

=ROUND(2,348;2) grąžina 2,35

=ROUND(-32,4834;3) grąžina -32,483. Jei norite matyti daugiau skaitmenų po dešimtainio skirtuko, pakeiskite langelio formato parinktis.

=ROUND(2,348;0) grąžina 2.

=ROUND(2,5) grąžina 3.

=ROUND(987,65;-2) grąžina 1000.

INT

grąžina skaičių be trupmeninės dalies.

Sintaksė

INT(skaičius)

Grąžina skaičių be trupmeninės dalies.

Neigiamo skaičiaus funkcijos rezultatas yra skaičius artimiausias mažesnis neigiamas sveikasis skaičius.

Pavyzdys

=INT(5,7) grąžina 5.

=INT(-1.3) grąžina -2.

SUMSQ

Apskaičiuoja skaičių sekos kvadratų sumą.

Sintaksė

SUMSQ(1 skaičius [; 2 skaičius [; … [; 255 skaičius]]])

1 skaičius, 2 skaičius, … , 255 skaičius – skaičiai, nuorodos į langelius arba langelių blokus.

Pavyzdys

Jei įvesite skaičius 2; 3 ir 4 kaip skaičių argumentus 1; 2 ir 3, tai bus grąžinta 29.

ODD

Apvalina teigiamą duotą skaičių iki artimiausio didesniojo nelyginio sveikojo skaičiaus , o neigiamą skaičių iki artimiausio mažesniojo neigiamo sveikojo skaičiaus.

Sintaksė

ODD(skaičius)

Grąžina duotą skaičiųsuapvalintą iki artimiausio didesniojo sveikojo nelyginio skaičiaus (toliau nuo nulio).

Pavyzdys

=ODD(1.2) grąžina 3.

=ODD(1) grąžina 1.

=ODD(0) grąžina 1.

=ODD(-3.1) grąžina -5.

TRUNC

Atmetama skaičiaus trupmeninė dalis iki nurodytos dešimčių skilties.

Sintaksė

TRUNC(skaičius; dešimčių skiltis)

Grąžina skaičiaus su atmesta trupmenine dalimi iki nurodytos dešimčių skilties. Dešimtainė dalis yra paprasčiausiai atmetama nepriklausomai nuo skaičiaus ženklo.

TRUNC(skaičius;0) pateikia rezultatą kaip teigiamo skaičiaus funkcija INT(skaičius), o neigiamiems skaičiams atmetama visa trupmeninė dalis.

warning

Matomos rezultato dešimtanės skiltys nurodomas„LibreOffice“ skaičiuoklė → Skaičiavimai.


Pavyzdys

=TRUNC(1,239;2) grąžina 1,23. Atmetamas 9.

=TRUNC(1,234999;2) grąžina 1,23. Atmetami visi 9 ir 4.

PI

Grąžina PI reikšmę iki 14 skaitmenų po kablelio tikslumu: 3,14159265358979.

Sintaksė

PI()

Pavyzdys

=PI() grąžina 3,14159265358979

COMBINA

Grąžina aibės elementų kombinacijų su pasikartojimais skaičių.

Sintaksė

COMBINA(1 skaičius; 2 skaičius)

1 skaičius yra aibės elementų skaičius.

2 skaičius yra aibės pasirenkamų elementų skaičius.

COMBIN grąžina aibės elementų pasirinkimo su pasikartojimais galimybių skaičių. Pavyzdžiui, jei aibėje yra trys elementai A, B ir C, tai du elementus pasirinkti galima iš jų galima šešiais skirtingais būdais: AA, AB, AC, BB, BC ir CC.

COMBINA apskaičiuojama pagal formulę: (1 skaičius + 2 skaičius - 1)! / (2 skaičius!(1 skaičius - 1)!)

Pavyzdys

=COMBINA(3;2) grąžina 6.

MULTINOMIAL

Grąžina argumentų sumos faktorialą padalintą ir argumentų faktorialų sandaugos.

Sintaksė

MULTINOMIAL(1 skaičius [; 2 skaičius [; … [; 255 skaičius]]])

1 skaičius, 2 skaičius, … , 255 skaičius – skaičiai, nuorodos į langelius arba langelių blokus.

Pavyzdys

=MULTINOMIAL(F11:H11) grąžina 1260, jei langeliuose nuo F11 iki H11 yra reikšmės 2, 3 ir 4. Apskaičiuojama pagal formulę =(2+3+4)! / (2!*3!*4!)

RAND

Grąžina atsitiktinį skaičių tarp 0 ir 1.

Sintaksė

RAND()

Ši funkcija grąžina kitą atsitiktinį skaičių kas kartą, kai skaičiuoklė perskaičiuoja. Jei norite perskaičiuoti rankiniu būdu, spustelėkite F9.

Jei norite sugeneruoti atsitiktinį skaičių, kuris neperskaičiuojamas arba:

Pavyzdys

=RAND() grąžina atsitiktinį skaičių tarp 0 ir 1.

RAND.NV

Grąžina liekamąjį atsitiktinį skaičių tarp 0 ir 1.

tip

Ši funkcija pasiekiama nuo „LibreOffice“ 7.0 versijos.


Sintaksė

RAND.NV()

Funkcija sugeneruoja liekamąjį atsitiktinį skaičių. Liekamoji funkcija neperskaičiuojama, kai atliekamas pakeitimas. Funkcija neperskaičiuojama ir kai spustelėjamas klavišas F9, išskyrus, kai žymeklis yra langelyje su funkcija. Funkcija perskaičiuojama, kai atveriamas failas.

Pavyzdys

=RAND.NV() grąžina liekamąjį atsitiktinį skaičių tarp 0 ir 1.

COS

Grąžina duoto kampo (radianais) kosinusą.

Sintaksė

COS(skaičius)

Grąžina skaičiaus (kampo laipsniais) kosinusą radianais.

Jei norite, kad būtų grąžinama kampo laipsniais kosinusas radianais, naudokite funkciją RADIANS.

Pavyzdys

=COS(PI()*2) grąžina 1, tai yra kampo 2PI radianais kosinuso reikšmė.

=COS(RADIANS(60) grąžina 0,5, tai yra 60 laipsnių kampo kosinuso reikšmė.

Open file with example:

COMBIN

Grąžina duotos aibės elementų pasirinkimų galimybių skaičių.

Sintaksė

COMBIN(1 skaičius; 2 skaičius)

1 skaičius yra aibės elementų skaičius.

2 skaičius yra aibės pasirenkamų elementų skaičius.

COMBIN grąžina aibės elementų pasirinkimo galimybių skaičių. Pavyzdžiui, jei aibėje yra trys elementai A, B ir C, tai du elementus pasirinkti galima iš jų galima trims skirtingais būdais: AB, AC ir BC.

COMBIN apskaičiuojama pagal formulę: 1 skaičius!/(2 skaičius!(1 skaičius - 2 skaičius)!)

Pavyzdys

=COMBIN(3;2) grąžina 3.

MROUND

Grąžina duotą skaičių suapvalintą iki artimiausio kito skaičiaus kartotinio.

Sintaksė

MROUND(skaičius; kartotinis)

Grąžina duotą skaičių suapvalintą iki artimiausio kartotinio.

Funkciją galite apskaičiuoti naudodami formulę =Kartotinis * ROUND(skaičius / kartotinis).

Pavyzdys

=MROUND(15.5;3) grąžina 15,nes 15,5 yra arčiau 15 (= 3*5) nei 18 (= 3*6).

=MROUND(1,4;0,5) grąžina 1,5 (= 0,5*3).

GCD

Grąžina dviejų ar daugiau sveikų skaičių didžiausią bendrą daliklį.

Didžiausias bendras daliklis yra didžiausias teigiamas sveikasis skaičius, iš kurio be liekanos dalijasi visi duotieji sveikieji skaičiai.

Sintaksė

GCD(1 sveikieji [; 2 sveikieji [; … [; 255 sveikieji]]])

1 sveikieji, 2 sveikieji, … , 255 sveikieji – sveikieji, nuorodos į langelius arba langelių blokus.

Pavyzdys

=GCD(16;32;24) rezultatas yra 8, nes 8 yra didžiausias sveikasis skaičius, iš kurio be liekanos dalijasi 16, 24 ir 32.

Funkcijos =GCD(B1:B3), kai langeliuose B1, B2, B3 yra 9, 12, 9 rezultatas yra 3.

MOD

Grąžina dviejų sveikųjų skaičių dalybos liekana.

Sintaksė

MOD(dalinys; daliklis)

Funkcijos rezultatas yra dalybos liekana, kai dalijamas sveikasis dalinys iš sveikojo daliklio.

Šis funkcija apskaičiuojama pagal formulę Dalinys – Daliklis * INT(dalynys / daliklis). Ši funkcija pateikia rezultatą, jei jos argumentai yra sveikieji skaičiai.

Pavyzdys

=MOD(22;3) grąžina 1, nes 22 dalinant iš 3 gaunama liekana yra 1.

=MOD(11,25;2,5) grąžina 1,25.

EXP

Grąžina e pakelta tam tikru laipsnio rodikliu. Konstantos e reikšmė lygy 2,71828182845904.

Sintaksė

EXP(skaičius)

Skaičius yra laipsnio rodiklis, kuriuo keliamas e.

Pavyzdys

=EXP(1) grąžina 2.71828182845904, matematinės konstantos e reikšmę suapvalintą pagal skaičiuoklės parinktis.

CSCH

Grąžina kampo hiperbolinį kosekantą.

tip

Ši funkcija pasiekiama nuo „LibreOffice“ 3.5 versijos.


Sintaksė

CSCH(skaičius)

Grąžina skaičiaus, kuris nusako kampo dydį, hiperbolinį kosekantą.

Pavyzdys

=CSCH(1) grąžina apytiksliai 0,8509181282, tai yra 1 radianais hiperbolinis kosekantas.

Open file with example:

SECH

Grąžina kampo hiperbolinį sekantą.

tip

Ši funkcija pasiekiama nuo „LibreOffice“ 3.5 versijos.


Sintaksė

SECH(skaičius)

Grąžina skaičiaus, kuris nusako kampo dydį, hiperbolinį sekantą.

Pavyzdys

=SECH(0) grąžina 1, tai yra 0 hiperbolinio sekanto rezultatas.

Open file with example:

CSC

Grąžina kampo kosekantą redianais. Kampo kosekantas yra lygus 1 padalintam iš to kampo sinuso

tip

Ši funkcija pasiekiama nuo „LibreOffice“ 3.5 versijos.


Sintaksė

CSC(skaičius)

Grąžina skaičiaus, kuris nusako kampo dydį, kosekanto reikšmę radianais.

Jei norite, kad būtų grąžinama kampo kosekantas laipsniais, naudokite funkciją RADIANS.

Pavyzdys

=CSC(PI()/4) grąžina apytiksliai 1,4142135624, kampo radianais PI/4 atvirkštinio sinuso reikšmė.

=CSC(RADIANS(30)) grąžina 2, tai yra 30 laipsnių kampo kosekantas.

Open file with example:

COT

Grąžina kampo radianais kotangentą.

Sintaksė

COT(skaičius)

Grąžina skaičiaus, kuris pateikiamas radianais, kotangentą.

Jei norite, kad būtų grąžinama kampo kotangentas laipsniais, naudokite funkciją RADIANS.

Kampo kotangentas lygus 1 padalintam iš iš to kampo tangento.

Pavyzdžiai:

=COT(PI()/4) grąžina 1, kuris atitinka PI/4 radianų.

=COT(RADIANS(45)) grąžina 1, kuris atitinka 45 laipsnių kampą.

Open file with example:

SIN

Grąžina kampo radianais sinusą.

Sintaksė

SIN(skaičius)

Grąžina skaičiaus, kuris nusako kampo dydį, sinuso reikšmę radianais.

Jei norite, kad būtų grąžinama kampo sinusas laipsniais, naudokite funkciją RADIANS.

Pavyzdys

=SINPI(PI()/2) grąžina 1, tai yra kampo PI/2 radianais sinuso reikšmė.

=SIN(RADIANS(30)) grąžina 0,5. 30 laipsnių kampo sinuso reikšmė yra 0,5.

Open file with example:

TAN

Grąžina kampo radianais tangentą.

Sintaksė

TAN(skaičius)

Grąžina skaičiaus, kuris pateikiamas radianais, tangentą.

Jei norite, kad būtų grąžinama kampo tangentas laipsniais, naudokite funkciją RADIANS.

Pavyzdys

=TAN(PI()/4) grąžina 1, kuris atitinka PI/4 radianų.

=TAN(RADIANS(45)) grąžina 1, kuris atitinka 45 laipsnių kampą.

Open file with example:

SEC

Grąžina kampo sekantą redianais. Kampo sekantas yra lygus 1 padalintam iš to kampo kosinuso

tip

Ši funkcija pasiekiama nuo „LibreOffice“ 3.5 versijos.


Sintaksė

SEC(skaičius)

Grąžina skaičiaus, kuris nusako kampo dydį, sekanto reikšmę radianais.

Jei norite, kad būtų grąžinama kampo sekantas laipsniais, naudokite funkciją RADIANS.

Pavyzdys

=SEC(PI()/4) grąžina apytiksliai 1,4142135624, atvirkštinis PI/4 kosinusas.

=SEC(RADIANS(60)) grąžina 2, 60 laipsnių kampos sekantas.

Open file with example:

ATAN2

Grąžina kampą (radianais) tarp x ašies ir tiesės einančios per koordinačių pradžią ir tašką (Skaičius X / Skaičius Y).

Note Icon

Ši funkcija yra raštinės paketo standarto 1.2 versijos atviro dokumento formato dalis (ISO/IEC 26300:2-2015)


Sintaksė

ATAN2(skaičius x; skaičius y)

Skaičius x yra taško x koordinatės reikšmė.

Skaičius y yra taško y koordinatės reikšmė.

tip

Programavimo kalbos paprastai turi priešingą argumentą funkcijos atan2 () argumentui.


ATAN2 grąžina kampą (radianais) tarp x ašies ir tiesės einančios per koordinačių pradžią ir tašką (Skaičius X / Skaičius Y)

Pavyzdys

=ATAN2(-5;9) grąžina 2,07789 radiano.

Jei norite apskaičiuoti kampą laipsniais, tai pritaikykite funkciją DEGREES.

=DEGREES(ATAN2(12,3;12,3)) grąžina 45. 45 laipsnių tangentas lygus 1.

note

„LibreOffice“ grąžina funkcijos ATAN2(1;0) reikšmę 0.


Funkcija konvertuoja Dekarto plokštumos koordinates į polines koordinates.

=DEGREES(ATAN2(-8;5)) grąžina φ = 147,9 laipsnio

Dekarto koordinačių konvertavimo į polinias pavyzdys

Open file with example:

RANDBETWEEN

Grąžina nurodytos srities atsitiktinį skaičių.

Sintaksė

RANDBETWEEN(apatinė riba; viršutinė riba)

Grąžina sveikąjį atsitiktinį skaičių tarp nurodytos apatinės ribos ir viršutinės ribos (abu įskaitant).

Ši funkcija grąžina kitą atsitiktinį skaičių kas kartą, kai skaičiuoklė perskaičiuoja. Jei norite perskaičiuoti rankiniu būdu, spustelėkite F9.

Jei norite sugeneruoti atsitiktinį skaičių, kuris nebūtų perskaičiuojamas, nukopijuokite langelius, kuriuose yra ši funkcija ir pasirinkite Taisa → Įdėti kitaip. Atšaukite žymimųjų langelių Viską ir Formules pažymėjimą ir pažymėkite žymimąjį langelį Skaičius

Pavyzdys

=RANDBETWEEN(20;30) grąžina sveikąjį skaičių tarp 20 ir 30.

RANDBETWEEN.NV

Grąžina liekamąjį sveikąjį intervalo atsitiktinį skaičių.

tip

Ši funkcija pasiekiama nuo „LibreOffice“ 7.0 versijos.


Sintaksė

RANDBETWEEN.NV(apatinis; viršutinis)

Grąžina liekamąjį sveiką skaičių tarp sveikųjų skaičių nusakančių apatinį ir viršutinį rėžį (abu įskaitant). Liekamoji funkcija yra neperskaičiuojama įvedus naujas reikšmes ar paspaudus klavišą F9. Tačiau funkcija perskaičiuojama, kai žymekliui esant langelyje su ta funkcija paspaudžiamas F9, ir , kai atvertame faile yra perskaičiuoti viršutinis ir apatinis rėžiai.

Pavyzdys

=RANDBETWEEN.NV(20;30) grąžina liekamąjį skaičių tarp 20 ir 30.

=RANDBETWEEN.NV(A1;30) grąžina liekamąjį sveikąjį skaičių tarp reikšmės langelyje A1 ir 30. Funkcija perskaičiuojama, kai keičiasi A1 langelio reikšmė.

COTH

Grąžina skaičiaus (kampo) hiperbolinį kotangentą.

Sintaksė

COTH(skaičius)

Grąžina skaičiaus hiperbolinį kotangentą.

Pavyzdys

=COTH1) grąžina hiperbolinį kotangentą 1, kuris apytiksliai lygus 1,3130.

Open file with example:

ASIN

Grąžina skaičiaus arksinusą.

Sintaksė

ASIN(skaičius)

Funkcija grąžina nurodyto Skaičiaus arksinusą, kampą (radianais), kurio sinusas yra nurodytas skaičius. Gražinto kampo dydis yra tarp -PI/2 ir +PI/2.

Jei norite rodyti kampo dydį laipsniai, naudokite funkcija DEGREES.

Pavyzdys

=ASIN(0) grąžina 0.

=ASIN(1) grąžina 1,5707963267949 (PI/2 radianų).

=DEGREES(ASIN(0,5)) grąžina 30. 30 laipsnių kampo sinuso reikšmė yra 0,5.

Open file with example:

ATAN

Grąžina skaičiaus arktangentą.

Sintaksė

ATAN(skaičius)

Funkcija grąžina nurodyto Skaičiaus arktangentą, kampą (radianais), kurio tangentas yra nurodytas skaičius. Gražinto kampo dydis yra tarp -PI/2 ir +PI/2.

Jei norite rodyti kampo dydį laipsniai, naudokite funkcija DEGREES.

Pavyzdys

=ATAN(1) grąžina 0,785398163397448 (PI/4 radianų).

=DEGREES(ACOT(1)) grąžina 45. 45 laipsnių kampo tangentas lygus 1.

Open file with example:

ACOS

Grąžina skaičiaus atvirkštinės trigonometrijos kosinusą.

Sintaksė

ACOS(Skaičius)

Funkcija grąžiną nurodyto Skaičiaus ark kosinusą, kampą(radi anais) kurio kosinusas yra nurodytas skaičius. Gražinto kampo dydis yra tarp 0 ir PI.

Jei norite rodyti kampo dydį laipsniai, naudokite funkcija DEGREES.

Pavyzdys

=ACOS(-1) grąžina 3,14159265358979 (PI radianų)

=DEGREES(ACOS(0,5)) grąžina 60. 60 laipsnių kampo arkkosinuso reikšmė yra 0,5.

Open file with example:

ACOSH

Grąžina skaičiaus atvirkštinį hiperbolinį kosinusą.

Sintaksė

ACOS(skaičius)

Ši funkcija grąžina skaičiaus atvirkštinį hiperbolinį kosinusą.

Skaičius turi būti didesnis arba lygus 1.

Pavyzdys

=ACOSH(1) grąžina 0.

=ACOSH(COSH(4) grąžina 4.

Open file with example:

ASINH

Grąžina skaičiaus atvirkštinį hiperbolinį sinusą.

Sintaksė

ASINH(skaičius)

Ši funkcija grąžina skaičiaus atvirkštinį hiperbolinį sinusą.

Pavyzdys

=ASINH(-90) grąžina apytikslę reikšmę -5,1929877.

=ASINH(SIN(4) grąžina 4.

Open file with example:

ATANH

Grąžina skaičiaus atvirkštinį hiperbolinį tangentą.

Sintaksė

ATANH(skaičius)

Funkcija grąžina skaičiaus atvirkštinį hiperbolinį tangentą.

Skaičius turi būtį tarp -1 ir 1 imtinai.

Pavyzdys

=ATANH(0) grąžina 0.

Open file with example:

FACT

Grąžina skaičiaus faktorialą.

Sintaksė

FACT(skaičius)

Grąžina skaičiaus faktorialą, kuris apskaičiuojamas sudauginus visus skaičius nuo 1 iki pateikto skaičiaus.

=FACT(0) grąžina 1 pagal apibrėžimą.

Neigiamo skaičiaus faktorialo funkcija grąžina klaidos pranešimą: „neteisingas argumentas“.

Pavyzdys

=FACT(3) grąžina 6.

=FACT(0) grąžina 1.

COSH

Grąžina skaičiaus hiperbolinį kosinusą.

Sintaksė

COSH(skaičius)

Grąžina skaičiaus hiperbolinį kosinusą.

Pavyzdys

=COSH(0) grąžina 1, tai yra 0 hiperbolinio sinuso rezultatas.

Open file with example:

SINH

Grąžina skaičiaus hiperbolinį sinusą.

Sintaksė

SINH(skaičius)

Rezultatas yra skaičiaus hiperbolinis sinusas.

Pavyzdys

=SINH(0) grąžina 0, kaip 0 hiperbolinio sinuso rezultatą.

Open file with example:

TANH

Grąžina skaičiaus hiperbolinį tangentą.

Sintaksė

TANH(skaičius)

Grąžina skaičiaus hiperbolinį tangentą.

Pavyzdys

=TANH(0) grąžina 0, kaip 0 hiperbolinio tangento rezultatą

Open file with example:

LOG

Grąžina skaičiaus logaritmo nurodytu pagrindu reikšmę.

Sintaksė

LOG(skaičius[; pagrindas])

Skaičius, kurio logaritmas skaičiuojamas.

Pagrindas (papildomas) yra skaičiuojamo logaritmo pagrindas. Jei nenurodyta, logaritmo pagrindas laikomas 10.

Pavyzdys

=LOG(10;3) grąžina skaičiaus 10 logaritmo pagrindu 3 reikšmę (apytiksliai 2,0959).

=LOG(7^4;7) grąžina 4.

LOG10

Grąžina skaičiaus logaritmo pagrindu 10 reikšmę.

Sintaksė

LOG10(skaičius)

Grąžina skaičiaus logaritmo pagrindu 10 reikšmę.

Pavyzdys

=LOG10(5) grąžina skaičiaus 5 logaritmo pagrindu 10 reikšmę (apytiksliai 0,69897).

ABS

Grąžina skaičiaus modulį.

Sintaksė

ABS(Skaičius)

Skaičius yra skaičius kurio modulį skaičiuosime. Skaičiaus modulis yra skaičius kuris neturi + arba - ženklo.

Pavyzdys

=ABS(-56) grąžina 56.

=ABS(12) grąžina 12.

=ABS(0) grąžina 0.

LN

Grąžina skaičiaus natūraliojo logaritmo reikšmę. Konstantos e reikšmė apytiksliai 2,71828182845904.

Sintaksė

LN(skaičius)

Skaičius, kurio natūralusis logaritmas skaičiuojamas.

Pavyzdys

=LN(3) grąžina skaičiaus 3 natūraliojo logaritmo reikšmę – apytiksliai 1,0986.

=LN(EXP(321)) grąžina 321.

POWER

Grąžina skaičių pakeltą laipsnio rodiklius.

Sintaksė

POWER(pagrindas; rodiklis)

Grąžina pagrindą pakeltą laipsnio rodikliu.

Jei naudosite laipsnio kėlimo ženklą „^“, gausite tokį patį rezultatą.

Pagrindas^Rodiklis

Pavyzdys

=POWER(4;3) grąžina 64.

=4^3 taip pat grąžina 64.

QUOTIENT

Grąžina sveikąją dalybos dalį.

Sintaksė

QUOTIENT(skaitiklis; vardiklis)

Funckija apskaičiuoja, kiek sveikų vardiklių telpa į skaitiklį.

Funkcija QUOTIENT yra ekvivalento funkcijai INT(skaitiklis / vardiklis), kai skaitiklio ir vardiklio ženklai sutampa, išskyrus atvejus, kai pateikiamos kitokio pobūdžio klaidos. Bendruoju atveju funkcija ekvivalenti INT(skaitiklis / vardiklis / SIGN=skaitiklis/ vardiklis)) * SIGN(skaitiklis / vardiklis).

Pavyzdys

=QUOTIENT(11;3) grąžina 3. Dalybos liekana 2 atmetama.

LCM

Grąžina vieno ar kelių duotų sveikųjų skaičių mažiausią bendrą kartotinį.

Sintaksė

LCM(1 sveikieji [; 2 sveikieji [; … [; 255 sveikieji]]])

1 sveikieji, 2 sveikieji, … , 255 sveikieji – sveikieji, nuorodos į langelius arba langelių blokus.

Pavyzdys

Jei įvesite skaičius 512; 1024 ir 2000 kaip sveikuosius skaičius 1; 2 ir 3, tai bus grąžinta 128000.

SIGN

Grąžinas duotojo skaičiaus ženklą. Grąžina 1, jei skaičius teigiamas, -1, jei skaičius neigiamas, ir 0, jei skaičius yra 0.

Sintaksė

SIGN(skaičius)

Skaičius yra duotas skaičius, kurio ženklas nustatomas.

Pavyzdys

=SIGN(3.4) grąžina 1.

=SIGN(-4.5) grąžina -1

SQRTPI

Grąžiną kvadratinę šaknį iš PI padauginto iš skaičiaus.

Sintaksė

SQRTPI(skaičius)

Grąžina teigiamą kvadratinę šaknį iš (PI padauginto iš skaičiaus).

Ši funkcija ekvivalenti formulei SQRT(PI()*skaičius).

Pavyzdys

=SQRTPI(2) grąžina kvadratinę šaknį iš 2PI, apytiksliai 2,506628.

SQRT

Grąžiną kvadratinę šaknį iš teigiamo skaičiaus.

Sintaksė

SQRT(skaičius)

Grąžina kvadratinę šaknį iš teigiamo skaičiaus.

Skaičius turi būti teigiamas.

Pavyzdys

=SQRT(16) grąžina 4.

=SQRT(-16) grąžina neteisingo argumento klaidą.

RADIANS

Konvertuoja laipsnius į radianus.

Sintaksė

RADIANS(skaičius)

Skaičius yra kampo dydis pateiktas laipsniais, kuriuos funkcija konvertuos į radianus.

Pavyzdys

=RADIANS(90) grąžina 1,5707963267949, kuris atitinka PI/2.

EUROCONVERT

Konvertuoja senąsias Europos valstybių valiutas į eurus ir iš eurų.

Sintaksė

EUROCONVERT(reikšmė; "iš valiutos"; "į valiutą"[; visa trupmena][; trianguliacijinis tikslumas])

Reikšmė yra konvertuojamos valiutos suma.

Iš_valiutos ir į_valiutą yra atitinkami konvertuojamos valiutos vienetai. Šie argumentai turi būti tekstiniai, oficialios valiutų santrumpos (pvz., “EUR“). Valiutų kursą nurodo Europos komisija.

Visas_tikslumasyra papildomas parametras. Jei nenurodytas arba jo reikšmė „Netiesa“, rezultatas suapvalinamas pagal valiutos, į kurią keičiama, skaitmenų po dešimtainio skirtuko skaičių. Jei reikšmė yra „Tiesa“, tai rezultatas nėra apvalinamas.

Trigubas_tikslumas yra papildomas. Jei parametras yra nurodytas >=3, tai tarpinis trigubo pavertimo (1 valiuta, EUR, 2 valiuta) rezultatas apvalinamas iki nurodyto tikslumo. Jei trigubas_tikslumas yra nenurodytas, tai tarpinis variantas neapvalinamas.Taip pat, jei konvertuojama į EUR, tai trigubas_tikslumas yra naudojamas tarsi būtų perskaičiuojama iš EUR į EUR.

Pavyzdžiai

=EUROCONVERT(100;"ATS";"EUR") konvertuoja 100 Austrijos šilingų į eurus.

=EUROCONVERT(100;"EUR";"DEM") konvertuoja 100 eurų į Vokietijos markes.

CONVERT_OOO

Konvertuoja vieno matavimo reikšmes į kito matavimo reikšmes. Konvertuojami veiksniai pateikiami konfigūracijos sąraše.

Šiuo metu konvertavimo veiksnių sąrašas apima Europos valiutų ir euro santykius (žiūrėkite pavyzdžius). Jei norite konvertuoti valiutą, siūlome naudoti funkciją EUROCONVERT.

Sintaksė

CONVERT_OOO(reikšmė;"tekstas";"tekstas")

Pavyzdys

=CONVERT_OOO(100;"ATS";"EUR") grąžina Austrijos šilingus konvertuotus į eurus.

=CONVERT_OOO(100;"EUR";"DEM") konvertuoja 100 eurų į Vokietijos markes.

SERIESSUM

Laipsnių sekos suma.

SERIESSUM(x;n;m;c) = c1xn + c2xn+m + c3xn+2m + ... + cixn + (i-1)m.

Sintaksė

SERIESSUM(x; n; m; koeficientai)

x yra laipsnio pagrindas.

n yra pradinis laipsnio rodiklis.

m yra laipsnio rodiklio padidėjimas pradedant nuo n.

Koeficientai yra sekos koeficientai. Kiekvienam koeficientui sekos suma praplečiama vienu sumos nariu.

ACOTH

Pateikia hiperbolinį skaičiaus arkkotangentą.

Sintaksė

ACOTH(skaičius)

Funkcija grąžina skaičiaus hiperbolinį arkkotangentą

Rodoma klaida, jei skaičius yra tarp -1 ir 1 imtinai.

Pavyzdys

=ACOTH(1,1) grąžina skaičiaus 1,1 hiperbolinį arkkotangentą, apytiksliai 1,52226.

Open file with example:

ACOT

Pateikia skaičiaus arkkotangentą.

Sintaksė

ACOT(skaičius)

Funkcija grąžina skaičiaus, kuris pateikiamas radianais, arkkotangentą. Grąžinama reikšmė yra tarp 0 ir skaičiaus PI.

Jei norite rodyti kampo dydį laipsniai, naudokite funkcija DEGREES.

Pavyzdys

=ACOT(1) grąžina 0,785398163397448 (PI/4 radianų).

=DEGREES(ACOT(1)) grąžina 45. Tai yra 0,785398163397448 (PI/4 radianų).

Open file with example:

DEGREES

Paverčia radianus laipsniais.

Sintaksė

DEGREES(skaičius)

Skaičius nusako kampą radianais, kuris paverčiamas į laipsnius.

Pavyzdys

=DEGREES(PI()) rezultatas yra 180 laipsnių.

GCD_EXCEL2003

Rezultatas yra duotos skaičių sekos didžiausias bendras daliklis.

note

Funkcijos kurių, pavadinimai baigiasi _ADD arba _EXCEL2003, grąžina tokius pačius rezultatus kaip ir atitinkamos Excel 2033 funkcijos be priesagos. Naudokitės funkcijomis be priesagos, kad gautumėte rezultatus pagal tarptautinius standartus.


Sintaksė

GCD_EXCEL2003(1 skaičius [; 2 skaičius [; … [; 255 skaičius]]])

1 skaičius, 2 skaičius, … , 255 skaičius – skaičiai, nuorodos į langelius arba langelių blokus.

Pavyzdys

=GCD_EXCEL2003(5;15;25) grąžina 5.

LCM_EXCEL2003

Rezultatas yra duotos skaičių sekos mažiausias bendras kartotinis.

note

Funkcijos kurių, pavadinimai baigiasi _ADD arba _EXCEL2003, grąžina tokius pačius rezultatus kaip ir atitinkamos Excel 2033 funkcijos be priesagos. Naudokitės funkcijomis be priesagos, kad gautumėte rezultatus pagal tarptautinius standartus.


Sintaksė

LCM_EXCEL2003(1 skaičius [; 2 skaičius [; … [; 255 skaičius]]])

1 skaičius, 2 skaičius, … , 255 skaičius – skaičiai, nuorodos į langelius arba langelių blokus.

Pavyzdys

=LCM_EXCEL2003(5;15;25) grąžina 75.

PRODUCT

Rezultatas yra visų duotų skaičių sandauga.

Sintaksė

PRODUCT(1 skaičius [; 2 skaičius [; … [; 255 skaičius]]])

1 skaičius, 2 skaičius, … , 255 skaičius – skaičiai, nuorodos į langelius arba langelių blokus.

Pavyzdys

=PRODUCT(2;3;4) grąžina 24.

ROUNDUP

Suapvalina duotą skaičių iki didesniojo artimiausio skaičiaus (nuo nulio) su nurodytu skaitmenų skaičiumi po dešimtainio skirtuko.

Sintaksė

ROUNDUP(skaičius[; kiekis])

Funkcija grąžinaskaičiui artimiausią didesnįjį suapvalintą skaičių iki nurodyto skaitmenų kiekio po dešimtainio skirtuko. Jei skaitmenų kiekis yra nulis, funkcija suapvalina skaičių iki artimiausio didesniojo sveikojo skaičiaus. Jei kiekis neigiamas, tai funkcija suapvalina skaičių iki artimiausios didesniosios 10, 100, 100 ir t. t.

Ši funkcija apvalina nuo nulio. Daugiau skaitykite apie kitas apvalinimo funkcijas ROUNDDOWN ir ROUND.

Pavyzdys

=ROUNDUP(1,1111;2) grąžina 1,12.

=ROUNDUP(1,2345;1) grąžina 1,3.

=ROUNDUP(45,67;0) grąžina 46.

=ROUNDUP(-45,67) grąžina -46.

=ROUNDUP(987,65;-2) grąžina 1000.

ROUNDDOWN

Suapvalina duotą skaičių iki mažesnioji artimiausio skaičiaus (link nulio) su nurodytu skaitmenų skaičiumi po dešimtainio skirtuko.

Sintaksė

ROUNDDOWN(skaičius[; kiekis])

Funkcija grąžinaskaičiui artimiausią mažesnį (link nulio) skaičių suapvalintą iki nurodyto skaitmenų kiekio po dešimtainio skirtuko. Jei skaitmenų kiekis yra nulis, funkcija suapvalina skaičių iki artimiausio mažesniojo sveikojo skaičiaus. Jei kiekis neigiamas, tai funkcija suapvalina skaičių iki artimiausios mažesniojo 10, 100, 100 ir t. t.

Ši funkcija apvalina į mažesnę pusę (link nulio). Daugia skaitykite apie kitas apvalinimo funkcijas ROUNDUP ir ROUND.

Pavyzdys

=ROUNDDOWN(1,234;2) grąžina 1,23.

=ROUNDDOWN(45,67;0) grąžina 45.

=ROUNDDOWN(-45,67) grąžina -45.

=ROUNDDOWN(987,65;-2) grąžina 900.

SUMIF

Sudeda langelių turinius pagal nurodytus kriterijus. Ši funkcija naudojama langelių srities naršymui, kai ieškoma tam tikrų reikšmių.

The search supports wildcards or regular expressions. With regular expressions enabled, you can enter "all.*", for example to find the first location of "all" followed by any characters. If you want to search for a text that is also a regular expression, you must either precede every character with a "\" character, or enclose the text into \Q...\E. You can switch the automatic evaluation of wildcards or regular expression on and off in - LibreOffice Calc - Calculate.

warning

When using functions where one or more arguments are search criteria strings that represents a regular expression, the first attempt is to convert the string criteria to numbers. For example, ".0" will convert to 0.0 and so on. If successful, the match will not be a regular expression match but a numeric match. However, when switching to a locale where the decimal separator is not the dot makes the regular expression conversion work. To force the evaluation of the regular expression instead of a numeric expression, use some expression that can not be misread as numeric, such as ".[0]" or ".\0" or "(?i).0".


Sintaksė

SUMIF(blokas; kriterijus[; sumos blokas])

Sritis – langelių sritis, kurioje taikomas nurodytas kriterijus.

Kriterijus – tikrinama sąlyga, arba langelis, kuriame nurodytas paieškos kriterijus. Jei sąlyga parašyti formulėje, tai ji turi būti parašyta tarp angliškų kabučių.

Sumos sritis – sritis, kurios langelių reikšmės sudedamos. Jei šis argumentas nenurodytas, tai sumuojamos reikšmės iš funkcijoje nurodyto pirmojo argumento srities.

note

Funkcijoje SUMIF galima naudoti nuorodų sujungimo operaciją (~) tik kriterijaus parametrui ir tik tuo atveju, kai nenurodoma sumos sritis.


Pavyzdys

Tik neigiamiems skaičiams sudėti galima naudoti formulę: =SUMIF(A1:A10;"<0")

=SUMIF(A1:A10;">0";B1:B10) – susumuoja srities B1:B10 reikšmes, jei atitinkamos srities A1:A10 reikšmės yra teigiamos.

Daugiau funkcijai SUMIF naudojamų sintaksės pavyzdžių galite rasti funkcijos COUNTIF aprašyme.

SUM

Sudeda skaičių seką.

Sintaksė

SUM(1 skaičius [; 2 skaičius [; … [; 255 skaičius]]])

1 skaičius, 2 skaičius, … , 255 skaičius – skaičiai, nuorodos į langelius arba langelių blokus.

tip

SUM funkcija nepaiso srities ar masyvo teksto ir tuščių langelių. Jei pateikiamas neteisingas funkcijos SUM rezultatas, peržiūrėkite duomenų sritį. Jei norite paryškinti tekstą, kuris vaizduoja skaičius, pasirinkite paryškinti reikšmę.


Pavyzdys

Jei įvesite skaičius 2; 3 ir 4 į atitinkamus 1 skaičius, 2 skaičius ir 3 skaičius laukelius, tai grąžinamas skaičius 9.

=SUM(A1;A3;B5) apskaičiuoja trijuose langeliuose esančių skaičių sumą. =SUM (A1:E10) apskaičiuoja langeliuose, esančių srityje nuo A1 iki E10, esančių skaičių sumą.

Funkcijoje SUM() gali būti naudojama loginė operacija AND:

Pavyzdžiui: Tarkime stulpelyje A įvedėte sąskaitų datas, o stulpelyje B įvedėte sąskaitų sumas. Norite apskaičiuoti sumą iš viso tik tam tikro mėnesio, t. y. tam tikro laikotarpio nuo 2008-01-01 iki 2008-02-01, neįskaitant galutinės datos. Tinkamų datų sritis yra A1:A40, sumų sritis B1:B40. C1 langelyje yra pirmoji data 200801-01, nuo kurios pradedama sumuoti, o C2 langelyje galutinė data 2008-02-01, kuri nepatenka į nurodytą laikotarpį.

Įveskite nurodytą formulę:

=SUM((A1:A40>=C1)*(A1:A40<C2)*B1:B40)

Jei norite, kad formulė būtų kaip masyvo formulė, tai turite nuspausti klavišų derinį Lyg2+Įvesti vietoj paprasto Įvesties klavišo spustelėjimo tam, kad užbaigtumėte formulę. Tuomet formulė bus matoma formuliųlauke riestiniuose skliausteliuose.

{=SUM((A1:A40>=C1)*(A1:A40<C2)*B1:B40)}

Formulės rezultatas priklauso, ar sąlyga tenkinama. Jei sąlyga tenkinama, tai palyginimo rezultatas yra 1, jei netenkinama, tai palyginimo sąlygos rezultatas 0. Atskiri palyginimo rezultatai bus traktuojami kaip matrica ir naudojami matricos dauginime, o pabaigoje atskiros reikšmės bus susumuotos ir pateiktas matricos rezultatas.

SUBTOTAL

Suskaičiuoja tarpines sumas. Jei srityje jau yra tarpinės sumos, tai jos nenaudojamos tolimesniam skaičiavimui. Naudokite šią funkciją su AutoFilter funkcija, kad atsižvelgtumėte tik į filtruotus įrašus.

Sintaksė

SUBTOTAL(funkcija; sritis)

Funkcija yra skaičius, kuris atitinka tam tikrą iš nurodytų funkcijų:

Funkcijų rodyklė

(įskaitomos paslėptos reikšmės)

Funkcijų rodyklė

(ignoruojamos paslėptos reikšmės)

Funkcija

1

101

AVERAGE

2

102

COUNT

3

103

COUNTA

4

104

MAX

5

105

MIN

6

106

PRODUCT

7

107

STDEV

8

108

STDEVP

9

109

SUM

10

110

VAR

11

111

VARP


Naudokite skaičius 1 – 11, jei norite rankiniu būdu įtraukti paslėptas eilutes, arba skaičius 101 – 111, jei norite išbraukti jas; filtruotos eilutės visada išbraukiamos.

Sritis yra įtraukiamų langelių sritis.

Pavyzdys

Tarkime, turite lentelę A1:B6, kurioje pateikiate 10 mokinių priemonių sąskaitą. 2 eilutė (rašiklis) yra paslėpta rankiniu būdu. Norite apskaičiuoti matomų objektų sumą, t. y. tik filtruotų eilučių tarpinę sumą. Tokiu atveju galėtumėte naudoti formulę:

A

B

1

ITEM

QUANTITY

2

Rašiklis

10

3

Pieštukas

10

4

Sąsiuvinis

10

5

Trintukas

10

6

Drožtukas

10


=SUBTOTAL(9;B2:B6) grąžina 50.

=SUBTOTAL(109;B2:B6) grąžina 40.

EVEN

Teigiamo skaičiaus funkcijos rezultatas yra artimiausias didesnis sveikasis lyginis skaičius, o neigiamo skaičiaus – artimiausias mažesnis neigiamas lyginis sveikasis skaičius.

Sintaksė

EVEN(skaičius)

Skaičius funkcijos rezultatas yra artimiausias sveikasis lyginis skaičius toliau nuo nulio.

Pavyzdys

=EVEN(2,3) grąžina 4.

=EVEN(2) grąžina 2.

=EVEN(0) grąžina 0.

=EVEN(-0,5) grąžina -2.

Paremkite mus!