Property Statement

Savybė, dar vadinama lauku arba atributu, apibūdina nurodytą objektą ar informacijos dalį. Savybės gali būti naudojamos prieigai prie duomenų valdyti. Paprastai naudojamas nurodymas nustatant ar skaitant savybių laiką. Kodas gali skirtis nuo paprasto priskyrimo iki sudėtingų, nuo konteksto priklausomų, paprogramių. Naudodamiesi Get, Let arba Set prieigomis, jei reikia, užtikrinamas savybių nuoseklumas.

warning

Šiam sakiniui reikia Parinčių suderinamumo, kuris turi būti modulyje prieš vykdomą programos kodą.


Sintaksė:

Savybių sakinio diagrama


     [Private | Public] Property Get name[char | As typename]
     End Property
   

Savybių sakinio diagrama


     [Private | Public] Property [Let | Set] name[char] [([Optional [ByRef | ByVal]]value[char | As typename])] [As typename]
     End Property
   

Parametrai:

name: Savybės pavadinimas.

argument: Reikšmė, kuri perduodama savybės paprogramei.

note

Property naudoja dažniausiai vieną argumentą. Daugybiniai argumentai taip pat galimi.


argumentų fragmentas

argumentų fragmentas


   {[Optional [ByRef|ByVal]]|ParamArray} argument {{As typename|char}[ = expression]|[()]As Variant}
  
Parametrai

Pasirenkama: Argumentas neprivalomas.

ByRef: Argumentas perduodamas nuoroda. ByRef yra numatytasis.

ByVal: Argumentas perduodamas reikšme. Kviečiančioji paprogramė gali modifikuoti jo reikšmę.

char: Simbolinio tipo apibrėžimas.

tipo vardas: Paprastojo duomenų tipo vardas. Bibliotekos ar modulio apibrėžti tipai taip pat gali būti specifikuojami.

= reiškinys: Nurodykite numatytąją argumento reikšmę, atitinkančią apibrėžtą tipą.Optional būtina nurodyti kiekvienam argumentui parenkant numatytąją reikšmę.

ParamArray: Naudokite ParamArray, kai parametrų skaičius nenusakytas. Pavyzdys yra „Calc“ vartotojo aprašyta funkcija. Naudojamas ParamArray turi būti taikomas paskutiniam paprogramės argumentui.

tip

NaudojantParamArray arba = reiškinys būtina modulyje prieš vykdomos programos kodą įdėti Parinkties suderinamumas.


warning

Kai naudojama Option VBASupport 1 Pasirinktinai, tai argumentai, neturintys numatytųjų reikšmių, (= expression) inicinializuojami pagal jų duomenų tipą, išskyrus esant Variantas.


tipo vardo fragmentas

paprastųjų duomenų tipų fragmentas


   {Boolean|Byte|Currency|Date|Double|Integer|Long|Object|Single|String|Variant}
  
simbolio fragmentas

simbolinio tipo apibrėžimas


   { % | & | ! | # | $ | @ }
  

Pavyzdžiai


   Option Compatible
   Sub Main
     ProductName = "Office"
     Print ProductName ' rodoma "LibreOffice"
   End Sub
   
   Private _office As String
   Property Get ProductName As String
     ProductName = _office
   End Property
   Property Let ProductName(value As String)
     _office = "Libre"& value
   End Property
   
tip

Jei nėra savybės Let arba savybės Set, savybė Get padeda aprašyti laikomą informaciją, kurios svetimas modulis negali netyčia pakeisti:   Option Compatible
   Viešoji savybė „PathDelimiter As String“ tik skaitymui kintamasis
     Static this As String
     If this = "" Then : Select Case GetGuiType()
       Case 1 : this = ";" ' Windows
       Case 4 : this = ":" ' Linux arba macOS
       Case Else : Error 423 ' Savybė arba metodas neapibrėžtas: PathDelimiter
     End Select : End If
     PathDelimiter = this
   End Property ' tik skaityti PathDelimiter
   
   Sub Main
     PathDelimiter = "sakinys" ' nieko nedaro
   End Sub
   
note

Naudokite Let arba Set, kai apdorojate UNO paslaugas arba klasių objektus:   Option Compatible
   Sub Main
     'Set anObject = CreateUnoService( "com.sun.star.frame.Desktop" )
     anObject = CreateUnoService( "com.sun.star.frame.Desktop" )
     Print anObject.SupportedServiceNames(0) ' displays "com.sun.star.frame.Frame"
   End Sub
   
   Property Get anObject As Object
     Set anObject = _obj
   End Property
   
   Private _obj As Object
   
   'Property Set anObject(value As Object)
     'Set _obj = value.CurrentFrame
   'End Property
   Property Let anObject(value As Object)
     Set _obj = value.CurrentFrame
   End Property
   

Paremkite mus!