Err ojektas [VBA]

Naudokite objektą VBA Err, kad rastumėte arba apdorotumėte vykdymo klaidas.

Err įterpta į VBA globalųjį objektą, kuris leidžia:

warning

Ši konstanta, funkcija arba objektas yra įjungiami su sakiniu Parinktis „VBASupport 1“ įdedama prieš vykdomos programos kodą modulyje.


VBA Err objekto savybės ir metodai:

Savybės


     Err.Description As String
   

Savybė Aprašas nurodo klaidos pobūdį. Aprašymas išsamiai aprašo įvairias priežastis, kurios gali iššaukti klaidas. Geriausia, jei pasiūlomi keli veiksmai, padedantys spręsti problemą ir užkirsti kelią klaidų kartojimuisi. „Basic“ slapyvardis yra iš anksto nustatytų „LibreOffice“ klaidų Error funkcija.


     Err.Number As Long
   

Su klaida susijęs klaidos kodas.Err objekto numatytoji savybė yra Skaičius. „LibreOffice Basic“ slapyvardis yra Err funkcija.


     Err.Source As String
   

Šaltinis nurodo paprogramės, kuri sukelia klaidą, pavadinimą. Šaltinis yra vartotojo apibrėžtų klaidų parinktis.

Metodai


     Err.Clear()
   

Atstatyti esamos klaidos aprašą Erl, skaičiųir šaltinio savybes. „LibreOffice Basic“ slapyvardis yra Atstatyti sakinys.


     Err.Raise(Number As Long, Optional source As String, Optional description As String)
   

Pateikia vartotojo apibrėžtas klaidas arba iš anksto nustatytas klaidas. „LibreOffice Basic“ slapyvardis yra Klaida sakinys.

Parametrai

Skaičius: Vartotojo apibrėžtas arba iš anksto nustatytas klaidos kodas, kurį reikia paskelbti.

note

Klaidų kodų intervalas 0–2000 yra rezervuotas programai „LibreOffice Basic“. Vartotojo apibrėžtos klaidos gali prasidėti nuo didesnių reikšmių, kad būtų išvengta nesusipratimų su būsimais „% PRODUCTNAME Basic“ išplėtimais.


Šaltinis: klaidą sukeliančios paprogramės pavadinimas. Rekomenduojamo pavadinimo forma „myLibrary.myModule.myProc“.

Aprašymas: Problemos, dėl kurios stabdomas vykdomas procesas drauge su įvairiomis priežastimis, kurios gali jį sukelti, aprašymas. Rekomenduojamas išsamus galimų veiksmų, kurie gali padėti išspręsti problemą, sąrašas.

Pavyzdys:


     Option VBASupport 1
     
     Sub ThrowErrors
       Dim aDesc As String : aDesc = Space(80)
       On Local Error GoTo AlertAndExecNext
       Err.Raise(91, "ThrowErrors", Error(91))
       Err.Raise 2020, Aprašymas:="Tai yra vartotojo apibrėžta klaida…"
       Err.Raise(4096, "Standard.Module1.ThrowErrors", aDesc)
       Exit Sub
     AlertAndExecNext:
       errTitle = "Klaida "& Err &" eilutės Nr. "& Erl &" šaltinis "& Err.Source
       MsgBox Err.Description, MB_ICONEXCLAMATION, errTitle
       Resume Next
     End Sub
   

ClassModule išimtis

tip

Trumpas modulis ClassModule, kuris sulanksto VBA Err objektą, gali paskirstyti Err standartinio „LibreOffice Basic“ modulio savybes ir metodus.     Option ClassModule
     Option VBASupport 1
     
     Public Property Get Description As String
       Description = Err.Description
     End Property
     Public Property Get Number As Long
       Number = Err.Number
     End Property
     Public Property Get Source As String
       Source = Err.Source
     End Property
     Public Sub Clear
       Err.Clear
     End Sub
     Public Sub Raise( number As Long, Optional Source As String, Optional Description As String)
       Err.Raise number, Source, Description
     End Sub
   

Pavyzdys


     Function Exc As Object
       Exc = New Exception
     End Function
     
     Sub aRoutine
     try:
       On Local Error GoTo catch:
       Exc.Raise(4096, "myLib.myModule.aRoutine", _
         "Bet koks šios vartotojo apibrėžtos išimties kelių eilučių aprašymas")
       ' jūsų kodas eina čia
     finally:
       Exit Sub
     catch:
       errTitle = "Klaida "& Exc.Number &" eilutėje "& Erl &" šaltinis "& Exc.Source
       MsgBox Exc.Description, MB_ICONSTOP, errTitle
       Resume finally
     End Sub
   
note

Error sakinį ar į išimtį panašų klasės modulį galima naudoti pakaitomis, nors pastarieji prideda papildomų funkcijų.


Paremkite mus!