Format funkcija

Skaičius paverčiamas eilute ir formatuojamas pagal jūsų nurodytą formatą.

Sintaksė:


Format (skaičus [, Format eilute])

Grąžinimo reikšmė:

Eilutė

Parametrai:

Skaičius: Bet kuris skaitinis reiškinys, kurį norite konvertuoti į formatuojamą eilutę.

Format: Eilutė, nurodanti skaičiaus formato kodą. Jei Format praleidžiamas, funkcija „Format“ veikia kaip funkcija Str.

Formatuojami kodai

Šiame sąraše aprašomi kodai, kuriuos galite naudoti skaičiui formuoti:

0: Jei Skaičius formato kode 0 pozicijoje yra skaitmuo, tai rodomas skaitmuo, kitaip – rodomas nulis.

Jei skaičius turi mažiau skaitmenų nei formato kode esančių nulių skaičius (abiejose dešimtainio kablelio pusėse), tai rodomi priekiniai arba galiniai nuliai. Jei skaičiaus dešimtainio skyriklio kairėje yra daugiau skaitmenų nei formato kode esančių nulių skaičius, tai papildomi skaitmenys rodomi be formatavimo.

Dešimtainės skaičiaus vietos suapvalinamos pagal nulių skaičių, atsirandantį po dešimtainio skyriklio kode Format.

#: Jei skaičiuje skaičius yra skaitmuo, esantis # vietos ženklo pozicijoje kode Format, tai tas skaitmuo rodomas, kitaip šioje pozicijoje nieko nerodoma.

Šis simbolis veikia kaip 0, išskyrus tai, kad priekiniai arba galiniai nuliai nerodomi, jei formato kode yra daugiau # simbolių nei skaičiaus skaitmenų. Rodomi tik atitinkami skaičiaus skaitmenys.

.: Dešimtainis vietos rezervavimo ženklas nustato skaičių po kablelio dešimtainio skyriklio kairėje ir dešinėje.

Jei formato užraše yra tik # vietos ženklų kairėje nuo šio simbolio, skaičiai, mažesni nei 1, prasideda dešimtainiu skyrikliu. Norėdami visada rodyti nulį trupmeniniuose skaičiuose, naudokite 0 kaip vietos ženklą pirmajam skaitmeniui dešimtainio skyriklio kairėje.

%: Padaugina skaičių iš 100 ir įterpia procentinį ženklą (%), kai skaičius rodomas formato užrašu.

E- E+ e- e+ : Jei simbolio E-, E+, e- arba e+ dešinėje simbolio dešinėje yra bent vienas skaitmuo (0 arba #), skaičius yra suformatuotas moksliniu ar eksponentiniu formatu. E arba e raidė įterpiama tarp skaičiaus ir laipsnio rodiklio. Simbolių dešinėje esančių skaitmenų vietos ženklų skaičius nustato skaitmenų skaičių laipsnio rodiklyje.

Jei laipsnio rodiklis yra neigiamas, tiesiai prieš rodiklį su E-, E+, e-, e+ rodomas minuso ženklas. Jei rodiklis yra teigiamas, pliuso ženklas rodomas tik prieš rodiklius su E+ arba e+.

Tūkstančių skyriklio rodomas, jei formato užraše yra skyriklis, kurį supa skaitmenų vietos ženklai (0 arba #).

Taško kaip tūkstantčių ir dešimčių skyriklio naudojimas priklauso nuo regiono nuostatų. Kai įvesite skaičių tiesiai į „Basic“ pirminį užrašą, visada naudokite tašką kaip dešimtainį skyriklį. Faktinis simbolis, rodomas kaip dešimtainis skyriklis, priklauso nuo skaičiaus užrašo jūsų sistemos nuostatose.

- + $ () tarpas Pliusas (+), minusas (-), dolerio ženklas ($), tarpas arba skliaustai, įvesti tiesiai į formato užrašą, rodomi kaip raidinis simbolis.

Norėdami rodyti kitus nei čia išvardytus simbolius, prieš jį turite pažymėti įstrižą kairinį brūkšnį (\) arba pridėti kabutėse (" ").

\: Kairinis pasvirasis brūkšnys rodo kitą simbolį formato užraše.

Formato užrašo simboliai, turintys ypatingą reikšmę, gali būti rodomi kaip raidiniai simboliai, tik jei prieš juos yra kairinis pasvirasis brūkšnys. Pats kairinis pasvirasis brūkšnys nerodomas, nebent formato užraše įvestumėte jį du kartus (\\).

Simboliai, prieš kuriuos formato užraše turi būti parašytas kairinis įstrižasis brūkšnys, kad būtų rodomi kaip raidiniai simboliai, yra datos ir laiko formato simboliai (a, c, d, h, m, n, p, q, s, t, w , y, /, :), skaitmeninio formato simboliai (#, 0,%, E, e, kablelis, taškas) ir eilutės formatavimo simboliai (@, &, <,>,!).

Taip pat galite naudoti šiuos iš anksto nustatytus skaičių formatus. Išskyrus „Bendrąjį skaičių“, visi iš anksto nustatyti formato kodai grąžina skaičių dešimtainiu skaičiumi su dviem skaitmenimis po kablelio.

Jei naudojate iš anksto nustatytus formatus, formato pavadinimas turi būti pateikiamas kabutėse.

Iš anksto nustatytas formatas

Bendras skaičius: Skaičiai rodomi taip, kaip įvedami.

Valiuta: Prieš skaičių įterpia dolerio ženklą ir skliaustuose pateikia neigiamus skaičius.

Fiksuota: Prieš dešimtainį skyriklį rodo bent vieną skaitmenį.

Standartinis: Skaičiai rodomi naudojant tūkstančių skyriklį.

Procentas: Padaugina skaičių iš 100 ir prie skaičiaus prideda procento ženklą.

Eksponentinis: Rodomi skaičiai eksponentiniu formatu (pavyzdžiui, 1,00E + 03 už 1000).

Formato užrašą galima suskirstyti į tris dalis, kurias skiria kabliataškiai. Pirmoje dalyje apibrėžiamas teigiamų reikšmių formatas, antroje – neigiamų, o trečioje – nulio. Jei nurodote tik vieno formato užrašą, jis taikomas visiems skaičiams.

Galite nustatyti lokalę formatavimo numerių, datų ir valiutų kontrolei naudodami „LibreOffice Basic“ → Kalbos nuostatos → Kalbos. „Basic“ formatų koduose trupmenų kablelis (,) visada yra vietaženklis, lokalėje apibrėžiamas kaip trupmenų skirtukas ir bus keičiamas atitinkamu rašmeniu.

Tas pats pritaikoma ir lokalės nuostatoms datai, laikui ir valiutos formatams. „Basic“ formato kodas bus rodomas priklausomai nuo lokalės nuostatų.

Klaidos kodai:

5 Neteisingas procedūros iškvietimas

Pavyzdys:


Sub ExampleFormat
    MsgBox Format(6328.2, "##,##0.00")
    ' kai įvedate skaičius į „Basic“ pirminį užrašą, visada dešimtainiui skyrikliui naudokite tašką, .
    ' rodo, pavyzdžiui, 6,328.20 anglų lokalėje, o 6.328,20 vokiečių lokalėje.
End Sub

Paremkite mus!