Baigties sakinys

Baigiama Do...Loop, For...Next funkcija, savybė arba paprogramė.

Sintaksė:


Baigiama „Do“, baigiama „For“, baigiama „Function“, baigiam „Property“, baigiama „Sub“

Parametrai:

Exit Do

Galioja tik Do ... Loop sakinyje, norint išeiti iš ciklo. Programos vykdymas tęsiamas sakiniu, kuris eina po ciklo sakinio. Jei Do ... Loop sakiniai yra įdėtiniai, valdymas perkeliamas į kitą, aukštesnį ciklo lygį.

Exit For

Galioja tik For…Next sakinyje, norint išeiti iš ciklo. Programos vykdymas tęsiamas pirmuoju sakiniu, kuris eina po ciklo Next. Jei sakiniai yra įdėtiniai, valdymas perkeliamas į kitą, aukštesnį ciklo lygį.

Exit Function

Nedelsiant išeina iš funkcijos. Programos vykdymas tęsiamas sakiniu, kuris eina po funkcijos iškvietimo.

Exit Property

Nedelsiant išeina iš savybės. Programos vykdymas tęsiamas sakiniu, kuris eina po savybės iškvietimo.

Exit Sub

Nedelsiant išeina iš paprogramės. Programos vykdymas tęsiamas sakiniu, kuris eina po paprogramės iškvietimo.

Note Icon

Baigimo sakinys neapibrėžia struktūros pabaigos ir jo negalima painioti su „End“ sakiniu.


Pavyzdys:


Sub ExampleExit
Dim sReturn As String
Dim sListArray(10) As String
Dim siStep As Single
  siStep = 0 To 10 ' Užpildykite masyvą testo duomenimis
    sListArray(siStep) = chr(siStep + 65)
    MsgBox sListArray(siStep)
  Next siStep
  sReturn = LinSearch(sListArray(), "B")
  Print sReturn
End Sub
 
Function LinSearch( sList(), sItem As String ) As Integer
Dim iCount As Integer
' Eilutės paieška kaip tekstinis masyvas:sList() tekstinis įrašas:
' Grąžinama įrašo indeksas arba 0 (nulis)
  For iCount=1 To Ubound( sList() )
    If sList( iCount ) = sItem Then
      Išėjimas ' sItem rastas
    End If
  Next iCount
  If iCount = Ubound( sList() ) Then iCount = 0
  LinSearch = iCount
End Function

Paremkite mus!