Function Statement

A function is a block of code which runs when it is called. A function is usually called in an expression.

You can pass data, known as parameters or arguments, into a function. You may pass a parameter by value or by reference. When by reference, modifications applied to the parameter in the function will be sent back to the calling code.

A function usually returns data as a result.

Sintaksė:

Funkcijos sakinio diagrama


 [Private | Public] Function Name[char] (argument1 [As Type][, argument2[char][,...]]) [As typename]
     sakiniai
   [Exit Function]
     sakiniai
 End Function

Parametrai:

taikymo sritis: Funkcijos numatytoji taikymo sritis yra Vieša. Taikymo sritis Privati žymi modulio vidinę paprogramą, kuri nėra skirta naudoti iš kitų modulių.

vardas: Paprogramės pavadinimas, kuriame nurodoma funkcijos grąžinta reikšmė.

argumentai: Parametrai, kuriuos reikia perduoti paprogramei.

argumentų fragmentas

argumentų fragmentas


   {[Optional [ByRef|ByVal]]|ParamArray} argument {{As typename|char}[ = expression]|[()]As Variant}
  
Parametrai

Pasirenkama: Argumentas neprivalomas.

ByRef: Argumentas perduodamas nuoroda. ByRef yra numatytasis.

ByVal: Argumentas perduodamas reikšme. Kviečiančioji paprogramė gali modifikuoti jo reikšmę.

char: Simbolinio tipo apibrėžimas.

tipo vardas: Paprastojo duomenų tipo vardas. Bibliotekos ar modulio apibrėžti tipai taip pat gali būti specifikuojami.

= reiškinys: Nurodykite numatytąją argumento reikšmę, atitinkančią apibrėžtą tipą.Optional būtina nurodyti kiekvienam argumentui parenkant numatytąją reikšmę.

ParamArray: Naudokite ParamArray, kai parametrų skaičius nenusakytas. Pavyzdys yra „Calc“ vartotojo aprašyta funkcija. Naudojamas ParamArray turi būti taikomas paskutiniam paprogramės argumentui.

tip

NaudojantParamArray arba = reiškinys būtina modulyje prieš vykdomos programos kodą įdėti Parinkties suderinamumas.


warning

Kai naudojama Option VBASupport 1 Pasirinktinai, tai argumentai, neturintys numatytųjų reikšmių, (= expression) inicinializuojami pagal jų duomenų tipą, išskyrus esant Variantas.


tipo vardo fragmentas

paprastųjų duomenų tipų fragmentas


   {Boolean|Byte|Currency|Date|Double|Integer|Long|Object|Single|String|Variant}
  
simbolio fragmentas

simbolinio tipo apibrėžimas


   { % | & | ! | # | $ | @ }
  

Pavyzdžiai:


Sub ExampleExit
Dim sReturn As String
Dim sListArray(10) As String
Dim siStep As Single
  siStep = 0 To 10 ' Užpildykite masyvą testo duomenimis
    sListArray(siStep) = chr$(siStep + 65)
    MsgBox sListArray(siStep)
  Next siStep
  sReturn = LinSearch(sListArray(), "B")
  Print sReturn
End Sub
 
Function LinSearch( sList(), sItem As String ) As Integer
Dim iCount As Integer
' Eilutės paieška kaip tekstinis masyvas:sList() tekstinis įrašas:
' Grąžinama reikšmė Ar indekso reikšmė arba 0 (nulis)
  For iCount=1 To Ubound( sList() )
    If sList( iCount ) = sItem Then
      Išėjimas ' sItem rastas
    End If
  Next iCount
  If iCount = Ubound( sList() ) Then iCount = 0
  LinSearch = iCount
End Function

Paremkite mus!