Funkcijos sakinys

Aprašo paprogramę, kuri gali būti naudojama kaip reiškinys grąžinimo tipui nustatyti.

note

Sub, Function arba Property sakiniai yra niekuo neišsiskiriantys panašūs metodai. Jie gauna parametrus naudojant nuorodą ir galima juos keisti. „% PRODUCTNAME Basic“ kompiliatorius numato, kad jų atitinkama argumentų sintaksė būtų keičiama.


Sintaksė:

Funkcijos sakinio diagrama


 [Private | Public] Function Name[char] (argument1 [As Type][, argument2[char][,...]]) [As typename]
     sakiniai
   [Exit Function]
     sakiniai
 End Function

Parametrai:

taikymo sritis: Funkcijos numatytoji taikymo sritis yra Vieša. Taikymo sritis Privati žymi modulio vidinę paprogramą, kuri nėra skirta naudoti iš kitų modulių.

vardas: Paprogramės pavadinimas, kuriame nurodoma funkcijos grąžinta reikšmė.

argumentai: Parametrai, kuriuos reikia perduoti paprogramei.

argumentų fragmentas

argumentų fragmentas


   {[Optional [ByRef|ByVal]]|ParamArray} argument {{As typename|char}[ = expression]|[()]As Variant}
  
Parametrai

Pasirenkama: Argumentas neprivalomas.

ByRef: Argumentas perduodamas nuoroda. ByRef yra numatytasis.

ByVal: Argumentas perduodamas reikšme. Kviečiančioji paprogramė gali modifikuoti jo reikšmę.

char: Simbolinio tipo apibrėžimas.

tipo vardas: Paprastojo duomenų tipo vardas. Bibliotekos ar modulio apibrėžti tipai taip pat gali būti specifikuojami.

= reiškinys: Nurodykite numatytąją argumento reikšmę, atitinkančią apibrėžtą tipą.Optional būtina nurodyti kiekvienam argumentui parenkant numatytąją reikšmę.

ParamArray: Naudokite ParamArray, kai parametrų skaičius nenusakytas. Pavyzdys yra „Calc“ vartotojo aprašyta funkcija. Naudojamas ParamArray turi būti taikomas paskutiniam paprogramės argumentui.

tip

NaudojantParamArray arba = reiškinys būtina modulyje prieš vykdomos programos kodą įdėti Parinkties suderinamumas.


warning

Kai naudojama Option VBASupport 1 Pasirinktinai, tai argumentai, neturintys numatytųjų reikšmių, (= expression) inicinializuojami pagal jų duomenų tipą, išskyrus esant Variantas.


tipo vardo fragmentas

paprastųjų duomenų tipų fragmentas


   {Boolean|Byte|Currency|Date|Double|Integer|Long|Object|Single|String|Variant}
  
simbolio fragmentas

simbolinio tipo apibrėžimas


   { % | & | ! | # | $ | @ }
  

Pavyzdžiai:


Sub ExampleExit
Dim sReturn As String
Dim sListArray(10) As String
Dim siStep As Single
  siStep = 0 To 10 ' Užpildykite masyvą testo duomenimis
    sListArray(siStep) = chr$(siStep + 65)
    MsgBox sListArray(siStep)
  Next siStep
  sReturn = LinSearch(sListArray(), "B")
  Print sReturn
End Sub
 
Function LinSearch( sList(), sItem As String ) As Integer
Dim iCount As Integer
' Eilutės paieška kaip tekstinis masyvas:sList() tekstinis įrašas:
' Grąžinama reikšmė Ar indekso reikšmė arba 0 (nulis)
  For iCount=1 To Ubound( sList() )
    If sList( iCount ) = sItem Then
      Išėjimas ' sItem rastas
    End If
  Next iCount
  If iCount = Ubound( sList() ) Then iCount = 0
  LinSearch = iCount
End Function

Paremkite mus!