DateSerial Function

Returns a Date value for a specified year, month, and day.

Sintaksė:


DateSerial (metai, mėnuo, diena)

Grąžinimo reikšmė:

Data

Parametrai:

Metai: sveikasis reiškinys, nurodantis metus. Visos reikšmės nuo 0 iki 99 interpretuojamos kaip 1900–1999 metai. Metams, kurie nepatenka į šį intervalą, turite įvesti visus keturis skaitmenis.

Mėnuo: sveikasis reiškinys, nurodantis nurodytų metų mėnesį. Priimamas intervalas yra nuo 1 iki 12.

Diena: sveikasis reiškinys, nurodantis nurodyto mėnesio dieną. Priimamas intervalas yra nuo 1–31. Įvedus neegzistuojančią dieną, trumpesnę nei 31 diena, klaida negrąžinama.

Funkcija DateSerial pateikia dienų skaičių nuo 1899 m. gruodžio 30 d. iki nurodytos datos. Šia funkcija galite apskaičiuoti dviejų datų skirtumą.

Funkcija DateSerial pateikia duomenų tipą „Variant“ naudojant „VarType 7 (Date)“. Viduje ši reikšmė laikoma dviguba reikšme, taigi, kai nurodoma data 1900.1.1, grąžinama reikšmė yra 2. Neigiamos reikšmės atitinka datas iki 1899 m. gruodžio 30 d. (neįskaitytinai).

Jei nustatoma data, kuri yra už priimto diapazono ribų, „LibreOffice Basic“ pateikia klaidos pranešimą.

Funkciją DateValue apibrėžiate kaip eilutę, kurioje yra data, o funkcija DateSerial kiekvieną parametrą (metus, mėnesį, dieną) vertina kaip atskirus skaitinius reiškinius.

Klaidos kodai:

5 Neteisingas procedūros iškvietimas

Pavyzdys:


 Sub ExampleDateSerial
 Dim lDate As Long
 Dim sDate As String
   lDate = DateSerial(1964, 4, 9)
   sDate = DateSerial(1964, 4, 9)
   MsgBox lDate ' grąžina 23476
   MsgBox sDate ' grąžina 04/09/1964
 End Sub

Paremkite mus!