ScriptForge.Basic service

The ScriptForge.Basic service proposes a collection of LibreOffice Basic methods to be executed in a Python context. Basic service methods reproduce the exact syntax and behaviour of Basic builtin functions.

Typical example:


  bas.MsgBox('Display this text in a message box from a Python script')
 
warning

ScriptForge.Basic service is limited to Python scripts.


Service invocation

note

Before using the Basic service, import the CreateScriptService() method from the scriptforge module:  from scriptforge import CreateScriptService
  bas = CreateScriptService("Basic")
 

Properties

Name

ReadOnly

Type

Description

MB_OK, MB_OKCANCEL, MB_RETRYCANCEL, MB_YESNO, MB_YESNOCANCEL

Yes

Integer

Values: 0, 1, 5, 4, 3

MB_ICONEXCLAMATION, MB_ICONINFORMATION, MB_ICONQUESTION, MB_ICONSTOP

Yes

Integer

Values: 48, 64, 32, 16

MB_ABORTRETRYIGNORE, MB_DEFBUTTON1, MB_DEFBUTTON2, MB_DEFBUTTON3

Yes

Integer

Values: 2, 128, 256, 512

IDABORT, IDCANCEL, IDIGNORE, IDNO, IDOK, IDRETRY, IDYES

Yes

Integer

Values: 3, 2, 5, 7, 1, 4, 6
Constants indicating MsgBox selected button.

StarDesktop

Yes

UNO
object

StarDesktop object represents LibreOffice Start Center.


List of Methods in the Basic Service

CDate
CDateFromUnoDateTime
CDateToUnoDateTime
ConvertFromUrl
ConvertToUrl
CreateUnoService
DateAdd
DateDiff
DatePart

DateValue
Format
GetDefaultContext
GetGuiType
GetPathSeparator
GetSystemTicks
GlobalScope.BasicLibraries
GlobalScope.DialogLibraries
InputBox

MsgBox
Now
RGB
ThisComponent
ThisDatabaseDocument
Xray
CDate

Converts a numeric expression or a string to a datetime.datetime Python native object.

note

This method exposes the Basic builtin function CDate to Python scripts.


Sintaksė:

svc.CDate(expression: any): obj

Parametrai:

expression: a numeric expression or a string representing a date.

Kai konvertuojate eilutės reiškinį, data ir laikas turi būti įvesti viename iš datos šablonų, apibrėžtų jūsų lokalės nuostatose (žr. → Kalbos nuostatos → Kalbos) arba ISO datos formatu (šiuo metu priimamas tik ISO formatas su brūkšneliais, pvz., „2012-12-31“). Skaitmeniniuose reiškiniuose dešimtainio skaičiaus kairėje esančios reikšmės nurodo datą, prasidedančią nuo 1899 m. gruodžio 31 d. Dešimtainio skaičiaus dešinėje esančios reikšmės nurodo laiką.

Pavyzdys:


  d = bas.CDate(1000.25)
  bas.MsgBox(str(d)) # 1902-09-26 06:00:00
  bas.MsgBox(d.year) # 1902
 

CDateFromUnoDateTime

Converts a UNO date/time representation to a datetime.datetime Python native object.

Sintaksė:

svc.CDateFromUnoDateTime(unodate: uno): obj

Parametrai:

unodate: A UNO date/time object of one of the following types: com.sun.star.util.DateTime, com.sun.star.util.Date or com.sun.star.util.Time

Pavyzdys:

The following example creates a com.sun.star.util.DateTime object and converts it to a datetime.datetime Python object.


  import uno
  uno_date = uno.createUnoStruct('com.sun.star.util.DateTime')
  uno_date.Year = 1983
  uno_date.Month = 2
  uno_date.Day = 23
  new_date = bas.CDateFromUnoDateTime(uno_date)
  bas.MsgBox(str(new_date)) # 1983-02-23 00:00:00
 

CDateToUnoDateTime

Converts a date representation into a com.sun.star.util.DateTime object.

Sintaksė:

svc.CDateToUnoDateTime(date: obj): uno

Parametrai:

date: A Python date/time object of one of the following types: datetime.datetime, datetime.date, datetime.time, float (time.time) or time.struct_time.

Pavyzdys:


  from datetime import datetime
  current_datetime = datetime.now()
  uno_date = bas.CDateToUnoDateTime(current_datetime)
  bas.MsgBox(str(uno_date.Year) + "-" + str(uno_date.Month) + "-" + str(uno_date.Day))
 

ConvertFromUrl

Returns a system path file name for the given file: URL.

Sintaksė:

svc.ConvertFromUrl(url: str): str

Parametrai:

url: An absolute file: URL.

Grąžinimo reikšmė:

A system path file name.

Pavyzdys:


  filename = bas.ConvertFromUrl( "file:///C:/Program%20Files%20(x86)/LibreOffice/News.txt")
  bas.MsgBox(filename)
 

ConvertToUrl

Returns a file: URL for the given system path.

Sintaksė:

svc.ConvertToUrl(systempath: str): str

Parametrai:

systempath: A system file name as a string.

Grąžinimo reikšmė:

A file: URL as a string.

Pavyzdys:


  url = bas.ConvertToUrl( 'C:\Program Files(x86)\LibreOffice\News.txt')
  bas.MsgBox(url)
 

CreateUnoService

Instantiates a UNO service with the ProcessServiceManager.

Sintaksė:

svc.CreateUnoService(servicename: str): uno

Parametrai:

servicename: A fully qualified service name such as com.sun.star.ui.dialogs.FilePicker or com.sun.star.sheet.FunctionAccess.

Pavyzdys:


  dsk = bas.CreateUnoService('com.sun.star.frame.Desktop')
 

DateAdd

Adds a date or time interval to a given date/time a number of times and returns the resulting date.

Sintaksė:

svc.DateAdd(interval: str, number: num, date: datetime): datetime

Parametrai:

interval: A string expression from the following table, specifying the date or time interval.

interval (string value)

Paaiškinimas

yyyy

Metai

q

Ketvirtis

m

Mėnuo

y

Metų diena

w

Savaitės diena

ww

Metų savaitė

d

Diena

h

Valanda

n

Minutė

s

Sekundė


number: A numerical expression specifying how often the interval value will be added when positive or subtracted when negative.

date: A given datetime.datetime value, the interval value will be added number times to this datetime.datetime value.

Grąžinimo reikšmė:

A datetime.datetime value.

Pavyzdys:


  dt = datetime.datetime(2004, 1, 31)
  dt = bas.DateAdd("m", 1, dt)
  print(dt)
 

DateDiff

Returns the number of date or time intervals between two given date/time values.

Sintaksė:

svc.DateDiff(interval: str, date1: datetime, date2: datetime, firstdayofweek = 1, firstweekofyear = 1): int

Parametrai:

interval: A string expression specifying the date interval, as detailed in above DateAdd method.

date1, date2: The two datetime.datetime values to be compared.

firstdayofweek: An optional parameter that specifies the starting day of a week.

firstdayofweek value

Paaiškinimas

0

Naudoti numatytąją sistemos reikšmę

1

Sekmadienis (numatyta)

2

Pirmadienis

3

Antradienis

4

Trečiadienis

5

Ketvirtadienis

6

Penktadienis

7

Šeštadienis


firstweekofyear: An optional parameter that specifies the starting week of a year.

firstweekofyear value

Paaiškinimas

0

Naudoti numatytąją sistemos reikšmę

1

Pirmoji savaitė yra sausio mėnesį, 1st (numatyta)

2

„Week 1" yra pirmoji savaitė, kurioje keturios ar daugiau šių metų dienų

3

„Week 1" yra pirmoji savaitė, kurioje yra tik naujųjų metų dienos


Grąžinimo reikšmė:

A number.

Pavyzdys:


  date1 = datetime.datetime(2005,1, 1)
  date2 = datetime.datetime(2005,12,31)
  diffDays = bas.DateDiff('d', date1, date2)
  print(diffDays)
 

DatePart

The DatePart function returns a specified part of a date.

Sintaksė:

svc.DatePart(interval: str, date: datetime, firstdayofweek = 1, firstweekofyear = 1): int

Parametrai:

interval: A string expression specifying the date interval, as detailed in above DateAdd method.

date: The date/time from which the result is calculated.

firstdayofweek, firstweekofyear: optional parameters that respectively specify the starting day of a week and the starting week of a year, as detailed in above DateDiff method.

Grąžinimo reikšmė:

The extracted part for the given date/time.

Pavyzdys:


  print(bas.DatePart("ww", datetime.datetime(2005,12,31)
  print(bas.DatePart('q', datetime.datetime(1999,12,30)
 

DateValue

Computes a date value from a date string.

Sintaksė:

svc.DateValue(date: str): datetime

Parametrai:

date: A string that contains the date that will be converted to a Date object.

note

The string passed to DateValue must be expressed in one of the date formats defined by your locale setting (see - Language Settings - Languages) or using the ISO date format "yyyy-mm-dd" (year, month and day separated by hyphens).


Grąžinimo reikšmė:

The computed date.

Pavyzdys:


  dt = bas.DateValue("23-02-2011")
  print(dt)
 

Format

Converts a number to a string, and then formats it according to the format that you specify.

Sintaksė:

svc.Format(expression: any, format = ''): str

Parametrai:

expression: Numeric expression that you want to convert to a formatted string.

format: String that specifies the format code for the number. If format is omitted, the Format function works like the LibreOffice Basic Str() function.

Grąžinimo reikšmė:

Text string.

Formatting Codes

The following list describes the codes that you can use for formatting a numeric expression:

0: If expression has a digit at the position of the 0 in the format code, the digit is displayed, otherwise a zero is displayed.

If expression has fewer digits than the number of zeros in the format code, (on either side of the decimal), leading or trailing zeros are displayed. If the expression has more digits to the left of the decimal separator than the amount of zeros in the format code, the additional digits are displayed without formatting.

Decimal places in the expression are rounded according to the number of zeros that appear after the decimal separator in the format code.

#: If expression contains a digit at the position of the # placeholder in the format code, the digit is displayed, otherwise nothing is displayed at this position.

This symbol works like the 0, except that leading or trailing zeroes are not displayed if there are more # characters in the format code than digits in the expression. Only the relevant digits of the expression are displayed.

.: Dešimtainis vietos rezervavimo ženklas nustato skaičių po kablelio dešimtainio skyriklio kairėje ir dešinėje.

If the format code contains only # placeholders to the left of this symbol, numbers less than 1 begin with a decimal separator. To always display a leading zero with fractional numbers, use 0 as a placeholder for the first digit to the left of the decimal separator.

%: Multiplies the expressionby 100 and inserts the percent sign (%) where the expression appears in the format code.

E- E+ e- e+ : If the format code contains at least one digit placeholder (0 or #) to the right of the symbol E-, E+, e-, or e+, the expression is formatted in the scientific or exponential format. The letter E or e is inserted between the number and the exponent. The number of placeholders for digits to the right of the symbol determines the number of digits in the exponent.

Jei laipsnio rodiklis yra neigiamas, tiesiai prieš rodiklį su E-, E+, e-, e+ rodomas minuso ženklas. Jei rodiklis yra teigiamas, pliuso ženklas rodomas tik prieš rodiklius su E+ arba e+.

The thousands delimiter is displayed if the format code contains the delimiter enclosed by digit placeholders (0 or #).

Taško kaip tūkstantčių ir dešimčių skyriklio naudojimas priklauso nuo regiono nuostatų. Kai įvesite skaičių tiesiai į „Basic“ pirminį užrašą, visada naudokite tašką kaip dešimtainį skyriklį. Faktinis simbolis, rodomas kaip dešimtainis skyriklis, priklauso nuo skaičiaus užrašo jūsų sistemos nuostatose.

- + $ ( ) space: A plus (+), minus (-), dollar ($), space, or brackets entered directly in the format code is displayed as a literal character.

Norėdami rodyti kitus nei čia išvardytus simbolius, prieš jį turite pažymėti įstrižą kairinį brūkšnį (\) arba pridėti kabutėse (" ").

\ : The backslash displays the next character in the format code.

Characters in the format code that have a special meaning can only be displayed as literal characters if they are preceded by a backslash. The backslash itself is not displayed, unless you enter a double backslash (\\) in the format code.

Simboliai, prieš kuriuos formato užraše turi būti parašytas kairinis įstrižasis brūkšnys, kad būtų rodomi kaip raidiniai simboliai, yra datos ir laiko formato simboliai (a, c, d, h, m, n, p, q, s, t, w , y, /, :), skaitmeninio formato simboliai (#, 0,%, E, e, kablelis, taškas) ir eilutės formatavimo simboliai (@, &, <,>,!).

You can also use the following predefined number formats. Except for "General Number", all of the predefined format codes return the number as a decimal number with two decimal places.

Jei naudojate iš anksto nustatytus formatus, formato pavadinimas turi būti pateikiamas kabutėse.

Predefined Formats

Bendras skaičius: Skaičiai rodomi taip, kaip įvedami.

Valiuta: Prieš skaičių įterpia dolerio ženklą ir skliaustuose pateikia neigiamus skaičius.

Fiksuota: Prieš dešimtainį skyriklį rodo bent vieną skaitmenį.

Standartinis: Skaičiai rodomi naudojant tūkstančių skyriklį.

Procentas: Padaugina skaičių iš 100 ir prie skaičiaus prideda procento ženklą.

Eksponentinis: Rodomi skaičiai eksponentiniu formatu (pavyzdžiui, 1,00E + 03 už 1000).

A format code can be divided into three sections that are separated by semicolons. The first part defines the format for positive values, the second part for negative values, and the third part for zero. If you only specify one format code, it applies to all numbers.

Galite nustatyti lokalę formatavimo numerių, datų ir valiutų kontrolei naudodami „LibreOffice Basic“ → Kalbos nuostatos → Kalbos. „Basic“ formatų koduose trupmenų kablelis (,) visada yra vietaženklis, lokalėje apibrėžiamas kaip trupmenų skirtukas ir bus keičiamas atitinkamu rašmeniu.

Tas pats pritaikoma ir lokalės nuostatoms datai, laikui ir valiutos formatams. „Basic“ formato kodas bus rodomas priklausomai nuo lokalės nuostatų.

Pavyzdys:


  txt = bas.Format(6328.2, '##.##0.00')
  print(txt)
 

GetDefaultContext

Returns the default context of the process service factory, if existent, else returns a null reference.

GetDefaultContext is an alternative to the getComponentContext() method available from XSCRIPTCONTEXT global variable or from uno.py module.

Sintaksė:

svc.GetDefaultContext(): uno

Grąžinimo reikšmė:

The default component context is used, when instantiating services via XMultiServiceFactory. See the Professional UNO chapter in the Developer's Guide on api.libreoffice.org for more information.

Pavyzdys:


  ctx = bas.GetDefaultContext()
 

GetGuiType

Returns a numerical value that specifies the graphical user interface. This function is only provided for backward compatibility with previous versions.

Refer to system() method from platform Python module to identify the operating system.

Sintaksė:

svc.GetGuiType(): int

Pavyzdys:


  n = bas.GetGuiType()
 

GetPathSeparator

Returns the operating system-dependent directory separator used to specify file paths.

Use os.pathsep from os Python module to identify the path separator.

Sintaksė:

svc.GetPathSeparator(): str

Pavyzdys:


  sep = bas.GetPathSeparator()
 

GetSystemTicks

Returns the number of system ticks provided by the operating system. You can use this function to optimize certain processes. Use this method to estimate time in milliseconds:

Sintaksė:

svc.GetSystemTicks(): int

Pavyzdys:


  ticks_ini = bas.GetSystemTicks()
  time.sleep(1)
  ticks_end = bas.GetSystemTicks()
  bas.MsgBox("{} - {} = {}".format(ticks_end, ticks_ini,ticks_end - ticks_ini))
 

GlobalScope.BasicLibraries

Returns the UNO object containing all shared Basic libraries and modules.

This method is the Python equivalent to GlobalScope.BasicLibraries in Basic scripts.

Sintaksė:

svc.GlobalScope.BasicLibraries(): uno

Grąžinimo reikšmė:

com.sun.star.script.XLibraryContainer

Pavyzdys:

The following example loads the Gimmicks Basic library if it has not been loaded yet.


  libs = bas.GlobalScope.BasicLibraries()
  if not libs.isLibraryLoaded("Gimmicks"):
    libs.loadLibrary("Gimmicks")
 

GlobalScope.DialogLibraries

Returns the UNO object containing all shared dialog libraries.

This method is the Python equivalent to GlobalScope.DialogLibraries in Basic scripts.

Sintaksė:

svc.GlobalScope.DialogLibraries(): uno

Grąžinimo reikšmė:

com.sun.star.comp.sfx2.DialogLibraryContainer

Pavyzdys:

The following example shows a message box with the names of all available dialog libraries.


  dlg_libs = bas.GlobalScope.DialogLibraries()
  lib_names = dlg_libs.getElementNames()
  bas.MsgBox("\n".join(lib_names))
 

InputBox

Sintaksė:

svc.InputBox(prompt: str, [title: str], [default: str], [xpostwips: int, ypostwips: int]): str

Parametrai:

prompt: String expression displayed as the message in the dialog box.

title: String expression displayed in the title bar of the dialog box.

default: String expression displayed in the text box as default if no other input is given.

xpostwips: Integer expression that specifies the horizontal position of the dialog. The position is an absolute coordinate and does not refer to the window of LibreOffice.

ypostwips: Integer expression that specifies the vertical position of the dialog. The position is an absolute coordinate and does not refer to the window of LibreOffice.

If xpostwips and ypostwips are omitted, the dialog is centered on the screen. The position is specified in twips.

Grąžinimo reikšmė:

String

Pavyzdys:


  txt = s.InputBox('Please enter a phrase:', "Dear user")
  s.MsgBox(txt, s.MB_ICONINFORMATION, "Confirmation of phrase")
 
note

For in-depth information please refer to Input/Output to Screen with Python on the Wiki.


MsgBox

Displays a dialog box containing a message and returns an optional value.
MB_xx constants help specify the dialog type, the number and type of buttons to display, plus the icon type. By adding their respective values they form bit patterns, that define the MsgBox dialog appearance.

Sintaksė:

bas.MsgBox(prompt: str, [buttons: int], [title: str])[: int]

Parametrai:

prompt: String expression displayed as a message in the dialog box. Line breaks can be inserted with Chr$(13).

title: String expression displayed in the title bar of the dialog. If omitted, the title bar displays the name of the respective application.

buttons: Any integer expression that specifies the dialog type, as well as the number and type of buttons to display, and the icon type. buttons represents a combination of bit patterns, that is, a combination of elements can be defined by adding their respective values:

Grąžinimo reikšmė:

An optional integer as detailed in above IDxx properties.

Pavyzdys:


  txt = s.InputBox('Please enter a phrase:', "Dear user")
  s.MsgBox(txt, s.MB_ICONINFORMATION, "Confirmation of phrase")
 
note

For in-depth information please refer to Input/Output to Screen with Python on the Wiki.


Now

Returns the current system date and time as a datetime.datetime Python native object.

Sintaksė:

svc.Now(): datetime

Pavyzdys:


  bas.MsgBox(bas.Now(), bas.MB_OK, "Now")
 

RGB

Returns an integer color value consisting of red, green, and blue components.

Sintaksė:

svc.RGB(red:int, green: int, blue: int): int

Parametrai:

red: Any integer expression that represents the red component (0-255) of the composite color.

green: Any integer expression that represents the green component (0-255) of the composite color.

blue: Any integer expression that represents the blue component (0-255) of the composite color.

The resulting Long value is calculated with the following formula:
Result = red×65536 + green×256 + blue.

warning

Under VBA compatibility mode (Option VBASupport 1), the Long value is calculated as
Result = red + green×256 + blue×65536
See RGB Function [VBA]


tip

Spalvos ėmiklio dialogo lange išsamiai aprašomi raudoni, žali ir mėlyni sudėtinio spalvų kodo komponentai. Teksto spalvos keitimas ir Vartotojo spalvos parinkimas rodo spalvos ėmiklio dialogo langą.


Grąžinimo reikšmė:

Integer

Pavyzdys:


  YELLOW = bas.RGB(255,255,0)
 

ThisComponent

If the current component refers to a LibreOffice document, this method returns the UNO object representing the document.

The method will return None when the current component does not correspond to a document.

Sintaksė:

svc.ThisComponent(): uno

Pavyzdys:


  comp = bas.ThisComponent
  bas.MsgBox("\n".join(comp.getSupportedServiceNames()))
 

ThisDatabaseDocument

If the script is being executed from a Base document or any of its subcomponents this method returns the main component of the Base instance.

This method returns None otherwise.

Sintaksė:

svc.ThisDatabaseDocument(): uno

Pavyzdys:


  db_doc = bas.ThisDatabaseDocument
  table_names = db_doc.DataSource.getTables().getElementNames()
  bas.MsgBox("\n".join(table_names))
 
tip

Visit the OfficeDatabaseDocument API page to learn more about Base's main component structure.


Xray

Inspect Uno objects or variables.

Sintaksė:

svc.Xray(obj: any)

Parametrai:

obj: A variable or UNO object.

Pavyzdys:


  bas.Xray(bas.StarDesktop)
 
warning

All ScriptForge Basic routines or identifiers that are prefixed with an underscore character "_" are reserved for internal use. They are not meant be used in Basic macros or Python scripts.


Paremkite mus!