Bendra

Aprašykite pasirinkto valdiklio ar dialogo lango savybes. Galimos savybės priklauso nuo pasirinkto valdiklio tipo. Todėl šios savybės prieinamos ne visų tipų valdikliams.

Antraštė

Nurodykite dialogo pavadinimą. Spustelėkite dialogo lango rėmelį, kad pasirinktumėte dialogą.

Antraštės naudojamos tik įvardinti dialogui ir jį gali sudaryti tik viena eilutė. Atminkite, kad jei naudojate makrokomandas, valdikliai iškviečiami tik per jų savybę Pavadinimas.

Atranka

Nurodo pasirinktų elementų seką, kurioje „0“ atitinka pirmąjį elementą. Jei norite pasirinkti daugiau nei vieną elementą, turite įgalinti daugialypę parinktį.

Spustelėkite ... mygtuką, kad atvertumėte Atrankos dialogo langą.

Spustelėkite elementą ar elementus, kuriuos norite pasirinkti. Jei norite pasirinkti daugiau nei vieną elementą, įsitikinkite, kad įgalinta daugialypio pasirinkimo parinktis.

Atrankos tipas

Nurodo pasirinkimo būseną, kuri įjungta šiam medžiui valdyti.

Aukštis

Nurodykite esamo valdiklio arba dialogo lango aukštį.

Automatinis užpildymas

Pasirinkite „Taip“, kad įjungtumėte automatinio pildymo funkciją pasirinktam valdikliui.

BÅ«sena

Pasirinkite dabartinio valdiklio pasirinkimo būseną.

Data

Nurodykite numatytąją datą, kuri bus rodoma datos valdiklyje.

Datos formatas

Nurodykite norimą datos valdiklio formatą. Datos valdiklis pagal šio formato nuostatas interpretuoja vartotojo įvestus duomenis.

Daugelio eilučių įvestis

Pasirinkite „Taip“, kad valdiklyje būtų leidžiama įvesti kelias eilutes. Paspauskite įvesties klavišą, kad į valdiklį įterptumėte rankiniu būdu eilučių lūžį.

Daugialypė atranka

Pasirinkite „Taip“, kad sąrašo valdikliuose būtų leidžiama pasirinkti kelis įrašus.

Delsa

Nurodo slinkties juostos suaktyvinimo įvykių vėlavimą milisekundėmis. Suaktyvinimo įvykis įvyksta spustelėjus slinkties juostos rodyklę arba slinkties juostos fono sritį. Pakartotiniai suaktyvinimo įvykiai įvyksta, jei laikote nuspaudę pelės klavišą, kai spustelite slinkties juostos rodyklę arba fono sritį. Jei norite, įvedamiems skaičiams galite nurodyti tinkamus laiko vienetus, pavyzdžiui, 2 s arba 500 ms.

Dešimtainės skiltys

Nurodykite, kiek skaitmenų turi būti po kablelio, kurie būtų taikomi skaičiams ar valiutai.

Didelis pokytis

Nurodykit, kiek vienetų reikia paslinkti, kai vartotojas spusteli srityje tarp slankiklio ir rodyklių slinkties juostoje.

Didinimo (mažinimo) reikšmė

Nurodykite suktuko valdiklių prieaugio ir mažėjimo intervalus.

Didžiausia data

Nurodykite viršutinę datos valdiklio ribą.

Didžiausia reikšmė

Nurodykite didžiausią reikšmę dabartiniam valdikliui.

Didžiausias eigos intervalas

Nurodykite eigos juostos valdiklio maksimalią reikšmę.

Didžiausias laikas

Nurodoma didžiausia laiko reikšmė laiko valdiklyje.

Didžiausias slinkties intervalas

Nurodomas didžiausias slankjuostės slinkties intervalas.

Eigos intervalas

Nurodykite eigos juostos valdiklio eigos reikšmę.

Eilutės aukštis

Nurodo kiekvienos medžio valdiklio eilutės aukštį pikseliais.

Jei nurodyta reikšmė yra mažesnė arba lygi nuliui, tai eilutės aukštis yra didžiausias visų eilučių.

Numatytoji reikšmė yra lygi 0.

Eilutės lūžis rankiniu būdu

Pasirinkite „Taip“, jei norite, kad kelių eilučių valdikliuose būtų galima rankiniu būdu įterpti lūžius.

Eilučių skaičius

Įveskite eilučių skaičių, kuris bus rodomas sąrašui valdyti. Jungtiniams langeliams šis nustatymas yra aktyvus tik tada, kai įgalinta išskleidžiamoji parinktis.

Fono spalva

Pasirinktam valdikliui nurodykite fono spalvą.

IÅ¡skleisti

Pasirinkite „Taip“, kad įgalintumėte sąrašų arba jungtinių langelių valdiklių išskleidžiamąją parinktį. Išskleidžiamajame valdiklio laukelyje yra rodyklės mygtukas, kurį galite spustelėti, kad atvertumėte esamų formos įrašų sąrašą.

Kartoti

Pakartoja įvykio įvykius, kai laikote užvedę ir nuspaudę pelės klavišą ant valdiklio, pvz., ant suktuko.

Koduotė

Pasirinkite šriftą, kuris bus naudojamas rodant dabartinio valdiklio turinį.

Laiko formatas

Pasirinkite formatą, kuris bus naudojamas laiko valdikliuose.

Lygiuotė

Nurodykite pasirinkto valdiklio lygiuotės parinktis.

Maksimalus teksto ilgis

Nurodykite maksimalų vartotojo įvedamų simbolių skaičių.

Mastelis

Vaizdo mastelis keičiamas, kad tilptų į valdiklį.

Matomas dydis

Nurodykite slankjuostės slinkties valdiklio ilgį.

Mažas pokytis

Nurodykite slinktinų vienetų skaičių, kai vartotojas spusteli rodyklę slinkties juostoje.

Mažiausia data

Nurodykite apatinę datos valdiklio ribą.

Mažiausia reikšmė

Nurodykite mažiausią reikšmę dabartiniam valdikliui.

Mažiausias eigos intervalas

Nurodykite eigos juostos valdiklio minimalią reikšmę.

Mažiausias laikas

Nurodoma mažiausia laiko reikšmė laiko valdiklyje.

Mažiausias slinkties intervalas

Nurodomas mažiausias slankjuostės slinkties intervalas.

Mygtuko tipas

Pasirinkite mygtuko typą. Mygtuko tipas apibrėžia, kurio tipo veiksmas bus atliekamas.

Numatytasis mygtukas

Pasirinkite „Taip“, kad esamas mygtukas valdytų numatytąjį pasirinkimą. Dialogo lange spustelėjus Grąžinti, aktyvuojamas numatytasis mygtukas.

Paaiškinančioji etiketė

Įveskite pagalbos tekstą, kuris rodomas patarančiąja eilute (pagalba burbule), kai užvedame pelės žymeklį virš valdiklio.

Padėtis

Nurodoma slankjuostės valdiklio padėtis.

Padėtis X atžvilgiu

Nurodykite dabartinio valdiklio atstumą nuo kairiojo dialogo lango krašto.

Padėtis Y atžvilgiu

Nurodykite dabartinio valdiklio atstumą nuo dialogo lango viršaus.

Paveikslas

Nurodykite mygtuko ar vaizdo valdiklio grafikos šaltinį. Spustelėkite „...“, kad pasirinktumėte failą.

Plotis

Nurodykite esamo valdiklio arba dialogo lango plotį.

Puslapis (žingsnis)

Nurodykite dialogo puslapio, kuriam priskirtas dabartinis valdiklis, numerį arba dialogo lango, kurį norite taisyti, numerį. Jei dialogo lange yra tik vienas puslapis, nustatykite jo Puslapio (žingsnio) reikšmę lygią 0 .

Pasirinkite Puslapis (žingsnis) = 0, kad valdiklis būtų matomas kiekviename dialogo puslapyje.

Norėdami perjungti dialogo puslapius vykdymo metu, turite sukurti makrokomandą, kuri pakeistų Puslapis (žingsnis) reikšmę.

Reikšmė

Nurodykite reikšmę esamam valdikliui.

Rikiavimas

Nurodykite tvarką, kuria valdikliai gauna signalą, kai dialogo lange paspaudžiamas tabuliacijos klavišas. Įeinant į dialogą, valdiklis, kurio tvarka mažiausia (0), gauna signalą. Paspaudus Tab klavišą, gauna signalus kiti valdikliai pagal jų rikiavimo eilę.

Iš pradžių valdikliai numerius gauna tokia tvarka, kokia jie buvo pridėti prie dialogo lango. Galite pakeisti valdiklių užsakymo numerių tvarką. „LibreOffice Basic“ atnaujina užsakymo numerius automatiškai, kad būtų išvengta pasikartojančių numerių. Valdikliams, kurie negali gauti signalų, taip pat priskiriama reikšmė, tačiau šie valdikliai praleidžiami naudojant tabuliavimo klavišą.

Rodomas pagrindas

Nurodo, ar medžio šaknies viršūnės valdiklis rodomas.

Jei rodoma šaknis nustatyta kaip FALSE, modelio šaknies viršūnė nebėra galiojanti medžio valdymo viršūnė ir jos negalima naudoti taikant kurį nors iš „XTreeControl“ metodų.

Numatytoji reikšmė yra TRUE.

Rodyti pagrindo rankenėles

Nurodo, ar šakniniame lygyje turėtų būti rodomos viršūnių rankenėlės.

Numatytoji reikšmė yra TRUE.

Rodyti rankenėles

Nurodo, ar reikia rodyti viršūnių rankenėlas.

Rankenėlės yra punktyrinės linijos, kurios vizualizuoja medžio valdymo hierarchiją.

Numatytoji reikšmė yra TRUE.

Rėmelis

Nurodykite rėmelio tipą esamam valdikliui.

Simbolis priekyje

Pasirinkite „Taip“, kad valiutos simbolio priešdėlis būtų rodomas valiutos valdikliuose, kai įvedamas skaičius.

Slankjuostė

Prie teksto laukelio pridedamas jūsų nurodytas slinkties juostos tipas.

Slankjuostė

Prideda nurodytą slankjuostės tipą į teksto laukelį.

Slaptažodžio rašmenys

Įveskite rašmenį, kuris bus rodomas vietoj surinktų rašmenų. Tai naudojama įvedant slaptažodžius teksto valdikliuose.

Slinkties intervalas

Nurodykite pradinę slankjuostės valdiklio reikšmę. Tai nustato slankjuostės slankiklio padėtį.

Spausdinti

Pasirinkite „Taip“, jei norite įtraukti dabartinį valdiklį į dokumento spaudinį.

Stabdomas mazgų taisymas

Nurodo, kas nutinka, kai taisymas nutraukiamas pasirinkus kitą medžio viršūnę, pakeitus duomenis medyje ar taikant kitas priemones.

Nustačius šią savybę lygią TRUE, pakeitimai bus automatiškai įrašomi, kai sustabdomas taisymas. FALSE reiškia, kad taisymas atšauktas ir pakeitimai prarasti.

Numatytoji reikšmė yra FALSE.

Suktukas

Pasirinkite „Taip“, kad pridėtumėte sukimo mygtukus prie skaitinio, valiutos, datos ar laiko valdiklio ir naudodami rodyklių mygtukus padidintumėte ir sumažintumėte įvedimo reikšmę.

Sąrašo įrašai

Nurodykite sąrašo valdiklio įrašus. Vienoje eilutėje įrašomas vienas sąrašo įrašas. Norėdami įterpti naują eilutę, paspauskite Lyg2 + Įvesti.

Tab. vieta

Pasirinkite dabartinio valdiklio židinio elgesį, kai naudojate Tabklavišą.

Numatytoji

Naudojant Tab klavišą dėmesys sutelkiamas tik įvesties valdikliams. Valdikliai, neturintys įvesties, pavyzdžiui, antraštės valdikliai, praleidžiami.

Ne

Kai tabuliacijos fokusuojama, valdiklis praleidžiamas.

Taip

Valdiklis gali būti pasirinktas naudojant tabuliacijos klavišą.


Taisomas

Nurodo, ar medžio viršūnės gali būti taisomos.

Numatytoji reikšmė yra FALSE.

Taisymo Å¡ablonas

Nurodykite šablono valdiklio taisymo kaukę. Tai simbolių kodas, apibrėžiantis valdiklio įvesties formatą.

Kiekvienam taisymo kaukės įvesties simboliui turite nurodyti maskavimo simbolį, kad įvestis būtų apribota šioje lentelėje pateiktomis reikšmėmis:

Rašmuo

Reikšmė

L

Teksto konstanta. Å io simbolio vartotojas negali modifikuoti.

a

Čia galima įvesti simbolius nuo a iki z. Jei įvedama didžioji raidė, ji automatiškai pakeičiama mažąja raide.

A

Čia galima įvesti simbolius nuo A iki Z. Jei įvedama mažoji raidė, ji automatiškai pakeičiama didžiąja raide

c

Čia galima įvesti simbolius nuo a iki z ir skaitmenis 0-9. Jei įvedama didžioji raidė, ji automatiškai pakeičiama mažąja raide.

C

Čia galima įvesti simbolius nuo a iki z ir skaitmenis 0-9. Jei įvedama mažoji raidė, ji automatiškai pakeičiama didžiąja raide.

N

Galima įvesti tik rašmenis 0–9.

x

Galima įvesti visus spausdinamus rašmenis.

X

Čia galima įvesti rašmenis nuo A iki Z. Jei įvedama mažoji raidė, ji automatiškai pakeičiama didžiąja raide.


Tik skaitymui

Pasirinkite „Taip“, kad vartotojas negalėtų taisyti dabartinio valdiklio reikšmės. Valdiklis yra įjungtas ir gali gauti signalą, bet nemodifikuojamas.

Tikslus formatas

Pasirinkite „Taip“, kad galiojančius simbolius būtų leidžiama įvesti tik į skaitinį, valiutos, datos ar laiko valdiklį.

Trys būsenos

Pasirinkite „Taip“, jei norite, kad žymės langelyje būtų trys būsenos (pažymėtos, nepažymėtos ir pilkos), o ne dvi (pažymėtos ir nepažymėtos).

Tūkstančių skirtukas

Pasirinkite „Taip“, jei norite, kad skaičiaus ir valiutos valdikliuose būtų rodomi tūkstančių skirtukai.

Valiutos simbolis

Įveskite valiutos simbolį, kuris bus naudojamas valdant valiutą.

Vardas

Įterpkite dabartinio valdiklio pavadinimą. Šis pavadinimas naudojamas valdikliui identifikuoti.

Veiksnus

Pasirinkite „Taip“, kad įjungtumėte valdiklį. Jei valdiklis išjungtas, dialogo lange jis rodomas pilkai.

Ženklų šablonas

Nurodykite pradines reikšmes, kurios bus rodomos šablono valdiklyje. Tai padeda vartotojui nustatyti, kurios reikšmės leidžiamos šablono valdiklyje. Ženklų šabloną riboja taisymo šablono nurodytas formatas.

Žinyno URL

Nurodykite pagalbos URL, kuri bus iškviesta paspaudus F1, kai dėmesys skiriamas tam tikram valdikliui. Pavyzdžiui, naudokite formatą HID: 1234, kad paskambintumėte į pagalbos tarnybą numeriu 1234.

Norėdami peržiūrėti pagalbos tarnybos išplėstinius patarimus, nustatykite aplinkos kintamąjį HELP_DEBUG lygų 1.

Žymė

Nurodo dabartinio valdiklio etiketę. Etiketė rodoma kartu su valdikliu.

Galite sukurti kelių eilučių etiketes, rankomis įterpti eilučių trūkius į etiketės naudojant Lyg2+Įvesti.

Paremkite mus!